27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

курсова робота

ID Замовлення: WATS-185
Читач: Anna Ovcharenko
Читач Тема запиту
Читач: Anna Ovcharenko Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати інформацію для написання курсової роботи на тему: Інновації як визначальний чинник міжнародної конкурентоспроможності сучасних підприємств (на матеріалах компанії «Bayer Group»), а саме курсова планується по агрохімії
Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня, Анно! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

Бобирєв Д. Б.
Конкурентні переваги і їх зв’язок з інноваційною діяльністю і конкурентоспроможністю підприємства[Електронний ресурс] / Д. Б. Бобирєв. // Наукові вісті Далівського університету. - 2013. - № 10. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdu_2013_10_5.pdf

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. Ю. Кириллова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 74–78 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гудзь О. Є.
Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства[Електронний ресурс] / О. Є. Гудзь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 161. - С. 3-11. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhdtusg_2015_161_3.pdf

Джемелінська Л. В.
Маркетинг в управліні інноваційною продукцією як один із аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Джемелінська // Бізнес Інформ. - 2012. - № 10. - С. 244-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_10_57.pdf

Дунська А. Р.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі [Електронний ресурс] / А. Р. Дунська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_7_13.pdf

Заблоцький, Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 427 с. – (Вища освіта в Україні) .
ББК 65.291.551я73 З-12

Інноваційна політика [Текст] : [навч. посібник] / за заг. ред. Б. М. Андрушків. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 484 с.
ББК 65.291.551я73 І-66

Інноваційні процеси і їх плив на ефективність діяльності підприємства [Текст]. Ч. 1 : зб. виступів учасників сьомої наук.-практ. конф. студентів ВНЗ Укоопспілки / редколегiя В.П. Левицький. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2010. – 128 с.
ББК 65.290-55 І-66

Козик, В. В. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 52–58 . – Режим доступу: http://www.problecon.com/_inc/kachka_pdf.php?year=2014&volume=1_0&pages=52_58&abstract=2014_01_0'))%20{return%20false} (07.08.2015). – Назва з екрана.

Кривенко, С. В.
Інноваційний механізм формування конкурентоспроможних підприємницьких структур [Електронний ресурс] / С. В. Кривенко // Економічний часопис─XXI. – 2014. – № 5/6. – С. 33–36 . – Режим доступу:http://soskin.info/userfiles/file/2014/5-6_2014/Kryvenko.pdf (8.09.2015). – Назва з екрана.

Левчук Н. М.
Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства[Електронний ресурс] / Н. М. Левчук, О. В. Комчатних // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24(1). - С. 352-355. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vntu_2011_24(1)__86.pdf

Майстро С. В.
Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі запровадження управлінських інновацій [Електронний ресурс] / С. В. Майстро // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 3. - С. 209-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2012_3_30.pdf

Малиш І. М.
Роль інновацій у підвищенні конкуренто спроможності підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Малиш, М. О. Галайчук // Економіка і регіон. - 2011. - № 4. - С. 137-141. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2011_4_27.pdf

Петрович, Й. М. Інноваційний потенціал управління організацією [Текст] : монографія / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 184 с.
ББК 65.291.21 П30

Пожуєва Т. О.
Інноваційний розвиток підприємства в конкурентному середовищі [Електронний ресурс] / Т. О. Пожуєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(2). - С. 103-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2013_1(2)__22.pdf

Старицька, О. П. Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Старицька, Т. М. Старицький // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 244–250 . – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_4-53-2014.pdf (05.08.2015). – Назва з екрана.

Тринєєва Е. Г.
Інноваційне підприємство, як фактор конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Е. Г. Тринєєва // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24(1). - С. 417-419. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vntu_2011_24(1)__102.pdf

Щур О. М.
Сутність інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції [Електронний ресурс] / О. М. Щур, О. П. Макар, А. В. Гошовська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.2. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.2_55.pdf

Bayer Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bayergroup.uz/ . – Назва з екрана.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки