ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

 

Бібліотека

 

 

 

 

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ у фондах
 університетської бібліотеки:

20012009 роки

 

(Бібліографічний покажчик літератури)

 

 

 

 

 

 

 

Полтава 2010

 

 

 

 

 

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ у фондах університетської бібліотеки : 2001–2009 роки : бібліографічний покажчик літератури / уклад. О. П. Галицька, Л. В. Лисенко, В. І. Матяш, Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Вип. 2. – 170 с.

 

 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ I. Роботи викладачів ПУЕТ видані у 2001–2003 роках

Розділ IІ. Роботи викладачів ПУЕТ видані у 2004–2006 роках

Розділ ІІI. Роботи викладачів ПУЕТ видані у 20072009 роках

Іменний покажчик

 

 

ПЕРЕДМОВА

Більше ніж за тридцять років існування вищого навчального закладу (Пол­тавського інституту споживчої кооперації України, а з 2003 року Полтавського університету споживчої кооперації України), нині Полтавський університет економіки і торгівлі науковцями було створено величезний науковий доробок: монографії, підручники, навчальні і методичні посібники, статті, що публіку­валися в наукових і фахових виданнях.

Результати цієї плідної праці знайшли відображення в ретроспективному бібліографічному покажчику, створеному співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету.

Зібраний матеріал охоплює період з 2001    по 2009 роки.

Це видання є продовженням бібліографічного покажчика «Роботи викла­дачів ПУСКУ у фондах університетської бібліотеки 19902000 роки»

Ретроспективний бібліографічний покажчик «Роботи викладачів ПУЕТ у фондах університетської бібліотеки: 2001–2009 роки» укладено з метою збере­ження та систематизації відомостей про внесок викладачів вузу в сучасну науку.

Покажчик має три розділи:

Розділ I. Роботи викладачів ПУЕТ видані у 20012003 роках;

Розділ II. Роботи викладачів ПУЕТ видані у 2004–2006 роках;

Розділ III. Роботи викладачів ПУЕТ видані в 2007–2009 роках.

В межах розділів матеріал згруповано в алфавітно-хронологічному по­рядку.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі, в базі «Наукові роботи викладачів ПУЕТ».

Бібліографічний покажчик «Роботи викладачів ПУЕТ у фондах вузівської бібліотеки: 2001–2009 роки» розрахований на студентів, аспірантів, професор­сько-викладацький склад та широкий загал читачів. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних та наукових робіт.

Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покаж­чика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання».

Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному читаль­ному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної та наукової літератури, знайти в електронній бібліотеці.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ I. РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ПУЕТ ВИДАНІ
У 2001–2003 РОКАХ

Рік 2001

1.          Авраменко, В. I. Засоби комунікації в зовнішньоекономічній діяльності : практикум з ділової англійської мови : навч. посібник / В. I. Авраменко. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001. – 140 с. 81.2Англ.-9 А21

2.          Бобрищев, О. В. Вступ до курсу навчальної дисципліни «Методи прийнят­тя управлінських рішень» [Електрон. ресурс] : текст лекції / О. В. Боб­рищев. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

3.          Бобрищев, О. В. Методи прийняття управлінських рішень [Електрон. ре­сурс] : збірник завдань / О. В. Бобрищев. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

4.          Бобрищев, О. В. Розв’язування задач динамічного програмування + [Електрон. ресурс] : текст лекції / О. В. Бобрищев. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 26 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 22.18я73 Б72

5.          Боярчук, Г. В. Стратегічний маркетинг [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни / Г. В. Боярчук, О. А. Івасенко. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

6.          Буєвич, Н. О. Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни. Ч. ІІ. Органічна хімія / Н. О. Буєвич, О. Д. Іващенко, Ю. Б. Нікозять. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

7.          Бутенко, Н. В. Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту технічного розвитку (реконструції, технічного пере­озброєння) переробного підприємства [Електрон. ресурс] / Н. В. Бутенко, М. П. Шаповал. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

8.          Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : навч. посібник / С. Ф. Голов, О. М. Губачова. – 2-е вид., перероб. та доп. – Дніпропет­ровськ : ТОВ «Баланс-Клуб», 2001. – 832 с. 65.052.9(4Укр)2я73 Б94

9.          Валентинов, В. А. Економетрія : тлумачно-термінологічний словник / В. А. Валентинов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 44 с. 65в6я2 В15

10.       Ванукевич, А. С. Все это было, было... : воспоминания бывшего узника фашизма (19411941 гг.) / А. С. Ванукевич. – М., 2001. – 176 с. 63.3(2)622 В17

11.       Вахтін, С. Р. Технологічне обладнання і його технічні характеристики : тексти лекцій з курсу «Технічне забезпечення підприємств» / С. Р. Вахтін, Н. П. Брюкова. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 46 с.36-5я73 В22

12.       Верезомська, І. Г. Інформаційний менеджмент [Електрон. ресурс] : нав­чальний комплекс / І. Г. Верезомська. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

13.       Верезомська, І. Г. Інформаційні технології у міжнародному менеджменті [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. Г. Верезомська, В. Г. Коліс­ник. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

14.       Верига, Ю. А. Аналіз фінансового стану підприємства за балансом, скла­деним згідно П(с)БО : текст лекції / Ю. А. Верига, В. О. Подольська. – Пол­тава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 79 с. 65.053.9(4Укр)я73 В32

15.       Верига, Ю. А. Баланс підприємства і методика його складання за націо­нальними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку : текст лекції / Ю. А. Верига. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 48 с. 65.052.9(4Укр)21я73 В32

16.       Верига, Ю. А. Прогнозний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства : текст лекції / Ю. А. Верига, Ю. О. Ночовна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 28 с. 65.053я73 В32

17.       Вступ до фаху [Електрон. ресурс] : програма навчальної практики / О. П. Лугівська, Л. М. Шимановська, І. Г. Верезомська, [та ін.]. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

18.       Гайворонська, З. М. Процеси й апарати харчових виробництв [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / З. М. Гайворонська, А. I. Порхунов. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

19.       Гладкий, С. О. Основи права [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / С. О. Гладкий. – Полтава : 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

20.       Губачов, В. П. Використання векселів у розрахунках між суб’єктами підприємницької діяльності : текст лекції / В. П. Губачов, О. С. Гусакова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 48 с. 65.052.9(4Укр)209я73

21.       Губачова, О. М. Облік у зарубіжних країнах : електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс] / автор тексту О. М. Губачова. – Режим доступу : http://uccu.org.ua/liber/2001/7/GubRebCL/Oblik_u_zarub/index.html.

22.       Гусакова, О. С. Податковий облік і звітність : опорний конспект лекцій / О. С. Гусакова. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 94 с. 65.052.9(4Укр)2я73 Г96

23.       Деньга, С. М. Бухгалтерський облік міжбанковських операцій комер­ційних банків : текст лекцій / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 28 с. 65.052.9(4Укр)226.101я73 Д34

24.       Деньга, С. М. Бухгалтерський облік операцій комерційних банків з цін­ними паперами + [Електрон. ресурс] : текст лекцій / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 86 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.052.9(4Укр)226.101я73 Д34

25.       Деньга, С. М. Інформаційні системи обліку. Система БЕСТ-4 [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / С. М. Деньга, О. В. Артюх. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

26.       Дорогань, В. К. Страхові послуги [Електрон. ресурс] : методичні рекомен­дації до самостійного вивчення курсу / В. К. Дорогань. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

27.       Дорогань, В. К. Фінанси [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дис­ципліни для слухачів МІПК / В. К. Дорогань. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

28.       Дослідження дінаміки фізичної підготовленності студентів ПУСКУ з вико­ристанням різних рухових режимів в навчальному процесі : звіт про науко­во-дослідну роботу / А. I. Штриголь, О. П. Сухонос, В. I. Мамай [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 34 с. 74.58 Д70

29.       Дослідна робота [Електрон. ресурс] : навчально-методичний комплекс / М. В. Приходько, Ю. О. Басова, Ю. Г. Офіленко, Н. В. Омельченко. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

30.       Дудла, А. А. Комерційні зв’язки на оптовому ринку. Ефективність комер­ційних угод : текст лекції / А. А. Дудла. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 36 с. 65.421.3я73 Д81

31.       Евтух, А. Т. Ипотека – механизм эффективного использования ресурсов : монографія / А. Т. Евтух. – Луцк : Волынская областная типография, 2001. – 314 с. 65.9(4Укр)262.2 Е27

32.       Жидєєва, Л. I. Бухгалтерський облік [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Л. I. Жидєєва, А. Ж. Пшенична, А. Г. Гордєєва, [та ін.]. – Пол­тава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

33.       Жидєєва, Л. I. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : опорний конспект лекцій / Л. I. Жидєєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 52 с. 65.052.9(4Укр)2я73 Ж69

34.       Жук, Ю. Т. Товарознавчі та маркетингові аспекти пакування : лекція / Ю. Т. Жук, В. А. Жук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 34 с. + [Електрон. зміст] 65.421я73 Ж85

35.       ЗенковаЛ. М. Історія України (проблеми державотворення) [Електрон. ресурс] : плани семінарських занять та методичні рекомендації / Л. М. Зен­кова. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

36.       Зима, Г. I. Бухгалтерський облік і фінансування підприємств громадського харчування + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Г. I. Зима, О. В. Заєць. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 56 с. 65.052.9(4Укр)2 я73 З62

37.       Іванченко, К. І. Міжнародний менеджмент [Електрон.ресурс] : навчальний комплекс / К. І. Іванченко. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

38.       Івасенко, О. А. Рекламний менеджмент + [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни / О. А. Івасенко, Н. В. Карпенко. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

39.       Каплина, Т. В. Разработка технологии мучных изделий с использованием дрожжей, активированных в переменном магнитном поле: диссертация: 05.18.16 / Т. В. Каплина. – Х. : ХГАТОП, 2001. – 228 с.

40.       Капліна, Т. В. Розробка технології борошняних виробів з використанням дріжджів, що активовані у перемінному магнітному полі + [Електрон. ресурс] : автореферат дис. / Т. В. Капліна. – Х. : ХДАТОХ, 2001. – 19 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 36.83 К20

41.       Карпенко, Н. В. Господарські зв’язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку : текст лекції / Н. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 23 с. 65.421-36я73 К26

42.       Карпенко, Н. В. Електронна комерція : навчальний комплекс з дисципліни [Електрон. ресурс] / Н. В. Карпенко, О. А. Івасенко, М. В. Макарова. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

43.       Карпенко, Н. В. Маркетингова діяльність підприємств громадського харчування : навчальний комплекс з дисципліни [Електрон. ресурс] / Н. В. Карпенко, Н. I. Щербак. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ.

44.       Карпенко, Н. В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсів дисциплін [Електрон. ресурс] / Н. В. Карпенко, О. А. Івасенко, Г. В. Боярчук. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

45.       Карпенко, Н. В. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт [Електрон. ресурс] / Н. В. Карпенко, Н. I. Щербак, Г. В. Боярчук. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

46.       Карпенко, Н. В. Методологічні та інформаційні основи маркетингового дослідження продовольчого ринку : текст лекції / Н. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 22 с. 65.050.21я73 К26

47.       Карпенко, Н. В. Програма переддипломної практики [Електрон. ресурс] / Н. В. Карпенко, О. А. Івасенко, Н. I. Щербак. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

48.       Карпенко, О. В. Вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівар­тості : електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс] / О. В. Кар­пенко, А. М. Гетало, М. В. Макарова. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

49.       Карпенко, О. В. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку : текст лекції / О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 20 с. 0.58.65.052.20я73 К26

50.       Карпенко, О. В. Управлінський облік в прийнятті рішень : текст лекції / О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 25 с. 65.052.20я73 К26

51.       Ковальчук, Т. I. Тлумачний термінологічний словник з менеджменту та маркетингу у громадському харчуванні / Т. I. Ковальчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 250 с. 65.424-21я73 К56

52.       Кожухар, В. В. Проектування технологічних процесів консервування та переробки сільськогосподарських продуктів : текст лекції / В. В. Кожухар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 26 с. 36.81-5я73 К58

53.       Козир, О. Комп’ютерні мережі та системи. Комп’ютерна техніка та програ­мування [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. Козир. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

54.       Козьмич, Д. I. Вступ до фаху [Електрон. ресурс] : програма та методичні рекомендації до навчальної практики / Д. I. Козьмич, А. Д. Кобищан. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

55.       Коросташов, О. М. Особливості правового регулювання цивільних відно­син у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина XІX століття) + [Електрон. ресурс] : автореферат дисертації: 12.00.01 / О. М. Коросташов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 20 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 67.2(4Укр-4Пол)К68

56.       Костишина, Т. А. Економічний аналіз : опорний конспект лекцій / Т. А. Костишина. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 55 с. 65.053я73 К72

57.       Лахижа, М. I. Вибори і референдум як конституційно-правові засоби прямої демократії + [Електрон. ресурс] : текст лекцій / М. I. Лахижа. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 14 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 67.9(4Укр)300.536я73 Л29

58.       Левченко, Г. I. Прогнозування [Електрон. ресурс] : методичний посібник / Г. I. Левченко. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

59.       Лобань, В. П. Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи сту­дентів / В. П. Лобань, О. ДФіленко, Л. А. Сердюк. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

60.       Маляренко, Г. I. Діловодство [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни / Г. I. Маляренко, Л. П. Поставна. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

61.       Маляренко, Г. I. Діловодство в зовнішньоекономічній діяльності [Елект­рон. ресурс] : навчальний комплекс / Г. I. Маляренко, Л. П. Поставна. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

62.       Маляренко, Г. I. Стратегічне управління : опорний конспект лекцій / Г. I. Маляренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 120 с. 65.290-21я73 М21

63.       Маркетинговые исследования : сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований / Е. В. Ромат, А. В. Боровиков. – Х. : НВФ «Студцентр», 2001. – 352 с. : ил. – (Библиотека журнала «Маркетинг и реклама»). 65.050.21 М27

64.       Маркіна, І. А. Методологія сучасного управління + [Електрон. ресурс] : монографія / І. А. Маркіна. – М. : Вища шк., 2001. – 312 с. 65.050 М26

65.       Маркіна, І. А. Ситуаційний менеджмент [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / І. А. Маркіна, О. В. Бондар. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

66.       Матеріали XXVІ міжвузівської науково-методичної конференції «Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою» 21–22 березня 2001 року. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 404 с. 74.58(4Укр) М34

67.       Махно, М. Г. Фізика [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації для проведення практичних занять (плани практичних занять) / М. Г. Махно. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

68.       Махно, М. Г. Фізика. Термодинаміка [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації / М. Г. Махно. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

69.       Махно, М. Г. Фізика[Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / М. Г. Махно. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

70.       Менеджмент підприємства [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсових робіт / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська-Діанич, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

71.       Методичний комплекс з державної атестації [Електрон. ресурс] / І. А. Мар­кіна, Л. М. Шимановська, О. П. Лугівська, [та ін.]. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

72.       Молебна, Л. I. Основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 71 с. 65.421.52я73 М75

73.       Молебна, Л. I. Основи товарознавства. Розділ «Непродовольчі товари» [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко, Ю. О. Басова. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

74.       Навчальні завдання для самостійної роботи студентів першого курсу за модулями [Електрон. ресурс] / Р. М. Дмитренко, С. О. Головіна, Т. I. Пере­пелиця [та ін.]. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

75.       Назаренко, В. О. Товарознавство продуктів тваринного походження : курс лекцій / В. О. Назаренко, Г. С. Демчук, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 96 с. 65.421.51я73 Н19

76.       Назаренко, Л. О. Етапи проведення експертизи : текст лекції / Л. О. Наза­ренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 44 с. 65.9(4Укр)421я73 Н19

77.       Нічуговська, Л. I. Елементи дослідження операцій = Elements of the operations reserch : текст лекцій / Л. I. Нічуговська. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 155 с. 22.143я73 Н70

78.       Огуй, Н. I. Інформаційні системи і технології підприємств [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Н. I. Огуй. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

79.       Омельченко, Н. В. Вступ до фаху [Електрон. ресурс] : програма та мето­дичні рекомендації до навчальної практики / Н. В. Омельченко, С. Е. Мо­роз. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

80.       Омельченко, Н. В. Опорні конспекти лекцій для студентів спеціального факультету МІПК [Електрон. ресурс] / Н. В. Омельченко. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

81.       Омельченко, Н. В.Митні платежі (митні збори та митні тарифи) [Елект­рон. ресурс] : навчальний комплекс / Н. В. Омельченко, С. Е. Мороз. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

82.       Омельян, В. I. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів [Елект­рон. ресурс] : навчальний комплекс / В. I. Омельян, С. К. Шешеня. – Пол­тава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

83.       Осоченко, І. В. Економічне середовище міжнародного маркетингу : текст лекції / І. В. Осоченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 26 с. 65.582.9я73 О75

84.       Пантелеймоненко, А. О. Сільська кредитна кооперація в Україні [Текст] : досвід минулого / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПДСГI, 2001. – 70 с. 65.9(4укр)262.118 П16

85.       Пантелеймоненко, А. О. Сільськогосподарська кооперація в Україні [Текст] : досвід минулого / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПДСГI, 2001. – 50 с. 65.9(4укр)321.8 П16

86.       Плахотін, В. Я. Технологія зберігання м’яса та м’ясопродуктів [Електрон. ресурс] / В. Я. Плахотін, Л. Б. Олійник. – 2001. – Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ.

87.       Прасолова, С. П. Банківські операції : Послуги комерційного банку : текст лекції / С. П. Прасолова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 28 с. 65.262.101я73 П70

88.       Пшенична, А. Ж. Аудит [Електрон. ресурс] : навчальні завдання / А. Ж. Пшенична, Л. I. Жидєєва. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

89.       Рогова, А. Л. Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки магіс­терських робіт [Електрон. ресурс] / А. Л. Рогова, Н. I. Шаповал. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

90.       Рогова, А. Л. Раціональне харчування в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища : текст лекції / А. Л. Рогова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 24 с. 51.230я73 Р59

91.       Рогова, А. Л. Фізіологія харчування [Електрон. ресурс] : метод. Реко­мендації / А. Л. Рогова, О. I. Положишнікова. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : електрон. чит. зал ПУСКУ.

92.       Розміщення продуктивних сил України + [Електрон. ресурс] : курс лекций / Г. М. Коваленко, Н. М. Карпенко, М. М. Логвин [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 170 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.04(4Укр)я73 Р64

93.       Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000. Ч. 1 : звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с. 74.58 Р65

94.       Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000. Ч. 2 : звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с. 74.58 Р65

95.       Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000. Ч. 3 : Звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с. 74.58 Р65

96.       Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000. Ч. 4 : Звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с. 74.58 Р65

97.       Руденко, Л. В. Аналіз господарської діяльності : електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс] / Л. В. Руденко ; І. П. Ребрик, В. О. По­дольська. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

98.       Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : практичний посібник / М. Й. Малік, Б. Ремі, В. В. Гончаренко [та ін.]. – М. : Урожай, 2001. – 288 с.65.321.8 С36

99.       Скибенко, С. Т. Формування банківських ресурсів : текст лекції / С. Т. Скибенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 40 с. 65.9(4Укр)262.10я73 С42

100.   Товарознавство непродовольчих товарів [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання / Л. I. Молебна, А. Г. Кобищан, Ю. Г. Офіленко, О. Г. Діаніч. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

101.   Токар, О. В. Аналіз капіталу підприємства : текст лекції / О. В. Токар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 26 с. 65.053я73 Т51

102.   Токар, О. В. Фінансовий аналіз : електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс] / О. В. Токар. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ :

http://uccu.org.ua/liber/2001/7/TokLitCL/FinansovijAnaliz/index.htm.

103.   Тюрікова, І. С. Технологія галузі [Електрон.ресурс] : лабораторні роботи і методичні рекомендації / І. С. Тюрікова, В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

104.   Удосконалення управління трудовим персоналом організацій і підпри­ємств : звіт про науково-дослідну роботу / Л. М. Шимановська-Діанич, І. А. Маркіна, І. Г. Верезомська [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 76 с. 65.050.2 У31

105.   Українські кооператори. Кн. 2 : історичні нариси / С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2001. – 338 с. 65.9(4Укр)08 У45

106.   Фастовець, А. А. Фінанси підприємств [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплект / А. А. Фастовець, Г. В. Карнаухова, Є. М. Ємець. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

107.   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. Вип. 5 / В. П. Андру­щенко. – Полтава : АСМI, 2001. – 222 с. 87 Ф57

108.   Фомкіна, О. Г. Векторна алгебра [Електрон. ресурс] : завдання та мето­дичні рекомендації для самостійної роботи студентів / О. Г. Фомкіна. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

109.   Хомич, Г. П. Фізичні параметри процесу теплової стерилізації + [Елект­рон. ресурс] : текст лекції / Г. П. Хомич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 24 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 36.96я73 Х76

110.   Чанцев, В. П. Електротехніка. Електричні кола однофазного змінного струму : текст лекції / В. П. Чанцев. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 23 с. 31.211я73 Ч18

111.   Чанцев, В. П. Електротехніка. Трифазні електричні кола синусоїдного струму + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. П. Чанцев. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 26 с. 23 с. 31.211я73 Ч18

112.   Шеляков, О. П. Охорона праці + [Електрон. ресурс] : навч. посібник / О. П. Шеляков, В. М. Оберемок. – Полтава, 2001. – 140 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

113.   Шеляков, О. П. Охорона праці: безпека праці при експлуатації техно­логічного обладнання та пожежна безпека : навч. посібник / О. П. Шеляков, В. М. Оберемок. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 140 с. 65.9(4Укр)248я73 Ш45

114.   Шепелева, В. I. Das Studіum. Dіe Unіversіtat [Електрон. ресурс] = Нав­чання. Університет : Модуль 2 / В. I. Шепелева. – Полтава, 2001. – Способ доступа : Электрон. чит. зал ПУСКУ.

115.   Шешеня, С. К. Неорганічна хімія [Електрон. ресурс] : навчальний комп­лекс / С. К. Шешеня, Н. О. Буєвич, В. I. Омелян. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

116.   Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту : електронний навчальний комплект [Електрон. ресурс] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ : http://uccu.org.ua/liber/2001/7/ShimEnCL/Osnovymenedgmentu/index.html.

117.   Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту. Ч. 2 + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Пол­тава : РВВ ПКI, 2001. – 78 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.050я73 Ш61

118.   Шимановська-Діанич, Л. М. Управління персоналом. Ч. 1 : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 95 с.

119.   Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах : зб. доповідей учасників наук.-практ. конф. / В. П. Левицький, Л. Ф. Криштафович, Л. Г. Войнаш, [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001. – 275 с. 74.58(4Укр) Ш70

120.   Шурдук, А. I. Диференціальне числення [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів / А. I. Шурдук, О. Ярошенко, О. С. Куцевол. – Полтава, 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

121.   Юдічева, О. П. Видовий склад, ресурси, споживні властивості дикорос­тучих насіннячкових і кісточкових плодів, ягід та горіхів : текст лекції / О. П. Юдічева. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 36 с. 42.35я73 Ю16

122.   Юдічева, О. П. Товарознавство продуктів рослинного походження [Елект­рон. ресурс] : текст лекції / О. П. Юдічева. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

123.   Юрко, І. В. Бізнес-план : опорний конспект лекцій / І. В. Юрко, М. М. Хур­са. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 20 с. 65.290-233.1я73 Ю75

 

Рік 2002

124.       Авраменко, В. I. Англійська мова [Електрон. ресурс] : навчальні завдання / В. I. Авраменко, А. В. Хван, В. Л. Іщенко. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

125.       Аліман, М. В. Теорія та історія кооперації [Електрон. ресурс] : плани семінарських занять та методичні рекомендації / М. В. Аліман, О. В. Ко­рягін. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

126.       Артеменко, В. М. Соціологія [Електрон. ресурс] : завдання для самос­тійного контролю знань студентів / В. М. Артеменко, О. О. Нестуля, М. О. Сидоренко, [та ін.]. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

127.       Бабенко, Л. Л. Історія торгівлі + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. Л. Бабенко, Л. М. Зенкова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 176 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.9(4Укр)421гя73 Б12

128.       Балабан, П. Ю. Організація сфери обслуговування [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / П. Ю. Балабан. – Полтава, 2002. – Спосіб досту­пу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

129.       Балакірєва, Р. С. Загальні засади конституційного ладу України + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Р. С. Балакірєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 16 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 67.9(4Укр)300я73 Б20

130.       Балакірєва, Р. С. Кооперативне право [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Р. С. Балакірєва, О. М. Коросташов. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

131.       Березін, О. В. Економіка підприємства [Електрон. ресурс] : практикум / О. В. Березін, О. П. Ісаєв, Н. В. Бутенко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

132.       Березін, О. В. Проблеми формування продовольчого ринку України : монографія / О. В. Березін. – К. : Вища шк., 2002. – 211 с. 65.9(4Укр)32-36 Б48

133.       Бичков, М. Ф. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі [Електрон. ресурс] : навчальні завдання / М. Ф. Бичков, Н. Ю. Молчанова, В. М. Обе­ремок, [та ін.]. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

134.       Біловол, Р. I. Формування організаційних форм і структур управління організацій і підприємств системи споживчої кооперації в умовах станов­лення ринкових відносин + [Електрон. ресурс] : автореф. дис.: 08.06.02
/ Р.
 I. Біловол. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – 18 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.9(4Укр)421.8 Б61

135.       Бобрищев, О. В. Розв’язування задач систем масового обслуговування + [Електрон. ресурс] : текст лекцій з курсу «Дослідження операцій» / О. В. Бобрищев. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 31 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65в641я73 Б72

136.       Бондар, О. В. Інноваційний менеджмент [Електрон. ресурс] : електронний навчально-методичний комплекс / О. В. Бондар. – Полтава, 2002. – Вір­туально-тренінгова система Sіta.

137.       Бондар, О. В. Навчальний комплекс з дисципліни «Інноваційний ме­неджмент» [Електрон. ресурс] / О. В. Бондар. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

138.       Боровиков, О. В. Етика ділового спілкування [Електрон. ресурс] : нав­чальний комплекс / О. В. Боровиков. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

139.       Боровиков, О. В. Імідж сучасного бізнесмена + [Електрон. ресурс] : текст лекції / О. В. Боровиков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 43 с. 88.59я73 Б83

140.       Бурбак, А. М. Технологія галузі [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / А. М. Бурбак, Н. В. Будник, Л. Б. Олійник. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

141.       Валентинова, Н. I. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. посібник / Н. I. Валентинова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 263 с. 30.10я73 В15

142.       Варв’янський, С. М. Розвиток філософської думки в Україні : текст лек­ції / С. М. Варв’янський. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 22 с. 87.3(4Укр)я73 В18

143.       Васюк, О. М. Автоматизація виробничих процесів [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. М. Васюк, Я. М. Бичков. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

144.       Верезомська, І. Г. Управління міжнародними проектами [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. Г. Верезомська, К. І. Іванченко. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

145.       Верига, Ю. А. Аналіз фінансового стану підприємства за фінансовою звітністю + [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Ю. А. Верига, В. О. Подольська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 55 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.053.9(4Укр)011я73 В32

146.       Верига, Ю. А. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства : навч. посібник / Ю. А. Верига, А. М. Волошин. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 320 с. 65.052.9(4Укр)2я73 В32

147.       Верига, Ю. А. Методика викладання бухгалтерського обліку + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Ю. А. Верига, М. О. Корнільченко, О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 73 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.052я73 В32

148.       Верига, Ю. А. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної ро­боти на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за фахом 7.050106 [Електрон. ресурс] / Ю. А. Верига, О. М. Губачова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

149.       Верига, Ю. А. Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спе­ціальності 8.050106 «Облік і аудит» за напрямом «Економіка і підприєм­ництво» [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Ю. А. Верига, О. М. Губачова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

150.       Верига, Ю. А. Примітки до річної фінансової звітності та методика їх складання + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Ю. А. Верига. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 46 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.052.9(4Укр)2я73 В32

151.       Верига, Ю. А. Теоретичні аспекти системи еккаунтингу. Ч. 1: монографія / Ю. А. Верига, С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 355 с. 65.052.2 В32

152.       Вишневецька, Л. I. Митна статистика [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації і завдання / Л. I. Вишневецька. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

153.       Вишневецька, Л. I. Статистичні методи аналізу та прогнозування попиту і пропозиції + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Л. I. Вишневецька. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 26 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.053я73 В55

154.       Вища математика. Розділ «Інтегральне числення» [Електрон. ресурс] : зав­дання та методичні рекомендації для самостійної роботи / А. I. Шурдук, Б. Ф. Касай, О. С. Куцевол, [та ін.]. Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

155.       В’юницька, Л. Г. Ділова українська мова [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Л. Г. В’юницька. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

156.       Гавриленко, Ю. М. Кооператор Микола Баллін : історичний нарис / Ю. М. Гавриленко, М. В. Аліман. – Донецьк : Донецький економіко-правовий кооперативний технікум, 2002. – 208 с. 65.9(4Укр)08 Г12

157.       Гайворонська, З. М. Екологія і безпека харчування [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / З. М. Гайворонська. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

158.       Гайворонська, З. М. Процеси та апарати харчових виробництв [Елект­рон. ресурс] : лабораторні роботи та методичні рекомендації до їх вико­нання / З. М. Гайворонська, Г. Е. Дубова, О. I. Порхунов. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

159.       Гладких, Т. В. Бухгалтерський облік + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Т. В. Гладких. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 91 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.052.9(4Укр)2я73 Г52

160.       Глоба, О. В. Принципи утворення навчальних словотворчих терміноло­гічних словників (на матеріалі англійської економічної термінолексики) + [Електрон. ресурс] : автореферат дис.: 10.02.04 / О. В. Глоба. – Одеса : Одеський національний університет, 2002. – 20 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 81.2Англ Г54

161.       Гнипа, Л. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Л. В. Гнипа, О. В. Токар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 36 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.053я73 Г56

162.       Гнипа, Л. В. Фінанси підприємств [Електрон. ресурс] : збірник задач і ситуаційних завдань для практичних занять / Л. В. Гнипа, Г. В. Нартова. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

163.       Гончаренко, В. В. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : автореферат дисертації: 08.05.01 / В. В. Гон­чаренко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 35 с. 65.08 Г65

164.       Гончаренко, Н. I. Основні етапи розвитку світової політичної думки : текст лекції / Н. I. Гончаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 20 с. 66.0я73 Г65

165.       Гончаренко, Н. I. Основні етапи розвитку світової політичної думки [Електрон. ресурс] : текст лекції / Н. I. Гончаренко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

166.       Губачов, В. П. Безоплатна передача і повернення майна підприємства : текст лекції / В. П. Губачов, О. С. Гусакова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 44 с. 65.052.9(4Укр)226я73 Г93

167.       Губачов, В. П. Інвестиційний ринок : текст лекції / В. П. Губачов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 56 с. 65-56я73 Г93

168.       Губачов, В. П. Інвестиційні процеси в економіці + [Електрон. ресурс] : текст лекцій / В. П. Губачов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 75 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65-56я73 Г93

169.       Губачов, В. П. Інвестування. Проектний аналіз. Статистика фінансів [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. П. Губачов, Л. В. Гнипа. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

170.       Губачов, В. П. Методичні рекомендації щодо написання і захисту ви­пускних (магістерських) робіт [Електрон. ресурс] / В. П. Губачов, Л. О. Цветкова, А. А. Фастовець. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

171.       Губачова, О. М. Бухгалтерський облік [Електрон. ресурс] : навчальна програма, методичні рекомендації та завдання контрольних робіт. Розділ II / О. М. Губачова, А. I. Рудяк, Ю. О. Ночовна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

172.       Гусакова, О. С. Податковий облік і звітність [Електрон. ресурс] : мето­дичні рекомендації і завдання контрольних робіт / О. С. Гусакова, Н. О. Філоненко, Н. В. Крутікова. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

173.       Демчук, Г. С. Товарознавство продовольчих товарів +[Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Г. С. Демчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 193 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.421.51я73 Д31

174.       Деньга, С. М. Бухгалтерський облік в банках [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

175.       Деньга, С. М. Інформаційні системи і технології обліку «1С: підпри­ємство. Версія 7.7» [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

176.       Деньга, С. М. Інформаційні системи і технології обліку [Електрон. ресурс] : електронний опорний конспект лекцій / С. М. Деньга. – 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

177.       Деньга, С. М. Організація бухгалтерського обліку [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання / С. М. Деньга. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ

178.       Дєдяєв, П. К. Буддизм + [Електрон. ресурс] : текст лекції / П. К. Дєдяєв. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 23 с.Спосіб доступа : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 86.39я73 Д26

179.       Дикань, С. А. Безпека життєдіяльності [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / С. А. Дикань, Г. О. Сорока, В. М. Оберемок. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон.чит. зал ПУСКУ.

180.       Дорогань, В. К. Страхування підприємницьких ризиків + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. К. Дорогань. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 34 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.9(4Укр)271я73 Д69

181.       Дубова, Г. Е. Процеси та апарати харчових виробництв [Електрон. ре­сурс] : електронний практикум для самостійної роботи студентів / Г. Е. Дубова. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

182.       Дудла, І. О. Сертифікація і конкурентоспроможність товарів [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. ОДудла, Ю. Г. Офіленко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

183.       Етика міжнародного бізнесу [Електрон. ресурс] : навч. завдання / В. I. Чер­нуха, Т. П. Кателла, Л. П. Новак, В. I. Авраменко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

184.       Єлізаров, Є. Я. Інформатика і комп’ютерна техніка. Глобальна комп’ю­терна мережа Іnternet. [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи / Є. Я. Єлізаров. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

185.       Єлізаров, Є. Я. Основи інформатики [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / Є. Я. Єлізаров, І. В Коваленко, М. В. Макарова. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

186.       Ємець, Є. М. Системи автоматизації проектування AutoCAD для курсово­го та дипломного проектування [Електрон. ресурс] : електронний навчаль­ний комплекс / Є. М. Ємець. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

187.       Жидєєва Л. I. Організація і методика проведення аудиту [Електрон. ре­сурс] : методичні рекомендації / Л. I. Жидєєва. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

188.       Жук, В. А. Товарознавство і комерційна діяльність [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. А. Жук, Н. В. Омельченко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

189.       Жуков, Є. В. Теоретичні і прикладні проблеми технології громадського харчування [Електрон. ресурс] : кейси з дисципліни / Є. В Жуков. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

190.       Жученко, І. В. Податкова система [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. В. Жученко, А. В. Мурейко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

191.       Жученко, І. В. Податковий менеджмент [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. В. Жученко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

192.       Зима, Г. I. Бухгалтерський облік [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації та завдання контрольних робіт / Г. I. Зима, Н. В. Крутікова, А. I. Рудяк. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

193.       Іванова, В. В. Економіко-математичне моделювання діяльності інформа­ційно-бібліотечного комплексу : автореф. дис.: 08.03.02 / В. В. Іванова. – М. : Міжнарод. наук.-навч. центр ЮНЕСКО інформ. технологій та систем, 2002. – 19 с. 78.30в641 I-21

194.       Іванова, О. В. Санітарія та гігієна підприємств громадського харчування [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. В. Іванова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

195.       Іванченко, К. І. Міжнародний менеджмент [Електрон. ресурс] : електрон­ний навчально-методичний комплекс / К. І. Іванченко. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

196.       Івасенко, О. А. Маркетингова діяльність виробничого підприємства [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / О. А. Івасенко, Н. I. Щербак, І. В. Осоченко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

197.       Іващенко, О. Д. Експертиза наркотичних, отруйно-небезпечних речовин, зброї та вибухово-небезпечних речовин [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / О. Д. Іващенко. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

198.       Іващенко, О. Д. Неорганічна хімія [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / О. Д. Іващенко, А. Б. Теребецький. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

199.       Іващенко, О. Д. Хімія [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання контрольних робіт для слухачів підготовчих курсів / О. Д. Іва­щенко, К. П. Стебліна, М. А. Кудрик. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

200.       Іващенко, О. Д. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів + [Електрон. ресурс] : курс лекцій / О. Д. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 159 с. –Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 24.2я73 I-24

201.       Іщенко, В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспекти) + [Електрон. ресурс] : автореферат дис.: 10.02.04 / В. Л. Іщенко. – Одеса : Одеський національ­ний університет, 2002. – 18 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 81.2Англ I-98

202.       Капліна, Т. В. Технології борошняних кондитерських виробів [Електрон. ресурс] : електронний навчальний посібник / Т. В. Капліна. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

203.       Капліна, Т. В. Технологія борошняних кондитерських виробів [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни / Т. В. Капліна, М. О. До­рохіна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

204.       Карнаухова, Г. В. Математичні моделі у розрахунках на ПЕОМ [Елект­рон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / Г. В. Карнаухова. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

205.       Карпенко, В. Д. Організація виробництва і обслуговування на підпри­ємствах громадського харчування [Електрон. ресурс] : метод. Рекомен­дації / В. Д. Карпенко, С. М. Шамян, А. Л. Рогова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

206.       Карпенко, В. Д. Організація виробництва та обслуговування на підпри­ємствах громадського харчування [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації / В. Д. Карпенко, С. М. Шамян, А. Л. Рогова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

207.       Карпенко, Н. В. Маркетинг + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лек­цій / Н. В. Карпенко, Н. I. Щербак. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 94 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.290-211.1я73 К26

208.       Карпенко, Н. В. Маркетинг послуг [Електрон. ресурс] : навчальний комп­лекс дисципліни / Н. В. Карпенко, Н. I. Щербак. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

209.       Карпенко, О. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : опорний конспект лекцій / О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 61 с. 65.052.9(4Укр)21я73 К26

210.       Карцева, В. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни / В. В. Карцева, Г. М. Ярова, О. В. Токар. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

211.       Кателла, Т. П. Англійська мова [Електрон. ресурс] : методичні рекомен­дації та завдання для студентів І курсу / Т. П. Кателла, Т. М. Скриль. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

212.       Кобищан, А. Д. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / А. Д. Кобищан. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

213.       Ковальова, І. О. Логіка [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. О. Ковальова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

214.       Ковальчук, В. М. Філософія середніх віків та епохи Відродження + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. М. Ковальчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 19 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 87.3(0)я73 К56

215.       Ковальчук, Т. I. Англійська мова для повсякденного спілкування та діло­вого спілкування. [Електрон. ресурс] : навчальне завдання для студентів І та ІІ курсів усіх спеціальностей / Т. I. Ковальчук. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

216.       Ковпак, Н. П. З досвіду роботи оптово-роздрібної торгівлі системи Крим­ської споживспілки [Електрон. ресурс] : експресс-інформація для слухачів факультету підвищення кваліфікації / Н. П. Ковпак, С. Г. Отенко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

217.       Кожухар, В. В. Дипломний проект [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» / В. В. Кожухар. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

218.       Кожухар, В. В. Комплексна переробка сільськогосподарської продукції [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / В. В. Кожухар, Г. П. Хомич. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

219.       Кожухар, В. В. Компонування виробничих цехів + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. В. Кожухар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 32 с. Спосіб доступа : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 36.96-5я73 К58

220.       Козир, О. Методичні рекомендації до самостійного вивчення розділу «Ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів» [Електрон. ресурс] / О. Козир. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

221.       Козир, О. О. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / О. О. Козир. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

222.       Козьмич, Д. I. Товарознавча експертиза непродовольчих товарів [Елект­рон. ресурс] : методичні рекомендації для написання курсової роботи / Д. I. Козьмич, Г. Д. Кобищан. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

223.       Комаріст, О. I. Бюджетна система [Електрон. ресурс] : навчальний комп­лекс / О. I. Комаріст, Г. М. Ярова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

224.       Комаріст, О. I. Фінанси [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. I. Комаріст. – Полтава, 2002. – Спосіб доступа : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

225.       Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг : підручник / В. В. Апо­пій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 458 с. 65.421я73 К63

226.       Коросташов, О. М. Комерційне право [Електрон. ресурс] : електронний опорний конспект лекцій / О. МКоросташов. – Полтава, 2002. – Віртуаль­но-тренінгова система Sіta.

227.       Костишина, Т. А. Економічний аналіз [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Т. А. Костишина, В. С. Чорномаз. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

228.       Костишина, Т. А. Резерви підвищення економічної ефективності діяль­ності ринків споживчої кооперації України [Електрон. ресурс] : ділова гра / Т. А. Костишина. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

229.       Котляренко, М. I. Контроль і ревізія [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації та завдання контрольних робіт / М. I. Котляренко, А. I. Рудяк. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

230.       Кошова, О. П. Фізика [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. П. Кошова, А. I. Шурдук, М. Г. Махно. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

231.       Кравченко, В. О. Організація діяльності торговельних підприємств різ­них форм власності та контролю за дотриманням правил торгівлі + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. О. Кравченко, О. М. Михайленко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 31 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.9(4Укр)421-42я73 К78

232.       Кудрик, М. А. Органічна хімія [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс для віртуально-тренінгової технології та самостійної роботи / М. А. Куд­рик, Ж. Є. Плахотіна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

233.       Левченко, В. А. Аудит [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / В. А. Левченко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

234.       Левченко, В. А. Організація та методика внутрішнього аудиту + [Елект­рон. ресурс] : текст лекції / В. А. Левченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 29 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.053.9(4Укр)я73 Л38

235.       Лепеха, Н. М. Основи ділового протоколу [Електрон. ресурс] : навчаль­ний комплекс / Н. М. Лепеха. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ.

236.       Логвин, М. М. Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація : автореферат дисертації: 11.00.02 / М. М. Лог­вин. – К. : КНУ ім. Т.Шевченка, 2002. – 17 с. 65.049(4Укр-4Пол) Л69

237.       Логвин, М. М. Розміщення продуктивних сил [Електрон. ресурс] : електронний практикум для самостійної роботи / М. М. Логвин. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

238.       Лугівська, О. П. Міжнародний фінансовий менеджмент [Електрон. ре­сурс] : навчальний комплекс / О. П. Лугівська. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

239.       Лугівська, О. П. Управління інвестиціями [Електрон. ресурс] : електронний навчально-методичний комплекс / О. П. Лугівська. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

240.       Лугівська, О. П. Управління інвестиціями [Електрон. ресурс] : навчаль­ний комплекс з дисципліни / О. П. Лугівська. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

241.       Лугівська, О. П. Управління конкурентоздатністю фірми : опорний конспект лекцій / О. П. Лугівська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 75 с. 65.290-13я73 Л83

242.       Любимов, О. Г. Статика : текст лекції / О. Г. Любимов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 22 с. 22.21я73 Л93

243.       Любімов, О. Г. Прикладна механіка [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання контрольної роботи / О. Г. Любімов, О. Г. Порхунов. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

244.       Макарова, М. В. Глобальна мережа Іnternet [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / М. В. Макарова, І. В. Коваленко. – Полта­ва, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

245.       Макарова, М. В. Електронна комерція : посібник / М. В. Макарова. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 272 с. + [Електрон. зміст]. – («Альма-матер») 32.973.202я73 М15

246.       Макарова, М. В. Комп’ютерні технології в митній справі [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації і навчальні завдання / М. В. Макарова, Л. М. Колєчкіна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

247.       Макарова, М. В. Локальні обчислювальні мережі [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / М. В. Макарова, І. В. Коваленко. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

248.       Макарова, М. В. Основи роботи в текстовому процесорі MS Word 2000 [Електрон. ресурс] : навчальний практикум / М. В. Макарова, Н. Я. Нали­вайко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

249.       Макарова, М. В. Основи роботи у СУБД МS Access [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / М. В. Макарова, Н. Г. Денисенко, І. В. Коваленко. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

250.       Макарова, М. В. Основи роботи у текстовому редакторі MS Word [Елект­рон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / М. В. Макарова, Н. Я. Наливайко. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

251.       Маляренко, Г. I. Стратегічне управління підприємством [Електрон. ре­сурс] : навчальний комплекс дисципліни / Г. I. Маляренко, Л. П. Поставна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

252.       Маркіна, І. А. Базовий зміст спеціальних дисциплін [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. А. Маркіна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

253.       Маркіна, І. А. Методичний комплекс з державної атестації студентів ос­вітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [Електрон. ресурс] / І. А. Мар­кіна, Л. М. Шимановська. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

254.       Маца, К. О. Теорія систем і системний аналіз [Електрон. ресурс] : нав­чальний комплекс з курсу / К. О. Маца. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

255.       Методичні рекомендації для написання дипломної роботи [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська, Л. М. Шиманов­ська-Діанич. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

256.       Методичні рекомендації для написання магістерської роботи [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська, Л. М. Шиманов­ська-Діанич. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

257.       Методичні рекомендації до виконання курсової роботи [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська, [Текст]. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

258.       Методичні рекомендації з розробки технологічних карт на фірмові страви та вироби [Електрон. ресурс] : для слухачів факультету підвищення кваліфікації / А. Л. Рогова, Н. I. Шаповал, Т. В. Капліна, М. О. Дорохіна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступа : Електрон. чит. зал ПУСКУ

259.       Методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи студентами для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» [Електрон. ресурс] / Л. О. Цвєткова, В. П. Губачов, С. I. Мельник, А. А. Фастовець. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

260.       Мироненко, В. С. Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. С. Мироненко, В. Г. Штефан, Т. П. Спасова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

261.       Митрофанова, Б. М. Англійська мова [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання для студентів ІІ курсу / Б. М. Митрофанова, А. П. Пархоменко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

262.       Митрофанова, Б. М. Англійська мова [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Б. М. Митрофанова, А. П. Пархоменко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

263.       Михайлюкова, Н. I. Основи бізнесу : опорний конспект лекцій / Н. IМи­хайлюкова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 51 с. 65.9(4Укр)09я73 М69

264.       Молебна, Л. I. Товарознавство непродовольчих товарів [Електрон. ре­сурс] : методичні рекомендації, вказівки та завдання / Л. I. Молебна, О. В. Калашник, М. В. Приходько. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

265.       Назаренко, В. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / В. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 58 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.9(4Укр)421.51 я73 Н19

266.       Назаренко, В. О. Управління якістю товарів народного споживання [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи / В. О. Назаренко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

267.       НаливайкоН. Я. Основи роботи у табличному процесорі MS Excel [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / Н. Я. Наливайко, Л. I. Шиленко. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система SITA.

268.       Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності. Ч. І + [Електрон. ресурс] : матеріали міжнародної науково-методичної кон­ференції 2224 трав. 2002 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 349 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 74.58 Н34

269.       Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності. Ч. 2 + [Електрон. ресурс] : матеріали міжнародної науково-методичної конфе­ренції 22-24 трав. 2002. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 316 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 74.58 Н34

270.       Негребецька, Л. А. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок + [Електрон. ресурс] : автореферат дисертації: 08.03.02 / Л. А. Негребецька. – К. : Міжнародний ННЦ ЮНЕСКО інформ. Техноло­гій та систем НАН України, 2002. – 18 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65в641 Н41

271.       Нестуля, О. О. Соціологія особистості, сім’ї та молоді + [Електрон. ресурс] : текст лекції / О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 19 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 60.55я73 Н56

272.       Нікітіна, Г. О. Економіка праці [Електрон. ресурс] : навчальні завдання для проведення практичних занять / Г. О. Нікітіна, Л. В. Дробиш, Н. I. Огуй. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

273.       Нікітіна, Г. О. Організація праці на підприємстві [Електрон. ресурс] : збірник ситуаційних завдань / Г. О. Нікітіна, Л. В. Дробиш. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

274.       Нікітіна, Г. О. Соціально-трудові відносини + [Електрон. ресурс] : текст лекцій / Г. О. Нікітіна, Л. В. Дробиш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 80 с.– Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.24я73 Н62

275.       Оберемок, В. М. Охорона праці та навколишнього природного середо­вища [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. М. Оберемок, Н. Ю. Молчанова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

276.       Оберемок, В. М. Цивільна оборона [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації / В. М. Оберемок, Д. I. Пономарьов. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

277.       Олійник, Л. Б. Технологія зберігання м’яса і м’ясопродуктів [Електрон. ресурс] : електронний навчально-методичний комплекс / Л. Б. Олійник. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

278.       Олійник, Н. В. Проектування підприємств громадського харчування з основами САПР [Електрон. ресурс] : електронний варіант виконання курсового проекту / Н. В. Олійник. – Полтава, 2002. – Віртуально-тре­нінгова система Sіta.

279.       Омельченко, Н. В. Митна справа [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації для виконання курсової роботи / Н. В. Омельченко, С. Е. Мороз. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

280.       Омельченко, Н. В. Митна справа [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації до практичних робіт / Н. В. Омельченко, С. Е. Мороз. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

281.       ОмельченкоН. В. Наскрізна програма практичної підготовки студентів [Електрон. ресурс] / Н. В. Омельченко, С. Е. Мороз. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

282.       Омельченко, Н. В. Програма [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання з виробничої практики / Н. В. Омельченко, О. В. Калашник, В. О. Назаренко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

283.       Омельченко, Н. В. Програма виробничої практики з митної справи [Електрон. ресурс] / Н. В. Омельченко, С. Е. Мороз. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

284.       Омельченко, Н. В. Програма державного екзамену [Електрон. ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Н. В. Омель­ченко, С. Е. Мороз. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

285.       Омельченко, Н. В. Програма, методичні рекомендації та завдання нав­чальної товарознавчо-технологічної практики для студентів ІІІ курсу [Електрон. ресурс] / Н. В. Омельченко, Ю. О. Басова, О. В. Калашник. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

286.       Омельченко, Н. В. Розробка навчально-методичних комплексів з дис­циплін [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Н. В. Омельченко, ЛМ. Оленко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

287.       Онигдюк, Д. М. Вітроелектростанція своїми руками / Д. М. Онигдюк, П. Д. Панасенко, А. К. Северин. – Полтава : Полтавський літератор, 2002. – 28 с. 31.62 О-58

288.       Основи охорони праці [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації, програма та завдання / В. М. Оберемок, М. Ф. Бичков, Н. Ю. Молчанова, Л. О. Данченко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

289.       Осоченко, І. В. Управління міжнародним маркетингом + [Електрон. ресурс] : текст лекції / І. В. Осоченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 28 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.582.9я73 О75

290.       Оцінка ефективності використання інвестиційного проекту [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. В. Сиваш, Г. П. Скляр, О. В. Токар, Л. В. Гнипа. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

291.       Пазиніч, О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електрон. ресурс] : електронний опорний конспект лекцій / О. В. Пазиніч. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

292.       Перепелиця, Т. I. Німецька мова [Електрон. ресурс] : навчальні завдання для практичних занять / Т. I. Перепелиця. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

293.       Подольська, В. О. Прогнозування можливого банкрутства підприємства : текст лекції / В. О. Подольська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 75 с. 65.9(4Укр)290-932.1я73 П44

294.       Положишнікова, О. I. Загальна технологія харчових виробництв [Елект­рон. ресурс] : методичні рекомендації / О. I. Положишнікова, А. Л. Рогова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

295.       Похилюк, В. В. Державне регулювання економіки та дія вмонтованих стабілізаторів в умовах ринку + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.01.01 / В. В. Похилюк. – Донецьк : Донецьк. нац. ун-т, 2002. – 20 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ

296.       Похилюк, В. В. Основи державного регулювання економіки [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекції / В. В. Похилюк. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

297.       Похилюк, В. В. Основи теорії державного регулювання економіки : опорний конспект лекції / В. В. Похилюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 28 с. 65.011.313.2я73 П64

298.       Прасолова, С. П. Банківські операції [Електрон. ресурс] : опорний конс­пект лекцій / С. П. Прасолова. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

299.       Приходько, М. В. Розробка і вдосконалення приладів і методик дос­лідження структури непродовольчих товарів у товарознавчих наукових роботах : монографія / М. В. Приходько. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 146 с. 65.421.52 П77

300.       Приходько, М. В. Сучасні напрямки розвитку асортименту і якості побу­тових радіоелектронних виробів : монографія / М. В. Приходько. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 206 с. 65.421.52 П77

301.       Приходько, М. В. Телевізори: споживчі властивості, класифікація, напрямки розвитку сучасного асортименту + [Електрон. ресурс] : текст лекції / М. В. Приходько. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 58 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 32.943-5я73 П77

302.       Приходько, М. В. Товарознавство [Електрон. ресурс] : паливо і продукти його переробки: класифікація, характеристика асортименту та якості, проблеми сучасного ринку : текст лекцій / М. В. Приходько. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ

303.       Програма державного екзамену зі спеціальності [Електрон. ресурс] / Д. I. Козьмич, В. О. Назаренко, Н. В. Омельченко, [та ін.]. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

304.       Ребрик, І. П. Комп’ютерні технології в комерційній діяльності [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплекс / І. П. Ребрик, С. В. Запара. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система SITA.

305.       Рибіцька, Г. С. Загальна технологія харчових виробництв [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Г. С. Рибіцька, І. С. Сухолотюк. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

306.       Рогова, А. Л. Базовий зміст спеціальних дисциплін «Технологія продукції громадського харчування» [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / А. Л. Рогова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

307.       Рогова, А. Л. Передовий досвід роботи підприємств громадського харчу­вання [Електрон. ресурс] : експрес-інформація для слухачів факультету підвищення кваліфікації МІПК / А. Л. Рогова, В. Д. Карпенко, Н. I. Ша­повал. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

308.       Розробка кейсів [Електрон. ресурс] : роздатковий матеріал. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

309.       Розробка проекту державного стандарту «Кулінарна продукція, що реалі­зується» : звіт про наукову-дослідну роботу / Н. I. Шаповал, М. О. Доро­хіна, А. Л. Рогова, [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 25 с. 65.424ц Р65

310.       Ростовський, В. С. Теоретичні основи технології харчових виробництв. Ч2 [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. С. Ростовський. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

311.       Рубен, Р. Використання АВС-аналізу в сфері маркетингу [Електрон. ресурс] / Р. Рубен, О. В. Боровиков // Менеджмент. – 2002. – № 1. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

312.       Руденко, Л. В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства : підручник / Л. В. Руденко. – М. : Лібра, 2002. – 304 с. 65.582.6я73 65.298я73 Р83

313.       Северин, А. К. Проблеми енергозбереження в Україні + [Електрон. ре­сурс] : текст лекції / А. К. Северин. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 32 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.9(4Укр)305.7я75 С28

314.       Сиваш, В. В. Страхування + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / В. В. Сиваш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 100 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.27я73 С34

315.       Системне програмне забезпечення [Електрон. ресурс] : електронний нав­чальний комплекс / М. В. Макарова, І. П. Ребрик, С. В. Запара, П. С. Ен­гель. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sita.

316.       Скибенко, С. Т. Банківські операції : навч. посібник / С. Т. Скибенко, С. П. Халява, Л. О. Цвєткова. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 240 с. 65.9(4Укр)262.1я73 С42

317.       Скибенко, С. Т. Банківські операції [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / С. Т. Скибенко, Г. М. Цикало, С. П. Прасолова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. за ПУСКУ.

318.       Скриль, Т. М. Англійська мова [Електрон. ресурс] : методичні рекомен­дації / Т. М. Скриль, Т. П. Кателла. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

319.       Скриль, Т. М. Англійська мова [Електрон. ресурс] : навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи / Т. М. Скриль, Л. П. Новак, Т. П. Кателла. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

320.       Скрипник, О. В. Теплопостачання підприємств харчових виробництв [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. В. Скрипник, В. О. Скрип­ник. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

321.       Скрипник, О. В. Технологічне обладнання підприємств м’ясного вироб­ництва [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. В. Скрипник, В. О. Скрипник. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

322.       Спасова Т. П. Економіка підприємств торгівлі та громадського харчу­вання [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання контроль­них робіт / Т. П. Спасова, В. Г. Штефан, В. С. Мироненко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

323.       Страшко, Л. М. Основи будівництва. Інженерне обладнання будівель. [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Л. М. Страшко, В. Л. Мар­тинов. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

324.       Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистосного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій нав­чання. Кн. 2 : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 230 с. 74.58 С84

325.       Стрельніков, В. Ю. Економічна історія [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисципліни / В. Ю. Стрельніков. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

326.       Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій нав­чання. Кн. 1 : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 295 с. 74.58 С84

327.       СУБД MS Access 2000 [Електрон. ресурс] : практикум та методичні рекомендації / М. В. Макарова, І. В. Коваленко, Л. I. Шиленко, Н. Г. Дени­сенко. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

328.       Сухолотюк, І. С. Основи технології виноградних вин : текст лекції / І. С. Сухолотюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 28 с. 36.87я73 С91

329.       Сухолотюк, І. С. Технологія зберігання сільськогосподарської продукції [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / І. С. Сухолотюк, Л. Б. Олій­ник. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

330.       Сучасні комп’ютерні технології [Електрон. ресурс] : методичні рекомен­дації / П. С. Енгель, С. В. Запара, Н. I. Клименко, В. Г. Баришенська. – 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

331.       Тодорова, І. С. Загальна психологія [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / І. С. Тодорова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

332.       Тодорова, І. С. Основи психології та педагогики [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / І. С. Тодорова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

333.       Тодорова, І. С. Основи психології та педагогіки : опорний конспект лекцій / І. С. Тодорова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 62 с. 88.4я73 Т50

334.       Токар, О. В. Плоди з дерева фінансового аналізу [Електрон. ресурс] : методичні поради для студентів до виконання ситуаційної вправи / О. В. Токар, Т. П. Гудзь. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

335.       Токар, О. В. Плоди з дерева фінансового аналізу [Електрон. ресурс] : методичні поради для викладачів до виконання ситуаційної вправи / О. В. Токар, Т. П. Гудзь. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

336.       Токар, О. В. Фінансовий аналіз [Електрон. ресурс] : електронний нав­чальний посібник / О. В. Токар. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

337.       Українські культурні цінності в Росії : на шляху до діалогу, 1926-1930 / О. О. Нестуля, С. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 333 с. : іл. – (Повернення культурного надбання України: документи свідчать ; Вип. 3). 71.04 У45

338.       Фастовець, А. А. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та пла­нування : текст лекції / А. А. Фастовець. – Полтава : РВВ ПУСКУ. 2002. – 24 с. 65.290-233я73 Ф26

339.       Фінансове забезпечення інвестиційних проектів та їх бізнес-планів [Елект­рон. ресурс] : методичні рекомендації / Г. П. Скляр, С. I. Мельник, М. Б. Чижевська, А. А. Фастовець. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

340.       Фінансовий облік [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Т. В. Глад­ких, Г. I. Зима, С. IМельник. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ.

341.       Фірсова, Р. М. Мікробіологія, санітарія та гігієна [Електрон. ресурс] : словник мікробіологічних термінів / Р. М. Фірсова, О. I. Положишнікова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

342.       Хомич, Г. П. Техніка теплової стерилізації консервів в апаратах періо­дичної дії + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Г. П. Хомич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 28 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 36.96я73 Х76

343.       Хомич, Г. П. Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’ясних про­дуктів [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс з дисципліни / Г. П. Хо­мич, Н. I.Ткач. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

344.       Хурса, М. М. Бізнес-план у ринковій системі господарювання + [Елект­рон. ресурс] : текст лекції / М. М. Хурса, Н. М. Тягунова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 17 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.290-233.1я73 Х98

345.       Хурса, М. М. Методика розробки розділу «Галузь, фірма та її продукція» + [Електрон. ресурс] : текст лекцій / М. М. Хурса, І. В. Юрко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 17 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.290-233.1я73 Х98

346.       Хурса, М. М. Структура та зміст розділів бізнес-плану. Особливості роз­робки резюме : текст лекції / М. М. Хурса, І. В. Юрко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 22 с. 65.290-233.1я73 Х98

347.       Чижевська, М. Б. Ринок фінансових послуг [Електрон. ресурс] : нав­чальний комплекс з дисципліни / М. Б. Чижевська, О. М. Семенова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

348.       Шаповал, Н. I. Методичні рекомендації з розробки нормативних доку­ментів на продукцію громадського харчування [Електрон. ресурс] : для слухачів факультету підвищення кваліфікації / Н. I. Шаповал, О. В. Івано­ва, А. Л. Рогова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

349.       Шаповалов, С. Управління підприємством + [Електрон. ресурс] : опор­ний конспект лекцій / С. Шаповалов, Н. В. Бакало. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 70 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.290-21я73 Ш24

350.       Шеляков, О. П. Технологічне обладнання харчових виробництв. Ч. ІІ. [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / О. П. Шеляков, Г. О. Нако­нечний, Н. Ю. Молчанова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

351.       Шеляков, О. П. Технологічне обладнання харчових виробництв. Ч. 1 [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / О. П. Шеляков, Г. О. Нако­нечний, Н. Ю. Молчанова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

352.       Шимановська, Л. М. Управління ризиком у зовнішньоекономічній діяльності [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Л. М. Шиманов­ська. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

353.       Шимановська-Діанич, Л. М. Концепції професійної діяльності [Елект­рон. ресурс] : навчальний комплекс дисципліни / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

354.       Шимановська-Діанич, Л. М. Управління персоналом. Ч. 2 + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Пол­тава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 232 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.050.2я73 Ш61

355.       Шкарупа, В. Г. Проектування підприємств громадського харчування з основами САПР [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. Г. Шка­рупа, Г. В. Карнаухова, Н. В. Олійник. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

356.       Шкурко, В. В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ме­неджмент» [Електрон. ресурс] / В. В. Шкурко, А. В. Маслова, О. В. Бон­дар. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

357.       Шкурупій, О. В. Формування господарського механізму в умовах тран­зиції + [Електрон. ресурс] : автореф. дис.: 08.01.01 / О. В. Шкурупій. – Х. : Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2002. – 15 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ

358.       Шуканов, П. В. Світовий ринок товарів та послуг [Електрон. ресурс] : електронний курс лекцій / П. В. Шуканов. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

359.       Шурдук, А. I. Аналітична геометрія [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації та завдання / А. I. Шурдук, О. П. Кошова, О. Г. Фомкіна. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

360.       Юдічева, О. П. Товарознавство продовольчих товарів [Електрон. ресурс] : електронна версія курсу лекцій / О. П. Юдічева. – Полтава, 2002. – Віртуально-тренінгова система Sіta.

361.       Ярош, Л. В. Українська та зарубіжна культура + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. В. Ярош. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 63 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 63.3(4Укр)-7я73 Я77

Рік 2003

362.       Авраменко, В. I. Англійська мова [Електрон. ресурс] : навчальні завдання / В. I. Авраменко, А. В. Хван, В. Л. Іщенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

363.       Авраменко, В. I. Лексико-граматичні труднощі перекладу економічних текстів : навч. посібник / В. I. Авраменко. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2003. – 122 с. 81.2Англ А21

364.       Англійська мова. Ч. 1 [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації та навч. завдання / Л. П. Новак, А. П. Пархоменко, В. I. Чернуха, В. I. Авраменко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

365.       Балабан, П. Ю. Побудова і розміщення роздрібної торговельної мережі + [Електрон. ресурс] : текст лекції / П. Ю. Балабан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 45 с. – Спосіб доступу Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.421.2я73 Б20

366.       Баришевська, В. Г. Інформатика: комп’ютерна техніка. Комп’ютерна техніка та програмування в митній справі [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / В. Г. Баришевська, Н. Б. Киян. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

367.       Бичков, М. Ф. Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг [Елект­рон. ресурс] : навч. комплекс / М. Ф. Бичков, Я. М. Бичков, В. М. Обе­ремок. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

368.       Біловол, Р. I. Антикризове управління [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Р. I. Біловол, О. П. Лугівська. – Полтава, 2003. – Спосіб дос­тупу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.290-21 Б61

369.       Біловол, Р. I. Антикризове управління + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Р. I. Біловол. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 85 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.290-21я73 Б61

370.       Боярчук, Г. В. Основи маркетингу [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Г. В. Боярчук, Ю. О. Мирна, В. М. Трайно. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

371.       Бражник, С. В. Провадження у справах про порушення митних правил + [Електрон. ресурс] : текст лекції / С. В. Бражник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 19 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 67.9(4Укр)301.165я73 Б87

372.       Бухгалтерський облік у галузях народного господарства [Електрон. ре­сурс] : навч. комплекс / Ю. О. Ночовна, В. Л. Вороніна, А. I. Рудяк, Г. I. Зима. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

373.       Ванжа, Н. В. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 13.00.02 / Н. В. Ванжа. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 19 с. 74.58 В17

374.       Васюк, О. М. Автоматизація виробничих процесів [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / О. М. Васюк, Я. М. Бичков. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

375.       Вахтін, С. Р. Управління проектами [Електрон. ресурс] : практикум / С. Р. Вахтін, М. Г. Безпарточний, О. В. Березін. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

376.       Вища математика. Розділ «Диференціальні рівняння» [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / А. I. Шурдук, О. С. Куцевол, О. Л. Литовченко, Н. В. Ванжа. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

377.       В’юницька, Л. Г. Ділова українська мова [Електрон. ресурс] : навчальний практикум / Л. Г. В’юницька, С. Б. Завалій. – Полтава, 2003. – Способ доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

378.       Гайворонська, З. М. Основи екології та безпеки товарів народного спо­живання + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / З. М. Гайво­ронська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 83 с. Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ. 20.1я73 Г14

379.       Гладкий, С. О. Кримінальне законодавство України + [Електрон. ре­сурс] : текст лекції / С. О. Гладкий. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 19 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 67.9(4УКр)308я73 Г52

380.       Гладких, Т. В. Фінансовий облік [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Т. В. Гладких, А. I. Рудяк. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

381.       Гладких, Т. В. Фінансовий облік [Електрон. ресурс] : навчальні завдання та методичні рекомендації / Т. В. Гладких, А. I. Рудяк. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

382.       Глоба, О. В. Англійська мова [Електрон. ресурс] : навч. словотворчий термінологічний словник / О. В. Глоба, В. Л. Іщенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ

383.       Гончаренко, В. В. Фінанси зарубіжних фірм. Міжнародні фінанси [Елект­рон. ресурс] : методичні рекомендації / В. В. Гончаренко, О. Л. Климко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

384.       Губачов, В. П. Інвестування. Ч. 1 : опорний конспект лекцій / В. П. Гу­бачов, Г. П. Скляр. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 103 с. 65-56я73 Г93

385.       Губачов, В. П. Проектний аналіз [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації та завдання / В. П. Губачов, Л. В. Гнипа. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

386.       Губачова, О. М. Бухгалтерський облік. Базовий зміст спец. дисциплін [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / О. М. Губачова, О. В. Карпенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

387.       Дворніченко, В. В. Реклама [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисципліни / В. В. Дворніченко, О. А. Івасенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

388.       Деньга, С. М. Бухгалтерський облік в банках [Електрон. ресурс] : ме­тодичні рекомендації / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

389.       Деньга, С. М. Інформаційні системи і технології обліку + [Електрон. ре­сурс] : опорний конспект лекцій / С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 107 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.052.2-5я73 Д34

390.       Деньга, С. М. Організація бухгалтерського обліку [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації і завдання контрольних робіт / С. М. Деньга. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

391.       Дорогань, В. К. Фінанси [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / В. К. Дорогань, О. I. Комаріст. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Елект­рон. чит. зал ПУСКУ.

392.       Дорохіна, М. О. Добавки, які використовуються у виробництві борошня­них кондитерських та булочних виробів + [Електрон. ресурс] : текст лекції / М. О. Дорохіна, О. В, Місюна, Т. В. Капліна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 27 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 36.86я73 Д69

393.       Економетрія [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Л. А. Негребецька, Л. М. Колєчкіна, Ю. О. Литвиненко, Д. А. Рєзніков. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

394.       Економічна теорія [Електрон. ресурс] : тематика та методичні рекомен­дації до написання курсових робіт / С. С. Ніколенко, Н. Б. Зюкова, Т. П. Бондар, М. А. Бек. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

395.       Експертиза [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Д. I. Козьмич, Л. О. Назаренко, О. Д. Іващенко, [та ін.]. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

396.       Енгель, П. С. Інформатика та комп’ютерна техніка. Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерів [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / П. С. Енгель, А. В. Кравчук. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

397.       Енгель, П. С. Сучасні комп’ютерні технології. Створення web-сайтів та web-сторінок [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації та завдання для лабораторних робіт / П. С. Енгель, С. В. Запара. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

398.       Єлізаров, Є. Я. Комп’ютерні технології обробки економічної інформації [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Є. Я. Єлізаров. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

399.       Ємець, Є. М. Математичні моделі в розрахунках на ПЕОМ [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Є. М. Ємець, Г. В. Карнаухова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

400.       Жук, В. А. Базовий зміст спеціальних дисциплін «Товарознавство та комерційна діяльність» [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. А. Жук. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

401.       Жук, В. А. Методика викладання спеціальних дисциплін [Електрон. ресурс] : Товарознавство і комерційна діяльність : метод. рекомендації / В. А. Жук. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит.зал.

402.       Жук, В. А. Товарознавство продовольчих товарів. Розділ: Смакові товари [Електрон. ресурс] :методичні рекомендації / В. А. Жук, О. П. Юдічева. – Полтава, 2003. – Способ доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

403.       Жученко, І. В. Програма виробничої переддипломної практики [Елект­рон. ресурс] / І. В. Жученко, С. П. Прасолова, В. В. Карцева. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

404.       Забєліна, О. О. Товарознавство продовольчих товарів. Розділ «Зернобо­рошняні товари» [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. О. За­бєліна, Н. В. Тютюнник. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

405.       Завалій, С. Б. Українська мова професійного спілкування [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / С. Б. Завалій. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

406.       Зима, Г. I. Бухгалтерський облік [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Г. I. Зима, Н. В. Крутікова, В. ЛВороніна. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

407.       Зима, Г. I. Бухгалтерський облік і фінансування виробничих підприємств [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Г. I. Зима, Т. В. Гладких. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

408.       Іванова, В. В. Інноваційні технології в інформаційному забезпеченні навчального процесу / В. В. Іванова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 42 с. 78.37-5я73 I-21

409.       Іванченко, К. І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підпри­ємства. Ч. 1 : опорний конспект лекцій / К. І. Іванченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 79 с. 65.298-21я73 I-23

410.       Карпенко, Н. В. Вступ до фаху [Електрон. ресурс] : програма навчальної практики / Н. В. Карпенко, Н. I. Щербак. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

411.       Карпенко, Н. В. Маркетингова виробнича практика [Електрон. ресурс] : програма виробничої практики / Н. В. Карпенко, Н. I. Щербак. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

412.       Карпенко, Н. В. Маркетингова політика розподілення [Електрон. ре­сурс] : навч. комплекс / Н. В. Карпенко, О. А. Івасенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

413.       Карпенко, Н. В. Методичний комплекс з державної атестації [Електрон. ресурс] / Н. В. Карпенко, А. Ф. Шевченко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

414.       Карпенко, Н. В. Міжнародний маркетинг : опорний конспект лекцій / Н. В. Карпенко, І. В. Осоченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 63 с. 65.582.9я73 К26

415.       Карпенко, О. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електрон. ресурс] : збірник завдань / О. В. Карпенко, Н. В. Прохар, О. В. Лукашенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. ресурс ПУСКУ.

416.       Карпенко, О. В. Методика викладання спеціальних дисциплін [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. В. Карпенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

417.       Климко, О. Л. Міжнародні фінанси [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / О. Л. Климко, І. М. Чамара, В. А. Свічкарь. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

418.       Климко, О. Л. Організація банків у зарубіжних країнах [Електрон. ре­сурс] : методичні рекомендації / О. Л. Климко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

419.       Климко, О. Л. Фінанси зарубіжних фірм [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / О. Л. Климко, В. А. Свічкарь. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

420.       Ковальчук, І. М. Історія економічних учень [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / І. М. Ковальчук. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

421.       Кожухар, В. В. Проектування підприємств з основами САПР [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. В. Кожухар, О. П. Голобородько. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

422.       Козир, О. О. Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / О. О. Козир, С. В. Запара. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

423.       Козьмич, Д. I. Експертиза непродовольчих товарів [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Д. I. Козьмич, А. Д. Кобищан. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

424.       Кононенко, О. А. Англійська мова [Електрон. ресурс] : навч. завдання з читання / О. А. Кононенко, Ю. В. Борисова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

425.       Коросташов, О. М. Комерційне право [Електрон. ресурс] : опорний конс­пект лекцій / О. М. Коросташов. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

426.       Котляренко, М. I. Контроль і ревізія [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / М. I. Котляренко, А. I. Рудяк, А. Г. Гордєєва. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

427.       Кудрик, М. А. Фізична та колоїдна хімія [Електрон. ресурс] : курс лекцій / М. А. Кудрик, Л. М. Денисенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

428.       Левченко, В. А. Перевірка дотримання підприємствами вимог законодав­чих і нормативно-правових актів України в процесі аудиту + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. А. Левченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 23 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.053я73 Л38

429.       Левченко, Г. I. Державне регулювання економіки : опорний конспект лекцій /Г. I. Левченко, М. М. Логвин, І. В. Литовченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 81 с. 65.050.9(4Укр)я73 Л38

430.       Левченко, Г. I. Державне регулювання економіки. «Методи прогнозу­вання» (з використанням ПК) [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Г. I. Левченко, М. М. Логвин. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

431.       Лобань, В. П. Вища та прикладна математика. Розділ «Ряди» [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. П. Лобань, Б. Ф. Касай. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал. ПУСКУ.

432.       Логвин, М. М. Розміщення продуктивних сил [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / М. М. Логвин, І. В. Литовченко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

433.       Луговська, В. Г. Методи проектування + [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. Г. Луговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 23 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 30.11я73 Л83

434.       Любімов, О. Г. Прикладна механіка [Електрон. ресурс] : метод. Реко­мендації / О. Г. Любімов, О. I. Порхунов. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

435.       Макарова, М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. – Суми : Універси­тетська книга, 2003. – 642 с. 32.973я73 М15

436.       Макарова, М. В. Комп’ютерні мережі і системи [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / М. В. Макарова, О. О. Козир. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

437.       Макарова, М. В. Комп’ютерні технології в митній справі [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / М. В. Макарова, Л. М. Колєчкіна. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

438.       Макарова, М. В. Сучасні комп’ютерні технології [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисципліни / М. В. Макарова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

439.       Маркіна, І. А. Менеджмент підприємства [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / І. А. Маркіна, Н. В. Бакало, Р. I. Біловол. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

440.       Маркіна, І. А. Менеджмент підприємства + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / І. А. Маркіна, В. П. Сторожук, Р. I. Біловол. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 147 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.290-21я73 М27

441.       Маркіна, І. А. Методичний комплекс з державної атестації [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

442.       Мельник, С. I Облік інвестицій у цінні папери та консолідована звітність + [Електрон. ресурс] : текст лекції / С. IМельник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 27 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ 65.052.2я73 М48

443.       Мельник, С. I Облік у зарубіжних країнах [Електрон. ресурс] : практикум / С. IМельник. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

444.       Мєшков, О. М. Історія світової культури : курс лекцій / О. М. Мєшков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 87 с. 63.3(0)-7я73 М55

445.       Молебна, Л. I. Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ «Одягово-взуттєві товари» [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Л. I. Мо­лебна, І. В. Марченко, О. Г. Діаніч. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

446.       Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності + [Електрон. ресурс] : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції, 2728 берез. 2003 року / Н. I. Огуй, Н. М. Карпенко, Т. П. Іващенко, В. I. Шепелєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 301 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 74.58 М77

447.       Мороз, С. Е. Митна справа [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / С. Е. Мо­роз, А. I. Педешко, Н. В. Омельченко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

448.       Наливайко, Н. Я. Інформатика і комп’ютерна техніка. Комп’ютерна тех­ніка і програмування. Технологія вирішення навчальних та фахових завдань засобами табличного процесора MS Excel 2000 (XP) [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / Н. Я. Наливайко, Л. I. Шиленко, Є. Я. Єлізаров. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

449.       Нікітіна, Г. О. Організація праці на підприємстві + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Г. О. Нікітіна, Л. В. Дробиш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 51 с. Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.290-64я73 Н62

450.       Нічуговська, Л. I. Вища математика. Теорія ймовірностей і математична статистика. Математичне програмування [Електрон. ресурс] : метод. ре­комендації до практичних занять / Л. I. Нічуговська, А. I. Шурдук, Л. М. Шенгерій. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

451.       Нічуговська, Л. I. Математичне моделювання в системі економічної освіти + [Електрон. ресурс] : монографія / Л. I. Нічуговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 289 с. 22.18я73 Н69

452.       Нічуговська, Л. I. Математичне програмування + [електрон. ресурс] = Elements of mathematical programming : курс лекцій / Л. I. Нічуговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 175 с. Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. 22.18я73 Н69

453.       Оберемок, В. М. Охорона праці в галузі [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. М. Оберемок, М. Ф. Бичков. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

454.       Огуй, Н. I. Економічний аналіз [Електрон. ресурс] : методичні реко­мендації / Н. I. Огуй, В. С. Чорномаз. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

455.       Огуй, Н. I. Інформаційні системи і технології підприємств [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Н. I. Огуй, Н. О. Сагалакова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

456.       Омелян, В. I. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів : опорний конспект лекцій / В. I. Омелян. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 55 с. 24.4я73 О-57

457.       Омельченко, Н. В. Основи товарознавства [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Н. В. Омельченко, І. В. Марченко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

458.       Омельченко, Н. В. Сертифікація товарів та послуг [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисципліни / Н. В. Омельченко, Ю. Г. Офіленко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

459.       Омельченко, Н. В. Товарознавство непродовольчих товарів. Базовий зміст спеціальних дисциплін [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / Н. В. Омельченко, І. В. Марченко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

460.       Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування : навч. посібник / В. Д. Карпенко, А. Л. Рогова, В. Г. Шкарупа, [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2003. – 248 с. 65.424я73 О-64

461.       Пазиніч, О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства + [Елект­рон. ресурс] : опорний конспект лекцій / О. В. Пазиніч. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 121 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.298я73 П12

462.       Перепелиця, Т. I. Німецька мова [Електрон. ресурс] : навчальні завдання / Т. I. Перепелиця. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

463.       Плахотін, В. Я. Метрологія,стандартизація і сертифікація продукції [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

464.       Плахотіна, Ж. Є. Органічна хімія + [Електрон. ресурс] : опорний конс­пект лекцій / Ж. Є. Плахотіна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 51 с.Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. 24.2я73 П37

465.       Подольська, В. О. Фінансовий аналіз [Електрон. ресурс] : метод. реко­мендації / В. ОПодольська. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

466.       Політична економія [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / М. А. Бек, Т. П. Бондар, І. А. Артеменко, Н. Б. Зюкова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

467.       Положення про робочу навчальну програму [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Н. В. Герман, Г. М. Мазур, Ю. В. Крайсвітня, В. П. Ко­саріна. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

468.       Приходько, М. В. Товарознавство. Ч. І. [Електрон. ресурс] : метод. реко­мендації / М. В. Приходько, Ю. Г. Офіленко, Ю. О. Басова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

469.       Рибак, Г. М. Формування сировинних ресурсів для харчових виробництв. Ч. 1 : курс лекцій / Г. М. Рибак. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 63 с. 36.81я73 Р49

470.       Рибіцька, Г. С. Загальна технологія харчових виробництв [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / Г. С. Рибіцька, І. С. Сухолотюк. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

471.       Рогова, А. Л. Технологія харчування [Електрон. ресурс] : метод. реко­мендації / А. Л. Рогова, О. I. Положишникова, В. Г. Шкарупа. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

472.       Северин, А. К. Теплотехніка + [Електрон. ресурс] : курс лекцій / А. К. Се­верин. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 59 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 31.3я73 C28

473.       Сімочкіна, Н. О. Французька мова [Електрон. ресурс] : метод. реко­мендації та завдання контрольних робіт / Н. О. Сімочкіна. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

474.       Скибенко, С. Т. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Елект­рон. ресурс] : навчальний комплекс / С. Т. Скибенко, Г. М. Цикало, В. I. Ревун. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

475.       Скрипник, В. О. Технологічне обладнання підприємств м’ясного вироб­ництва [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. О. Скрипник, О. В. Скрипник. – Полтава, 2003. – Спосіб доступа : Електрон. чит. зал ПУСКУ

476.       Современные проблемы и перспективы развития образовательной дея­тельности по естественнонаучным дисциплинам в высших учебных заведениях потребительской кооперации стран СНГ : труды между­народного межвузовского семинара / Л. В. Колпакова, Е. Д. Иващенко, Ю. Б. Никозять, [и др.]. – Саратов : Научная книга, 2003. – 97 с. 74.58 С56

477.       Соціологія [Електрон. ресурс] : завдання для самостійного контролю знань студентів / С. Ж. Верезомська, С. I. Нестуля, О. М. Сідоркіна, О. О. Нестуля. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

478.       Стрельніков, В. Ю. Педагогічне спілкування. Технологія ефективного педагогічного спілкування і вибір засобів педагогічного впливу [Елект­рон. ресурс] : текст лекції / В. Ю. Стрельніков. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

479.       Стрельніков, В. Ю. Психодіагностика на службі викладача вищої школи [Електрон. ресурс] : текст лекції / В. Ю. Стрельніков. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

480.       Cтрельніков, В. Ю. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей студентів [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / В. Ю. Cтрель­ніков. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

481.       Теорія та історія кооперації + [Електрон. ресурс] : хронологічні таблиці / М. В. Аліман, О. В. Корягін, О. В. Оніщенко, Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.08г Т33

482.       Товарознавство непродовольчих товарів [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко, Ю. О. Басова, О. Г. Діаніч. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

483.       Тодорова, І. С. Педагогічна психологія [Електрон. ресурс] : навч. комп­лекс дисципліни / І. С. Тодорова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

484.       Тюрікова, І. С. Організація виробництва [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / І. С. Тюрікова, Л. П. Холодний. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

485.       Тягунова, Н. М. Міжнародна торгівля [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Н. М. Тягунова, А. О. Брацун. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

486.       Тягунова, Н. М. Поведінка споживача [Електрон. ресурс] : навч. комп­лекс / Н. М. Тягунова, В. М. Трайно. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

487.       Фастовець, А. А. Бакалаврська виробнича фінансово-аналітична практика [Електрон. ресурс] : програма виробничої практики / А. А. Фастовець, І. В. Нартова, О. В Токар. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

488.       Хомич, Г. П. Наукове обгрунтування режимів стерилізації [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Г. П. Хомич. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

489.       Хурса, М. М. Електронна комерція [Електрон. ресурс] : методичні рекомендації / М. М. Хурса, Н. IМихайлюкова. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

490.       Цвєткова, Л. О. Фінансовий ринок [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / Л. О. Цвєткова, О. В. Яріш. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

491.       Чанцев, В. П. Електротехніка [Електрон. ресурс] : завдання та методичні рекомендації / В. П. Чанцев. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

492.       Чорномаз, В. С. Економіка промислового підприємства [Електрон. ре­сурс] : метод. рекомендації / В. С. Чорномаз. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

493.       Чорномаз, В. С. Економіка промислового підприємства [Електрон. ре­сурс] : збірник ситуаційних завдань / В. С. Чорномаз. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

494.       Шешеня, С. К. Неорганічна хімія [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / С. К. Шешеня. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

495.       Шимановська-Діанич, Л. М. Управління ризиками в зовнішньоеко­номічній діяльності + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 107 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.298-21я73 Ш61

496.       Шкурко, В. В. Особливості менеджменту виробничої адаптації персоналу підприємств легкої промисловості + [Електрон. ресурс] : автореф. дис.: 08.06.01 / В. В. Шкурко. – К. : Українська Академія зовнішньої торгівлі, 2003. – 20 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.304.9-64-21 Ш75

497.       Шубин, А. А. Механизмы логистики фармацевтического предприятия : монография / А. А. Шубин, И. Г. Бритченко, А. В. Бурсаков. – Донецк : ДонГУЭТ, 2003. – 139 с. 65.40-80в6 Ш95

498.       Юдічева, О. П. Товарознавство продовольчих товарів + [Електрон. ре­сурс] : Спецкурс: курс лекцій / О. П. Юдічева. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 102 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.421.51я73 Ю16

499.       Юрко, І. В. Збірник кейсів і ділових ігор [Електрон. ресурс] : навчально-методичне видання / І. В. Юрко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ IІ. РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ПУЕТ
ВИДАНІ У 2004–2006 РОКАХ

Рік 2004

500.       Авраменко, В. I. Англійська мова [Електрон. ресурс] : метод. реко­мендації / В. I. Авраменко, А. В. Хван. – 2004. – Способ доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

501.       Аліман, М. В. Формування кооперативного законодавства у країнах світу й Україні [Текст] + [Електрон. ресурс] : текст лекції / М. В. Аліман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 31 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 67.9(4Укр)306я73

502.       Артеменко, І. А. Трансформація відносин власності в споживчій коопе­рації при переході до ринкової економіки [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.01.01 / І. А. Артеменко. – Х. : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 18 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.9(4Укр)421.8 А86

503.       Балабан, М. П. Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації [Текст] + [Електрон. ресурс] : авто­реф. дис. : 08.07.05 / М. П. Балабан. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2004. – 18 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.9(4Укр)421.8 Б20

504.       Балабан, П. Ю. Історичні аспекти розвитку споживчої кооперації Украї­ни [Текст] + [Електрон. ресурс] : текст лекції / П. Ю. Балабан, М. В. Алі­ман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 37 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.9(4Укр)421.8гя73 Б20

505.       Балабан, П. Ю. Програма практики [Електрон. ресурс] : програма вироб­ничої торговельної практики / П. Ю. Балабан, Н. I. Михайлюкова, В. О. Кравченко. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

506.       Балакірєва, Р. С. Право членства в кооперативі [Текст] + [Електрон. ресурс] : текст лекції / Р. С. Балакірєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 19 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 67.9(4Укр)306я73 Б20

507.       Баришенська, В. Г. Електронний табличний процесор MS Excel. Інфор­матика та комп’ютерна техніка. [Електрон. ресурс] : лабораторний прак­тикум / В. Г. Баришенська. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

508.       Баришенська, В. Г. Презентаційна програма MS PowerPoіnt [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. Г. Баришенська, Н. Б. Киян, Н. Г. Дени­сенко. – Полтава 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

509.       Басова, Ю. О. Патентознавство [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Ю. О. Басова, Н. В. Омельченко, І. В. Марченко. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

510.       Безрукова, Н. В. Міжнародна економіка [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь. – Полтава, 2004. – Спо­сіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

511.       Безрукова, Н. В. Міжнародна економіка [Текст] : текст лекції / Н. В. Без­рукова, В. А. Свічкарь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 83 с. 65.58я73 Б40

512.       Бізнес–план [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації та навч. завдання / М. М. Хурса, А. О. Брацун, В. С. Герасименко, І. В. Юрко. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

513.       Бондар, О. В. Інноваційний менеджмент [Текст] + [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / О. В. Бондар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 39 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 65.290-55-21я73 Б81

514.       Боровиков, О. В. Інформаційні технології в менеджменті [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / О. В. Боровиков. – 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

515.       Боярчук, Г. В. Маркетингова діяльність підприємства [Електрон. ре­сурс] : навч. комплекс / Г. В. Боярчук, Ю. О. Мирна, В. М. Трайно. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

516.       Бражник, С. В. Правові засади митної справи [Електрон. ресурс] : нав­чальний комплекс / С. В. Бражник. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

517.       Бритченко, Г. И. Основы маркетингового управления (макромаркетинга) : Региональные и международные аспекты : учеб. пособие [Текст] / И. Г. Брит­ченко, М. И. Белявцев. – Донецк : ДонНУ, 2004. 65.290-211.1я73 О-75

518.       Бурбак, А. М. Технологія галузі. Розділ «Технологія переробки м’яса» [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / А. М. Бурбак, Л. Б. Олійник. – 2004. – Спосіб доступу : електрон. чит. зал ПУСКУ.

519.       Верига, Ю. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Ю. А. Верига, В. О. Подольська. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

520.       Вишневецька, Л. I. Статистика [Електрон. ресурс] : навч. завдання / Л. I. Вишневецька, Л. П. Гудзь. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

521.       Вишневецька, Л. I. Статистика ринку товарів та послуг з основами со­ціально-економічної статистики [Текст] + [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Л. I. Вишневецька. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

522.       Вища математика. Теорія ймовірностей та математичне програмування. Дослідження операцій [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / О. Г. Фомкіна, Л. М. Шенгерій, А. I. Шурдук, Л. I. Нічуговська. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

523.       Вовк, Л. I. Застосування методу аналогії у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 13.00.2002 / Л. I. Вовк. – К. : Нац. пед. Ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 20 с.Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 22.3 В61

524.       Гайворонська, З. М. Екологія і безпека харчування [Текст] + [Електрон. ресурс] : опорний консперт лекцій / З. М. Гайворонська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 38 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. 51.23я73 Г14

525.       Гончаренко, Н. I. Політологія [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Н. I. Гончаренко. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

526.       Горбенко, П. Г. Основи управлінського консультування [Електрон. ре­сурс] : навч. комплекс / П. Г. Горбенко. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

527.       Губачов, В. П. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Електрон. ресурс] : навч. завдання та метод. рекомендації / В. П. Губачов, В. Б. Ру­денко, Т. П. Гудзь. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

528.       Губачов, В. П. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / В. П. Губачов, Т. П. Гудзь. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

529.       Дворніченко, В. В. Реклама та рекламна діяльність [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / В. В. Дворніченко, О. А. Івасенко. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

530.       Дем’яненко, М. Я. Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі [Текст] / М. Я. Дем’яненко. – К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2004. – 240 с. 65.9(4Укр)262.2 П78

531.       Деньга, С. М. Організація інформаційних систем обліку, контролю, аудиту [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / С. М. Деньга, І. Ю. Та­расюк. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

532.       Дєдяєв, П. К. Релігієзнавство [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / П. К. Дєдяєв. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

533.       Діаніч, О. Г. Асортимент і якість текстильної галантереї [Текст] + [Електрон. ресурс] : текст лекції / О. Г. Діаніч. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 51 с. Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ. ресурс. 65.421.52я73 Д44

534.       Дмитренко, Р. М. Німецька мова [Електрон. ресурс] : метод. реко­мендації / Р. М. Дмитренко, В. I. Шепелєва. – Полтава, 2004. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

535.       Дорогань, В. К. Страхові послуги [Електрон. ресурс]