04 | 06 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Макроекономічна стабільність національної економіки PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 11:02

Макроекономічна стабільність національної економіки

Люльов O. B.

Макроекономічна стабільність національної економіки: монографія. Суми: ПФ «Видавництво "Університетська книга"», 2018. ‒ 261 с.

ISBN 978-966-680-886-1

Розглядається спектр питань теоретичного, методологічного, аналітичного і прогностичного характеру, пов'язаних з особливостями забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки з урахуванням впливу соціальних, політичних та маркетингових детермінант у контексті їх використання в процесі управління національним господарством, реалізації державної економічної політики, спрямованої на забезпечення довгострокового розвитку національної економіки та стійких темпів економічного зростання. Пропонується типологізація підходів до визначення сутності та оцінювання рівня макроекономічної стабільності національної економіки, методологічне підґрунтя її інтегрального оцінювання.

Для викладачів і студентів ЗВО, науковців, фахівців промислових підприємств і владних органів.

 
Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ ‒ початок XXI ст.) PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 10:14

Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ ‒ початок XXI ст.)

Шевченко О. О.

Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ ‒ початок XXI ст.): монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. ‒ 104 c.

ISBN 978-617-673-695-0

Монографію присвячено критичному висвітленню теоретико-методологічних засад дослідження еволюції господарської системи у світовій економічній думці. Проаналізовано погляди й підходи до означеної проблеми, доведено, що розкриття сутнісних моментів еволюції господарських систем, її періодизації можливе лише на підґрунті методології некласичної науки. Розкрито процес становлення та еволюції господарських систем в частині конкретно-історичних особливостей розвитку Проведено аналіз найважливіших економічних концепцій господарських систем, сформованих в межах основних та альтернативних течій світової економічної думки: німецької історичної шкоди, неокласики, кейнсіанства, монетаризму тощо. Показано багатогранність досліджень проблем еволюції господарської системи сучасною економічною наукою: створення теоретичних концепцій та розробка практичних рекомендацій щодо економічної політики, новації в методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Представлено авторський погляд на модель національної господарської системи України, шляхи її формування та наукового осмислення в економічній думці кінця XX ‒ початку XXI ст.

Монографія може бути корисною як теоретикам, так і практикам, які зацікавлені економічною проблематикою ринкових перетворень в сучасних умовах господарювання.

 
Національна економіка PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 09:37

Національна економіка

Чернявська О. В.

Національна економіка. Навч. посіб. / О. В. Чернявська. ‒ К.: Алерта, 2018. ‒ 502 c.

ISBN 978-617-566-444-5

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво». Розкрито сутність, структуру та види національних економік, типи економічного відтворення, концептуальні підходи системи національного рахівництва. Розглянуто основні економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, інституціональні чинники розвитку. Велику увагу приділено характеристиці економічного потенціалу, інфраструктурі національного ринку, державності та державному управлінню, структурній перебудові національної економіки, її програмуванню та прогнозуванню. Досліджено категорії демократії, економічної свободи та економічного порядку, політику економічного зростання та інституційні форми інтеграції і світове господарство.

Розраховано на студентів економічних та інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також працівників реального сектора економіки, фахівців державних і регіональних рівнів управління та місцевого самоврядування.

 
Экономическая информатика PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 09:17

Экономическая информатика

Экономическая информатика : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Д. В. Чистова. ‒ 2-е изд., стер. ‒ М. : КНОРУС, 2013. ‒ 512 с. ‒ (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-02532-1

Рассматриваются основные компьютерные технологии, используемые в профессиональной деятельности будущих экономистов. Изложены основные свойства экономической информации и требования к экономическому документу, показаны инструментальные средства и технологии подготовки документов, хранения, обработки и анализа данных, а также средства моделирования на базе MS Excel и матричной лаборатории Matlab. Предложены технологии численного решения задач финансовой математики, задач оптимизации, а также технологии статистического анализа данных и финансовых расчетов. Также приведены технологии автоматизации при решении трудоемких задач на основе применения MS VBA.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по финансово-экономическим направлениям.

 
Речевая коммуникация в туристской сфере PDF Друк e-mail
П'ятниця, 22 травня 2020, 08:49

Речевая коммуникация в туристской сфере

Томашевская К. В.

Речевая коммуникация в туристской сфере: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / К. В. Томашевская, Е. А. Соколова. ‒ М. : Издательский центр «Академия», 2012. ‒ 240 с. ‒ (Сер. Бакалавриат).

ISBN 978-5-7695-5964-8

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с процессом речевой коммуникации в сфере туризма. Совершенствование письменной и устной речи работников туриндустрии, достижение эффективности в общении путем повышения уровня знаний лингвистических, психологических, этических законов речевой коммуникации ‒ главная задача данного пособия. Наряду с теоретическим материалом в нем приводится целый ряд разнообразных заданий и упражнений, позволяющих закрепить коммуникационные навыки на практике.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезно преподавателям вузов, а также специалистам, работающим в туриндустрии.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 10 з 279
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Управління персоналом
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки