Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»
(ПУЕТ)

 

 

Бібліотека

 

 

 

 

МАКАРОВА
МАРІАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

Полтава

ПУЕТ

2014

 

 

 

УДК 016:004

ББК 32.973я1

М27

 

 

Укладач: Н. Є. Шляхова, бібліограф І категорії.

 

 

М27  Макарова Маріана Володимирівна : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 38 с.

 

У біобібліографічному покажчику зібрано матеріали про завідувачку кафедрою документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Полтавського університету економіки і торгівлі доктора економічних наук, відмінника освіти України, Макарову Маріану Володимирівну. Висвітлено результати її багаторічної творчої праці у галузі інформатики, інформаційних систем і технологій, електронної комерції, інформаційної діяльності господарюючих суб’єктів

До покажчика увійшли документи з друкованих матеріалів та інтернет-джерел. Він розрахований на викладачів, студентів, людей, закоханих у світ інформаційних технологій та їх бізнес-застосувань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2014

 

 

 

 

Макарова Маріана Володимирівна

 

ЗМІСТ

Від упорядника

Розділ 1. Непрості сходинки долі (життєвий та творчий шлях Маріани Володимирівни Макарової)

Основні дати життя і діяльності М. В. Макарової

Розділ 2. Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом доктора економічних наук, професора М. В. Макарової, та опонентом яких вона виступала

Розділ 3. Сказати своє слово в науці (науково-методична робота педагога і науковця)

Монографії

Підручники, навчальні посібники

Публікації Макарової М. В. в наукових періодичних виданнях та збірниках конференцій

Навчально-методичні розробки

Іменний покажчик

Дипломи, почесні нагороди, державні та відомчі відзнаки, фото архів

 

ВІД УПОРЯДНИКА

Душа замріяна до сонячних вершин злітає,

Не знають спокою чуткі і працьовиті руки.

Вона – то чисте джерело від краю і до краю,

Що живить все: життя, сім’ю, троянди і науку.

Н. Шляхова

З перших хвилин знайомства з цією чарівною жінкою складається враження, що вона – незвичайна, особлива. Людина, яка безмежно закоха­на в свою справу і сім’ю. Жінка, яка власноручно вирощує сотню кущів прекрасних троянд і, взагалі, знаходить в мальовничих картинах природи щось неповторно загадкове, романтичне, вибрала для себе по життю майже чоловічу професію – «економіст-кібернетик», ще й сказала своє тверде слово в науці.

Автор багатьох наукових, науково-методичних видань, навчальних посібників, монографій і статей, Маріана Володимирівна займає активну життєву позицію: постійно знаходиться в пошуку нових ідей і перетво­рень. Вона – педагог від Бога, мудрий наставник молоді. Маріана Володи­мирівна має у своєму активі багато дипломів і почесних нагород, та голов­на нагорода – це любов та повага рідних, колег і маленького онука Івана. На численних, і не завжди рівних, сходинках долі цій славній жінці пода­ровано: улюблену справу, велике кохання, чудове захоплення квітами і славне продовження – студенти Маріани Володимирівни працюють в різ­них галузях діяльності, втілюють в життя мрії та надії свого педагога. Хіба не в цьому щастя людини? Та між цими поняттями червоною стрічкою проходять інші: титанічний труд, недоспані ночі, життєві негаразди, надії, сумніви, турботи і власні перемоги.

У біобібліографічному покажчику висвітлено науково-практичну діяльність доктора економічних наук, відмінника освіти України, завіду­вачки кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економіч­них системах Полтавського університету економіки і торгівлі Макарової Маріани Володимирівни.

В цей покажчик включені її підручники, монографії, лекції, методичні розробки, наукові статті та інші публікації. Усі документи бібліогра­фуються мовою оригіналу. Літературу розташовано в хронологічному порядку, згідно стандартів бібліографічного опису документів. До іменно­го покажчику включено всі прізвища, що зустрічаються у бібліогра­фічному описі.

Покажчик призначений для тих, хто цікавиться інформатикою, інфор­маційними технологіями, питаннями розвитку електронного бізнесу й інформаційної економіки в цілому.

Він має 3 розділи:

1 розділ «Непрості сходинки долі» (життєвий та творчий шлях Маріани Володимирівни Макарової) складається з автобіографії, основних дат життя і діяльності.

2 розділ Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом доктора економічних наук, професора М. В. Макарової, та опонентом яких вона виступала.

3 розділ «Сказати своє слово в науці» (науково-методична робота педагога) містить монографії, підручники, навчальні та навчально-мето­дичні посібники, статті періодичних видань та наукових збірників.

Розділ 1. Непрості сходинки долі (життєвий та
творчий шлях Маріани Володимирівни Макарової)

Макарова Маріана Володимирівна, наро­дилася 4 грудня 1963 року у місті Харкові.

Батько – професор Ростовський Володимир Сергійович, відомий в Україні фахівець з техно­логій громадського харчування, тривалий час був деканом технологічного факультету Полтавсько­го кооперативного інституту. З ПУЕТ пов’язана більша частина його життя і життя дружини Пашкової Клавдії Миколаївни, кандидата еконо­мічних наук, доцента кафедри економіки торгівлі ПКІ. Тут Володимир Сергійович працює й донині.

До 13 років Маріана Володимирівна на­вчалася у середній школі № 2 міста Донецька, де вона проживала на той час з батьками, які працювали у Донецькому інституті радянської торгівлі.

У 1976 році родина переїхала до Полтави, де Маріана Володимирівна навчалася у середній школі № 6 з математичною спеціалізацією, яку закінчила у 1980 році з золотою медаллю.

У той же рік, рік московської Олімпіади, вступила на економічний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (Росія), який закінчила у 1986 році за фахом «Планування народного гос­подарства» з кваліфікацією «економіст-кібернетик», отримавши червоний диплом. Навчалася у відомих радянських економістів – академіка Анчішкі­на О. І., професорів Майера В. Ф., Варшавського О. Є., Віханського О. С.

Під час навчання Маріана Володимирівна виявила здатність до науко­вої роботи, що дозволило їй вступити до заочної аспірантури МДУ ім. М. В. Ломоносова одразу після закінчення університету.

У 1982 році вона вийшла заміж за студента того ж факультету Макарова Володимира Валентиновича, а в 1983 році у них народився син Володимир.

Після повернення в Україну з 1986 до 1994 року вона працювала викладачем на різних посадах у Полтавському сільськогосподарському інституті (нині Полтавській державній аграрній академії). У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої ради економічного факультету Московського державного університету.

У 1995 році М. В. Макарова прийшла в наш університет на кафедру інформаційно-обчислювальних систем на посаду доцента.

Фах та рід сучасної діяльності: економіст, викладач вищого навчаль­ного закладу, завідувач кафедри, науковий співробітник. Нині вона обіймає посаду завідувачки кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні­верситет економіки і торгівлі». Зусиллями ректорату, колективу кафедри у 2010 році в університеті було ліцензовано підготовку студентів за новим фахом з документознавства та інформаційної діяльності, що дозволило кафедрі у 2013 р. випустити перших бакалаврів з напряму підготовки і набрати перших магістров з цієї спеціальності.

У 2000 р. Маріана Володимирівна пройшла стажування у Holyoke Community College (Масачусетс, США) з питань дистанційної освіти, отримала сертифікат т’ютора. У 2013 році стажувалася в Університеті прикладних наук Фонтис в м. Ейндховен (Нідерланди) з питань розвитку електронної комерції і бізнесу та сучасного інформаційного суспільства, має відповідний сертифікат.

За весь цей час нею було опубліковано понад 150 наукових та на­вчально-методичних праць загальним обсягом 320 д.а. (особисто належить близько 300 д.а.), з них 101 роботу наукового характеру.

Вона – автор або співавтор 4 навчальних посібників і одного підруч­ника з грифом МОНУ, численного методичного забезпечення дисциплін: «Електронна комерція», «Інтернет-технології в бізнесі», «Інформаційні системі (в галузях економіки)», «Ефективність інформаційних систем», «Сучасні комп’ютерні технології», «Економічна інформатика», «Інформа­тика», «Комп’ютерні мережі і системи». М. В. Макаровою був розробле­ний і підтримується у глобальній мережі Інтернет авторський навчальний блог (http://e-commerceua.blogspot.com) з дисциплін інформаційного спрямування, в тому числі, електронної комерції.

Вона – член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 Полтавського університету економіки і торгівлі для захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підпри­ємствами» (торгівля та сфера послуг), голова наукової школи кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах «Структурні зміни в економіці під впливом інформаційно-комунікаційних технологій», науковий керівник аспірантів та здобувачів, які працюють над кандидатськими дисертаціями з питань інформаційної економіки,  розроб­ник (або керівник підтем) науково-дослідних тем з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки бізнесу.

З 2010 року Маріана Володимирівна – провідний науковий співробіт­ник відділу економіко-соціальних систем та інформаційних технологій Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України (м. Київ) (за сумісництвом), де розробляє наукову тематику, пов’язану з теоретико-методичними підхода­ми до вирішення завдань розвитку систем електронної комерції і елект­ронного бізнесу в умовах невизначеності та ризику, а також методичного підходу та технологій когнітивно-адаптивного моделювання розвитку сис­тем електронної комерції і електронного бізнесу для підтримки управлінських рішень.

Активно співпрацює з регіональними бізнес-установами, науково-дослідними інститутами, державними органами управління. У межах спів­робітництва нею розроблені рекомендації з формування Web-представ­ництв підприємств різних форм власності, обґрунтовані пропозиції із запровадження сукупності статистичних чинників інфокомунікаційного розвитку країни з перехідною економікою для Державного комітету ста­тистики України, що були використані у межах Стратегії розвитку держав­ної статистики на період до 2008 р., підготовлений науково-аналітичний звіт з обґрунтування варіанту стратегії інфокомунікаційного розвитку України на замовлення Науково-експертного управління апарату Верховної Ради України.

З 2007 р. – вона співзасновник науково-громадської організації «Агенція економічних досліджень інноваційного розвитку регіону», утвореної з метою науково-методичної підтримки бізнесу в Полтавському регіоні, отримання зарубіжних грантів на проведення науково-дослідної роботи з широкого кола економічних питань, в тому числі з розвитку електронних форм бізнесу.

Маріана Володимирівна володіє українською, російською, англій­ською мовами.

Основні дати життя і діяльності М. В. Макарової

1963

Народилася 4 грудня 1963 року в м. Харкові

1970–1976

Навчалася у середній школі № 2 міста Донецька

1976–1980

Навчалася у середній школі № 6 міста Полтави, яку закін­чила з золотою медаллю

1980–1986

Закінчила Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова з червоним дипломом

1986–1994

Викладач Полтавського сільськогосподарського інституту

1990

Захист кандидатської дисертації

1995

Доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем    Полтавського кооперативного інституту

1995 – дотепер

Працює в Полтавському університеті економіки і торгівлі на посадах доцента, професора, завідувачки кафедри доку­ментознавства та інформаційної діяльності в економічних системах. Доктор економічних наук з 2006 р.

2000

Пройшла стажування у Holyoke Community College (Маса­чусетс, США) з питань дистанційної освіти

2002

Видано перший в Україні навчальний посібник з грифом МОНУ з предмету «Електронна комерція»

2006

Захист докторської дисертації

2010 – дотепер

Провідний науковий співробітник відділу економіко-со­ціальних систем та інформаційних технологій Міжнарод­ного науково-навчального центру інформаційних техноло­гій і систем НАН України та МОНСП України (м. Київ) (за сумісництвом)

2013

Стажування в Університеті прикладних наук Фонтис в місті Ейндховен (Нідерланди) з питань розвитку елект­ронної комерції і бізнесу та сучасного інформаційного суспільства

Розділ 2. Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом доктора економічних
наук, професора М. В. Макарової, та опонентом яких вона виступала

1.       Антоненко О. Б. Управління прибутком енергопостачальних компаній від надання послуг з передачі та постачання електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. Наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. Б. Антоненко. – Полтава, 2009. – 20 с.

2.       Бондар О. В. Консалтингове підприємство як субєкт господарювання на ринку послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. Наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. В. Бондар. – Полтава. – 2009. – 19 с.

3.       Мицко О. С. Формування інформаційного забезпечення систем управ­ління хлібопекарними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. С. Мицко. – Львів. – 2010. – 22 с.

4.       Дорошко М. В. Діагностика процесу прийняття інвестиційних рішень у системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 21.04.02 «Економічна безпека субєктів господарської діяльності» / М. В. Дорошко. – Луганськ. – 2011. – 22 с.

5.       Башинська М. І. Організаційно-економічний механізм розвитку інформаційної інфраструктури підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М. І. Ба­шинська. – Одеса. – 2012. – 22 с.

6.       Роскладка А. А. Моніторинг, діагностика та контроль процесів діяль­ності вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підпри­ємствами (за видами економічної діяльності)» / А. А. Роскладка. – Полтава. – 2013. – 37 с.

7.       Терехов Д. С. Інформаційні системи та технології в управлінні підпри­ємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Д. С. Терехов. – Хмельницький. – 2013. – 37 с.

Розділ 3. Сказати своє слово в науці
(науково-методична робота педагога і науковця)

Монографії

8.       Макарова М. В. Тенденції розвитку цифрової економіки : монографія / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 236 с.

9.       Макарова М. В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях : монографія / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с.

10.  Макарова М. В. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / М. В. Макарова, О. М. Юдін, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 201 с.

11.     Макарова М. В. Управління прибутком енергопостачальних компа­ній: традиційні і новітні підходи : монографія / М. В. Макарова, О. Б. Ан­тоненко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 215 с.

Підручники та навчальні посібники

12.     Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник для студентів кооперативних ВНЗ / М. В. Макарова, В. Г. Баришенська, А. В. Білоус [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000. – 240 с.

13.     Макарова М. В. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму «Економіка і підприємництво» / М. В. Макарова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 272 c.

14.     Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. Макарової. – Суми : Університетська книга, 2003. – 642 c.

15.     Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. Макарової. – 2-е вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2005. – 642 c.

16.     Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. Макарової. – 3-є вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2007. – 665 c.

17.     Економічна інформатика : підручник для студентів економічних спе­ціальностей / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша, Т. М. Білоусько, О. В. Гар­куша. – Суми : Університетська книга, 2011. – 480 с.

Публікації Макарової М. В. в наукових періодичних виданнях та збірниках конференцій

18.     Макарова М. В. Особенности планирования научно-технического прогресса в торговле / М. В. Макарова // Совершенствование планирования и управления народным хозяйством в условиях ускорения социального и экономического развития страны. – М., 1987. – C. 21–28. Деп. в ИНИОН АН СССР 29.01.1987 г. №28069.

19.     Макарова М. В. Планирование деятельности кооперативной торговли как важного фактора улучшения обслуживания сельского населения / М. В. Макарова // Повышение роли молодых ученых и специалистов в со­вершенствовании экономического механизма хозяйствования : материалы республиканской науч.-практ. конф. – Одесса, 1988. – C. 12–13.

20.     Макарова М. В. Рациональное использование ресурсов в об­щественном питании потребительской кооперации : обзорная информация / М. В. Макарова, А. Н. Гордей, В. С. Ростовский. – М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1989. – 31 с.

21.     Макарова М. В. Методология перестройки механизма социального развития сельских местностей / М. В. Макарова // Теория и практика перестройки хозяйственного механизма : материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. – М., 1990. – C. 19–21.

22.     Макарова М. В. Социальные аспекты индустриализации об­щественного питания в сельской местности / М. В. Макарова // Проблемы индустриализации общественного питания страны : материалы 2-й Все­союзной науч.-практ. конф. – Х., 1990. – С. 14–15.

23.     Макарова М. В. Економічне обґрунтування проекту автоматизованої системи загального відділу міськвиконкому на базі застосування техно­логії проектування SSADM / М. В. Макарова, О. А. Григор’єв // Матеріали 48-ї наук. конф. Полтавського технічного університету. – Полтава : ПТУ, 1996. – C. 116–117.

24.     Макарова М. В. Використання професійної системи «БЕСТ» у на­вчальному процесі / М. В. Макарова // Інтенсивні технології у навчальному процесі – головна умова покращення якості підготовки фахівців : мате­ріали конф. – Полтава : ПКІ, 1997. – C. 111–113.

25.     Макарова М. В. Огляд ринку програмних засобів для рішення еконо­мічних задач : експрес-інформація для слухачів міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації фахівців / М. В. Макарова. – Полтава : ПКІ, 1997. – 19 с.

26.     Макарова М. В. Передпроектне обстеження об’єкту державного управління при проектуванні системи за технологією SSADM / М. В. Ма­карова // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Технологічний університет «Поділля», 1998. – C. 92–96.

27.     Макарова М. В. Ефективність впровадження інформаційних техноло­гій до управління фірмами / М. В. Макарова // Економіка і підприєм­ництво: стан та перспективи : зб. наук. праць. – К. : КДТЕУ, 1999. –  C. 65–70.

28.     Макарова М. В. Web-технологія створення електронних навчально-контролюючих комплексів / М. В. Макарова // Матеріали 51-ї наук. конф. Полтавського кооперативного інституту. – Полтава : ПКІ, 1999. –  C. 123–124.

29.     Макарова М. В. Визуальный подход к контролю знаний и обучению студентов экономических специальностей Windows-технологиям / М. В. Макарова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-99 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Х. : ХДПУ, Інститут «Технологічні автоматизовані системи, процеси і прила­ди», 1999. – C. 45–49.

30.     Макарова М. В. Організація та психологічні проблеми навчання інформаційним технологіям майбутніх фахівців економічного напрямку у Полтавському кооперативному інституті / М. В. Макарова // Соціальні та морально-психологічні важелі вдосконалення навчально-виховного проце­су : матеріали наук. конф. – Полтава : ПКІ, 1999. – C. 158–163.

31.     Макарова М. В. Використання Web-технологій у викладанні інфор­матики / М. В. Макарова, Є. Я. Єлізаров // Збірник наукових праць за ре­зультатами міжнар. наук. семінару «Internet в освіті». – Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. – C. 55–56.

32.     Макарова М. В. Система розробки електронної методики для вико­ристання в Intranet-мережі вищого навчального закладу / М. В. Макарова // Інтернет – Освіта – Наука – 2000 : матеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – C. 106–109.

33.     Макарова М. В. Доцільність і етапи створення системи дистанційного навчання в регіональному вищому навчальному закладі / М. В. Макарова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3 (15–16). – C. 216–218.

34.     Макарова М. В. Інформатизація вищої школи – інформатизація суспільства / М. В. Макарова // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали міжвуз. наук. конф. – Полтава : ПКІ, 2001. – C. 7–10.

35.     Макарова М. В. Проблеми підготовки курсу «Електронний бізнес» для викладання студентам економічних спеціальностей / М. В. Макарова, А. М. Гетало // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали міжвуз. наук. конф. – Полтава : ПКІ, 2001. – C. 44–48.

36.     Макарова М. В. Трансформація сутності вищої освіти відповідно вимогам інформаційного суспільства / М. В. Макарова, В. П. Косаріна // Інтеграція вищої освіти України в Європейську систему : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – C. 13–17.

37.     Макарова М. В. Віртуально-тренінгова технологія самостійної робо­ти студентів університету / М. В Макарова // Образование и виртуаль­ность-2002 : матеріали 6-ї міжнар. конф. Української асоціації дистан­ційної освіти. – Харків-Ялта, УАДО, 2002. – C. 276–281.

38.     Макарова М. В. Віртуальні підприємства і телеробота як нові соціально-економічні явища / М. В. Макарова // Економіст. – 2003. – № 12. – C. 60–63.

39.     Макарова М. В. Впровадження віртуально-тренінгової технології навчання : експрес-інформація / М. В. Макарова, Н. В. Герман, В. П. Коса­ріна // Впровадження інноваційних технологій навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України : збірник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – C. 43–53.

40.     Макарова М. В. Досвід впровадження інформаційних технологій навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України / М. В. Макарова, В. П. Косаріна // Впровадження інноваційних технологій навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України : збірник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – C. 55–60.

41.     Макарова М. В. Досвід підготовки електронних навчальних комплек­тів на кафедрі інформаційно-обчислювальних систем : експрес-інформація / М. В. Макарова // Впровадження інноваційних технологій навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України : збірник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – C. 33–43.

42.     Макарова М. В. Заходи з організації позааудиторної самостійної роботи студентів з використанням ПЕОМ / М. В. Макарова // Впрова­дження інноваційних технологій навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України : збірник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – C. 23–29.

43.     Макарова М. В. Місце e-комерції у сучасній бізнес-освіті та мето­дичний підхід «learning community» до її викладання в університеті / М. В. Макарова // Образование и виртуальность – 2003 : збірник наук. праць 7-ї міжнар. конф. – Х.-Ялта, УАДО, 2003. – C. 270–273.

44.     Макарова М. В. Місце теорії інформаційного суспільства в концепції постіндустріалізму / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделю­вання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : МННЦ ІТС НАН України і МОН України, 2003. – Вип. 6. – C. 57–65.

45.     Макарова М. В. Платіжні системи в Internet як механізм підтримки електронної комерції / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделю­вання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, 2003. – Вип. 6. – C. 88–95.

46.     Макарова М. В. Електронні інформаційні ресурси та технології бібліотеки працюють на якість підготовки фахівців / М. В. Макарова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – № 5. – C. 72–77.

47.     Макарова М. В. Етапи й моделі становлення інформаційних сус­пільств / М. В. Макарова // Економіст. – 2004. – № 2. – C. 62–64.

48.     Макарова М. В. Зміни в організаційній структурі підприємств в інформаційному суспільстві / М. В. Макарова // Регіональні перспективи.  – 2004. – № 3–5 (40–42). – C. 411–414.

49.     Макарова М. В. Зміни у виробничих ресурсах й відносинах в інформаційному суспільстві / М. В. Макарова // Економіка промисловості. – 2004. – № 4(26). – C. 63–69.

50.     Макарова М. В. Підходи до оцінки ефективності інформаційних систем компаній / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : МННЦ ІТС НАН України і МОН України, 2004. – Вип. 8.– C. 70–85.

51.     Макарова М. В. Проблеми шахрайства в електронній комерції та шляхи їх вирішення / М. В. Макарова // Единое информационное пространство-2004 : зб. наук. праць II-ї міжнар. наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ : ІПК ІнКомЦентра УДХТУ, 2004. – C. 122–125.

52.     Макарова М. В. Становлення національної цифрової економіки / М. В. Макарова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2004. – № 4 (12). – C. 17–21.

53.     Макарова М. В. Можливості валютного Іnternet-трейдінгу для українських інвесторів / М. В. Макарова // Економіка і регіон. – 2005. – Вип. №3 (6) – C. 23–26.

54.     Макарова М. В. Організаційно-технологічна база електронного бізнесу / М. В. Макарова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – № 1 (15). – C. 92–101.

55.     Макарова М. В. Подальше загострення кризи економічної теорії в умовах мережної економіки / М. В. Макарова // Моделювання та інформа­ційні системи : зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип. 72. – C. 236–246.

56.     Макарова М. В. Про факторний аналіз E-готовності країн світу / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально-еконо­мічних систем : зб. наук. праць. – К. : МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2005. – Вип. 10. – C. 158–168.

57.     Макарова М. В. Регіональні тенденції готовності країн світу до мережної економіки / М. В. Макарова // Регіональна економіка. – 2005. – № 3 (37). – C. 157–170.

58.     Макарова М. В. Українське інформаційне суспільство і його мережна економіка: реалії і перспективи / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : збірник наук. праць. – К. : МННЦ ІТС НАН України і МОН України, 2005. – Вип. 9. – C. 16–21.

59.     Макарова М. В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки / М. В. Макарова // Економіка і держава. – 2006. – № 1. –  C. 81–84.

60.     Макарова М. В. Еволюція організаційних форм електронного бізнесу / М. В. Макарова // Економiка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 211, т. 2. – C. 600–607.

61.     Макарова М. В. Застосування бізнес-моделі інформаційного аутсор­сінгу в сучасних умовах / М. В. Макарова // Моделювання та інформаційні системи зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – Вип. 73. – C. 45–54.

62.     Макарова М. В. Інформаційні і мережні технології: оцінка ефектив­ності на макрорівні / М. В. Макарова // Економіка і держава. – 2006. – № 10. – C. 32–37.

63.     Макарова М. В. Когнітивне моделювання готовності країни до мережної економіки / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделю­вання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2006. – Вип. 11. – C. 157–166.

64.     Макарова М. В. Логістика Internet-комерції / М. В. Макарова // Эко­номические инновации : сб. науч. трудов. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украини, 2006. – Вып. 24 : Инвестиционные и инновационные факторы экономического развития. – C. 89–95.

65.     Макарова М. В. Методика оценки затрат на систему электронной коммерции / М. В. Макарова // Современные проблемы информатизации в прикладных задачах : материалы 11-й открытой междунар. конф. – Воронеж : Научная книга, 2006. – C. 34–36.

66.     Макарова М. В. Модифікації системи маркетингу у мережній еконо­міці / М. В. Макарова // Економiка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 213, т. 1. – C. 244–250.

67.     Макарова М. В. Онлайнові біржі як сучасний засіб працевлаштування / М. В. Макарова // Економіка і держава. – 2006. – № 2. – C. 103–104.

68.     Макарова М. В. Про факторний аналіз E-готовності країн світу (ч. 2)  / М. В. Макарова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. праць. – К. : Київський міжнародний університет цивільної авіації МОН України, 2006. – Вип. 11. – С. 132–141.

69.     Макарова М. В. Розвиток системи електронних масових платежів в Україні / М. В. Макарова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – № 1(18). – С. 16–20. – (Сер. Економічні науки).

70.     Макарова М. В. Становлення цифрової економіки постіндустріаль­ного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора еко­номічних наук : спец. 08.02.02 «Економіка і управління науково-технічним прогресом» / М. В. Макарова. – Одеса, 2006. – 35 с.

71.     Макарова М. В. Стратегія формування готовності України до мережної економіки / М. В. Макарова, О. О. Бакаєв // Економіка і держава. – 2006. – № 9. – C. 3–7.

72.     Макарова М. В. Методичний підхід до оцінки ефективності Iнтернет-проектів компанії / М. В. Макарова // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОНУ ім. Мечнікова. – 2007. – Т. 10, вип. 15 : Актуальні питання інноваційного розвитку україн­ських підприємств. – C. 74–83.

73.     Макарова М. В. Розвиток електронної комерції і «технологізація» економічного шахрайства / М. В. Макарова, Л. Л. Климко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2007. – № 2(22). – С. 27–35.

74.     Макарова М. В. Специфіка бізнес-планування комерційного Internet-проекту / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько // Управління розвитком : зб. наук. праць. – Х. : ХНЕУ, 2007. – № 7 : Стратегії IT-технологій в освіті, економіці та екології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків,  15–16 листоп. 2007 р.). – C. 170–171.

75.     Макарова М. В. Вплив мережних технологій на рівень керованості компаніями та управління їх персоналом / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 2(27). – С. 146–150. – (Сер. Економічні науки).

76.     Макарова М. В. Преподавание в ВУЗе в свете требований кредитно-модульной системы организации учебного процесса с использованием Internet-технологий / М. В. Макарова // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти : матеріали 3-ї міжнар. конф. – К. : МННЦ ІТС НАН України і МОН України, 2008. – С. 210–218.

77.     Макарова М. В. Современные проблемы повышения конкурентно­способности предприятий Украины / М. В. Макарова, О. Б. Антоненко // Бізнес-Інформ. – 2008. – № 11. – С. 138–141.

78.     Макарова М. В. Современные требования к менеджменту и персона­лу компании-провайдера услуг Internet / М. В. Макарова, В. В. Макаров // Економіка та управління соціальними процесами. – 2008. – № 1. –  С. 147–151.

79.     Макарова М. В. Структурні зміни в економіці під впливом інфор­маційно-комунікаційних технологій / М. В. Макарова // Структурні зміни в економіці  та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, ПУСКУ, 2008. – C. 7–8.

80.     Макарова М. В. Улаштування соціально-економічної ієрархії суспіль­ства знань / М. В. Макарова // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – С. 339–340.

81.     Макарова М. В. Формирование национального потенциала кадров с высшим образованием в условиях глобализации мировой экономики / М. В. Макарова, В. В. Макаров // Россия в экономических системах всемирного хозяйства: общее и особенное : материалы междунар. науч.-практ. Интернет-конф. – Орел : Изд-во Орловского государственного института экономики и торговли, 2008. – С. 71–77.

82.     Макарова М. В. Формування інформаційної культури фахівців як фактор інтеграції України до європейського економічного та освітнього простору / М. В. Макарова // Модернізація освітньої діяльності: проблеми і завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали наук.-метод. конф. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – С. 123–125.

83.     Макарова М. В. Організаційно-економічний аспект запровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ / М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк, В. В. Гончаренко // Проблеми функціонування  вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПУСКУ, 2009. – С. 125–130.

84.     Макарова М. В. Автоматизація управління прибутком енергопоста­чальних компаній в умовах сучасної тарифної методики України / М. В. Макарова, О. Б. Антоненко // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Ч. 2. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 373–375.

85.     Макарова М. В. Web 2.0 і Google-сервіси для підтримки навчального процесу і компетенцій викладачів / М. В. Макарова // Нові технології в освіті для усіх : зб. матеріалів 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. ITEA 2010. – К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій МОНУ і НАНУ, 2010. – С. 189–193.

86.     Макарова М. В. Вплив електронних інформаційних ресурсів на якість підготовки фахівців у системі кооперативної освіти / М. В. Макарова // Споживча кооперації України, історичний досвід, сучасний розвиток, стра­тегічні орієнтири : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ – Львів, 12 жовт. 2010 р.). – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. –  С. 256–262.

87.     Макарова М. В. Изменение поведенческой модели Интернет-потре­бителей в кризисный период / М. В. Макарова, Т. Н. Белоусько // Кризис и посткризисное развитие экономики страны и мира : материалы междунар. науч.-практ. Интернет-конф., (Орел (Россия), 29 нояб. 2010 г.). – Орел : ГОУ ВПО Орловский государственный институт экономики и торговли, 2010. – С. 55–61.

88.     Макарова М. В. Когнітивно-адаптивна модель обґрунтування сцена­ріїв інфокомунікаційного розвитку країни / М. В. Макарова, Р. М. Лавре­нюк // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2010. – № 15. – C. 311–330.

89.     Макарова М. В. Одна з бізнес-моделей взаємодії господарюючих агентів в B2B / М. В. Макарова // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали II-ї міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (Полтава, 3–14 черв. 2010 р.). – Полтава, ПУЕТ, 2010. – C. 64–65.

90.     Макарова М. В. Современные требования к менеджменту и персона­лу компании-провайдера услуг Internet / М. В. Макарова, В. В. Макаров; під ред. проф. І. П. Тулєєва // Стратегія і механізми регулювання промис­лового розвитку : зб. наук. праць. – Донецьк : Інститут економіки промис­ловості НАН України, 2010. – С. 154–161.

91.     Макарова М. В. Управління знаннями студентів засобами Web 2.0 / М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту 9001:2008 : досвід впровадження та напрями вдосконалення : зб. наук. праць міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, берез. 2010 р.). – Полтава : ПУСКУ, 2010. – С. 181–183.

92.     Макарова М. В. Деякі організаційні аспекти підготовки фахівців з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» / М. В. Макарова, О. В. Дроздова // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : зб. материалів міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – С. 56–60.

93.     Макарова М. В. Застосування Інтернет-маркетингу у діяльності сучасних підприємств / М. В. Макарова, Ю. А. Білоус // Форум практичних маркетингових знань B2S-Business 2(to) Students : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К. : CEUME, 2011. – С. 42–46.

94.     Макарова М. В. Інноваційний розвиток мережного бізнесу / М. В. Макарова // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України : зб. матеріалів наук.-практ. Інтернет-конф. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – С. 32–37.

95.     Макарова М. В. Маркетингові концепції традиційного й інформа­ційного бізнесу в Інтернеті / М. В. Макарова, Ю. А. Білоус // Форум прак­тичних маркетингових знань B2S- Business 2(to) Students : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К. : CEUME, 2011. – С. 42–46.

96.     Макарова М. В. Моделювання білінгової системи сервісного підпри­ємства / М. В. Макарова, Я. Ю. Кальченко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць – К. : Між­народний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України і МОН України, 2011. – С. 162–180.

97.     Макарова М. В. Оцінювання економічної безпеки інвестиційних проектів з інформатизації підприємства / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2011.– № 1(37). – С. 160–168.

98.     Макарова М. В. Проблеми виміру ефективності в інформаційній економіці / М. В. Макарова, В. В. Макаров // Наука та соціальні проблеми суспільства: інформатизація та інформаційні технології : зб. матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : ХНУРЕ, 2011. – С. 156–164.

99.     Макарова М. В. Як реалізувати навчання через все життя, світовий та український досвід / М. В. Макарова // Компетентісний підхід до форму­вання системи цінностей випускників вищого навчального закладу : зб. матеріалів міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – С. 75–79.

100.   Макарова М. В. Внутрішньокорпоративний портал в Intranet-мережі як організаційна форма накопичення інформаційних ресурсів підприємства (установи) / М. В. Макарова // Інформаційні технології і системи в доку­ментознавчій сфері : матеріали II-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : Донецький національний університет, 2012. – С. 25–27.

101.   Макарова М. В. Інвестування в інноваційні інтернет-проекти компа­ній: проблеми оцінки ефективності / М. В. Макарова, В. В. Макаров // Теорія та практика управління економічним розвитком : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 листоп. 2012 р.) Всеукраїнська спілка вчених-економістів. – К. : КНТЕУ, 2012. – С. 165–167.

102.   Макарова М. В. Інформаційні системи у сучасній системі мене­джменту промислових підприємств / М. В. Макарова // Моделювання ре­гіональної економіки : зб. наукових праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 2. – С. 402–407.

103.   Макарова М. В. Організаційні моделі дистанційної освіти / М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : Міжнародний науко­во-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України та МОН України, 2012. – № 4. – С. 123–142.

104.   Макарова М. В. Основні аспекти створення системи моніторингу діяльності господарюючого суб’єкта / М. В. Макарова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Ч. ІІ, т. 2. – С. 15–20. (Сер. Економічні науки ; вип. 31.).

105.   Макарова М. В. Educational Web 2.0 Projects of the E-Commerce / М. В Макарова // Использование междисциплинарных исследований с целью внедрения новых учебных программ /модулей и / или новых учеб­ных методик в области электронной коммерции : материалы междунар. конф. проекта «ECOMMIS» TEMPUS, (Берлин, 2012 г.). – Берлин : Бер­линский технический университет; ECM-Office. – Д. : Национальный горный университет, 2012. – С. 17–21.

106.   Макарова М. В. Інформаційне забезпечення системи моніторингу діяльності господарюючого суб’єкта / М. В. Макарова // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, ДонНУ, 2013. – С. 72–74.

107.   Макарова М. В. Метод аналізу ієрархій у плануванні та прийнятті управлінських рішень при запровадженні інновацій у нафтосервісних підприємствах / М. В. Макарова, А. А. Щербань // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К. : Між­народний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України та МОН України, 2013. – № 4. – С. 122–130.

108.   Макарова М. В. Формування соціальних електронних комунікацій сучасного комерційного підприємства / М. В. Макарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, ОНПУ, 2013. – С. 230–234.

Навчально-методичні розробки

109.   Макарова М. В. Математическое программирование : метод. указа­ния и задания для специалистов / М. В. Макарова. – Полтава : Полтавский сельскохозяйственный институт, 1991. – 65 с.

110.   Макарова М. В. Система управления базами данных Dbase III+ : метод. пособие для студентов экономических специальностей сельскохо­зяйственных вузов / М. В. Макарова. – Полтава : Полтавский сельскохо­зяйственный институт, 1992. – 27 с.

111.   Макарова М. В. Комп’ютерні технології обліково-економічної інформації : навч. програма курсу для студентів економічних спеціаль-ностей кооперативних ВНЗ / М. В. Макарова. – Полтава : ПКІ, 1996. – 13 с.

112.   Макарова М. В. Решение задачи начисления заработной платы в пользовательской среде СУБД FoxPro 2.6 : метод. указания для специа­листов по дисциплине «Компьютерные технологии обработки экономи­ческой информации» / М. В. Макарова. – Полтава : Полтавский коопера­тивный институт (ПКИ), 1996. – 33 с.

113.   Макарова М. В. Інформаційна система обліку : програма курсу для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» вузів III і IV рівнів акредитації / М. В. Макарова. – К. : НМЦ Укоопспілки «Укоопосвіта», 1997. – 16 с.

114.   Макарова М. В. Основи роботи у глобальній комп’ютерній мережі Internet : метод. посібник для слухачів МІПК / М. В. Макарова. – Полтава : ПКІ, 1998. – 34 с.

115.   Макарова М. В. Табличний процесор MS Excel 97. Формування електронного документа : збірник завдань для слухачів МІПК / М. В. Ма­карова, Л. І. Шиленко. – Полтава : ПКІ, 1998. – 22 с.

116.   Макарова М. В. Операційна система Windows.x : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів економічних спеціальностей / М. В. Макарова, П. С. Енгель, Н. Г. Денисенко. – Полтава : ПКІ, 1999. – 65 с.

117.   Макарова М. В. Розв’язування облікових задач і задач аналізу фінан­сово-господарської діяльності підприємства засобами електронного табличного процесора Microsoft Excel : метод. вказівки для виконання курсових і дипломних робіт спеціалістів і магістрів / М. В. Макарова, Ю. А. Верига, Н. І. Клименко. – Полтава : ПКІ, 1999. – 63 с.

118.   Макарова М. В. CУБД MS Access’97 : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціалістів / М. В. Макарова, І. П. Ребрик, Н. І. Клименко. – Полтава : ПКІ, 1999. – 32 с.

119.   Макарова М. В. Раціональні навички роботи з сервісами Internet. Створення гіпертекстових документів засобами HTML, текстового і Web-редакторів : навч. практикум з «Інформатики та комп’ютерної техніки» для лабораторних занять і самостійної роботи студентів / М. В. Макарова. – Полтава : ПКІ, 2000. – 56 с.

120.   Макарова М. В. Сучасні комп’ютерні технології : програма курсу для магістрів / М. В.Макарова. – Полтава : ПКІ, 2000. – 7 с.

121.   Макарова М. В. Вдосконалення обліку витрат і калькулювання собі­вартості + [Електрон. ресурс] : електронний навч. комплект / М. В. Мака­рова, О. В. Карпенко, А. М. Гетало. – Полтава : ПКІ, 2001. – Режим досту­пу : Електронна читальна зала ПУСКУ.

122.   Макарова М. В. Електронна комерція : навч. програма для спеціаліс­тів / М. В. Макарова, Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУСКУ, 2001. – 6 с.

123.   Макарова М. В. Електронна комерція : навч. комплекс дисципліни для спеціалістів / М. В. Макарова, Н. В. Карпенко, О. А. Івасенко. – Полта­ва : РВВ ПУСКУ, 2002. – 58 с.

124.   Макарова М. В. Основи роботи у текстовому процесорі MS Word 2000 : навч. практикум з «Інформатики та комп’ютерної техніки», «Комп’ютерної техніки та програмування» для лабораторних занять та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / М. В. Макарова, Н. Я. Наливайко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 91 с.

125.   Макарова М. В. Сучасні комп’ютерні технології : навч. комплекс дисципліни для магістрів / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 56 c.

126.   CУБД MS Access 2000 : практикум та метод. рекомендації до його виконання для студентів напряму «Економіка і підприємництво» / М. В. Макарова, Н. Г. Денисенко, Л. І. Шиленко, І. В. Коваленко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 88 с.

127.   Макарова М. В. Комп’ютерні мережі і системи : навч. комплекс дисципліни для спеціалістів / М. В. Макарова, О. О. Козир. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 60 c.

128.   Макарова М. В. Комп’ютерні технології в митній справі : навч. комплекс дисципліни для спеціалістів / М. В. Макарова, Л. М. Колєчкіна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 64 c.

129.   Макарова М. В. Робота з віртуально-тренінговою системою SITA : метод. рекомендації для самостійної роботи слухачів МІПК / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 19 c.

130.   Макарова М. В. Електронна комерція : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Банківська справа» / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2009. – 40 с.

131.   Макарова М. В. Інформатика і комп’ютерна техніка : зб. ситуаційних завдань для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент» / М. В. Макарова, Н. Я. Наливайко, Д. А. Резніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 56 с.

132.   Макарова М. В. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з використання програмного забезпечення / М. В. Макарова, О. В. Токар, Т. П. Гудзь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

133.   Макарова М. В. Економічна інформатика (англ. мовою) : навч. комп­лекс дисципліни для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» / М. В. Макарова, О. В. Гаркуша. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 42 с.

134.   Макарова М. В. Інтернет-технології в бізнесі : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика» / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 40 с.

135.   Макарова М. В. Інформатика і комп’ютерна техніка (англ. мовою) : навч. комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки «Мене­джмент зовнішньоекономічної діяльності» / М. В. Макарова, О. В. Гарку­ша. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 41 с.

136.   Макарова М. В. Ефективність інформаційних систем [Електронний ресурс] : практикум / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

137.   Економічна інформатика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб­ник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною систе­мою організації навч. процесу (для студентів економічних спеціальностей) / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько, О. М. Юдін [та ін. ]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

138.   Макарова М. В. Інтернет-технології в бізнесі : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність») / М. В. Мака­рова, О. М. Юдін, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 106 с.

139.   Макарова М. В. Інформаційні технології в готельному та ресто­ранному бізнесі : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дис­ципліни за кредитно-модульною системою організації навчального про­цесу (для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша, О. В. Гаркуша. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 85 с.

140.   Макарова М. В. Програмне забезпечення електронної комерції : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика») / М. В. Макарова, О. М. Юдін, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 90 с.

141.   Информатика (на русском языке) : учеб.-метод. пособие для са­мостоятельного изучения дисциплины по кредитно-модульной системе организации учеб. процесса (для студентов всех специальностей) / М. В. Макарова, Т. М. Белоусько, С. В. Гаркуша [и др.]. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2012. – 354 с.

142.   Макарова М. В. Електронна комерція : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність») / М. В. Мака­рова, Р. М. Лавренюк, Я. Ю. Кальченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 117 с.

143.   Макарова М. В. Інформаційні системи і технології в банківській сфері : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. В. Макарова, Л. Л. Климко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 90 с.

144.   Макарова М. В. Комп’ютерні мережі і системи [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для сту­дентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність») / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша, О. В. Гаркуша. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

145.   Макарова М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации (на русском языке) : учеб.-метод. пособие для самостоятельного изучения дисциплины по кредитно-модульной системе организации учебного про­цесса (для студентов всех специальностей) / М. В. Макарова, С. В. Гарку­ша, Е. В. Гаркуша. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2012. – 69 с.

146.   Макарова М. В. Програма інформаційної практики (для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяль­ність») / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 12 с.

147.   Макарова М. В. Програма наскрізної практичної підготовки (для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформацій­на діяльність») / М. В. Макарова, О. В. Дроздова, Т. М. Білоусько. –  Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 18 с.

148.   Інформатика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самос­тійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навч. процесу для студентів усіх економічних фахів / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько, О. М. Юдін [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

149.   Макарова М. В. Галузеве документознавство [Електронний ресурс] : метод. рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів напря­му підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / М. В. Макарова, О. В. Дроздова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

150.   Макарова М. В. Економіка інформаційних систем [Електронний ресурс] : метод. рекомендації щодо виконання курсових робіт для студен­тів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність») / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

151.   Макарова М. В. Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації щодо вико­нання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.02105 «Докумен­тознавство та інформаційна діяльність» / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

152.   Макарова М. В. Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для са­мостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою орга­нізації навчального процесу (для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність») / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

153.   Макарова М. В. Інформаційні технології в діловодстві [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для сту­дентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / М. В.Макарова, С. В. Гаркуша. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

154.   Макарова М. В. Консалтинг в інформаційній діяльності [Елект­ронний ресурс] : метод. рекомендації  щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документознавство та інформацій­на діяльність») / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

155.   Макарова М. В. Методичні рекомендації щодо написання магістер­ської кваліфікаційної випускної роботи для студентів спеціальності 8.0210501 «Документознавство та інформаційна діяльність» [Електронний ресурс] / М. В. Макарова, Л. М. Колєчкіна. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

156.   Макарова М. В. Програма навчальної практики і методичні рекомен­дації щодо проходження навчальної практики з «Університетської освіти» студентами напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформа­ційна діяльність» за кредитно-модульною системою організації навчаль­ного процесу / М. В. Макарова, О. В. Дроздова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – 30 с.

157.   Макарова М. В. Програма науково-педагогічної практики для сту­дентів спеціальності 8.0210501 «Документознавство та інформаційна діяльність»[Електронний ресурс] / М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

158.   Макарова М. В. Програма передмагістерської виробничої практики для студентів спеціальності 8.0210501 «Документознавство та інформацій­на діяльність» [Електронний ресурс] / М. В. Макарова, О. М. Юдін, В. О. Ольховський. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

159.   Методичні рекомендації до виконання бакалаврської кваліфікаційної випускної роботи для студентів напряму підготовки 6.02105 «Документо­знавство та інформаційна діяльність» [Електронний ресурс] / М. В. Мака­рова, Л. М. Колєчкіна, Т. М. Білоусько [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

Іменний покажчик

Антоненко О. Б.

1, 11, 77, 84

Бакаєв О. О.

71

Баришенська В. Г.

12

Башинська М. І.

5

Белоусько Т. М.

141

Белоусько Т. Н.

87

Білоус А. В.

12

Білоус Ю. А.

93, 95

Білоусько Т. М.

17, 74, 75, 97, 137, 147, 148, 159

Бондар О. В.

2

Булєєва І. П.

89

Верига Ю. А.

117

Гаркуша Е. В.

144

Гаркуша О. В.

17, 133, 135, 139, 145

Гаркуша С. В.

17, 139, 141, 144, 145, 153

Герман Н. В.

39

Гетало А. М.

35, 121

Гончаренко В. В.

83

Гордей А. Н.

20

Григор’єв О. А.

23

Гудзь Т. П.

132

Денисенко Н. Г.

116, 126

Дорошко М. В.

4

Дроздова О. В.

92, 147, 149, 156

Енгель П. С.

116

Єлізаров Є. Я.

31

Запара С. В.

14, 15, 16

Івасенко О. А.

123

Кальченко Я. Ю.

96, 142

Карнаухова Г. В.

14, 15, 16, 129

Карпенко Н. В.

122, 123

Карпенко О. В.

121

Клименко Н. І.

117, 118

Климко Л. Л.

73, 143

Коваленко І. В.

126

Козир О. О.

127

Колєчкіна Л. М.

128, 155, 159

Косаріна В. П.

36, 39, 40

Лавренюк Р. М.

10, 83, 88, 91, 103, 138, 140, 142

Макаров В. В.

78, 81, 90, 98, 101

Мицко О. С.

3

Наливайко Н. Я.

124, 131

Ольховський В. О.

158

Ребрик І. П.

118

Резніков Д. А.

131

Роскладка А. А.

6

Ростовский В. С.

20

Терехов Д. С.

7

Токар О. В.

132

Тулєєв І. П.

90

Шиленко Л. І.

115, 126

Щербань А. А.

107

Юдін О. М.

10, 137, 138, 140, 148, 158

 

Дипломи, почесні нагороди, державні
та відомчі відзнаки, фотоархів

Атестат професора (2008 рік)

Диплом доктора наук (2007 рік); Атестат про присудження
наукового ступеня доктора економічних наук (2007)

Посвідчення «Відмінник освіти України» (2004 рік)

Посвідчення «За наукові досягнення» (2008 рік)

Сертифікат про проходження тренінгу з дистанційного
навчання (
Holyoke community college, 2000 рік)

Сертифікат користувача програмного забезпечення
«Парус-менеджмент та маркетинг 7.40»,
«Реалізація і склад 7.40»
(2010 рік)

Сертифікат тренінгу про навчання тренерів
електронної комерції (2013 рік)

Грамота ректорату і профкому Полтавського
кооперативного інституту за особистий внесок у
розвиток освітньої діяльності (1998 рік)

Грамота ректорату  і профкому Полтавського
університету споживчої кооперації України з нагоди
відзначення Дня університету (2008 рік)

Зустріч колективу кафедри інформаційної діяльності в економічних системах і студентів групи ДІД-12 з директором Полтавської універсальної наукової бібліотеки Зеленською Т. І. та директором НТОВ «Солвер» , к. е. н. Макаровим В. В. (2011 рік)

На Дні відкритих дверей у ПУЕТ з
колегами та студентами (2011 рік)

День посвяти у студенти перших студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». М. В. Макарова –посередині справа (2011 рік)

На засіданні секції наукового гуртка «Документознавство та інформаційна діяльність» (2012 рік)

З колегами із Одеського національного економічного
університету на робочій зустрічі у межах виконання
співпрограми
Tempus Ecommis Plus (2012 рік)

На випускному вечорі бакалаврів фаху
«Документознавство та інформаційна діяльність» (2013 рік)

 

На стажуванні з питань розвитку електронної комерції й інформаційного суспільства в Університеті прикладних наук Fontus (м. Ейндховен, Нідерланди) з колегами з Росії та України (2013 рік)

 

 

В Одеському національному академічному театрі
опери та балету з колегами (2013 рік)

Зі своїм улюбленим онуком у музеї авіації, м. Полтава (2013 рік)

 

 

 

 

 

МАКАРОВА
МАРІАНА
ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

Головний редактор М. П. Гречук

Комп’ютерна верстка О. С. Корніліч

 

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 4,8.

 

Тираж 5 прим. Зам. № _______.

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,

кімн. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014; ((0532) 50-24-81

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р.