27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Витрати, витрати від операційної діяльності

ID Замовлення: WATS-189
Читач: p.nastyaa
Читач Тема запиту
Читач: p.nastyaa список литератури: "Витрати" и "Витрати від операційної діяльності".
До 30 листопада 2015
Спасибо!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Відповідь на Ваш запит буде надана у понеділок 9 листопада. Напишіть нам, будь ласка, до якої роботи потрібен цей список та з якого предмету. Так ми зможемо точніше підібрати літературу. Дякуємо, що звернулись до нас!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Відповідь на Ваш запит буде надана у понеділок 9 листопада. Напишіть нам, будь ласка, до якої роботи потрібен цей список та з якого предмету. Так ми зможемо точніше підібрати літературу. Дякуємо, що звернулись до нас!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Пропонуємо переглянути список литератури: "Витрати" та "Витрати від операційної діяльності".

Адирова, Т. І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах [Текст] / Т. І. Адирова // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 82-84. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Аналіз та аудит витрат і доходів операційної діяльності на ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://5ka.at.ua/load/audit/analiz_ta_audit_vitrat_i_dokhodiv_operacijnoji_dijalnosti_na_zat_quot_specializovane_budivelno_montazhne_upravlinnja_15_quot_kursova_robota/6-1-0-25023

Бабин, І. М. Організація та методика обліку витрат на виробництво на підприємствах побутового обслуговування [Текст] / І. М. Бабин // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 29, ч. 2. – С. 49─52.

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких, [та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 500 с. + Електрон. зміст.
ББК 65.052.20я73 Б94

Власюк, Г. В. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах [Текст] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 98-103. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.
ББК 65.052.9(4Укр)226.10я73 В67

Волосов, А. М. Трансакційні витрати як чинник формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / А. М. Волосов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 1 (56). – С. 168─172.

Граковський, Ю. Витрати підприємств за овердрафтом: організаційно-правові основи, документальне оформлення, відображення у податковому та бухгалтерському обліку [Текст] / Ю. Граковський // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – № 10. – С. 24─27. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гринів, Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. В. Гринів. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 392 с.
ББК 65.053.5я73 Г85

Данилко, В. К. Управління витратами [Текст] : навч. посібник / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – Київ : Каравела, 2012. – 216 с.
ББК 65.291.92-21я73 Д18

Двоєзерська, В. С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат [Текст] / В. С. Двоєзерська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 98─101.

Дехтяр, Н. А. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України [Електронний ресурс] / Н. А. Дехтяр, І. М. Боярко, О. В. Дейнека // Економічний часопис─XXI. – 2014. – № 5/6. – С. 56–59. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2014/5-6_2014/Dekhtyar_Boyarko_Deyneka.pdf (8.09.2015). – Назва з екрана.

Дороженко, Л. I. Аналіз ─ дієвий інструмент системи управління витратами [Текст] / Л. I. Дороженко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 106─109. (№ 7).

Економіка підприємства [Текст] : підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2012. – 864 с.
ББК 65.291я73 Е45

Економіка підприємства [Текст] : підручник / Ф.В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н.Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – Київ : Знання, 2010. – 463 с.
ББК 65.291я73 Е45

Жукевич, С. М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Р. В. Фроленко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 70–74. – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2015/InnEco_1-56-2015.pdf (04.06.2015). – Назва з екрана.
Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О.С. Іванілов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 728 с. ББК 65.291я73 І-19

Іванюта, П. В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посібник / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 320 с.
ББК 65.291.92-21я73 І-22

Іщук, С. О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств [Текст] / С. О. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 131–139. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Колісник, Г. М. Складові системи управління витратами підприємницьких структур [Текст] / Г. М. Колісник // Економічний вісник університету. – 2011. – Вип. 17/2. – С. 66–69.

Корнієнко, Н. М. Перспективне бюджетне планування у системі економічного розвитку [Текст] / Н. М. Корнієнко // Економічний вісник університету. – 2014. – Вип. 23/1. – С. 216–222.

Котляров, Є. Загальновиробничі витрати: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – N34. – С.43─50.

Коцкулич, Т. Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств [Текст] / Т. Коцкулич // Економіст. – 2014. – № 7. – С. 36─39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Крутова, А. Методологічні засади обліку трансакційних витрат [Текст] / А. Крутова, М. Макуха // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 67─70.

Кузьмін, О. Є. Управління витратами на підприємствах [Текст] : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. I. Когут. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с. ББК 65.291.92-21я73 К89

Кузьмін, О. Є. Управління витратами на підприємствах [Текст] : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. I. Когут. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с. ББК 65.291.92-21я73 К89

Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2012. – 544 с. – (Українська книга).
ББК 65.052.80я73 К90

Левченко, Н. М. Трансакційні витрати інтернет-магазину: обліковий аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Левченко, В. Г. Биковський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 233–238. – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_3-52-2014.pdf (10.06.2015). – Назва з екрана.

Литвин, Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності [Текст] / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 1. – С. 24─30. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Лишиленко, О.В. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011.
ББК 65.052.20я73 Л67

Ліпич, Л. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку [Текст] / Л. Ліпич, С. Мостенець // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 47─53.

Лугівська, О. П. Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства в умовах трансформаційних процесів [Текст] / О. П. Лугівська, Л. А. Лугівська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 4 (66). – С. 54–59.

Львова, Ю. Г. Управління витратами виробництва інноваційної продукції машинобудівного підприємства [Текст] / Ю. Г. Львова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 4 (55). – С. 180─186.

Людкевич, Т. М. Облік і моделювання витрат підприємства [Текст] / Т. М. Людкевич, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 151─156 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Мусієнко, В. Д. Функціонування витратного методу оцінки вартості промислового підприємства [Текст] / В. Д. Мусієнко, О. Г. Головань // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 2. – С. 134-138.

Ночовна, Ю. О. Класифікація витрат підприємства як основа організації управлінського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. О. Ночовна, О. М. Губачова // Економіка і регіон. – 2011. – N2. – С. 185 ─ 190. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Облік витрат операційної діяльності за економічними елементами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/32230/

Оліфірова, Ю. О. Облік витрат та розрахунків в інтерактивній торгівлі: організація та методика [Текст] / Ю. О. Оліфірова, К. А. Ягмур // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 154─164. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

ОСАДЧА, Г. Г. ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ ВИТРАТ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА / ОСАДЧА, Г. Г. , К. ХАЧКО. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14267/1/8.pdf

Осецький, В. Л. Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України [Текст] / В. Л. Осецький, П. А. Мороз // Фінанси України. – 2012. – № 12. – С. 103-111.

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. Круш, В.I. Депутат, С. О. Тульчинська. – Київ : Каравела, 2011. – 448 с.
ББК 65.01я73 О-75

Пазинич, В.I. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / В.I. Пазинич, А. В. Шулешко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 408 с.
ББК 65.291.9-21я73 П12

Пальчинський, О. Формування системи управління витратами на підприємстві [Текст] / О. Пальчинський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – № 2. – С. 43–45.

Поліщук, О. Т. Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції [Електронний ресурс] / О. Т. Поліщук // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 226–231 . – Режим доступу: http://www.problecon.com/_inc/kachka_pdf.php?year=2015&volume=1_0&pages=226_231&abstract=2015_01_0'))%20{return%20false} (14.09.2015). – Назва з екрана.

Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 336 с.
ББК 65.291.9-21я73 Р99

Садовська, І. Б. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 688 с. + Електрон. зміст.
Садовська, І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність [Текст] / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 64─66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
ББК 65.052.20я73 С14

Сльозко, Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблеми дифінцій [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4. – С. 16─21 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Соболь, Г. О. Обліково-аналітична модель управління витратами [Текст] / Г. О. Соболь // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 323-328. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Стахурський, В. О. Виробничий чинник як елемент управління витратами на підприємстві [Текст] / В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 133–136. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Сук, Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навчальний посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. – Київ : Каравела, 2012. – 352 с.
ББК 65.052.244(4Укр)я73 С89

Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посібник / Г. М. Тарасюк, Л.I. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2011. – 352 с.
ББК 65.290-233я73 Т19

Терещенко, О. О. Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : підручник / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 552 с.
ББК 65.291.931я73 Т35

Фаріон, І. Д. Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 792 с.
ББК 65.052.9(4Укр)201.2я73 Ф24

Федищенко, І. Практиканти: із вишу на підприємство [Текст] / І. Федищенко // Все про бухгалтерський облік. – 05/12/2011. – № 111. – С. 46─49.

Чернишова, Л. І. Особливості формування системи управління витратами на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. І. Чернишова, А. С. Дженкова // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 61–68 . – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_3-52-2014.pdf (09.06.2015). – Назва з екрана.

Чухрай, Н. I. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств [Текст] / Н. I. Чухрай, О. І. Грицай // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 75-80. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Шваб, Л.I. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Л.I. Шваб. – Київ : Каравелла, 2011. – 416 с.
ББК 65.291я73 Ш33

Шершун, С.Загальновиробничі витрати : порядок обігу та розподілу [Текст] / С. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – 31/10/2011. – № 100. – С. 4 ─ 11.

Шиманська, А. Класифікація витрат на збут промислового підприємства [Текст] / А. Шиманська // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 24─28.

Якушик, І. Д. Концептуальні підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / І. Д. Якушик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 5/6. – С. 211–217.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Основы туризма
1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки