Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя Друк

Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя

Севостьянова Н. І.

Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія / Н. І. Севостьянова. – Одеса : Фенікс, 2012. - 216 с. – (Серія «Міжнародне право»).

ISBN 978-966-438-659-0

ББK 67.412.1

Книга присвячується дослідженню правової регламентації, практики реалізації та тенденцій розвитку звернення з індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини в ракурсі реалізації права на правосуддя. Специфіку права на звернення з індивідуальною заявою відображено в понятті «міжнародно-правового механізму доступу до ЄСПЛ», що містить необхідні параметри, які є передумовою реалізації права на звернення з індивідуальною заявою, представляючи собою сукупність міжнародно-правових норм та засобів, що існують у формі тріади об'єднаних між собою структурно-функціональними зв'язками компонентів: юрисдикції Суду, субсидіарної природи Суду та умов прийнятності індивідуальних заяв. Акцентовано увагу на тому факті, що в результаті системного реформування, з набранням чинності Протоколу № 14 до Конвенції, було створено нову систему доступу до ЄСПЛ.

Для юристів, які спеціалізуються у сфері міжнародного права, правозахисників, студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів.

Sevostianova, N. I.

Appeal to the European Court of Human Rights as the realization of the right to justice. - Manuscript. – Odessa: Feniks, 2012. – 216 p. – (Series of «International Law»).

ISBN 978-966-438-659-0

BBK 67.412.1

The book is dedicated to the study of legal regulations, practices and trends of application with individual petition to the European Court of Human Rights in the light of the right to justice. The specific right of appeal is reflected in the concept of "intemational legal mechanism of access to the ECHR", which contains the required parameters, that are prerequisite for the realization of the right to appeal, presenting a set of international legal norms and facilities that exist in the form of triad, merged together with structural and functional connections: the Court's jurisdiction, subsidiary natue of the Court and the admissibility criteria of individual applications. The accent is made on the fact that as a result of systemic reform, with the entry into force of the Protocol 14 to the Convention a new system of access to justice at the ECHR was established.

For lawyers specializing in intemational law, human rights activists, law school students.