Міжнародні розрахунки та валютні операції Друк
Понеділок, 17 грудня 2018, 14:38

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Чижевська М. Б.

Міжнародні розрахунки та валютні операції : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» ступеня магістра ПУЕТ / М. Б. Чижевська. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 27 с.

Навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа» передбачено виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», у якій студент має продемонструвати рівень знань та вмінь щодо самостійного творчого наукового пошуку й розв’язання актуальних проблемних завдань.

Метою написання курсової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення знань шляхом самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури, статистичних даних, проведення творчого дослідження з обраної теми.

Уміння і навички, отримані студентами під час написання курсової роботи, мають бути використані в ході виконання дипломної роботи, науково-дослідної роботи та під час складання державних іспитів і подальшої професійної діяльності.