27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-190
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго ранку!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Класифікація систем документації". Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

60.844я723 Б27
Басаков, М. И. Делопроизводство [документационное обеспечение управления] [Текст] : учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. – 10 изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 376 с. – (Среднее профессиональное образование).

Державний класифікатор управлінської документації. ДК 10-98 / упор. С. М. Бугай. - Вид. офіц. - Київ : Держстандарт України., 1999. – 53 с.

Документи їх функції та класифікація Система документації [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D1%97%D1%85_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97. – Назва з екрана.

Елесина Е. Ю. Классификация электронных документов / Е. Ю. Елесина // Библиотековедение. – 2007. – № 4. – С. 49–50; № 5.– С. 54-60. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Еремченко В. А. О проблеме электронных документов / В. А. Еремченко // Секретарское дело. – 2001. – № 3. – С. 31–33.

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україніу другій полоивні ХХ - на початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.10 / О. М. Загорецька : Держ. ком. арх. України; Укр. НДІ арх. справи та документознавства – Київ, 2005. - 194с.

Заікіна О. О. Окремі аспекти термінології та класифікації документів установи [Електронний ресурс] / О. О. Заікіна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2012. - Вип. 1. - С. 352-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2012_1_49.pdf
Кавун, С. В. Классификатор видов информации и форм документов [Текст] / С. В. Кавун // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2009. – N5. – С.69-75.

Класифікація документів [Електронний каталог] : матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 . – Назва з екрана.


Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз [Електронний ресурс] / Л. В. Климчук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 2. - С. 35-38. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2014_2_8.pdf

Ковтанюк Юрій Славович. Класифікація документів з електронними носіями інформації [Електронний ресурс] / Юрій Славович. Ковтанюк // Архіви України. - 2012. - № 2(278). - С. 45-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2012_2_5.pdf . – Назва з екрана.

ББК 60.844я73 К63
Комова, М. В. Діловодство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – 4-те вид. – Львів : Тріада плюс ; Київ : Алерта, 2013. – 218 с.

Кудлай, В. О. Класифікація документів у системі управління якістю підприємства [Текст] / В. О. Кудлай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3/4. – С. 17─23 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

60.844я73 Л74
Ломачинська, І. М. Спеціальне діловодство [Текст]. У 2 ч. Ч. 1 : навч. посібник для дистанційного навчання / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова. – 2-ге вид., доповн. і виправл. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 399 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I. Загальне діловодство [Текст] : (теорія та практика керування документацією із загальних питань) / Ю. I. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2014. – 624 с.

76.031я73 П14
Палеха, Ю. I. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.
Те саме:
Палеха Ю. І. Класифікації систем документації офіційного походження [Електронний каталог] //Загальне документознавство / Ю. І. Палеха. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/10300-klasifkats-sistem-dokumentats-oftsynogo-pohodjennya.html. – Назва з екрана.

65.050.286я73 П14
Палеха, Ю. I. Історія діловодства (документознавчий аспект) [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ: Ліра-К, 2011. – 328 с.

Палеха Ю. І. Організація загального діловодства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458 с.

73.031я73 К63
Палеха, Ю. I. Організація сучасного діловодства [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха. – Київ : Кондор, 2007. – 194 с.

Палеха, Ю. I. Проблеми класифікації управлінських документів [Електронний каталог] / Ю. I. Палеха. – Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/pkud.html . – Назва з екрана.

Писаренко В. П. Класифікація та складові електронних документів
[Електронний ресурс] / В. П. Писаренко //Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 2. - С. 101-105. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2012_2_16.pdf

Савицький В. Т. До питання про класифікацію управлінської документації
[Електронний ресурс] / В. Т. Савицький //Університетські наукові записки. - 2007. - № 3. - С. 48-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2007_3_11.pdf

Система документації та її класифікація [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12320219/menedzhment/sistema_dokumentatsiyi_klasifikatsiya. –Назва з екрана.

Система документації та її класифікація [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_15_glava_7_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%EF%BF%BD.html .–Назва з екрана.
Система документації та її класифікація [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_366_glava_6_4._%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5.html. –Назва з екрана.
Скібіцька, Л. I. Діловодство + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Скібіцька. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Універсальна десяткова класифікація ( УДК ) [ Електронний ресурс]: станом на 2006 рік / підгот. М. Й. Ахвердова [та ін.] ; гол. ред. М. І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 2010. - 1 електрон. опт. диск( CD-ROM).
Швецова-водка Г. М. Документознавство : навч. посіб./ Г. М. Швецова-водка. – К.: Знання, 2007. – 242 с.

Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги [Текст] : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. – (Вища освіта XXІ століття).

Швецова-Водка Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка; Рівн. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 80 с.

Швецова-Водка Г. М. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищихнавч. закладівкультури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 68 с.


Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Психологический прессинг
Інноваційний менеджмент
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки