22 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для курсової роботи

ID Замовлення: WATS-235
Читач: Юлія
Читач Тема запиту
Читач: Юлія Доброго вечора!Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для курсової роботи, на тему"Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління". Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо ознайомитися з наступними джерелами:

З каталогу бібліотеки ПУЕТ:

Аксентюк, М. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників [Текст] / М. М. Аксентюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 42–45. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

Білоусько, Т. М. Інформаційні технології в діяльності державних органів виконавчої влади [Текст] / Т.М. Білоусько // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 144–148.
65фя431 С87

Білоусько, Т. М. Сучасні інформаційно-технологічні рішення обліку документації [Текст] / Т.М. Білоусько // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 159–163.
65фя431 С87

Бодарецька, О. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського супроводу інноваційних технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Бодарецька, А. М. Дідик // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С. 215–220 . – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-6_0-pages-215_220.pdf (08.08.2016). – Назва з екрана.

Ватковська, М. Г. Стан та перспективи розвитку інформаційного забезпечення державного управління в галузі освіти України [Текст] / М. Г. Ватковська // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 61–65. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Глушко, С. В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посібник / С. В. Глушко, А.В. Шайкан. – Львів : Магнолія Плюс, 2008. – 320 с.
65.291.21с51я73 Г55

Грицяк, Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління [Текст] / Н. В. Грицяк, О. П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 53─58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ ; Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_3_10.

Гришко, М. Г. Основні етапи впровадження та функціонування системи інформаційного забезпечення управління торговельними мережами [Текст] / М. Г. Гришко // Економіка та держава. – 2014. – № 11. – С. 145─149.

Гущина, И. А. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учеб. пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2010. – 240 с. + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
65.433.1-212.8я73 Г98

Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с.–Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1605061653903/informatika/osnovi_informatsiyno-analitichnoyi_diyalnosti
78.65я73 З-38

Інформатика [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т.М. Білоусько, М. В. Макарова, О. М. Юдін, Н. Я. Наливайко, В. О. Ольховський, П. С. Енгель, Р. М. Лавренюк. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 147 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 32.973я73 І-74

Керування документацією [Текст] : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2015. – 296 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
60.844я73 К36

Ліпінська, А. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління [Електронний ресурс] / А. В. Ліпінська // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 10 . – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=908 (17.12.2015). – Назва з екрана.

Лісовський, І. В. Особливості формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства [Текст] / І. В. Лісовський, Є. М. Рудніченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 4 (66). – С. 140–145.

Мозговий, Н. Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах [Текст] / Н. Д. Мозговий, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 151–157. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Попрозман, О. I. Інформаційні технології в управлінні підприємством [Текст] / О. I. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 49-52. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Сенченко, В. В. Система інформаційно- аналітичної підтримки управлінської діяльності органів місцевої влади [Текст] / В. В. Сенченко // Наука та наукознавство. – 2012. – № 1. – С. 27–35. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Царук, Н. Г. Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком [Текст] / Н. Г. Царук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 112–121 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Черныш, И. В. Делопроизводство [Текст] : учеб.-метод. пособ. / И. В. Черныш, Л. П. Поставная. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 144 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
60.844я73 Ч-49


З мережі Інтернет:

Варенко В. М. Інформаційно-аналітичні технології прийняття ефективних управлінських рішень [Електронний ресурс] / В. М. Варенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 3. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_3_12

Горлач А.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А.С. Горлач // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_ekon_2013_1_22

Дєгтяр О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_3_7

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://megalib.com.ua/content/6499_INFORMACIINOANALITIChNA_DIYaLNIST_Y_SFERI_DERJAVNOGO_YPRAVLINNYa.html

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління [Електронний ресурс] : [презентація]. – Режим доступу: http://ppt-online.org/112310/

Костенко О. М. Інформаційно-аналітичний процесс в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Костенко //Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 5-6(1). - С. 89-92. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_5-6(1)__25

Кузнякова Т. В. Сутність, завдання і місце інформаційно-аналітичної діяльності в сучасному державному управлінні[Електронний ресурс] / Т. В. Кузнякова // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 37-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_1_8

Мозговий Р. О. Актуальні завдання інформаційно-аналітічного забезпечення функціонування інституціональних агентів управління [Електронний ресурс] / Р. О. Мозговий // Відповідальна економіка. - 2012. - Вип. 4. - С. 197-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viec_2012_4_68

Пугач А. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України[Електронний ресурс] / А. Пугач // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_4_14

Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 11. - С. 224-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_34

Савчук В. К. Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління. [Електронний ресурс] / В. К. Савчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(3). - С. 218-223. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(3)__43

Сенченко В. В. Система інформаційно-аналітичної підтримки управлінської діяльності органів місцевої влади[Електронний ресурс] / В. В. Сенченко // Наука та наукознавство. - 2012. - № 1. - С. 27-35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2012_1_6

Соколов А. В. Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління[Електронний ресурс] / А. В. Соколов // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 5. - С. 86-88. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_5_23

Степанов В. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної політики й управлінських рішень [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 174-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_20

Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua//NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/d7c65b5c-8b77-480f-9c92-e53c48093520.pdf

Труш О. О. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України [Електронний ресурс] / О. О. Труш, О. П. Гудима, І. С. Новік // Теорія та практика державногоуправління. - 2014. - Вип. 3. - С. 287-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_3_40

Чорний А. В. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління організацій [Електронний ресурс] / А. В. Чорний // Економіка і менеджмент культури . - 2013. - № 1. - С. 67-69. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2013_1_14
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Управління якістю
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки