27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново!!!

ID Замовлення: WATS-171
Читач: Inna Dzhulai
Читач Тема запиту
Читач: Inna Dzhulai Допоможіть будь ласка найти інформацію на тему "Роль оборотного капіталу в управлінні підприємством"
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:

ББК 65.291.9-21я73 К89
Кузнецова, С. А. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / С. А. Кузнецова. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 124 с.

ББК 65.290-93-21я73 К78
Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – 2-е вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 520 с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

ББК 65.291.9-21я73 К89
Кузьменко, Л. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 256 с.

ББК 65.291.9-21я73 Ш67
Школьник, І. О.Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б.І. Сюркало. – Суми : Університетська книга, 2009. – 301 с.

65.291.9-21я73 Р99
Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с.

65.291.9-21я73 К17
Калетнік, Г. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г. М. Калетнік, О.М. Ціхановська. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с.

65.291.9-21я73 П12
Пазинич, В. I. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / В.I. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 408 с.

65.291.93-21я73 Є27
Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посібник / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 408 с. + CD : Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.291.9-21я73 Ф59
Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / кер. авт. кол. О. О. Непочатенко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 496 с.
ББК 65.290-57я73 К20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посібник / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. I. Подвігіна, В. О. Гулевич. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

Колумбет О. Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні активи [Електронний ресурс] / О. Колумбет, О. Зозуля. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpdetut_eiu_2013_25_33.pdf

Кравченко Т. В. Сутність оборотного капіталу як фінансово-економічної категорії [Електронний ресурс] / Т. В. Кравченко. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-agrarnoi-nauky-Prychornomorja/VANP2007/VANP2007-2(40)/Visnik_2007-2(40)_132-137.pdf

Миронова В. В. Роль оборотних активів у забезпеченні фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Миронова. – Режим доступу:
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/617/1/Миронова%20В.%20В.%20Роль%20обортних%20активів%20у%20забезпеченні%20фінансової%20стійкості%20підприємства.pdf

Сутність, структура та роль оборотного капіталу // Кірейцев, Г. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Г. Г. Кірейцев, Н. Г. Виговська, О. М. Петрук. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 432 с. – http://pulib.if.ua/part/4398

Ткаченко А. М. Сучасні підходи при дослідженні сутності оборотних коштів [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, Г. П. Звірько // Економіка і регіон. – 2012. – № 2. – С. 46–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2012_2_11.pdf
Бугріменко Р. М. Визначення потреби в капіталі для фінансування оборотних активів підприємства [Електронний ресурс] / Р. М. Бугріменко, Л. І. Безгінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 2. – С. 206–213. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2011_2_33.pdf

ББК 65.421 Г96
Гусєва, О. Ю. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств : Автореф. дис.: 08.07.0 / О. Ю. Гусєва. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 20 с.

Жмінька Л. А. Економічна сутність управління оборотними коштами [Електронний ресурс] / Л. А. Жмінька // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 67. – С. 75–79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_13.pdf

Кірдіна О. Г. Управління оборотними активами підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 43. – С. 133–137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2013_43_28.pdf

Коритько Т. Ю. Управління оборотними коштами промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т. Ю. Коритько // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 325–329. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_2_56.pdf

Кучеренко О. Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей [Електронний ресурс] / О. Кучеренко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2014. – № 7. – С. 58–66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nv_2014_7_8.pdf

Маргасова, В. Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості / В. Маргасова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. – № 6. – С. 47–53.

Моделі фінансування поточної діяльності організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrsprava.com/index.php?newsid=9019

Проскуріна Н. М. Управління оборотними активами в умовах кризового стану підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Проскуріна, Н. С. Романюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2009. – № 3. – С. 55–63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evngu_2009_3_9.pdf

Прохорова В. В. Економічні регулятори управління оборотним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Прохорова, Ю. Д. Тютюнник. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomichni-regulyatori-upravlinnya-oborotnim-kapitalom-pidpriemstva

Соколова Е. О. Напрями підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства [Електронний ресурс] / Е. О. Соколова, Г. С. Козак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2012. – Вип. 21–22(2). – С. 216–221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__31.pdf

Управління оборотними активами (тема 4) // Управління капіталом підприємства: конспект лекцій. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-643.htm
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Економіка від простого до складного
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки