Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
(ПУЕТ)

 

 

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

МИКОЛА ЄГОРОВИЧ

РОГОЗА

 

(з нагоди 60-річчя)

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

ПОЛТАВА

ПУЕТ

2014

 

 

УДК 016:929

ББК 91

 Р 59

 

 

Микола Єгорович Рогоза [Текст] : (з нагоди 60-річчя) : біобібліографічний покажчик / укладач І. О. Науменко. – 2-ге вид., випр. й допов. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 87 с.: іл.

 

 

Бібліографічний покажчик створено з нагоди 60-річчя Миколи Єгоровича Рогозидоктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, першого проректора, завідувача кафедри економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У покажчику представлено матеріали про життєвий шлях та науково-практичну діяльність М. Є. Рогози. Документи подано за період із 1986 до 2014 року.

 

Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспі­рантам, студентам.

 

 

Микола Єгорович Рогоза

Учений у галузі науки управління

 складними соціально-економічними системами

Доктор економічних наук, професор

Академік Академії економічних наук України

Заслужений діяч науки і техніки України

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Розділ 1. Біографічний нарис виробничої, науково-педагогічної діяльності М. Є. Рогози

Хронологічна таблиця основних дат життя і діяльності М. Є. Рогози

Публікації про М. Є. Рогозу та його трудову діяльність

Розділ 2. Бібліографія праць доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози

Розділ 3. Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози

Розділ 4. Докторські дисертації, захищені під керівництвом доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози

Розділ 5. Автореферати кандидатських дисертацій за фахом 08.00.04 «Економіка та управління підприємством», опонентом яких виступав доктор економічних наук, професор М. Є. Рогоза

Розділ 6. Автореферати докторських дисертацій за фахом 08.00.04 «Економіка та управління підприємством», опонентом яких виступав доктор економічних наук, професор М. Є. Рогоза

Іменний покажчик

Покажчик назв наукових праць доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози, розміщених в інституційному репозитарії ПУЕТ

Фотодокументи трудової діяльності

Почесні нагороди й дипломи, державні та відомчі відзнаки М. Є. Рогози

Ілюстрації

Науковий доробок доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози у фондах бібліотеки ПУЕТ

 

 

 

 

ВІД УПОРЯДНИКА

 

Біобібліографічний покажчик присвячено результатам науково-прак­тич­ної діяльності Миколи Єгоровича Рогози – доктора економічних наук, про­фесора, академіка Академії економічних наук України, пер­шого проректора, завідувача кафедри економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», заслуженого діяча науки і техніки України та укладено з нагоди його 60-річчя.

Микола Єгорович Рогоза нагороджений нагрудними знаками – «Від­мін­ник освіти України», «За наукові досягнення»; голова спеціалізованої вченої ради Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і тор­гівлі» та член спеціалізованої вченої ради Донецького національного уні­вер­ситету із захисту канди­дат­ських і докторських дисертацій; експерт екс­перт­ної комісії ДАК МОНУ; дійсний член Академії економічних наук Украї­ни; заступник головного редактора редколегії «Наукового вісника Полтавського універ­си­тету економіки і торгівлі».

До складу покажчика ввійшли монографії, книги, тексти лекцій, мето­дичні матеріали, а також численні публікації в наукових збірниках і фахо­вих періодичних виданнях.

Даний покажчик вміщує 255 бібліографічних описів документів та складається із шістьох розділів. У межах розділу «Бібліографія праць М. Є. Рогози» матеріал згруповано за роками та видами документів. Нуме­рація бібліографічних описів у покажчику наскрізна. Бібліографічний опис здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Покажчик забезпечений довідковим апаратом – іменним покажчиком. Наприкінці подано фотодокументи трудової діяльності М. Є. Рогози, почесні нагороди та дипломи, державні й відомчі відзнаки, ілюстрації.

Завершують біобібліографічний покажчик фотодокументи наукового доробку (монографії, навчальні посібники) доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози у фондах бібліотеки ПУЕТ.

Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам.

Електронну версію покажчика розміщено на веб-сайті бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», розділ «Бібліографічна продукція» (адреса сайта: http://lib.uccu.org.ua/).

 

РОЗДІЛ 1. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС ВИРОБНИЧОЇ,
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. Є. РОГОЗИ

 

Микола Єгорович Рогоза народився в с. Андріївка Великоново­селків­сько­го району Донецької області 28 жовтня 1954 р. За­кінчив школу в 1972 р. У 1972–1974 рр. проходив військову службу. Протягом 1975–1980 рр. нав­чався в Полтав­ському інженерно-будівельному інституті, який закінчив із відзнакою, отри­мавши спеціальність інженера-будівельника. Працював на ви­робництві майстром, прорабом у Миргородській ПМК-65 тресту Полтав­сіль­буд Мінсільбуду УРСР (1980–1984 рр.). З 1984 р. до 1987 р. навчався в аспі­рантурі Полтавського ін­женерно-будівельного інститу­ту. Під керівництвом доктора технічних наук, про­фесора, лауреата Державної премії України Вах­ненка Петра Федоровича захистив кандидатську дисертацію в Київському інже­нерно-будівельному ін­ституті (1990 р.) на тему «Теорії напруженого ста­ну та роз­рахунку міцності склад­них конструкцій». Кандидат технічних наук – 1990 р., доцент – 1993 р. 1987–2004 рр. – працював на посадах наукового спів­ро­бітника, асистента, старшого викладача, доцента кафедр будівельної меха­ніки, комп’ютерних технологій та інформаційних систем, економічної кібер­нетики і комп’ю­тер­них технологій Полтавського інженерно-будівель­ного інституту (нині Пол­тавський національний технічний университет іме­ні Юрія Кондратюка).

Протягом 1991–2004 рр. М. Є. Рогоза працював деканом факультету Пол­тавського національного технічного університету імені Юрія Кондратю­ка, активно займаючись розвитком напрямів освітньої діяльності з метою підготовки фа­хівців з економіки та управління складними соціально-еконо­мічними систе­мами. Отримав другу вищу освіту зі спеціальності облік і аудит (2000 р.). Під його керівництвом були створені економічний факультет (1994 р.) (першим деканом якого він був із 1994 до 2003 рр.) та факультет економіко-інформаційних систем і управління (2003 р.) (першим деканом якого він був із 2003 до 2004 рр.). За ініціативою М. Є. Рогози та Ємця О. О. (завідувача кафедри математичного моделювання і соціальної інформатики, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки) у 1999 р. на еко­номічному факультеті ПНТУ було створено ка­фед­ри відповідного про­фі­лю та розпочато підготовку фахівців спеціаль­нос­тей економічна кібернетика, інформатика та прикладна математика. За результатами роботи з підготовки фахівців за такими спеціальностями було реформовано економічний факуль­тет у два факультети, одним із яких став факультет економіко-інформаційних систем і управління.

Із 2004 р. Рогоза М. Є. працює в Полтавському університеті споживчої кооперації України (нині Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – ПУЕТ), у якому за його ініціативи й підтримки ректора Нестулі О. О. було створено кафедру економічної кібернетики, завідуючим якої працює дотепер. У 2006 р. Рогоза М. Є. захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми управління ефективністю діяльності складних соціально-економічних систем» (науковий консультант – Ткаченко Володимир Андрійович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів, заслужений працівник промисловості України, відмінник освіти України, заступник Директора НДІ економіки та суспільства), а у 2007 р. отримав вчене звання професора.

2006–2009 рр. Рогоза М. Є. – проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ. Із 2009 року Рогоза М. Є. обіймає посаду першого проректора університету. За цей період, завдяки формуванню університетських концепцій змісту підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і навчальних планів із підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями, в університеті розроблено та впроваджено Програми застосування в навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій, сучасних методів і засобів організації самостійної роботи студентів, забезпечення навчальної, науково-методичної діяльності, кадрового забезпечення, інформатизації діяльності та управління структурними підрозділами. В університеті впроваджено процеси з координації, організації та контролю за інформатизацією, формуванням інформаційних ресурсів та технологій забезпечення діяльності університету. Усе це забезпечило: упровадження, розробку та вдосконалення автоматизованої системи управління університетом; постійне удосконалення програмного й навчально-методичного забезпечення, їх функціонування в межах структурних підрозділів університету, що забезпечують освітню і наукову діяльність та вихід в інформаційний простір України; створення та постійне вдосконалення системи електронної освітньо-наукової, кадрової та фінансово-економічної інформаційної мережі університету; інформаційну підтримку навчального процесу, навчально-методичної роботи, наукової, кадрової та фінансово-економічної діяльності; оновлення і поповнення банку програмного забезпечення з навчальної, методичної, наукової, кадрової та фінансово-економічної роботи; розробку системи інформаційного обміну служб і підрозділів в університеті; створення для науково-педагогічних працівників умов для самостійної роботи з масивами інформації; нарощення професійного інтелектуального потенціалу кафедр в умовах інформаційного суспільства; удосконалення системи загально­універ­ситетського інформацій­ного менеджменту, розробку нових ме­­тодик з його інформаційної підтримки на базі сучасних комп’ютерних тех­нологій та Інтернету, дистанційних технологій навчання.

М. Є. Рогоза  є науковим керівником проекту з розробки багаторівневих інформаційних систем управління вищих навчальних закладів. Під його нау­ковим керівництвом в університеті успішно створена локальна об­числю­валь­на мережа, на базі якої розроблено та впроваджено автомати­зовану систему управління з таких підсистем: фінансовий менеджмент; елек­трон­ний доку­ментообіг; планування й організація навчального процесу; управ­лін­ня якістю навчального процесу; приймальної комісії; системи ресурсного й інформа­цій­ного забезпечення; автоматизованого мультимедій­ного комп­лек­су; інфор­ма­ційно-комунікаційних технологій, які забезпечують управління всі­ма про­це­сами діяльності університету. Упровадження іннова­ційних техно­логій за­без­печило колективу університету можливість взяти курс на нав­чан­ня, що ґрунтується на широкому використанні результатів власних наукових дослі­джень та науково-методичних розробок у навчаль­ному процесі, роз­гор­нути роботу по впровадженню дистанційних технологій навчання, що ви­рі­шує проблему навчання впродовж всього життя. Системна організація забез­пе­чила рівень управління університетом, що відповідає міжнародним стан­дар­там ISO 9001:2008, та отримати сертифікат DQS GmbH і IQNET (між­на­родна мережа сертифікації) № DE 440030 QM08). У лютому 2010 р. Уні­вер­ситет отримав золоту медаль Міністерства освіти і науки України в номі­нації «Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» та почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук НАН України «За високі творчі досягнення в іннова­ційному оновленні на­ціо­нальної системи освіти» в рамках участі в Три­надцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» у м. Київ.

Рогоза М. Є. активно здійснює педагогічну, наукову і організаційну ді­яль­ність в галузі освіти. Викладає навчальні дисципліни:

         для бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності «Економічна кі­бернетика» – «Економічна кібернетика», «Управління проектами інфор­мати­зації», «Автоматизовані системи управління»;

         для магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» – «Ін­фор­ма­ційнй технології в освіті», «Планування і організація навчального процесу у вищій школі»; «Системний підхід у вищій школі»;

         керує виконанням курсових та магістерських робіт.

Рогоза Микола Єгорович заснував наукову школу із проблем моделю­вання сис­тем управління, механізмів ефективності та інформаційного забез­печення діяльності підприємств промисловості і системи споживчої коопе­рації. Керує аспірантами і докторантами. Під його керівництвом захищено 2 докторські дисертації та 5 кандидатських дисертацій.

Автор і співавтор понад 200 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 8 монографій, 1 довідник, навчальні посібники (в тому числі 9 – із гри­фом МОНУ; 3 – в двох частинах; 1 – в трьох частинах; 1 – в дев’яти час­тинах), тези та матеріали конференцій, наукові статті у фахових ви­даннях із переліку затвердженому ВАК України, методичні рекомен­дації, упроваджені в навчальний процес.

У 2007 р. ним було отримано звання академіка Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка сільського господарства» (04.05.2007 р., № 457).

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну плідну працю Рогозі М. Є. присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 590/2011 від 20.05.2011 року).

За наукові досягнення та успіхи у підготовці фахівців для економіки України Рогозу Миколу Єгоровича нагороджено нагрудним знаком «Від­мін­ник освіти України» (1999 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адмі­ністрації (2000 р.), Почесною Грамотою Полтавської обласної ради (2003 р.), Грамо­тою Полтавського університету споживчої кооперації (2004 р.), Подякою міського голови м. Полтава (2005 р.); Почесною гра­мотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.), знаком «За наукові до­сягнен­ня» (2008 р.), нагрудним знаком Міжнародної академії біоенорго­тех­нологій «За видатні досягнення в області еніології» (2010 р.), Подякою Пол­тавського універ­си­тету економіки і торгівлі за сумлінну і плідну працю в системі державної підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (2010 р.), Подякою Журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» (2012 р.), Подякою Пол­тавського універ­ситету економіки і торгівлі за осо­бис­тий внесок у підготовку високо­кваліфікованих фахівців напряму підго­тов­ки/спеціальності «Економіч­на кі­бер­нетика», впровадження сучасних методів навчання і виховання сту­дент­ської молоді, активну наукову та навчально-методичну роботу, багато­річну плідну працю в університеті та з нагоди 10-річчя заснування кафедри еко­но­мічної кібернетики (2014 р.), Почесною грамотою президії Академії Еконо­мічних Наук України за плідну науково-дослідну роботу, у звязку з відзна­ченням Дня науки та проведення загальних зборів Академії еконо­міч­них наук України (2014 р.).

Нині Микола Єгорович Рогоза:

-         академік Академії економічних наук України;

-         експерт Акредитаційної комісії Міністерства ос­віти і науки України;

-         член комісії Міністерства освіти і науки України з питань розробки методичної та нормативної документації по дистанційним технологіям нав­чання і освіти;

-         голова спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 по захисту доктор­ських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) та 08.00.03 – Еко­номіка та управління національним господарством в Полтавському універ­ситеті економіки і торгівлі;

-         член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті;

-         член підсекції з економічної кібернетики науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства науки і освіти України;

-         заступник головного редактора «Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі»;

-         заступник голови вченої ради ПУЕТ;

-         голова науково-методичної ради університету.

 

М. Є. Рогоза своєю невтомною працею робить вагомий внесок у роз­ви­ток національної освіти й науки.

 

Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і торгівлі (e-mail: rogoza.ne@gmail.com, proinf@uccu.org.ua; тел.(факс) 0532-56-33-73).

 

Хронологічна таблиця основних дат життя і діяльності М. Є. Рогози

28 жовтня

1954

Народився в селі Андріївка Велико­новоселківського райо­ну Донецької області

1972

Закінчив середню школу в селі Андріївка Велико­ново­сел­ків­ського райо­ну Донецької області

1972–1974

Служив у лавах Радянської армії

1974–1975

Слухач підготовчого відділення Полтавського інженерно-будівельного інституту

1975–1980

Студент Полтавського інженерно-будівельного інституту

1980–1984

Майстер-прораб Миргородської ПМК-65

19841987

Аспірант Полтавського інженерно-будівельного інсти­туту

19871989

Молодший – старший науковий співробітник Полтав­ського інженерно-будівельного інституту

19891991

Асистент кафедри будівельної механіки Полтавського ін­же­нерно-будівельного інституту

1991–1992

Старший викладач кафедри будівельної механіки Полтав­ського інженерно-будівельного інституту

1991–1994

Декан факультету сільськогосподарського будівництва Пол­тавського інженерно-будівельного інституту

1994–2003

Декан економічного факультету Полтавського інженер­но-будівельного інституту

1992–1998

Доцент кафедри будівельної механіки Полтавського ін­же­нерно-будівельного інституту

1998–2002

Доцент кафедри комп’ютерних технологій та інформацій­них систем Полтавського національного технічного універ­ситету ім. Ю. Кондратюка

20022003

Доцент кафедри економічної кібернетики і комп’ютерних технологій Полтавського національного технічного уні­вер­си­тету ім. Ю. Кондратюка

20032004

Доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних техно­ло­гій і систем Полтавського національного технічного уні­вер­ситету ім. Ю. Кондратюка

2003–2004

Декан факультету економіко-інформаційних технологій і управління Полтавського національного технічного універ­си­тету ім. Ю. Кондратюка

2004 – дотепер

Завідувач кафедри економічної кібернетики Вищого нав­чального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

20062009

Проректор із науково-педагогічної роботи з питань інно­ва­ційного, інформаційного розвитку, мережевого та науково-методичного забезпечення Вищого навчального закладу Укооп­спілки «Полтавський університет еко­номіки і тор­гівлі»

2009 – дотепер

Перший проректор Вищого навчального закладу Укооп­спілки «Полтавський університет еко­номіки і тор­гівлі»

2007–2010

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К.44.877.01 із захисту кандидатських дисертацій у Вищому нав­чаль­ному закладі Укооп­спілки «Полтавський університет еко­номіки і тор­гівлі»

2007 – дотепер

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Донецькому на­­­ціональному університеті

2010 – дотепер

Голова спеціальної вченої ради Д. 44.877.01 із захисту кан­дидатських і докторських дисертацій у Вищому нав­чаль­­ному закладі Укооп­спілки «Полтавський університет еко­номіки і тор­гівлі»

 

Публікації про М. Є. Рогозу та його трудову діяльність

 

1.        Кафедра економічної кібернетики // Полтавський університет економіки і торгівлі (1961–2011) : історичний нарис / уклад. В. М. Артеменко ; редкол. М. В. Аліман, В. О. Дорохін, О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – С. 321–324.

2.        Рогоза Микола Єгорович [Електронний ресурс] // Полтавський універ­ситет економіки і торгівлі : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php.– Назва з титулу екрана.

3.        Рогоза Микола Єгорович [Текст] // Науково-освітній потенціал України [Текст] / упоряд. Л. М. Гаврилюк. – К. : Український рейтинг, 2011. – С. 266–267.

4.        Урочисте вручення дипломів випускникам Полтавського університету еко­номіки і торгівлі [Електронний ресурс] // Полтавская епархия укра­инской православной церкви : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.pravoslavie.poltava.ua/news/1404141499/. – Назва з титулу екрана.

5.        Федяй, Т. Вивчають економічні системи [Текст] : [бесіда із завідувачем кафедри економічної кібернетики ПУЕТ – доктором економічних наук проф. Миколою Рогозою] / Т. Федяй // Вісті ЦССТУ. – 2013. – 24 січ. (№ 4). – С. 9.

 

РОЗДІЛ 2. БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ М. Є. РОГОЗИ

 

1986 рік

Публікації

6.       Рогоза Н. Е. Результаты экспериментальных исследований прочности на­к­лон­ных сечений обычных и преднапряженных косоизгибаемых железо­бетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Е. В. Кли­мен­ко // Научно-технический прогресс и качество в строительстве : тезисы до­кла­­дов республиканской конференции. – Чебоксары : Чу­вашский госу­дар­ственный университет, 1986. – С. 39–41.

 

1988 рік

Публікації

7.       Рогоза Н. Е. Влияние предварительного напряжения на прочность нак­лон­­ного сечения косоизгибаемых элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вах­ненко // Совершенствование методов расчета и проектирования современных видов строительных конструкций : материалы науч.-практ. конф. – Ровно, 1988. – С. 140–141.

8.       Рогоза Н. Е. Прочность наклонных сечений железобетонных ригелей зда­ний, возведенных в сложных геологических условиях [Текст] / Н. Е. Ро­гоза, П. Ф. Вахненко // Проблемы комплексной застройки Южного Берега Крыма : материалы конференции. – Симферополь, 1988. – Т. 1. – С. 98–99.

9.       Рогоза, Н. Е. Раціональні прогони [Текст] / Н. Е. Рогоза // Сільське будів­ництво. – 1988. – № 41. – С. 10.

Депоновані рукописи

10.   Рогоза Н. Е. О напряженно-деформированном состоянии тавровых сече­ний, наклонных к продольной оси предварительно-напряженных косо­из­ги­­баемых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вах­ненко. – [б. м.], 1988. – 22 с. – Деп. ВНДІІС № 8888 від 27.04.88.

 

1989 рік

Публікації

11.   Рогоза Н. Е. Методика определения прочности наклонного сечения косо­изгибаемых преднапряженных тавровых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза // Совершенствование железобетонных кон­струк­ций, работаю­щих на сложные виды деформаций, и их внедрение в стро­и­тель­ную прак­тику : тезисы докладов республиканской науч.-практ. конф. – Полтава, 1989. – С. 162–163.

12.   Рогоза Н. Е. Расчет прочности наклонного сечения косоизгибаемых пред­варительно-напряженных тавровых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко// Интенсификация строительного произ­вод­ства : тезисы докладов областной науч.-техн. конф. – Полтава, 1989. – С. 65–69.

13.   Рогоза Н. Е. Экспериментально-теоретические исследования работы поперечной арматуры в наклонных сечениях тавровых предварительно-напря­женных элементах при косом изгибе [Текст] / Н. Е. Рогоза // Совер­шенствование железобетонных конструкций, работающих на сложные виды деформаций, и их внедрение в строительную практику : тезисы до­кла­дов республиканской науч.-практ. конф. – Полтава, 1989. – С. 164.

 

1991 рік

Публікації

14.   Рогоза Н. Е. Исследование образования и развития наклонных трещин в предварительно-напряженных тавровых железобетонных элементах при косом изгибе [Текст] / Н. Е. Рогоза // Тезисы докладов научной конфе­рен­ции професоров, преподавателей и научных работников, аспирантов и студентов института. – Полтава : ПИСИ, 1991. – С. 242.

 

1992 рік

Навчально-методичні розробки

15.   Рогоза Н. Е. Строительная механика [Текст] : методические указания, конт­рольные задания и примеры их выполнения для студентов строи­тель­ных специальностей 29.07 и 29.08 заочной формы обучения / Н. Е. Рогоза, В. М. Рубель. – Полтава : ПИСИ, 1992. – 43 с.

 

1993 рік

Довідники

16.   Реконструкция зданий и сооружений агропромышленного комплекса [Текст] : справочник / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Е. В. Клименко [и др.]. – К. : Урожай, 1993. – 480 с.

 

Навчально-методичні розробки

17.   Будівельна механіка [Текст] : методичні вказівки та контрольні завдання студентам спеціальності 29.03 заочної форми навчання / М. Є. Рогоза, М. Л. Яровий, О. А. Шкурупій, В. М. Рубель. – Полтава, Полтавський ІБІ, 1993. – 58 с.

18.   Рогоза Н. Е. Чисельні методи та програмування на ЕОМ. Застосування методу скінчених різниць для розв’язування інженерних задач для студентів всіх форм навчання [Текст] : методичні вказівки / Н. Е. Рогоза, О. І. Корх, О. О. Козир. – Полтава : ІБІ, 1993. – 38 с.

Публікації

19.   Рогоза Н. Е. Влияние предварительного напряжения продольной армату­ры на прочность наклонного сечения [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко // Строительные конструкции : межвед. науч.-технич. сб. – К., 1993. – Вып. 45–46. – С. 24–25.

20.   Рогоза Н. Е. Определение расчетной длины наклонной трещины в косо­изгибаемых тавровых железобетонных элементах [Текст] / Н. Е. Рогоза, В. В. Спирин // Тези доповідей 45 наукової конференції професорів, ви­клада­чів, наукових працівників, аспірантів та студентів інституту. Ч. 2. – Полтава : ІБІ, 1993. – С. 168.

21.   Рогоза Н. Е. Уточнение методики расчета прочности наклонных сечений ко­соизгибаемых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вах­­ненко, Е. В. Клименко // Строительные конструкции : межвед. науч.-технич. сб. – К., 1993. – Вып. 45–46. – С. 20–21.

22.   Рогоза Н. Е. Экспериментальное исследование высоты сжатой зоны бето­на над наклонной трещиной в косоизгибаемых железобетонных эле­мен­тах [Текст] / Н. Е. Рогоза // Тези доповідей 45 наук. конф. професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів інституту.– Полтава : ІБІ, 1993. – Ч. 2. – С. 167.

 

1994 рік

Навчальні посібники

23.   Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу [Текст] : навч. посібник для викладачів і студентів будівельних спеціальностей / М. Є. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Є. В. Клименко [та ін.]. – К. : Урожай, 1994. – 476 с.

Публікації

24.   Рогоза Н. Е. Оценка состояния конструкций при реконструкции сельско­хозяйственных зданий [Текст] / Н. Є. Рогоза, Е. В. Клименко // Совер­шен­ствование строительных материалов, технологий и методов расчета кон­струкций в новых экономических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Сумы : Мрия ЛТД, 1994. – С. 250–251.

 

1996 рік

Публікації

25.   Рогоза М. Є. Опір косозгинаних залізобетонних елементів впливові попе­речних сил [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. В. Клименко // Вісник Львівського дер­жавного аграрного універ­ситету. Сер. Архітектура та сільсько­гос­по­дарське будівництво. – Львів : ЛДАУ, 1996. – С. 177–182.

26.   Рогоза М. Є. Опірність залізобетонних елементів, що згинаються, дії по­пе­речних сил [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. В. Клименко // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Рівне, 1996. – С. 78.

 

1998 рік

Публікації

27.   Рогоза М. Є. Визначення довжини проекцій локальних похилих тріщин при складному навантаженні залізобетонних елементів [Текст] / М. Є. Ро­гоза // Сталезалізобетонні конструкції : проектування, будівництво, екс­плуа­тація : зб. наукових статей. – Кривий Ріг : Криворізький ТУ, 1998. – С. 156–158.

28.   Рогоза М. Є. Нагельний ефект арматури при дії поперечних сил [Текст] / М. Є. Рогоза // Сталезалізобетонні конструкції : проектування, будів­ни­цтво, експлуатація : зб. наукових статей. – Кривий Ріг : Криворізький ТУ, 1998. – С. 154–156.

1999 рік

Навчально-методичні розробки

29.   Рогоза М. Є. Робота в табличному процесорі MS Excel 97 [Текст]. Ч. 1 : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх, Л. Ф. Крещенко. – Полтава : ПДТУ, 1999. – 22 с.

30.   Рогоза М. Є. Розробка елементів прикладної системи керування базою даних в інтерфейсі FOXPRO 2.6 для WINDOWS [Текст] : методичні вка­зівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Інфор­ма­ти­ка та комп’ютерна техніка» для підготовки бакалаврів денної форми нав­­чан­ня / М. Є. Рогоза, О. О. Голов. – Полтава : ПДТУ, 1999. – 22 с.

Публікації

31.   Рогоза М. Є. Визначення поперечних переміщень поздовжньої арматури в похилому перерізі залізобетонних елементів з одинарним армуванням методом чисельного моделювання [Текст] / М. Є. Рогоза, В. В. Нако­неч­ний // Галузеве машинобудування, будівництво : зб. наук. праць. – Пол­та­ва : ПДТУ, 1999. – Вип. 4. – С. 171–178.

32.   Рогоза М. Є. Використання Microsoft Office 97 (текстового редактора Word 97, табличного процесора Excel 97) [Текст] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050107, 7.050201 ден­ної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх. – Полтава : ПДТУ, 1999. – 16 с.

2000 рік

Навчально-методичні розробки

33.   Рогоза М. Є. Розробка системи керування базою даних прикладної задачі з використанням елементів програмування в середовищі FOXPRO 2.6 for WINDOWS [Текст] : методичні вказівки до виконання комп’ютерного прак­тикуму для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050107, 7.050201 / М. Є. Ро­гоза, В. І. Клименко, Л. Ф. Крещенко. – Полтава : ПДТУ, 2000. – 39 с.

Публікації

34.   Рогоза М. Є. Методика оптимізації параметрів АСУ технологічними про­цесами на основі теоретико-графових математичних моделей [Текст] / М. Є. Рогоза, Р. Г. Савенко, М. В. Лисенко // Вестник Харьковского госу­дар­ственного политехнического университета. – 2000. – Вып. 94. – С. 65–68. – (Системный анализ, управление и иформационные техно­логи).

35.   Рогоза М. Є. Характер впливу поздовжньої арматури на міцність похи­лого перерізу залізобетонних елементів при косому згині [Текст] / М. Є. Ро­гоза // Галузеве машинобудування, будівництво : зб. наукових праць. – Полтава : ПДТУ, 2000. – Вип. 5. – С. 118–121.

 

2001 рік

Навчально-методичні розробки

36.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дис­цип­ліни «Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації» [Текст] : для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх. – Полтава : ПДТУ, 2001. – 22 с.

Публікації

37.   Рогоза М. Є. До системного розв’язування організаційних проблем в еко­но­мічних системах [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець, Н. Г. Романова // Ре­гіональні перспективи. – 2001. – № 5–6. – С. 201–203.

38.   Рогоза М. Є. До системного розв’язування організаційних проблем в еко­номічних системах [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець, Н. Г. Романова // Еко­номічні проблеми розвитку регіонів на початку ХХІ століття : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДТУ, 2001. – С. 17–18.

39.   Рогоза М. Є. Методика аналізу теоретико-графових моделей в алгоритмі оптимізації роботи автомобільного транспорту в кар’єрі [Текст] / М. Є. Ро­­гоза, Р. Г. Савенко, М. В. Лисенко // Вісник Східноукраїнського націо­наль­­ного університету. – 2001. – № 9. – С. 282–285.

40.   Рогоза М. Є. Шляхи вдосконалення підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» [Текст] / М. Є. Рогоза, В. П. Щур, О. В. Щур // По­ліп­шення якості підготовки фахівців шляхом інтеграції навчання і наукових дос­ліджень : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Полтава : ПДТУ, 2001. – С. 8–12.

2002 рік

Навчальні посібники

41.   Рогоза М. Є. Бази даних. СУБД Visual FoxPro 6.0. [Текст] : рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів економічних спе­ці­аль­ностей вищих навчальних закладів / М. Є. Рогоза, В. І. Клименко. – Полтава : ПНТУ, 2002. – 335 с.

Навчально-методичні розробки

42.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дис­ципліни «Мережі ЕОМ» [Текст] : для студентів спеціальності «Прикладна математика» 6.080200, «Інформатика» 6.080200, «Економічна кібер­не­тика» 6.080100 денної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх. – Пол­тава : ПНТУ, 2002. – 22 с.

43.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки до організації та проведення 1-ї вироб­ничої практики студентів спеціальності 6.050100 «Економічна кібер­не­тики» [Текст] / М. Є. Рогоза. – Полтава : ПНТУ, 2002. – 22 с.

Публікації

44.   Рогоза М. Є. Використання різних методичних підходів до визначення кон­курентоспроможності товарів [Текст] / М. Є. Рогоза, В. А. Павлова // Тор­гівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць з проблем тор­гівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – Т. ІІ, вип. 13. – С. 436–441.

45.   Рогоза М. Є. Проблеми становлення економіки підприємства і можливі варіанти впливу фінансово-грошової системи на ефективність діяльності під­приємства [Текст] / М. Є. Рогоза // Торгівля і ринок України : те­ма­тич­ний зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – До­нецьк : ДонДУЕТ, 2002. – Т. ІІ, вип. 14. – С. 264–270.

46.   Рогоза М. Є. Структура джерел фінансування інвестиційних процесів [Текст] / М. Є. Рогоза, В. І. Пазиніч // Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – С. 239–240.

47.   Рогоза М. Є. Структуризация проблемы гармонизации взаимоотношений между предприятием и налоговой стстемой [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 150. – С. 161–165.

 

2003 рік

Навчальні посібники

48.   Клименко В. І. XP: WINDOWS, WORD, EXCEL [Текст] : для самостій-ного вивчення : [реком. МОН України як навч. посібник для сту­дентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво»] / В. І. Клименко ; за загальною ред. М. Є. Рогози. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 294 с.

Публікації

49.   Рогоза М. Є. Методичні підходи визначення зон ефективного викорис­тання власного і позичкового капіталу при реалізації інвестиційних про­ектів [Текст] / М. Є. Рогоза, В. І. Пазиніч // Економіка: проблеми теорії та практи­ки : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 171.– С. 149–156.

50.   Рогоза М. Є. Мотивація персоналу підприємства як чинник підвищення ефективності виробництва [Текст] / М. Є. Рогоза // Європейський вибір Ук­­раїни: проблеми теорії та практики реалізації : матеріали міжнар. наук.-­­практ. конф. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 52–54.

51.   Рогоза М. Є. Оценка и решение проблем взаимоотношения предприятия с финансовой системой и их прогнозирование [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2003. – № 7. – С. 190–192.

52.   Рогоза М. Є. Прогнозування діяльності підприємства в умовах конку­рентного середовища [Текст] / М. Є. Рогоза, В. А. Павлова // Вісник До­нецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Ба­ра­новського. – 2003. – № 4 – С. 140–145. – (Серія : Економічні науки).

53.   Рогоза М. Є. Суб’єкти регіональної економіки : проблеми формування взає­мовідносин [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком. – 2003. – Вип. 1. – С. 119– 122. – (Серія : Економіка).

 

2004

Навчально-методичні розробки

54.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] : для проведення практичних занять з дисципліни «Електронна комерція» / М. Є. Рогоза. – Полтава : ПНТУ, 2004. – 18 с.

55.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Електронна комерція» [Текст] : для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза. – Полтава : ПНТУ, 2004. – 7 с.

Публікації

56.   Рогоза М. Є. Вибір інвестиційного проекту на основі моделювання [Текст] / М. Є. Рогоза // Інвестиційні стратегії сталого розвитку : матеріали Все­укр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. II. – С. 95–96.

57.   Рогоза М. Є. Ефективна система формування ресурсів і управління вит­ратами: основа конкурентноздатності підприємств [Текст] / М. Є. Рогоза // Формування конкурентноздатності підприємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Пол­тава : ПДАА, 2004. – С. 56–58.

58.   Рогоза М. Є. Ситемный анализ проблем взаимоотношения предприятия с финансовой системой [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. 5, вип. 189. – С. 1296–1306.

59.   Рогоза М. Є. Стратегічне управління в умовах невизначеності та розвит­ку : вибір методики аналізу [Текст] / М. Є. Рогоза // Держава та регіони. – 2004. – № 6. – С. 228–231. – (Серія : Економіка та підприємництво).

60.   Рогоза М. Є. Структуризація проблеми аналізу стратегії діяльності промислового підприємства як соціально-економічної системи [Текст] / М. Є. Рогоза // Науковий потенціал світу 2004 : матеріали І міжнар. наук.-­практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. Т. 21. – С. 4043.

61.   Рогоза М. Є. Управління інвестиціями : удосконалення методів прийняття багатокритеріальних рішень [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка : проб­ле­ми теорії та практики : зб. наук. праць – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. ІІ., вип. 190. – С. 320–323.

62.   Рогоза М. Є. Управління соціально-економічними системами: комплексна система мотивації праці [Текст] / М. Є. Рогоза // Розвиток менеджменту в Україні : реалії, проблеми, перспективи : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – С. 52–53.

63.   Рогоза М. Є. Формування механізму функціонування промислового під­приємства [Текст] / М. Є. Рогоза // Актуальні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч», 2004. – С. 78–80.

2005

Монографії

64.   Рогоза М. Є. Управління промисловими підприємствами : соціально-еко­но­­мічні чинники та особливості організації [Текст] : монографія / М. Є. Ро­гоза. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 281 с.

Навчально-методичні розробки

65.   Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник для студентів еко­ном. спеціальностей вищих навч. закладів, які навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво» / В. І. Клименко, Л. Ф. Крещенко, О. І. Корх; за заг. ред. М. Є. Рогози. – К. : Академія. – 2005. – 368 с.

66.   Рогоза М. Є. Інформатика і комп’ютерна техніка : програма і завдання навчальної практики для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, В. І. Клименко, Т. О. Парфьонова. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 22 с.

67.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисцип­ліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 18 с.

68.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дис­ципліни «Проектування баз даних» : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко. – Пол­тава : ПУСКУ, 2005. – 37 с.

69.   Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дис­ципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» : для студентів спеці­альності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Т. О. Парфьонова. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 18 с.

Публікації

70.   Рогоза М. Є. Адаптивні системи управління промисловим підприємством в умовах трансформації середовища господарювання [Текст] / М. Є. Ро­гоза // Вісник Донецького університету економіки і права. – 2005. – № 2. – С. 126–131. – (Сер. : Економіка та управління).

71.   Рогоза М. Є. Зовнішнє середовище і модель його оцінки в системах стра­тегічного управління підприємством [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Модели управления в рыночной экономике. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – Т. 1 : Спец. вип. – С. 209–214.

72.   Рогоза М. Є. Ефективні системи управління: аналіз чинників мотивації [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Т. ІІ, вип. 201. – С. 437–450.

73.   Рогоза М. Є. Інноваційно-інвестиційна модель економічного зростання під­приємства : аналіз впливу чинників на ефективність діяльності [Текст] / М. Є. Рогоза // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 1. – С. 128–133.

74.   Рогоза М. Є. Інформаційне забезпечення вирішення загальної задачі стра­тегічного управління на підприємстві [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами : материаы ІІІ междунар. науч.-практ. конф. – Х. : Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2005. – С. 123–125.

75.   Рогоза М. Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління: вико­ристання систем вимірювання досягнень [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Динаміка наукових досліджень 2005 : ма­теріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – Т. 17 : Еко­номіка підприємства. – С. 16–18.

76.   Рогоза М. Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління і його вплив на невизначеність середовища господарювання [Текст] / М. Є. Ро­гоза, А. А. Скляр // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Т. 3, вип. 206. – С. 641–650.

77.   Рогоза М. Є. Математична модель оцінки впливу чинників середовища господарювання [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Проблеми еко­но­міч­ної кібернетики: з нагоди 40 річниці «Економічної кібернетики» : тези доповідей Х наук.-метод. конференції. – Донецьк : Апекс, 2005. – С. 85–87.

78.   Рогоза М. Є. Механізми економічного зростання у системах управління промисловими підприємствами [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Укра­їн­ської академії банківської справи. – 2005. – № 1. – С. 98–101.

79.   Рогоза М. Є. Механізми функціонування в системах управління підпри­ємствами: чинники і особливості [Текст] / М. Є. Рогоза, В. А. Павлова // Віс­ник Донбаської державної машинобудівної академії. 2005. – № 1. – С. 215–218.

80.   Рогоза М. Є. Механізм функціонування підприємств: діагностика та функ­ції управління [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Т. 3, вип. 205. – С. 875–880.

81.   Рогоза М. Є. Модель оцінки зовнішнього середовища при розробці стра­тегії забезпечення організаційно-економічної стійкості і конкурентно­здат­ності промислового підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник еконо­мічної науки України. – 2005. – № 1. – С. 109–112 ; Те саме //Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Т. V, вип. 201. – С. 1307–1313.

82.   Рогоза М. Є. Мотивація : методика знаходження значимості комплексних чинників і ознак [Текст] / М. Є. Рогоза // Академічний огляд. 2005. № 1. – С. 5257.

83.   Рогоза М. Є. Показники зовнішнього середовища в інформаційному за­без­печенні стратегічного управління підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Современные проблемы и пути их решения в науке, транс­порте, производстве и образовании : матералы интернет-конференции. – Одеса : УКРНИИМФ, 2005. – С. 87–91.

84.   Рогоза М. Є. Розробка заходів по впровадженню стратегічного рішення за допомогою системи інформаційного забезпечення [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Науковий потенціал світу 2005 «Економіка підприємства». Т. 3 : матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 47–48.

85.   Рогоза М. Є. Роль економіко-виробничих об’єднань в оздоровленні еко­но­міки і конкурентності підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза // М. І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації : мате­ріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – Т. ІІ. –С. 104–108.

86.   Рогоза М. Є. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення в стратегіч­них рішеннях [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Розвиток економіки в трансформаційний період : глобальний і національний аспекти : мате­ріа­ли міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 79–82.

87.   Рогоза М. Є. Системи управління: структуризація чинників зовнішнього середовища [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Т. 5, вип. 204. – С. 1211–1218.

88.   Рогоза М. Є. Системний підхід оцінки стратегії в адаптивних системах управління [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Сучасні проблеми со­ціаль­но-економічного розвитку України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Дніпропетровск : ДНУ, 2005. – С. 224–226.

89.   Рогоза М. Є. Стимулювання підйому ефективності діяльності соціально-економічних систем [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Житомирського дер­жав­ного технологічного університету. – 2005. – № 4. – С. 29–32.

90.   Рогоза М. Є. Стратегічне управління : аналіз чинників зовнішнього сере­довища [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Фінансово-кредитне сти­му­­лювання економічного зростання : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005. С. 3132.

91.   Рогоза М. Є. Стратегічне управління: роль та визначення стратегічної ін­формації [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 2. – С. 119–127.

92.   Рогоза М. Є. Управління інноваційною діяльністю підприємств: проблеми та перспективи [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Гілавян // Управління ре­гіо­наль­­ним та економічним розвитком в контексті сучасних процесів між­народної інтеграції : матеріали Всеукр. міжвуз. наук. конф. студентів та молодих науковців. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – С. 288–292.

93.   Рогоза М. Є. Управління промисловими підприємствами : реструкту­ризація підсистем управління [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2005. – № 2. – С. 157–164.

 

2006

Автореферати дисертацій

94.   Рогоза, М. Є. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефектив­ності діяльності промислових підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». – До­нецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України. 2006. – 33 с.

Навчальні посібники

95.        Інформатика та комп’ютерна техніка [Текст] : рекомендовано МОН Ук­раїни як навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Економіка і під­при­єм­ництво» / В. І. Клименко, Л. Ф. Крещенко, О. І. Корх ; за заг. ред. М. Є. Ро­­гози. – К. : Академія, 2006. – 368 с.

Навчально – методичні розробки

96.        Рогоза, М. Є. Методичні рекомендації і завдання до виконання практич­них робіт з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних проце­сів» [Текст] : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібер­не­тика». – Полтава : ПУСКУ. – 2006. – 15 с.

Публікації

97.        Рогоза, М. Є. Вибір стратегічного ринку збуту за допомогою вирішення загальної задачі стратегічного управління підприємства [Текст] / М. Є. Ро­гоза, А. А. Скляр // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІ наук.-метод. конф. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД-2006. – С. 234–235.

98.        Рогоза, М. Є. Зменшення невизначеності зовнішнього середовища в ін­фор­маційному забезпеченні стратегічного управління за допомогою довідника ключових індикаторів [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Вісник Донецького університету економіки і права. – 2006. – № 2. – С. 77–80. – (Сер. : Економіка та управління).

99.        Рогоза, М. Є. Зменшення невизначеності зовнішнього середовища за до­по­могою довідника ключових індикаторів [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Сучасні наукові дослідження 2006 : матеріали IІ міжнар. науково-практичної конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2006. – Т. 3. – С. 42–44. – (Економічні науки).

100.   Рогоза, М. Є. Інноваційний потенціал підприємства : оцінка та моні­то­ринг [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Гілавян // Наука та освіта – 200 : мате­ріали IX між нар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 7. – С. 23–27. – (Економічні науки).

101.   Рогоза, М. Є. Інформатизація суспільства [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Гі­лавян // Передові наукові розробки – 2006 : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 2. – С. 23–26. – (Еконо­мічні науки).

102.   Рогоза, М. Є. Методика викладання фахових дисциплін спеціальності «Еко­номічна кібернетика» за кредитно-модульною системою / М. Є. Ро­го­за, В. І. Клименко, Л. Ф. Крещенко // Гармонізація вищої освіти Украї­ни в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ міжнар. наук.-ме­тод. конф., присвяченої 45-річниці університету (30–31 берез. 2006 р., м. Полтава). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 166–167.

103.   Рогоза, М. Є. Механізм впровадження інновацій в умовах ринкової еко­номіки / М. Є. Рогоза, С. В. Соломка // Європейська наука ХХІ століття : стратегія і перспективи розвитку – 2006 : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2006. – Т. 8. – С. 87– 88. – (Еко­номічні науки) ; Те саме // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. IV, вип. 216. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2006. – С. 962–967.

104.   Рогоза, М. Є. Моделювання стану зовнішнього середовища в інформаційному забезпеченні стратегічного управління підприємством [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Теория и практика экономики предпринимательства : материалы ІІІ междунар. научно-практической конф. – Сімферополь : ТНУ, 2006. – С. 69–70.

105.   Рогоза, М. Є. Перспективні можливості використання композиційного пра­вила для встановлення кількісних співвідношень між чинниками макросе­редовища [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок, Є. В. Монахов // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІ наук.-метод. конф. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД-2006. – С. 236 –237.

106.   Рогоза, М. Є. Стратегічне управління: роль та визначення стратегічної інформації [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Економічний Вісник Дон­­басу. – 2006. – № 1. – С. 122–126.

107.   Рогоза, М. Є. Управління мотивацією та його вплив на адаптованість під­приємств до середовища господарювання [Текст] / М. Є. Рогоза // Нау­ко­вий вісник Полтавського університету споживчої кооперації Ук­раїни. − 2006. – № 1. – С. 59–62. – (Економічні науки).

 

2007

Навчально-методичні посібники

108.   Рогоза, М. Є. Економічна інформатика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика» для студентів спе­ціальності 6.050105 «Банківська справа» за кредитно-модульною системою організації навчального процессу [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 373 c.

109.   Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика (інформатика) [Текст] : навч.-ме­то­д. посібник для самостійного вивчення дисципліни «Економічна кібер­нетика (інформатика)» для студентів спеціальності 6.050102 «Еконо­міч­на кібернетика» за кредитно-модульною системою організації навчаль­ного процесу : у 3 ч. / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко, О. О. Циганок. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 1–2.

Публікації

110.   Рогоза, М. Є. Використання єдиного інформаційного простору для забез­печення якості навчального процесу з підготовки конкурентно­спро­мож­них фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Ро­гоза, Л. Ф. Крещенко, О. О. Козир // Якість вищої освіти : ін­тер­активні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студен­тів : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ. –2007. – Ч. 2. – С. 58–59.

111.   Рогоза, М. Є. Інновації в університеті споживчої кооперації України [Текст] / М. Є. Рогоза // Зоря Полтавщини. – 2007. – 14 верес. – С. 4.

112.   Рогоза, М. Є. Інноваційний підхід до оцінки ефективності інвестицій­ного проекту на промисловому підприємстві [Текст] / М. Є. Рогоза, С. В. Со­­ломка // Економіка : проблеми теорії та практики. – Дніпро­пет­ровськ : ДНУ, 2007. – Т. III, вип. 223. – С. 781–789.

113.   Рогоза, М. Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління під­приємства : використання для вибору стратегічного ринку збуту [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99. – С. 99–102.

114.   Рогоза, М. Є. Інформаційні технології та інтерактивні методи спільної нав­чальної діяльності викладачів і студентів [Текст] // Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – Ч. 1. – С. 39–42.

115.   Рогоза, М. Є. Моделі розподілу ресурсів в стратегічному управлінні під­приємством [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Проблеми еконо­міч­ної кібернетики : тези доповідей XІІ Всеукр. наук.-метод. конф., (Львів, 3–5 жовт. 2007 р.).− Львів , 2007. – С. 65–66.

116.   Рогоза, М. Є. Модель системи стратегічного управління якістю продукту / послуги, що орієнтована на споживача [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник. – Львів, 2007. – Спец. випуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. − С. 184–187.

117.   Рогоза, М. Є. Система інформаційного забезпечення стратегічного уп­рав­ління побудована на апараті нечіткої логіки [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей XІІ Всеукр. наук.-метод. конф., (Львів, 3–5 жовт. 2007 р). – Львів, 2007. – С. 242–245.

118.   Рогоза, М. Є. Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства [Текст] / М. Є. Ро­­­гоза, К. Ю. Вергал // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. нау­ко­вих праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Т. IV, вип. 228. – С. 236–242.

119.   Рогоза, М. Є. Стратегічне управління: визначення та використання [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Економіка : проблеми теорії та прак­ти­ки. Т. II, вип. 226. − Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. − С. 277–288.

120.   Рогоза, М. Є. Сучасні інформаційні технології забезпечення навчального процесу для спеціальностей економічного профілю за кредитно-мо­дуль­ною системою [Текст] / М. Є. Рогоза // Інноваційні технології у наукових дос­лідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти : матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Полтава, 26–27 квіт. 2007 р.). − Полтава : ПІЕП, 2007. – Т. 1. – С. 7–9.

 

2008

Навчальні посібники

121.   Рогоза М. Є. Економічна інформатика : навч. посіб. / М. Є. Рогоза, О. О. Ци­­ганок ; за заг. ред. проф., д. е. н. Рогози М. Є. – Вид. 2-ге, зі змі­на­ми. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 373 с.

122.   Рогоза М. Є. Економічна кібернетика (інформатика) [Текст] : навч. по­сіб. : у 3 ч. / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко, О. О. Циганок. – Вид. 2-ге. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – Ч. 1–3.

Навчально-методичні розробки

123.   Рогоза, М. Є. Автоматизовані системи управління [Текст] : метод. реко­мендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, Є. В. Монахов. – Пол­тава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 53 с.

124.   Рогоза, М. Є. Порадник для роботи з інформаційними технологіями та системами ПУСКУ [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, М. О. Недаєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 53 с.

Публікації

125.   Рогоза, М. Є. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засоба­ми теорії графів [Текст] / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Т. IІІ, вип. 235. – С. 544–550.

126.   Рогоза, М. Є. Застосування телекомунікаційних технологій науково-освітньої мережі Уран в дистанційному навчанні студентів [Текст] / М. Є. Ро­гоза, Є. І. Івченко, Г. В. Карнаухова // Модернізація освітньої діяльності : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження в Європейський освітній простір : матеріали XXXІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 126–127.

127.   Рогоза, М. Є. Моделі оптимізації систем розвитку підприєств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІІІ наук.-метод. конф., (Алушта, 2–4 жовт. 2008 р.). – Донецьк : Юго-Восток. ЛТД. − 2008. – С. 213–214.

128.   Рогоза, М. Є. Моделювання системи інвестування підприємств спожив­чої кооперації з використанням динамічних моделей [Текст] / М. Є. Ро­гоза // Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти. Т. 1 : матеріали П’ятої Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 24-25 квіт. 2008 р.). – Полтава : ПІЕП, 2008. – С. 6–7.

129.   Рогоза, М. Є. Оптимізація процесу формування моделі стратегічного ін­новаційного розвитку підприємства: нечіткий багатокретиріальний ана­ліз [Текст] / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Модели управления в рыноч­ной эко­номике : спец. вып : сб. научн. тр. / общ. ред и предисл. Ю. Г. Лисенко ; До­нецкий нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2008. – С. 399–405.

130.   Рогоза, М. Є. Оптимізація систем «виробник-посередник-споживач» з ви­ко­ристанням технологій «ee-commerce» та динамічних моделей [Текст] / М. Є. Рогоза, О. Г. Балюн, А. М. Сільвестров // Науковий вісник Пол­тав­ського університету споживчої кооперації України. –2008. – № 1. – С. 72–75. – (Серія «Економічні науки»).

 

2009

Монографії

131.   Рогоза, М. Є. Стратегічне управління підприємствами споживчої коопе­рації: економетрично-інформаційні системи та моделі [Текст] : моно­гра­фія / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 116 с.

Навчальні посібники

132.   Модернізація освітньої діяльності університету : завдання, інноваційні тех­нології та досвід впровадження [Текст] : навч. посібник : в 9 т. / О. О. Нес­туля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – Т. 1–9.

Навчально-методичні розробки

133.   Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика [Текст] : методичні розробки і зав­дання / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 57 с.

134.   Рогоза, М. Є. Методичні рекомендації щодо написання дипломної робо­ти для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. А. Негребецька, І. О. Сердюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 33 с.

135.   Рогоза, М. Є. Методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. А. Негребецька, І. О. Сердюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 31 с.

136.   Рогоза, М. Є. Управління проектами інформатизації [Текст] : методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт для студентів спеціаль­ностей 7.050102, 8.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, О. К. Кузь­менко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 102 с.

Публікації

137.  Рогоза, М. Є. Автоматизація планування навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, С. В. Шевченко // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного про­філю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 259–263.

138.  Рогоза, М. Є. Використання автоматизованої системи управління в діяль­ності мережевого вищого навчального закладу [Текст] / Н. В. Герман, Ю. В. Іванов, В. В. Кулібаба // Проблеми функціонування вищих нав­чаль­них закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 64–65.

139.   Рогоза, М. Є. Використання інформаційної системи оцінки ризику для підвищення якості підготовки фахівців економічного профілю [Текст] / М. Є. Рогоза, К. І. Огуй // Проблеми функціонування вищих нав­чаль­них закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 255–259.

140.   Рогоза, М. Є. Вплив мотивації і конкурентних переваг на механізм уп­равління [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Найновите научни дости­же­ния : материали за 5-а международна научна практична конференція. – София : «Бял ГРАД-БТ» ООД, 2009. – Т. 5 : Икономики. – С. 11–13.

141.   Рогоза, М. Є. Економіко-математична модель механізму управління під­приємствами споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : БДФА, 2009. – Вип. 1(14). – С. 457–462. – (Еко­но­ мічні науки).

142.   Рогоза, М. Є. Загальна модель механізму управління ПСК [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Математичні методи, моделі та інфор­ма­цій­ні технології в економіці : матеріали Першої міжнар. наук.-метод. конф., (Чер­нівці, 1–4 квіт. 2009 р.). – Чернівці : ДркАрт, 2009. – С. 337–338.

143.   Рогоза, М. Є. Заслужене визнання держави [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісті. Діловий випуск. – 2009. – 6 лют. – С. 3 ; Вісті ЦССТУ. – 2009. – 5 лют. – С. 1.

144.   Рогоза, М. Є. Использование телекоммуникационных решений сети «УРАН» для информационной и поддержки учебного процесса в уни­вер­ситете [Текст] М. Є. Рогоза, Е. И. Ивченко // Актуальные вопросы и органи­зационнно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высо­ких технологий : материалы VI международной начуно-прак­тической конф. – К. : КиевЦНТЭИ, 2009. – С. 75–79.

145.   Рогоза, М. Є. Інформаційна економіка: стан управління і тенденції роз­витку [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, Г. В. Карнаухова // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : ма­те­ріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 59–61.

146.   Рогоза, М. Є. Моделирование социально-экономического механизма уп­рав­ления взаимодействием предприятий [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Се­ненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої коопе­рації України. – 2009. – № 4. – С. 48–52. – (Серія «Економічні науки»).

147.   Рогоза, М. Є. Модель оцінки потенціалу підприємства [Текст] / М. Є. Ро­гоза, О. К. Кузьменко // Проблеми економічної кібернетики : тези до­по­відей ХІV Всеукр. наук.-метод. конф., (Харків, 8–9 жовт. 2009 р.). – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 224–225.

148.   Рогоза, М. Є. Модель ринково-орієнтованого соціально-економічного ме­ханізму управління підприємствами споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. IІ, вип. 248. – С. 239–244.

149.   Рогоза, М. Є. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Управління проектами інформатизації» [Текст] / М. Є. Ро­гоза, О. К. Кузьменко // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 250–253.

150.   Рогоза, М. Є. Підвищення якості освітньої діяльності Полтавського уні­верситету споживчої кооперації України засобами інформаційних інно­вацій­них технологій [Текст] / М. Є. Рогоза, В. П. Косаріна // Проблеми функціону­вання вищих навчальних закладів економічного профілю : ма­теріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Пол­тава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 26–28.

151.   Рогоза, М. Є. Проблеми, процеси, моделі управління розвитком підпри­ємств в умовах кризи [Текст] М. Є. Рогоза // Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Поз­нань, 16 жовт. 2009 р.). – Донецьк, [ДонНУЕТ], 2009. – С. 146–148.

152.   Рогоза, М. Є. Проблеми, процеси, моделі управління розвитком підпри­ємств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза // Академічний огляд. – 2009. – № 1 – С. 82–89.

153.   Рогоза, М. Є. Розвиток мережі «УРАН» у Полтавському регіоні / М. Є. Ро­гоза, Є. І. Івченко, Г. В. Карнаухова // Індивідуалізація нав­чаль­ного процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.С. 354355.

154.   Рогоза, М. Є. Системи управління мережевими ВНЗ: проблеми, особ­ливості впровадження інформаційних технологій [Текст] / М. Є. Рогоза // Проб­леми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2009 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – 2009. – С. 13–17.

155.   Рогоза, М. Є. Тенденції та особливості управління розвитком підпри­ємств кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Економіка : проб­леми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. IІІ, вип. 256. – С. 714–721.

156.   Рогоза, М. Є. Формування собівартості продукції і прибутків товарови­робників у харчовому ланцюзі [Текст] / М. Є. Рогоза, Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 52–71.

 

2010

Монографії

157.   Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні [Текст] : монографія / В. П. Антонюк, С. С. Апте­кар, М. Є. Рогоза, [та ін.] ; за ред. В. I. Ляшенко. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 414 с.

158.   Рогоза, М. Є. Механізм адаптації підприємств до зовнішнього середови­ща через реструктуризацію [Текст] / М. Є. Рогоза // Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія / В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачева [та ін.]; за заг. ред. В. І. Ляшенка. – Донецьк ; Київ : Юго-Восток, 2010. – С. 215–226.

159.   Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України [Текст] : наук.-концепт. альманах. У 7 кн. Кн. 1 : Концепція розвитку тех­нологічного потенціалу України : монографія / В. А. Ткаченко, В. І. Тка­ченко, Б. І. Холод ; за наук. ред. д. е. н., проф. В. А. Ткаченко ; рец. Р. Б. Тян, М. Є. Рогоза. – Д. : Моноліт, 2010. – 319 с.

160.   Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України [Текст] : наук.-концепт. альманах. У 7 кн. Кн. 4 : Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку : мо­нографія / В. А. Ткаченко, Б. І. Холод, М. Є. Рогоза [та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. В. А. Ткаченко. – Д. : Моноліт, 2010. – 359 с.

161.   Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України [Текст] : наук.-концепт. альманах. У 7 кн. Кн. 5 : Філософія опе­ра­тив­ного управління віртуальними підприємствами : монографія / В. А. Тка­ченко, Б. І. Холод, Я. Г. Берсуцький, М. Є. Рогоза [та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. В. А. Ткаченко. – Д. : Моноліт, 2010. – 448 с.

Навчальні посібники

162.   Рогоза, М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем [Текст] : навч. посіб. : в 2 ч. / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 1–2.

Навчально-методичні посібники

163.   Рогоза, М. Є. Автоматизовані системи управління [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною систе­мою організації навчального процесу / М. Є. Рогоза. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 207 с.

164.   Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою ор­гані­зації навчального процесу / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Пол­тава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 363 с.

Навчально-методичні розробки

165.   Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, А. А. Рос­­кладка, О. В. Роскладка, К. Ю. Вергал, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 32 с.

166.   Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для сту­дентів спеціальності 8.050102 «Економічна кібернетика» // М. Є. Рогоза, А. А. Роскладка, О. В. Роскладка, К. Ю. Вергал, О. К. Кузьменко. – Пол­тава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 32 с.

Публікації

167.   Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: меха­нізми функціонування, динаміка, економічна безпека [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2010 р. / редкол. М. Є. Рогоза, О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 265 с. – Те саме [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

168.   Рогоза, М. Є. Використання дистанційних технологій навчання в Пол­тав­ському університеті економіки і торгівлі [Текст] / М. Є. Рогоза // Ін­но­­ваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 2-ї наук.-практ. конф., (Львів, 23–25 лист. 2010 р.) / Є. Івченко, В. Божко, Г. Кар­наухова, відп. Л. Д. Озірковський – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 35–39.

169.   Рогоза, М. Є. Вдосконалення фінансового моніторингу ефективності ви­користання оборотного капіталу на основі економіко-математичних ме­то­­дів [Текст] / М. Є. Рогоза, О. В. Чернявська, Н. С. Педченко // Еконо­міка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпро­петровськ : ДНУ, 2010. – Т. ІІІ, вип. 263. – С. 620–630.

170.   Рогоза, М. Є. Впорядкування сутності терміну «потенціал підприємства» [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. С. Педченко // Фінансова система України : проб­леми і перспективи розвитку: зб. наук. праць. – К. : Київський еко­номічний інститут менеджменту : ДКС Центр, 2010. – С. 110–113.

171.   Рогоза, М. Є. Динаміка розвитку автоматизації планування навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / М. Є. Рогоза, С. В. Шев­ченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої коопе­рації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2(41). – С. 69–72.

172.   Рогоза, М. Є. Інтегральна оцінка потенціалу підприємств та організацій системи споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації Ук­раї­ни. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44), Ч. 1. – С. 89–94.

173.   Рогоза, М. Є. Концептуальний погляд щодо механізмів забезпечення ефек­­тивності розвитку системи споживчої кооперації України [Текст] / М. Є. Рогоза // Споживча кооперація України: історичний досвід, су­час­ний розвиток, стратегічні орієнтири: зб. наук. доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Львів : Львівська комерційна ака­де­мія, 2010. – С. 124–130.

174.   Рогоза, М. Є. Концепция оперативного управления [Текст] М. Є. Рогоза, В. А. Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2(18). – С. 178–203.

175.   Рогоза, М. Механізми розробки та впровадження системи управління якістю діяльності у вищому навчальному закладі [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. Огуй // Качество современных образовательных услуг – основа конку­­рентоспособности вузов : материалы ХV междунар. науч.-практ. конф., (Севастополь, 27–28 мая 2010 г.). – Севастополь, 2010. – С. 87–88.

176.   Рогоза, М. Є. Моделювання механізму нарощування потенціалу розвит­ку підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Проблеми еконо­мічної кібернетики : матеріали ХV Всеукр. наук.-метод. конф., (Лу­ганськ – Євпаторія, 4–8 трав. 2010 р.). – Луганськ : СУНУ, 2010. – С. 168–169.

177.   Рогоза, М. Є. Моделювання ризику інвестиційного проекту підприємств в умовах невизначеності [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко, О. В. Яре­­менко // Вісник східноукраїнського національного університету ім. Во­ло­ди­мира Даля. – Луганськ : СНУ. – 2010. – № 8(150). – С. 225–228.

178.   Рогоза, М. Є Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, В. О. Яременко // Науковий вісник Полтавського універ­ситету споживчої кооперації України. – 2010. – № 1. – С. 128–131. – (Економічні науки).

179.   Рогоза, М. Є. Поглиблення фінансового моніторингу ділової активності засобами маркетингового аналізу [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. С. Педченко, Т. В. Сапога // Науковий вісник Полтавського університету споживчої коо­перації України. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2(41). – С. 183–192.

180.   Рогоза, М. Є. Рівень і якість оцінки ризику в інформаційних системах [Текст] / М. Є. Рогоза, К. І. Шевченко // Науковий вісник Полтавського уні­верситету споживчої кооперації. – 2010. – № 1. – С. 47–51. – (Еко­но­мічні науки).

181.   Рогоза, М. Є. Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформа­ційно-комунікаційних технологій [Текст] / М. Є. Рогоза // Інно­ва­ційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ї наук.-практ. конф., (Львів, 23–25 лист. 2010 р.) / Є. Івченко, В. Божко, М. Не­даєва ; відп. Л. Д. Озірковський. – Львів : вид-во Львівської полі­техніки, 2010. – С. 62–68.

182.   Рогоза, М. Є. Сучасний стан будівельних підприємств Полтавської об­ласті: проблеми, динаміка, чинники впливу [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузь­­менко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 7 т. Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Т. 1, вип. 261. – С. 254–261.

183.   Рогоза, М. Є. Управління потенціалом підприємства в умовах динаміч­ного розвитку економіки [Текст] // Бюлетень Міжнародного Нобе­левського економічного форуму. –2010.– Т. 1, № 1(3). – С. 280–288.

184.   Рогоза, М. Є. Управління процесами діяльності вищого навчального закладу [Текст] / М. Є. Рогоза // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту : ISO 9001-2008 : досвід впровадження та напрями вдосконалення. 1: матеріали ХХХV міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010 – С. 15–18.

2011

Монографії

185.   Рогоза, М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Пол­тава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.

Звіти з науково-дослідної роботи

186.   Механізм управління підприємствами та організаціями споживчої коопе­рації [Текст] : звіт по науково-дослідній роботі / Л. А. Негребецька, Г. В. Карнаухова, І. А. Сененко ; керiв. авт. кол. М. Є. Рогоза. – Полтава, 2011. – 99 с.

Навчальні посібники

187.   Рогоза, М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем [Текст] : навч. посіб. : в 2 ч. – 2-ге вид., перероб. / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Му­саєва. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. –Ч. 1–2.

Навчально-методичні посібники

188.   Рогоза, М. Є. Управління проектами інформатизації [Текст]. В 2 ч. Ч. 1 : навч.-метод. посібник / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Ч. 1–2. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу : локальна мережа ПУЕТ.

Публікації

189.   Використання дистанційних технологій навчання в Полтавському уні­вер­ситеті економіки і торгівлі / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, В. І. Божко, Г. В. Карнаухова // Вісник національного університету «Львівська полі­техніка». Сер. Інформатизація вищого навчального закладу. – 2011. – № 703. – С. 4753.

190.   Інституціональний розвиток сучасних економічних систем: соціальне партнерство та економічна взаємодія [Текст] : зб. наук. праць за резуль­татами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 берез. 2011 р. / ред­кол. М. Є. Рогоза. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 129 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

191.   Рогоза, М. Є. Адаптація механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системи збалансованих показників [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Авдєєнко // Компетентнісний підхід до під­готовки ви­пускників вищого навчального закладу : матеріали XXXVI міжвуз. наук.-метод. конф. У 2 ч. Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 87–93.

192.   Рогоза, М. Є. Досвід впровадження дистанційних технологій навчання та особливості розвитку ВНЗ економічного профілю / М. Є. Рогоза // Проб­леми економічної кібернетики 2011 : матеріали ХVI Всеукр. наук.-метод. конференції, м. Одеса, 14–16 верес. 2011. У 3 т. Т. 1 / Одеський націо­наль­ний політехнічний університет. – Одеса : ОНПУ. – 2011. – С. 141–143.

193.   Рогоза, М. Є. Застосування районування при управлінні потенціалом розвитку підприємств споживчої кооперації / М. Є. Рогоза, Н. С. Пед­ченко // Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава : збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 312–314.

194.   Рогоза, М. Є. Интенсивное использование информационно-коммуни­ка­ци­он­ных технологий в системе организации обучения в Полтавском уни­верситете экономики и торговли / М. Є. Рогоза, М. А. Недаева // Дис­танционные технологии в образовании-2011 : материалы междунар. науч.-­практ. конференции. – Караганда : Изд-во Карагандинского Эко­но­мического университета Казпотребсоюза, 2011. – С. 82–85.

195.   Рогоза, М. Є. Інтегральна оцінка потенціалу підприємств та організацій системи споживчої кооперації / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Науко­вий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. «Еко­но­мічні науки». – 2011. – № 5.– С. 89–94.­

196.   Рогоза, М. Є. Інформаційна система управління розвитком як фактор забезпечення ефективної діяльності підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, В. Б. Павлов // Компетентнісний підхід до підготовки випускників ви­що­го навчального закладу: матеріали XXXVI міжвуз. наук.-метод. конф. : в 2 ч. Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 87–93.

197.   Рогоза, М. Є. Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх ін­формаційно-комунікаційних технологій / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, М. О. Недаєва // //Вісник національного університету «Львівська полі­техніка». Сер. Інформатизація вищого навчального закладу.– 2011.– № 703. – С. 32–35.

198.   Рогоза, М. Є. Системно-логічний підхід створення систем управління розвитком підприємства / М. Є. Рогоза // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 13–15 жовт. 2011 р.). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 4–11.

199.   Рогоза, М. Є. Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» ВНЗ Уоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» / М. Є. Рогоза, Є. Івченко, В. Божко // Інноваційні компютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ї наук. – практ. конференції, м. Львів, 18-20 жовт. 2011 р. / відп. за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 72–77.

200.   Рогоза, М. Є. Формування системи компетентнісного підходу до підго­товки фахівців: завдання, компетенції, мотивація [Текст] / М. Є. Рогоза // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу : матеріали XXXVI міжвуз. наук.-метод. конф. В 2 ч. Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 19–20.

 

2012

Навчальні посібники

201.   Основи інформатики та технологій програмування. У 2 ч. [Текст] : навч. посібник / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, А. В. Велігура, С. М. Танченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Ч. 1–2. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Публікації

202.   Рогоза, М. Є. Информационно-коммуникационные технологии как основное средство повышения экономической эффективности учебного процесса / М. Є. Рогоза, Е. И. Ивченко // Процессы модернизации в экономике и управлении: методы, модели, инструменты : статьи меж­дунар. науч.- практ. конф., Новосибирск, 26-27 апр. 2012 г. / отв. ред. Э. А. Новоселова. – Новосибирск : СибУПК, 2012. – 194–199.

203.   Рогоза, М. Є. Моделювання конкурентної надійності соціально-еконо­мічних систем на основі оцінки їх потенціалу / М. Є. Рогоза // Бюлетень Міжнародного Нобелевського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – Дніпропетровськ : Дніпропетровський Ун-т імені Альфреда Нобеля. – 2012. – Т. 1, № 1(5).– С. 348–354.

204.   Рогоза, М. Є. Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торго­вель­ними підприємствами системи споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Ро­гоза, О. К. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 142–145. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим до­ступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

205.   Рогоза, М. Є. Оцінка ефективності ІТ-інфраструктури у ВНЗ еконо­міч­ного профілю / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, В. І. Божко // Інноваційні комп’ю­терні технології у вищій школі : матеріали 3-ї наук.-практ. кон­фе­ренції, м. Львів, 20–22 листоп. 2012 р. / відп. за випуск Л. Д. Озір­ковський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 59–65.

206.   Рогоза, М. Є. Проблемы выбора управленческих решений социально-экономического развития экономики / М. Є. Рогоза // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 14–16 листоп. 2012 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 4–8.

207.   Рогоза, М. Є. Проблеми та перспективи впровадження новітніх освітніх технологій в університеті [Текст] / М. Є. Рогоза // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : матеріали XXXVII міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 28–29 берез. 2012 р.) / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 8–10.

208.   Рогоза, М. Є. Система електронного навчання в Полтавському універ­ситеті економіки і торгівлі / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, В. І. Божко // Сучасні інформаційні системи і технології : матеріали I-ої міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 15–18 трав. 2012 р. / редкол. А. С. Довбиш, О. А. Бо­рисенко, І. В. Баранова. – Суми : Сумський державний універ­ситет, 2012. – С. 137–138.

209.   Рогоза, М. Є. Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» в Полтавському університеті економіки і торгівлі / М. Є. Ро­гоза, Є. І. Івченко, В. І. Божко // Вісник національного універ­си­тету «Львівська політехніка». Сер. Інформатизація вищого навчального закладу. – 2012. – № 703. – С. 49–53.

210.   Рогоза, М. Є. Стратегічні передумови функціонування агропродо­воль­чого комплексу національгоїт економіки / М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 ро­ку : збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів аграрників 16–17 жовт. 2012 р., м. Київ.– К. : Ін-т аграрної економіки, 2012. – C. 223–227.

211.   Рогоза, М. Є. Сучасні технології управління ІТ-інфраструктурою уні­вер­ситету економічного профілю / М. Є. Рогоза, Є. І. Ивченко, В. І. Божко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 14–16 листоп. 2012 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 8–11.

212.   Рогоза, М. Є. Формування логіко-інформаційних систем управління якіс­тю підготовки фахівців [Текст] / М. Є. Рогоза, В. В. Луговий // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впро­ва­дження. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : матеріали XXXVII міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 28–29 берез. 2012 р.) / голова орг. комітету О. О. Не­стуля. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 53–55.

213.   Rogoza M. The Strategic Management of Innovative Development / Mikola ROGOZA, Ksenia VERGAL // Economy Transdisciplinarity Cognition. – 2012. – Vol. 15, Issue 2. – P. 142–145.

 

2013

Монографії

214.   Рогоза, М. Є. Потенціал розвитку торговельних підприємств: моделі, ал­горитми, оцінка [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 119 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

215.   Рогоза, М. Є. Управління соціально-економічним розвитком підпри­ємств: механізми, моделі формування та організація процесів [Текст] : мо­нографія / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 99 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : локальна мережа ПУЕТ.

Навчальні посібники

216.   Рогоза, М. Є. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. по­сіб­ник / М. Є. Рогоза, О. О. (Олег) Ємець, Є. М. Ємець. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 328 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ло­каль­на мережа ПУЕТ

Навчально-методичні розробки

217.   Програма та методичні рекомендації до державної атестації студентів напряму підготовки «Економічнв кібернетика» [Електронний ресурс] / М. Є. Рогоза, Є. М. Ємець, Л. А. Негребецька, [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

218.   Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика [Текст] : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» за КМСОНП ПУЕТ / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 170 с.

219.    Рогоза, М. Є. Інформаційні технології в освіті [Текст] : навч. завдання та метод. рекомендації / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал, Г. В. Карнаухова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 22 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. – На укр. яз.

220.   Рогоза, М. Є. Інформаційні системи і технології у маркетингу [Елек­трон­ний ресурс] : завд. та метод. рекомендації / М. Є. Рогоза, О. К. Кузь­мен­ко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Публікації

221.   Онищенко Е. К.  Концепція управління кадровим потенціалом під­при­ємств / Е. К. Онищенко, М. Є. Рогоза // Вісник Донецького університету економіки та права : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – № 2. – С. 51–58.

222.   Рогоза М. Є.  Концепція використання ІР-телефонії для дистанційних тех­нологій навчання і управління в сучасному університеті / М. Є. Ро­го­за, Є. І. Івченко, В. І. Божко // Економіка сьогодні: проблеми моде­лю­ван­ня та управління : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфе­рен­ції (м. Полтава, 20–22 листоп. 2013 р.). Полтава : ПУЕТ, 2014. – С. 4–6.

223.   Рогоза М. Є. Оптимізація ІТ-інфраструктури університету на  осно­ві су­часних підходів до управління та організації ІТ-послуг / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, В. І. Божко // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 19–21 листоп. 2013 р., м. Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний  університет  «Львівська політехніка» ; відп. за вип. Л. Д. Озірковський. – Львів : Вид-во Національного  університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 34–37.

224.   Рогоза, М. Є. Основні критерії оцінки економічного ефекту боргової політики держави [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. С. Педченко, Л. А. Лугівська // Фінансова стратегія економічного розвитку [Текст] : матеріали між­нар. наук.-практ. конф., (м. Ялта, 1–6 жовт. 2013 р.) / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – С. 2528.

225.   Рогоза, М. Є. Развитие ИТ-инфраструктуры системы електронного обу­че­ния университета на основе сервисного подхода / М. Є. Рогоза, Е. И. Ивченко, В. И. Божко // Якість вищої освіти: методологічні та ме­то­дичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання : матеріали ХХХVІІІ міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 23–24 січ. 2013 р.) : в 2-х ч. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Ч. 1. – С. 17–22.

226.   Рогоза, М. Є. Сервисный подход в развитии ИТ-инфраструктуры совре­менного университета / М. Є. Рогоза, Е. И. Ивченко, В. И. Божко // Ін­фор­маційне суспільство в Україні : тези доповідей Міжнар. наук. кон­гре­су (м. Київ, 29 жовт. 2013 р.).– К. : Український дім, 2013. – С. 99.

227.   Рогоза Н. Е. Системные подходы к формированию стратегических ре­ше­ний инновационного развития экономики / Н. Е. Рогоза // Европейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2 (15). – С. 217–223.

228.   Rogoza M. Е. The method of Estimation of Development Potentional of Trade Enterprises of the system of consumer’s Cooperative Sosiety of Ukraine / M. Е. Rogoza, Aleksandra Kuzmenko // Ovidius University Annals. Economic scienses series. – 2013. – Vol. XIII, Issue 1. – P. 642–647.

 

2014

Публікації

229.   Рогоза, М. Є. Інноваційні аспекти сучасного навчання студентів напряму підготовки «економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко // Про­блеми економічної кібернетики 2014 : II міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 жовт. 2014 р. м. Полтава) : тези доповідей. – Донецьк : Цифрова типографія, 2014. – С. 154–155.

230.   Рогоза М. Є. Моделювання транспортної мережі торговельних підпри­ємств системи споживчої кооперації / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – Вип. 1(16). – С. 135–144.

231.   Рогоза Н. Е. Особливості організації та системних підходів створення SMART-університету / Н. Е. Рогоза // Якість вищої освіти: чинники фор­мування конкурентоспроможності випускників: матеріали ХХХIХ між­нар. наук.-метод. конф. (Полтава, 23–24 січ. 2014 р.). У 2 ч. Ч. 1. – Пол­тава : ПУЕТ, 2014. – С.17–20.

232.   Рамазанов, С. К. Пробеми інтегрованого моделювання та прогнозування нелінійної динаміки еколого-економічних і соціально-гуманітарних си­стем / С. К. Рамазанов, М. Е. Рогоза // Проблеми економічної кібер­не­тики 2014 : II міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 жовт. 2014 р. м. Полтава) : тези доповідей. – Донецьк : Цифрова типографія, 2014. – С. 106–109.

 

РОЗДІЛ 3. КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА М. Є. РОГОЗИ

 

233.   Вергал, К. Ю. Формування механізму стратегічного інноваційного роз­витку підприємств [Текст] : дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / Вергал Ксе­нія Юріївна ; ПУСКУ. – Полтава, 2010. – 239 с.

234.   Кузьменко, О. К. Механізм управління потенціалом розвитку підпри­ємств системи споживчої кооперації [Текст] : дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / О. К. Кузьменко; ПУЕТ. – Полтава, 2011. – 239 с.

235.   Сененко, І. А. Соціально-економічний механізм управління підприєм­ствами та організаціями споживчої кооперації [Текст] : дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / І. А. Сененко ; ПУЕТ. – Полтава, 2010. – 239 с.

236.   Скляр, А. А. Механізм інформаційного забезпечення системи стратегіч­ного управління підприємствами споживчої кооперації [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 19.12.08 / А. А. Скляр ; ПУСКУ. – Полтава, 2008. – 277 с.

237.   Яременко О. В. Механізм управління інвестиційною діяльністю підпри­ємств споживчої кооперації [Текст] : дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Яременко ; ПУЕТ. – Полтава, 2013. – 239 с.

 

РОЗДІЛ 4. ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА М. Є. РОГОЗИ

 

238.   Педченко, Н. С. Потенціал розвитку підприємства: особливості форму­вання та режими використання при стратегічному управлінні [Текст] : дис. докт. екон. наук : 08.00.04 / Н. С. Педченко ; ПУЕТ. – Полтава, 2013. – 508 с.

239.   Роскладка, А. А. Моніторинг, діагностика та контроль процесів діяль­нос­ті вищого навчального закладу [Текст] : дис. докт. екон. наук : 08.00.04 / А. А. Роскладка ; ПУЕТ. – Полтава, 2013. – 455 с.

 

РОЗДІЛ 5. АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙ ЗА ФАХОМ 08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»,
ОПОНЕНТОМ ЯКИХ ВИСТУПАВ ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР М. Є. РОГОЗА

 

240.   Гречко, О. В. Механізм стратегічного управління конкуренто­спро­мож­ністю авіакомпанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підпри­єм­ством» / О. В. Гречко. − Донецьк, 2011. – 20 c.

241.   Заргана, І. А. Механізми управління операційними фінансовими пото­ка­ми підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / І. А. Заргана. − Донецьк, 2014. – 20 c.

242.   Зоріна, М. С. Стратегія управління фінансовими ресурсами промис­ло­во­го підприємства в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та уп­рав­ління підприємством» / М. С. Зоріна. − Донецьк, 2014. – 20 c. (24 с.)

243.   Клименко, С. Є. «Механізми реструктуризації машинобудівного підпри­єм­ства з урахуванням аналізу ринку» [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управ­лін­ня підпри­ємством» / С. Є. Клименко. – Запоріжжя, 2011. – 23 c.

244.   Кулішова, Я. В. Управління розвитком підприємств з зовнішньоеко­но­міч­ним потенціалом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління під­при­ємством» / Я. В. Кулішова. − Донецьк, 2010. – 20 c.

245.   Кульга, О. О. Механізм управління інноваційним потенціалом металур­гій­ного підприємста [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підпри­єм­ством» / О. О. Кульга.− Донецьк, 2012. – 20 c.

246.   Любий, О. В. Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / О. В. Любий. − Донецьк, 2008. – 20 c.

247.   Мандра, Н. Г. Маркетингово-орієнтаційне управління рекреаційними ін­но­ваційними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підпри­ємством» / Н. Г. Мандра.– Донецьк, 2010. – 20 c.

248.   Мішин, А. О. Механізм управління робочим капіталом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / А. О. Мі­шин. − Донецьк, 2012. – 20 c.

249.   Припотень, В. Ю. Механізми синтезу ефективної організаційної струк­тури підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління під­при­ємством» / В. Ю. Припотень. − Донецьк, 2008. – 20 c.

250.   Тучковська І. І. Формування конкурентних стратегій торговельних під­приємств споживчої кооперації україни [Текст] : автореф. дис. на здо­бут­тя наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / І. І. Тучковська.− Львів, 2012. – 20 c.

251.   Федоркіна, М. С. Оцінка нематеріальних ресурсів промислового підприємства [Текст] автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / М. С. Федоркіна. – Луганськ, 2009. – 20 c.

252.   Шилова, О. Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку під­при­ємства [Текст] автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підпри­ємством» / О. Ю. Шилова.– Донецьк, 2009. – 20 c.

 

РОЗДІЛ 6. АВТОРЕФЕРАТИ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ
ЗА ФАХОМ 08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»,
ОПОНЕНТОМ ЯКИХ ВИСТУПАВ ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР М. Є. РОГОЗА

 

253.   Жерліцин, Д. М. Інноваційні механізми управління фінансовою системою підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / Д. М. Жерліцин. − Донецьк, 2013. – 40 c.

254.   Мальчик, М. В. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / М. В. Мальчик. − Донецьк, 2011. – 32 c.

255.   Одрехівський, М. В. Маркетингово-орієнтаційне управління рекреаційними інноваційними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / М. В. Одрехівський. – Донецьк, 2010. – 40 c.

256.   Храпкіна, В. В. Механізми індикативного управліня фінансовою без­пе­кою промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / В. В. Храпкіна. − Донецьк, 2014. – 40 c.

257.   Щукін, О. І. Методи проекно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / О. І. Щукін. − Запоріжжя, 2011. – 40 c.

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Авдєєнко, О. О.

191

Аліман, М. В.

1

Антонюк, В. П.

157, 158

Аптекар, С. С.

157, 158

Артеменко, В. М.

1

Балтачева, Н. А.

158

Балюн, О. Г.

130

Баранова, І. В.

208

Берсуцький, Я. Г.

161

Божко, В.

168, 181, 199

Божко, В. И.

225, 226

Божко, В. І.

189, 205, 208, 209, 211, 222, 223

Борисенко, О. А.

208

Варченко, П. М.

156

Вахненко, П. Ф.

6, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 21, 23

Велігура, А. В.

201

Вергал, К. Ю.

118, 125, 129, 165, 166, 185, 219, 233

Гаврилюк, Л. М.

3

Герман, Н. В.

138

Гілавян, О.

92, 100, 101

Голов, О. О.

30

Гречко, О. Г.

240

Довбиш, А. С.

208

Дорохін, В. О.

1

Ємець, Є. М.

216, 217

Ємець, О. О.

38, 47, 214

Жерліцин, Д. М.

253

Заргана, І. А.

241

Зоріна, М. С.

242

Ивченко, Е. И.

144, 199, 202, 225, 226

Іванов, Ю. В.

138

Івченко, Е. И.

225, 226

Івченко, Є.

168, 181, 199

Івченко, Є. І.

123, 126, 137, 145, 153, 189, 197, 205, 208, 209, 211, 222, 223, 229

Карнаухова, Г.

168

Карнаухова, Г. В.

126, 145, 153, 186, 189, 219

Карпенко, О. В.

167

Крисанов, Д. Ф.

156

Клименко, В. І.

33, 41, 48, 65, 66, 95, 102

Клименко, Е. В.

6, 16, 17, 24

Клименко, Є. В.

23, 25, 26

Клименко, С. Є.

243

Корх, О. І.

18, 29, 32, 36, 42, 65, 95

Козир, О. О.

18, 110

Косаріна, В. П.

132, 150

Крещенко, Л. Ф.

29, 33, 65, 68, 95, 105, 109, 110, 122

Крисанов, Д. В

156

Кузьменко, О. К.

115, 133, 136, 147, 149, 155, 164, 165, 166, 172, 176, 177, 182, 188, 195, 204, 214, 218, 220, 230, 234

Кулібаба, В. В.

138

Кулішова, Я. В.

244

Кульга, О. О.

245

Лисенко, М. В.

34, 39

Лугівська, Л. А.

224

Луговий, В. В.

212

Любий, О. В.

246

Ляшенко, В. І.

157

Мальчик, М. В.

254

Мандра, Н. Г.

247

Мішин, А. О.

248

Монахов, Є. В.

104, 121, 105, 123

Мусієва, Е. К.

162, 187

Наконечний, В. В.

31

Негребецька, Л. А.

134, 135, 186, 217

Недаєва, М.

181

Недаева, М. А.

194

Недаєва, М. О.

124, 197

Нестуля, О. О.

1, 132, 207, 212, 224

Огуй, К. І.

139

Огуй, Н.

175

Одрехівський, М. В.

255

Озірковський, Л. Д.

168, 181, 199, 205, 223, 248

Онищенко, Е. К.

221

Павлов, В. Б.

196

Павлова, В. А.

44, 53, 79

Пазинич, В. І.

46, 48

Парфьонова, Т. О.

66, 69

Педченко, Н. С.

169, 170, 179, 193, 224, 238

Перебийніс, І.

210

Припотень, В. Ю.

249

Рамазанов, С. К.

162, 187, 201, 232

Романова, Н. Г.

38

Роскладка, А. А.

165, 166, 239

Роскладка, О. В.

165, 166

Рубель, В. М.

15, 17

Савенко, Р. Г.

39

Савченко, Р. Г.

34

Сапога, Т. В.

179

Сененко, І. А.

140, 141, 142, 146, 186, 215, 235

Сердюк, І. О.

134, 135

Сільвестров, А. М.

130

Скляр, А. А.

74, 75, 76, 83, 84, 86, 91, 97, 98, 99, 104, 106, 113, 116, 117, 119, 131, 236

Соломка, С. В.

103, 112

Спирин, В. В.

20

Танченко, С. М.

201

Ткаченко, В. А.

159, 160, 161, 174

Ткаченко, В. І.

159

Тучковська, І. І.

250

Тян, Р. Б.

159

Федоркіна, М. С.

251

Федяй, Т.

5

Холод, Б. І.

159, 160, 161

Храпкіна, В. В.

256

Циганок, О. О.

67, 71, 77, 87, 88, 90, 105, 108, 109, 121, 122

Чернявська, О. В.

169

Шевченко, К. І.

180

Шевченко, С. В.

137, 171

Шилова, О. Ю.

252

Шкурупій, О. А.

17

Щукін, О. І.

257

Щур, В. П.

40

Щур, О. В.

40

Яременко, О. В.

177, 178, 237

Яровий, М. Л.

17

Kuzmenko Aleksandra

228

Vergal Ksenia

213

 

Покажчик назв наукових праць М. Є. Рогози, розміщених в інституційному репозитарії ПУЕТ

 

Назва

Порядковий номер джерела

Автоматизація планування навчального процесу у вищих навчальних закладах

137

Адаптація механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системи збалан­сова­них показників

191

Адаптивні системи управління промисловим підпри­єм­ством в умовах трансформації середовища господарю­ван­ня

70

Використання автоматизованої системи управління в діяль­ності мережевого вищого навчального закладу

138

Використання дистанційних технологій навчання у Ви­що­му навчальному закладі Укоопспілки «Пол­тавський уні­верситет економіки і торгівлі»

168

Використання дистанційних технологій навчання у Ви­що­му навчальному закладі Укоопспілки «Пол­тавський уні­верситет економіки і торгівлі»

189

Використання єдиного інформаційного простору для забез­печення якості навчального процесу з підготовки конку­рен­тоспроможних фахівців зі спеціальності «Економічна кібер­нетика»

109

Використання інформаційної системи оцінки ризику для під­вищення якості підготовки фахівців економічного про­філю

139

До системного розв’язування організаційних проблем в економічних системах

37, 38

Застосування районування при управлінні потенціалом розвитку підприємств споживчої кооперації

193

Застосування телекомунікаційних технологій науково-ос­вітньої мережі Уран в дистанційному навчанні студентів

126

Зовнішнє середовище і модель його оцінки в системах стра­тегічного управління підприємством

71

Інноваційно-інвестиційна модель економічного зростання підприємства: аналіз впливу чинників на ефективність діяльності

73

Інформаційна економіка: стан управління і тенденції роз­вит­ку

145

Інформаційна система управління розвитком як фактор забезпечення ефективної діяльності підприємства

196

Інформаційні технології та інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів

114

Концепция оперативного управления

174

Концепція використання ІР-телефонії для дистанційних технологій навчання і управління в сучасному університеті

222

Методика викладання фахових дисциплін спеціальності «Економічна кібернетика» за кредитно-модульною системою

102

Механізм функціонування підприємств: діагностика та функції управління

80

Модель оцінки зовнішнього середовища при розробці стра­тегії забезпечення організаційно-економічної стійкості і кон­куренто­здатності промислового підприємства

81

Моделювання конкурентної надійності соціально-еконо­міч­них систем на основі оцінки їх потенціалу

203

Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торго­вель­ними підприємствами системи споживчої кооперації

204

Моделювання ризику інвестиційного проекту підприємств в умовах невизначеності

177

Мотивація: методика знаходження значимості комп­лекс­них чинників і ознак

82

Нелінійні моделі та аналіз складних систем: навчальний посібник: в 2 ч.

162

Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації

178

Організаційно-економічний механізм забезпечення ефек­тив­ності діяльності промислових підприємств

94

Організація самостійної роботи студентів при вивченні дис­ципліни «Управління проектами 149 інформатизації»

149

Основні критерії оцінки економічного ефекту боргової по­лі­тики держави

224

Підвищення якості освітньої діяльності Полтавського уні­верситету споживчої кооперації України засобами інфор­маційних інновацій­них технологій

150

Проблеми та перспективи впровадження новітніх освітніх технологій в університеті

207

Проблемы выбора управленческих решений социально-экономического развития экономики

206

Развитие ИТ-инфраструктуры системы электронного обучения университета на основе сервисного подхода

225

Рівень і якість оцінки ризику в інформаційних системах

180

Розвиток мережі «УРАН» у Полтавському регіоні

153

Система електронного навчання у Ви­що­му навчальному закладі Укоопспілки «Пол­тавський уні­верситет економіки
і торгівлі»

208

Система організації навчання у Ви­що­му навчальному закладі Укоопспілки «Пол­тавський уні­верситет економіки
і торгівлі»
за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

18

Системи управління мережевими ВНЗ: особливості впро­ва­дження інформаційних технологій

154

Системно-логічний підхід створення систем управління розвитком підприємства

198

Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» у Ви­що­му навчальному закладі Укооп­спіл­ки «Пол­тавський уні­верситет економіки і торгівлі»

199

Стимулювання підйому ефективності діяльності соціально-економічних систем

89

Стратегічне управління в умовах невизначеності та розвит­ку: вибір методики аналізу

59

Стратегічне управління підприємствами споживчої коопе­рації: економетрично-інформаційні системи та моделі

131

Стратегічне управління: визначення та використання

119

Стратегічне управління: роль та визначення стратегічної інформації

91

Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми

185

Сучасні технології управління ІТ-інфраструктурою універ­ситету економічного профілю

211

Управління мотивацією та його вплив на адаптованість під­приємств до середовища господарювання

107

Управління потенціалом підприємства в умовах динамічного розвитку економіки

183

Управління промисловими підприємствами: соціально-еко­но­мічні чинники та особливості організації

64

Управління процесами діяльності мережевого вищого нав­чального закладу

184

Управління соціально-економічним розвитком підпри­ємств: механізми, моделі формування та організація процесів

215

Формування логіко-інформаційних систем управління якістю підготовки фахівців

213

Формування системи компетентнісного підходу до підготовки фахівців: завдання, компетенції, мотивація

200

The Method of Estimation of Development Potential of Trade Enterprises of the System of Consumer’s Cooperative Society of Ukraine

228

 

ФОТОДОКУМЕНТИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Микола Єгорович Рогоза

(Випускник Полтавського інженернобудівельного інституту, 1980 р.)

 

 

 

 

Микола Єгорович Рогоза

(перший проректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2009 р.)

 

 

 

Кафедра економічної кібернетики та акредитаційна комісія МОН України зі спеціальності «Економічна кібернетика» (2009 р.)

 

(зліва направо: к. т. н., доцент Козир О. О.; к. т. н., доцент Івченко Є. І.; декан факультету економіки і менеджменту, професор Вах­тін С. Р.; к. ф.-м. н., про­фе­сор Ємець Є. М.; ст. лаборант Чубенко І. А.; к. т. н., доцент, завідувач кафедри еконо­міч­ної кібернетики Київського на­ціонального торговельно-економічного універ­ситету Харченко А. А. (член експертної комісії МОН України); д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем в еко­но­міці Донецького національного університету Андрієнко В. М. (голова екс­пертної комісії МОН України); д. е. н., професор, завідувач кафедри еко­но­мічної кібернетики, перший проректор Рогоза М. Є.; к. е. н., доцент Негре­бе­ць­ка Л. А.; к. т. н., доцент Крещенко Л. Ф.; ст. викладач Бут А. М.; к. е. н., доцент Вергал К. Ю.; ст. викладач Карнау­хова А. В.; аспірант Сердюк І. О.; к. т. н., доцент Орищенко С. А.; аспірант Монахов Є. В.).

 

 

Візит до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» керівника Державного агентства по науці, інноваціям та інформатизації Семиноженка Володимира Петровича і Міського голови міста Карлівки Полтавської області
Слєпцова Володимира Анатолійовича (2011 р.)

 

 

На зустрічі колективу Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» та керівника Державного агентства по науці, інноваціям та інформатизації Семиноженка Володимира Петровича і Міського голови міста Карлівки Полтавської області Слєпцова Володимира Анатолійовича (2011 р.)

 

Презентація Рогозою М. Є. автоматизованої системи управління ПУЕТ членам комісії Міністерства освіти і науки при перевірці готовності університету до впровадження педагогічного експерименту з
дистанційного навчання (2011 р.)

 

 

Презентація інформаційної ситеми електронної бібліотеки як складової автоматизованої системи управління ПУЕТ членам комісії Міністерства освіти і науки при перевірці готовності університету до впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання (2011 р.)

 

Рогоза М. Є. та завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д. е. н., професор, Почесний доктор Національного університету «Острозька академія» Вітлінський В. В.
перед засіданням спецради по захисту дисертацій (2013 р.)

 

 

Нагородження Почесною грамотою Академії економічних наук України Рогозу М. Є., (вручає Президент Академії економічних наук України, Академік Національної академії наук Амоша О. І., 2014 р.)

 

Участь у загальних зборах Академії економічних наук України
(третій ряд, 7-й справа – Рогоза М. Є.)

 

 

Засідання Полтавського навчального комплексу «Освіта» та Львівського навчального комплексу «Академія» на честь 50-річчя Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
(м. Полтава, 21 травня 2011 р.) (перший ряд, другий справа – Рогоза М. Є.)

Засідання Полтавського навчального комплексу «Освіта» та Львівського навчального комплексу «Академія» (м. Мукачево, 2013 р.)

 

Засідання ректорів і директорів Полтавського навчального комплексу «Освіта» та Львівського навчального комплексу «Академія» системи УКООПСПІЛКИ (м. Мукачево, 2013 р.)

 

 Загальні збори Академії економічних наук України (Полтава, ПУЕТ, 2014 р.)

 

 

Закриття олімпіади з економічної кібернетики (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», квітень 2013 р.) (зліва направо: Рогоза М. Є., Нестуля О. О., Черняк О. І.)

 

Рогоза М. Є. та Черняк Олександр Іванович (д. е. н., професор, завідувач кафедри екномічної кібернетики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки) і Діордіца Станіслав Григорович (д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Одеського національного економічного університету) під час проведення акредитації спеціальності «Економічна кібернетика» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2014 р.)

 

Виступ Рогози М. Є. з вітанням колективу університету (ПУЕТ)
на честь дня працівників освіти, 2014 р.

 

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ ТА ДИПЛОМИ, ДЕРЖАВНІ
ТА ВІДОМЧІ ВІДЗНАКИ РОГОЗИ М. Є.

Нагрудний знак та посвідчення «Відмінник освіти України» (1999)

Нагрудний знак та посвідчення «За наукові досягнення» (2008)

Посвідчення та нагрудний знак
«За выдающиеся достижения в области эниологии» (2010)

 

Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» (2011 р.)

 

Посвічення та нагрудний знак «Заслужений діяч науки і техніки України» (2011 р.)

Посвідчення та медаль імені першого Президента АЕН України М. Г. Чумаченка
за значний внесок в економічну науку (2012 р.)

 

Диплом Академіка
Академії економічних наук України зі спеціальності
Економіка сільського господарства

 

Диплом учасника всеукраїнського видавничого проекту
«Науково-освітній потенціал України», 2011 р.

 

Диплом кафедри фізичного виховання та спортклубу
Полтавського технічного університету (1995 р.)

 

Подяка від міського голови м. Полтава А. Кукоби (2005)

 

Подяка Правління спортивного клубу національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2002 р.)

 

Грамота з нагоди 50-річчя від дня народження (2004)

 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

 

         

Почесна грамота Полтавської Обласної ради (2003 р.)

 

             

 

Почесна грамота Полтавської Обласної державної адміністрації (2000 р.)

 

Почесна грамота Академії економічних наук України (2014 р.)

 

Подяка Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2010 р.)

 

Подяка журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт
зі спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (2012 р.)

 

Подяка Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2014 р.)

 

 

Почесна грамота Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
колективу кафедри економічної кібернетики (2014 р.)

 

ІЛЮСТРАЦІЇ

 

Похвальна грамота учневі 5-го класу Рогозі Миколі Єгоровичу за відмінні успіхи в навчанні та зразкову поведінку, 1967 р.

 

Похвальна грамота випускнику середньої школи
Рогозі Миколі Єгоровичу за особливі успіхи
у вивченні алгебри та фізики, 1972 р.

 

Нагорода від випускників спеціальності
економічна кібернетика (2012 р.)

 

Грамота від спортивного клубу національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка (2002 р.)

 

Вітання з 40-річчям Рогозі М. Є. від Деканату архітектурного факультету інженерно-будівельного інституту (1994 р.)

 

  

 

 

 

Науковий доробок доктора економічних наук, професора М. Є. Рогози у фондах бібліотеки ПУЕТ

 

Монографії

 

      

 

       

 

  

 

 

Навчальні посібники

 

   

 

   

 

  

   

 

  

 

 

 

 

МИКОЛА ЄГОРОВИЧ РОГОЗА

(з нагоди 60-річчя)

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

Головний редактор М. П. Гречук

Комп’ютерна верстка Г. А. Бжікян

 

 

 

 

 

 

Формат 60х84/8. Ум. друк. арк. 10,9.

Тираж 5 пр. Зам. № 500.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
 «Полтавський університет економіки і торгівлі»,

кімн. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014; ( (0532) 50-24-81

 

 

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р.