22 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для курової

ID Замовлення: WATS-237
Читач: Elena
Читач Тема запиту
Читач: Elena Доброго вечора, допоможіть підібрати матеріал для курсової роботи на тему "Україна на світовому ринку товарів та послуг", будь ласка.
Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Березняк, І. В. Світовий ринок інформаційних послуг: структура та наповнення [Текст] / І. В. Березняк, І. В. Новіцька // Проблеми розвитку інформаційного суспільства [Текст]. Ч. 2 : матеріали ІІІ Міжнар. форуму, 20-23 листоп. 2012 р., м. Київ / Асоціація "Інформатіо-Консорціум". – Київ : УКрІНТЕІ, 2012. – С. 8–11.
Бойко, В. I. Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури [Електронний ресурс] / В. I. Бойко // Агросвіт. – 2015. – № 6. – С. 49–55 . – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2015/12.pdf (22.03.2016). – Назва з екрана.
Ильяшенко, С. Н. Развитие национальной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок [Текст] / С. Н. Ильяшенко, Е. А. Мицура // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 83─94 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Іванов, Ю. В.Освітні послуги як складова ринку товарів та послуг України [Текст] / Ю. В. Іванов // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД [Текст] : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 квіт. 2014 р. / редколегiя О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, П. Ю. Балабан, [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2014.
Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари [Текст] : підручник / за ред. О. О. Шубін. – Київ : Знання, 2009. – 564 с. + Електрон. зміст.
ББК 65.421-36 я73 І-74

Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади [Текст] : підручник / за ред. О. О. Шубін. – Київ : Знання, 2009. – 379 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
ББК 65.421-36я73 І-74
Карінцева, О. I.Методичні аспекти аналізу інфраструктури ринку екологічних товарів та послуг (РЕТП) в Україні [Текст] / О. I. Карінцева, С. В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С.266-273.
65.58я73 Л61
Липов, В. В.Міжнародна торгівля та міжнародний ринок товарів та послуг [Текст] / В. В. Липов // Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : практикум : навч.-практ. посібник / В. В. Липов. – Київ : Професіонал, 2009. – С.131-148.
Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник / за ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 446 с. ББК 65.5я73 М58
Новикова, І. В. Пріоритетні напрями розвитку та особливості вітчизняного і світового ринків телекомунікації [Текст] / І. В. Новикова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – С. 53─58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Окландер, М. А. Ринок товарів і послуг [Текст] / М. А. Окландер, М. В. Кірносова // Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. політика / М. А. Окландер, М. В. Кірносова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – С. 51–61. Шифр зберігання 65.291.32я73 О-50
Онищенко, В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу [Текст] / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. "Економічні науки". – 2015. – № 3. – С. 20–31 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Пазуха, М. Д. Кон'юктура світових товарних ринків : навч. посібник / М. Д. Пазуха. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 272 с. ББК 65.428.8я73 П12
Пєнська, І. О. Торгівельні орієнтири України на світових ринках [Текст] / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 5-11. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Романчиков, В.I.Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посібник / В.I. Романчиков, І. Р. Романенко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 256 с. ББК 65.58я73 Р69
Румянцев, А. П.Міжнародні фінансові відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, В.Я. Голюк, О.Г. Тонких. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 348с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Світовий ринок товарів та послуг [Текст] : підручник / за заг. ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – Київ : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2015. – 720 с. ББК 65.428я73 С24
Шевелева, Т.Створення національних брендів України -найважливіший фактор у завоюванні внутрішнього і зовнішнього ринку товарів та послуг [Текст] / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2010. – N9. – С.12-14.

З фонду електронної бібліотеки ім.. І. В. Вернадького:


Бабанін О. С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі [Електронний ресурс] / О. С. Бабанін // СтатистикаУкраїни. - 2013. - № 1. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_1_6
Беззубченко О. А. Особливості включення України до світового ринку товарів та послуг [Електронний ресурс] / О. А. Беззубченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 2. - С. 145-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2011_2_22
Болтянський О. В. Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна [Електронний ресурс] / О. В. Болтянський, Н. І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2012. - Вип. 12, т. 3. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdau_2012_12_3_14
Бурдяк О. В. Конкурентоспроможність України на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи покращення [Електронний ресурс] / О. В. Бурдяк, Д. В. Затуловський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 167-172. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_29
Гарбуз М. Ю. Світовий ринок молока та місце України на ньому [Електронний ресурс] / М. Ю. Гарбуз // Економіка та управління АПК. - 2012. - Вип. 9. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2012_9_7
Григоренко Я. О. Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку [Електронний ресурс] / Я. О. Григоренко // Економіка АПК. - 2016. - № 10. - С. 95-101. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_10_15
Дергалюк І. В. Національні інтереси України на світовому ринку зерна [Електронний ресурс] / І. В. Дергалюк // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2009. - № 1. - С. 80-87. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_12
Дишко І. Ю. Місце України на світовому ринку лісопродукції: огляд, аналіз та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Дишко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 427-429. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_57
Кендюхов О. Тенденції розвитку світових ринків: можливості та перспективи для України [Електронний ресурс] / О. Кендюхов, О. Ярим-Агаєв // Маркетинг в Україні. - 2014. - № 6. - С. 34-39. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2014_6_6
Клименко С. Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалуУкраїни на світових ринках [Електронний ресурс] / С. Є. Клименко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 3. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_3_6
Клімова І. О. Експортно-імпортний потенціал товарів України як показник її конкурентоспроможності на світовомуринку [Електронний ресурс] / І. О. Клімова, А. С. Андрушко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_18
Козир С. М. Удосконалення міжнародних економічних відносин України на світовому ринку агропродовольчої продукції в сучасних геоекономічних умовах [Електронний ресурс] / С. М. Козир // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 2. - С. 435-440. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_2_66
Кравченко В. О. Сучасний стан світового та українського ринку нафти в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. О. Кравченко, О. К. Гудаков // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Вип. 5. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2013_5_13
Кулішова В. Торгівельна політика України в контексті трансформації світового аграрного ринку [Електронний ресурс] / В. Кулішова // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 9. - С. 25-29. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2012_9_5
Маслак О. О. Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках[Електронний ресурс] / О. О. Маслак, К. В. Ткаченко // Молодий вчений. - 2014. - № 4(07)(1). - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)__25
Носач Л. Л. Світовий ринок товарів та послуг [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник / Л.Л. Носач [та ін.]. – Харків : Форт, 2014. – 295 с. . - Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/262/1/%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.pdf
Пєнська І. О. Торговельні орієнтири України на світових ринках [Електронний ресурс] / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - № 2. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_2_3
Пєтухова О. М. Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Д. Е. Аманов. //Ефективна економіка. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_11
Побоченко Л. М. Місце України на світовому продовольчому ринку [Електронний ресурс] / Л. М. Побоченко, Е. В. Циганков //Стратегія розвитку України. - 2015. - № 2. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2015_2_19
Резвіна Є. В. Дослідження конкурентних позицій України на світовому туристичному ринку [Електронний ресурс] / Є. В. Резвіна. //Наукові вісті Далівського університету. - 2013. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2013_10_11
Салькова І. Ю. Стан виробництва та перспективи інтеграції українських виробників зерна у світовий ринок [Електронний ресурс] / І. Ю. Салькова // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_9
Сальман І. Ю. Роль і місце українських товаровиробників на світовому ринку м'яса і м'ясопродуктів [Електронний ресурс] / І. Ю. Сальман, М. І. Ібатуллін // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 20. - С. 43-46.
Семенда Д. К. Місце України на світовому ринку плодів [Електронний ресурс] / Д. К. Семенда // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2012. - Вип. 81(2). - С. 298-302. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2012_81(2)__41
Стасіневич С. А. Україна на світовому ринку цукру: проблеми і перспективи. [Електронний ресурс] / С. А. Стасіневич //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(2). - С. 306-311. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(2)__59
Трофімова Г. В. Тенденції світового ринку продукції вівчарства та місце України у світовому виробництві його продукції[Електронний ресурс] / Г. В. Трофімова // Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. - 2013. - Вип. 24. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2013_24_12
Україна на світовому ринку товарів та послуг, її експортний потенціал та роль зовнішньої торгівлі в трансформаційних процесах [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68258.doc.htm
Федосєєва Г. С. Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Г. С. Федосєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 110-112. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(3)__27
Цилінська Я. В. Україна на шляху інтеграції у світовий ринок [Електронний ресурс] / Я. В. Цилінська // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_35

Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебный курс (ЭУК) «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Illustrator CS2. Библия пользователя
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки