27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-191
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго ранку!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Призначення,оформлення та історія комерційних документів". Дякую!
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:
60.844 Д63
Документы и документооборот коммерческой организации [Текст] : практ. пособие / сост. М. И. Басаков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 415 с.

65.050.286я73 З-91
Зубенко, Л.Г.
Ділові папери в менеджменті [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. – Москва : "ЕксОб", 2003. – 272 с.

65.844я73 К43
Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие / М.В. Кирсанова. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 312 с. – (Высшее образование) .

78.01я73 К44
Кислюк, К. В. Спеціальне документознавство [Текст] : модульний курс : навч. посібник / К. В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с.

Комерційні документи // Зовнішньоекономічні операції і контракти : Навч. посібник / В. В. Козик, Л.А. Панкова, Я. С. Карп'як, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навч. л-ри, 2004. – 608 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16011013/ekonomika/komertsiyni_dokumenti

Комова, М. В. Діловодство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – 4-те вид. – Львів : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2013. – 218 с.

78.01я73 К90
Кулешов, С. Г. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / С. Г. Кулешов. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 123 с.

78.01я73 К91
Куняев, Н. Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов. – 2-е изд. – Москва; Москва; Москва : Логос, 2011. – 352 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Новая университетская библиотека).

78.01я73 К96
Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд. – Київ : Знання, 2008. – 459 с. – (Вища освіта XXІ століття).

78.01я73 Л25
Ларьков, Н. С. Документоведение [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – Москва; Москва; Москва : Восток-Запад, 2008. – 427 с.

78.01я73 Л63
Лісіна, С. О. Документні ресурси [Текст] : навч. посібник / С. О. Лісіна. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 240 с. – (Інформація. Комунікація. Документація).

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I. Документування в підприємницькій сфері [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2010. – 512 с.

76.031я73 П14
Палеха, Ю. I. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I. Історія діловодства (документознавчий аспект) [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2011. – 328 с.

Скібіцька, Л. I. Діловодство + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Скібіцька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

73.031я2 Ш35
Швецова-Водка, Г.М. Документознавство [Текст] : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.

Українське документознавство (1991-2011) [Електронний ресурс]: науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/d-91-11.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Что любят клиенты
Транспортное обеспечение в туризме
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки