22 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література до наукової роботи

ID Замовлення: WATS-236
Читач: Ірина
Читач Тема запиту
Читач: Ірина Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію до теми: "Способи утилізації харчових відходів та їх впровадження на Україні". Буду вдячна.
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

У фонді бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі:

Беднарчук, М. С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва [Текст] : навч. посібник / М. С. Беднарчук, І.С. Полікарпов. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 560 с. ББК 65.421.52я73 Б38
Валялина, С.А. Отходы молочных предприятий [Текст] / С.А. Валялина // Переработка молока. – 2009. – N4. – С.44-45.
Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв + [Електрон. ресурс] : Підручник / А.К. Запольський, А. I. Українець. – Київ : Вища шк., 2005. – 423 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. ББК 36я73 З-33
Кириллова, А.Г. Система оптимизации отходов [Текст] / А.Г. Кириллова // Переработка молока. – 2008. – N11. – С.54.
Мачигин, В.С. Утилизация некоторых видов жировых отходов / В.С. Мачигин, В.И. Почерников // Мясная индустрия. – 2007. – N6. – С.55-58.
Мягченко, О.П. Відходи виробництва та їх утилізація [Текст] / О.П. Мягченко // Основи екології [Текст] : підручник / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – С. 53─58. 20.1я73 М99
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підручник / за ред. Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 759 с. ББК 20.1я73 О-75
Отходы кондитерского производства можно превратить в доходы [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 5. – С. 26-30. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Регіональна економіка та природокористування [Текст] : навч. посібник / за ред. А. П. Голіков. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 352 с.
ББК 65.049(4Укр)6я73 Р32

Ростовський, В. С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості [Текст] : навч. посібник / В. С. Ростовський, Н. В. Олейник. – Київ : Кондор, 2009. – 136 с. ББК 36.81я73 Р78
Технологія м'ясопродуктів з нетрадиційної м'ясної сировини [Текст] : підручник / Л. В. Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук, С. Г. Кириченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 296 с. ББК 36.92я73 Т38
Товарознавство вторинної сировини [Текст] : навч. посібник / А. А. Дубініна, З. П. Карпенко, С. О. Дубініна, Г.А. Селютіна. – Київ : Професіонал, 2009. – 336 с. + [Електронний зміст]. ББК 65.421.51я73 Т50
Хумарова, Н. И. Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. И. Хумарова // Вісник економічної науки України. – 2008. – N2. – С.155-160. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ.
Шевченко, Р. Правильный мусор [Текст] : утилизация отходов пищевой промышленности с использованием биогаза / Р. Шевченко, В. Компаниец // Food UA. – 2013. – № 5/6. – С. 32-35. Вкл. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Шевченко, Р. Утилизация отходов пищевой промышленности с использованием биогаза [Текст] / Р. Шевченко, В. Компаниец // Товари і ринки. – 2013. – № 1. – С. 165─172.
Електронні джерела з сайту бібліотеки В. І. Вернадського

Ромашко І. С. Утилізація жирових відходів переробки риби [Електронний ресурс] / І. С. Ромашко, І. О. Мартинюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(4). - С. 148-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(4)__23

Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 2. - С. 14-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_2_4

Сумець О. Утилізація виробничих відходів підприємств олійно-жирової галузі: необхідність і можливості[Електронний ресурс] / О. Сумець // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. - 2016. - Vol. 2, № 1. - С. 132-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2016_2_1_12

Шульга К. В. Економічні шляхи вдосконалення утилізації відходів в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Шульга, Л. В. Єфремова // Бізнес Інформ. - 2012. - № 12. - С. 138-141. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_12_32

З мережі Інтернет:

Способи утилізації відходів, методи очищення стічних вод і знешкодження газоподібних викидів в атмосферу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/ekologiya/sposobi_utilizatsiyi_vidhodiv_metodi_ochischennya_stichnih_vod_zneshkodzhennya_gazopodibnih_vikidiv_atmosferu

Харчові відходи. Утилізація харчових відходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://business-idea.com.ua/new-pishhevye-otxody-utilizaciya-pishhevyx-otxodov.html.

Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
Проектування закладів ресторанного господарства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки