Полтавський університет споживчої кооперації України

 

 

 

Бібліотека

 

В. І. Матяш

 

 

ДЕНЬГА
СВІТЛАНА
МИКОЛАЇВНА

 

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2009

 

 

 

 

 

 

Деньга Світлана Миколаївна [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури / уклад. В. І. Матяш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. − 21 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Деньги С.М.

Основні дати життя і діяльності С. М. Деньги

Матеріали про наукову та творчу діяльність С. М. Деньги

 

Розділ ІІ. Організація бухгалтерського обліку – один з основних напрямків наукової діяльності С. М. Деньги

Статті із збірників та періодичних видань

Методичні рекомендації, тексти лекцій

 

Розділ ІІІ. Науковий доробок Деньги С. М. з питання екаунтингу ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

 

Розділ ІV. Праці С. М. Деньги з інформаційних систем і технологій обліку

Статті зі збірників та періодичних видань

Методичні рекомендації, тексти лекцій

 

Розділ V. Праці вченого з інших наукових проблем

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

 

Іменний покажчик

 

 

 

Вступ

 

В цьому покажчику представлено науково-педагогічну діяльність Світлани Миколаївни Деньги, викладача ПУСКУ, доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського  університету споживчої кооперації України.

Він містить 120 бібліографічних описів публікацій різних років: підручники, монографії, методичні матеріали, статті із збірників наукових праць та періодичних видань.

Покажчик має такі розділи:

У І розділі «Життєвий та творчий шлях» міститься автобіографія науковця, основні дати життя і діяльності та матеріали про його наукову та творчу діяльність.

До розділу ІІ «Організація бухгалтерського обліку – один з основних напрямків наукової діяльності С. М Деньги» включено статті із збірників та періодичних видань, методичні матеріали, які висвітлюють питання організації бухгалтерського обліку.

Розділ ІІІ «Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу» розкриває багатогранність наукових інтересів вченого в цій галузі.

Розділ ІV присвячено працям С. М. Деньги з інформаційних систем і технологій обліку.

До розділу V включено книги, статті із збірників та періодичних видань, які висвітлюють питання з інших наукових проблем.

В середині розділів матеріал розміщений у хронологічному порядку. Покажчик може зацікавити, в першу чергу, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

 

 

[Вгору]

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Деньги Світлани Миколаївни

 

Світлана Миколаївна Деньга народилася 20 квітня 1970 року в селищі Диканька Полтавської області. Після закінчення восьми класів Диканської середньої школи навчалася в Полтавському кооперативному технікумі, Полтавському кооперативному інституті, аспірантурі та докторантурі при Київському національному економічному університеті. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію.

Працювала головним бухгалтером Диканського ринку у Полтавській області, СП «Єаском Київ Ко ЛТД» та ТОВ «Сана» (м. Київ). З 1997 року – асистент, з 1999 – старший викладач, а згодом – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України. Кандидат економічних наук. У 2003 році їй було присвоєно звання доцента.

За роки науково–педагогічної діяльності Світлана Миколаївна опублікувала понад 100 наукових та навчально–методичних праць. Наукові інтереси С. М. Деньги контроль і аналіз ефективності вкладення капіталу в торговельний бізнес в умовах застосування мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації (на прикладі торговельних підприємств України). Вона є автором монографій, підручників та методичних посібників, викладає дисципліни «Організація обліку», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» С. М. Деньга очолює наукову школу дослідження наукових проблем бухгалтерського обліку і аудиту за напрямом «Облік, контроль і аналіз інвестицій в торгову сферу», що діє на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту університету.

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності С. М. Деньги

 

1970

Народилася 20 квітня в селищі Диканька Полтавської області

1985–1988

Після закінчення восьми класів Диканської середньої школи навчалася в Полтавському кооперативному технікумі

1988–1993

Навчалася в Полтавському кооперативному інституті

1993

Працювала головним бухгалтером Диканського ринку в Полтавській області

1993–1997

Навчалася в аспірантурі при Київському національному економічному університеті

1997

Захистила кандидатську дисертацію

1997

Працювала головним бухгалтером СП «Єаском Київ Ко ЛТД»

(м. Київ)

1997

Працювала головним бухгалтером ТОВ «Сана» (м. Київ)

з 1999

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

2003

Присвоєно звання доцента

2005–2007

Навчалася в докторантурі при Київському національному економічному університеті

 

[Вгору]

Матеріали про наукову та творчу діяльність С. М. Деньги

 

1. Деньга Світлана Миколаївна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zed.uccu.org.ua/skl.htm. – Заголовок з титулу екрану.

 

[Вгору]

Розділ ІІ. Організація бухгалтерського обліку –
один з основних напрямків наукової діяльності С. М. Деньги

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

2. Деньга, С. М. Національний план рахунків – методологічна основа облікової системи [Текст] / С. М. Деньга // Ринкові реформи в Україні : тези доповідей 3–ї Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернівці : ЕПІЧ, 1996. − С. 45.

 

3. Деньга, С. М. Нова система обліку в Україні [Текст] / С. М. Деньга // Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства : тези доповідей на міжнар. наук.-метод. конф. − К. : КДТЕУ, 1997. − С. 29–30.

 

4. Деньга, С. М. Облік затрат, доходів і фінансових результатів торгових підприємств України в умовах переходу до ринкових відносин [Текст] / С. М. Деньга // Облік та аудит : сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей наук.-практ. конф. молодих вчених. – Тернопіль : ТАНГ, 1997.− С. 45–47.

 

5. Деньга, С. М. Національна бухгалтерська звітність і фінансовий облік в країні потребують подальшого удосконалення [Текст] / С. М. Деньга // Вісник ЖІТІ. − 1998. − № 8. – [б.с].

 

6. Деньга, С. М. Національна бухгалтерська звітність і фінансовий облік в Україні [Текст] / С. М. Деньга // Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур : сб. трудов Первой междунар. науч.-практ. конф. Севастополь : Изд-во Сев ГТУ, 1998.Часть 1. − С. 40–41.

 

7. Деньга, С. М. Оценка товарных запасов в бухгалтерской отчетности [Текст] / С. М. Деньга // Бизнес Информ. − 1999. − № 7–8. − С. 121–124.

 

8. Верига, Ю. А. Предмет і метод бухгалтерського обліку: погляд на проблему [Текст] : тези доповіді / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Вісник ЖІТІ. − 2000. − № 12. − С. 119–130.

 

9. Деньга, С. М. Пропозиції щодо викладання економічного аналізу для студентів спеціальності «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. − К.: КНЕУ, 2000. − С. 27–31.

 

10. Деньга, С. М. Система господарського обліку в Україні : нове бачення [Текст] / С. М. Деньга, М. Р. Лучко // Науковий вісник ПКІ. − 2000. − № 1. − С. 58–62. – (Сер. Економічні науки).

 

11. Методичнi рекомендацiї щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в госпрозрахункових вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємств i органiзацiй споживчої кооперації [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу / О. В. Карпенко, Г. I. Зима, С. М. Деньга [та ін.]. − Полтава : РВВ ПУСКУ , 2000. − 71 с.

 

12. Деньга, С. М. Предмет бухгалтерського обліку у суспільногосподарському бутті [Текст] / С. М. Деньга, Ю. А. Верига // Формування ринкової економіки в Україні. − 2001. − № 7. − С. 118–128.

 

13. Деньга, С. М. Аспектні характеристики предмета бухгалтерського обліку [Текст] / С. М. Деньга // Регіональні перспективи. − 2001. − № 2–3 (15–16). − С. 33–36.

 

14. Деньга, С. М. Тенденції та перспективи розвитку бухгалтерського обліку [Текст] / С. М. Деньга // Вісник ЖІТІ. − 2002. − № 11 – [б.с].

 

15. Деньга, С.М. Обгрунтування меж сучасного бухгалтерського обліку [Текст] / С. М.Деньга // Регіональні перспективи. − 2003. − № 2–3 (27–28). − С. 61–66.

 

16. Деньга, С. М. Розвиток бухгалтерського обліку у сучасному світі [Текст] / С. М. Деньга // Наукові праці КДТУ − Кіровоград, 2003. − Ч. 1, вип. 4. − С. 162–172. − (Сер. Економічні науки. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит).

 

17. Деньга, С. М. Тенденції та перспективи розвитку бухгалтерського обліку [Текст] / С. М. Деньга // Проблеми економіки України : зб. наук. пр. − Тернопіль, 2004. − Вип. 9. − С. 18–31.

 

18. Деньга, С. М. Бухгалтерська модель підприємства: генетичний аспект [Текст] / С. М. Деньга // Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей 2–ї міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. − Тернопіль : Економічна думка, 2005. − С. 355–357.

 

19. Верига, Ю. А. Кредитно-модульна система при вивченні обліково-аналітичних дисциплін [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Модернізація змісту і технологія підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський економічний простір : матеріали ХХХ міжвузівської наук.-метод. конф., (Полтава, 26 берез. 2005 р.). − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005.− С. 236–237.

 

20. Деньга, С. М. Теоретичнi аспекти економiчного контролю та аналiзу / С. М. Деньга. // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2006. – № 1. − С. 98–104. − (Сер. Економiчнi науки).

 

21. Деньга, С. М. Теоретичні аспекти економічного контролю та аналізу [Текст] /С. М. Деньга // Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу : теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку : матеріали та тексти виступів 6–ї міжнар. наук. конф. − Житомир : ЖДТУ, 2007. − С. 416–433.

 

[Вгору]

Методичні рекомендації, тексти лекцій

 

22. Деньга, С. М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0501.04 «Фінанси» та 7.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Бухгалтерський облік в банках» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1998. − 34 с.

 

23. Деньга, С. М. Методичні вказівки та завдання контрольної роботи з дисципліни «Аналіз фінансово-господарської діяльності» для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» заочної форми навчання та слухачів Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації [Текст] / С. М. Деньга, В. О. Подольська. − Полтава : ПКІ, 1998. − 63 с.

 

24. Деньга, С. М. Ділова гра-конкурс «Операційний день комерційного банку» для студентів спеціальностей 7.0501.04 «Фінанси» та 7.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Бухгалтерський облік в банках» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 32 с.

 

25. Верига, Ю. А. Методичні вказівки по написанню рефератів для студентів 1 курсу спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Вступ до спеціальності» [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 28 с.

 

26. Деньга, С. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів магістерської підготовки спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» [Текст] / С. М. Деньга, Г. І. Зима. − Полтава : ПКІ, 1999. − 20 с.

 

27. Деньга, С. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Організація наукових досліджень» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 15 с.

 

28. Деньга, С. М. Навчальна програма для підготовки магістрів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Організація наукових досліджень» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 7 с.

 

29. Деньга, С. М. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навчальна програма для підготовки магістрів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» / С. М .Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 9 с.

 

30. Деньга, С. М. Організація і облік в комерційних банках касових операцій в національній валюті України : текст лекцій для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» та 7.0501.04 «Фінанси» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 65 с.

 

31. Деньга, С. М. Організація синтетичного та аналітичного обліку в установах комерційних банків України : текст лекцій для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» та 7.0501.04 «Фінанси» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 1999. − 47 с.

 

32. Програма передмагістерської практики студентів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / Ю. А. Верига, О. В. Карпенко, С. М. Деньга [та ін.]. − Полтава : ПКІ, 1999. − 28 с.

 

33. Деньга, С. М. Методичні вказівки та завдання навчальної практики для студентів 2 курсу спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга, М. М. Зюкова. − Полтава : ПКІ, 2000. − 25 с.

 

34. Деньга, С. М. Навчальна програма для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» та 7.0501.04 «Фінанси» з курсу «Бухгалтерський облік в банках» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 2000. − 13 с.

 

35. Деньга, С. М. Програма навчальної практики з бухгалтерського обліку для студентів 2 курсу спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПКІ, 2000. − 8 с.

 

36. Деньга, С. М. Бухгалтерський облік міжбанківських операцій комерційних банків : текст лекцій для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Бухгалтерський облік в банках» [Текст] / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Полтава : ПКІ, 2001. − 27 с.

 

37. Деньга, С. М. Бухгалтерський облік операцій комерційних банків з цінними паперами : текст лекцій для студентів спеціальностей 7.0501.04 «Фінанси» та 7.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Бухгалтерський облік в банках» [Текст] / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Полтава : ПКІ, 2001. − 85 с.

 

38. Деньга, С. М. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.0501.04 «Фінанси» та 7.0501.06 «Облік і аудит» з курсу «Бухгалтерський облік в банках» [Текст] / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Полтава : ПКІ, 2001. − 24 с.

 

39. Верига, Ю. А. Програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / Ю. А .Верига, С. М. Деньга, Л. І. Жидєєва − Полтава : ПУСКУ, 2002. − 19 с.

 

40. Верига, Ю. А. Програма передмагістерської практики для студентів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга, О. С. Гусакова. − Полтава : ПУСКУ, 2002. − 19 с.

 

41. Деньга, С. М. Бухгалтерський облiк в банках [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Режим доступу : http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

42. Деньга, С. М. Методичні рекомендації та завдання контрольних робіт з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» заочної форми навчання [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : ПУСКУ, 2002. − 17 с.

 

43. Деньга, С. М. Органiзацiя бухгалтерського облiку [Електрон. ресурс] : методичнi рекомендацiї та завдання / С. М. Деньга. − Режим доступу : http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

44. Деньга, С. М. Бухгалтерський облік в банках : методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять студентів спеціальностей 7.0501.04 «Фінанси» та 7.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. − 43 с.

 

45. Деньга, С. М. Бухгалтерський облiк в банках [Електрон. ресурс] : методичнi рекомендацiї / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Режим доступу : http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

46. Деньга, С. М. Організація бухгалтерського обліку : методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» заочної форми навчання [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. − 22 с.

 

47. Деньга, С. М. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу та завдання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» «Управлінські інформаційні системи» [Текст] / С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. − 41 с.

 

48. Деньга, С. М. Методичні рекомендації та завдання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» «Управлінські інформаційні системи» [Текст] / С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. − 42 с.

 

[Вгору]

Розділ ІІІ. Науковий доробок Деньги С. М. з питання екаунтингу ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу

 

Книги

 

49. Деньга, С. М. Облік і аналіз затрат, доходів і фінансових результатів торгових підприємств (на прикладі торгових підприємств Укоопспілки) [Текст]: дис. 08.06.04 : захищена 26.12.97 / Деньга С.М.; КНТЕУ, − К., 1997. − 189с., + дод.

 

50. Верига, Ю. А. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу [Текст] : монографія / Ю. А. Верига, С. М. Деньга. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. − Ч. 1 : Теоретичнi аспекти системи екаунтингу − 355 с.

 

51. Деньга, С. М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу [Текст] : монографія / С. М. Деньга − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. −

Ч.2: Категорії та методологія оцінювання − 301 с.

Ч.3: Організація екаунтингу в умовах мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації − 455 с.

 

52. Верига, Ю. А. Некоторые аспекты организации стратегического эккаунтинга [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции : монография / отв. ред. Ф. Ф. Бутынец. − Житомир : ПП «Рута», 2005.− Гл.3,4. − С. 246–261.

 

53. Верига, Ю. А. Окремі аспекти організації стратегічного екаунтингу [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Вісник ЖДТУ. – 2005. – № 2. – С. 67–79.− (Економічні науки).

 

54. Верига, Ю. А. Організаційні аспекти стратегічного екаунтингу [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Развитие бухгалтерського учета и контроля в контексте европейской интеграции : монография. − Житомир–Краматорськ : ЧП «Рута», 2005. − С. 246–261.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

55. Деньга, С. М. Класифікація затрат торгових підприємств як основа для побудови їх обліку [Текст] / С. М. Деньга // Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. праць. − К. : КНЕУ, 1997. − Вип. 5. − С. 41–47.

 

56. Деньга, С. М. Критична оцінка сучасної методики аналізу витрат торгових підприємств України [Текст] / С. М. Деньга // Придніпровський науковий вісник. − 1997. − № 10 (21). − С. 35–40.

 

57. Деньга, С. М. Методологічні проблеми визначення прибутку торгового підприємства [Текст] / С. М. Деньга // Придніпровський науковий вісник. 1997. − № 38 (49). − С. 45–48.

 

58. Деньга, С. М. Облік витрат, доходів і фінансових результатів торгових підприємств України : сучасний стан і напрямки реформування [Текст] / С. М. Деньга // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць. − К.: КНЕУ, 1997. − Вип. 1. − С. 170–177.

 

59. Деньга, С. М. Торгові знижки і націнки у товарному обігу торговельного підприємства та питання бухгалтерського обліку [Текст] / С. М. Деньга // Бухгалтерський облік і аудит. − 1997. − № 11. − С. 29–31.

 

60. Деньга, С. М. Організація і методологія внутрішнього аналізу затрат, доходів і фінансових результатів торгового підприємства [Текст] / С. М. Деньга // Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки : матеріали між нар. наук.-практ. конф. 22 січ. 1999 р. − Полтава : ПКІ, 1999. − С. 234–238.

 

61. Деньга, С. М. Еволюція торговельних витрат [Текст] / С. М. Деньга, Н. Б. Фірсова // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. − Донецьк : Дон ДУЕТ, 2004. − С. 157–170.

 

62. Деньга, С. М. Теоретичні аспекти управлінського екаунтингу [Текст] / С. М. Деньга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць Державної академії статистики, обліку та аудиту. − К., 2004. − Т. 2, вип. 17. − С. 113–119.

 

63. Верига, Ю. А. Окремі аспекти організації стратегічного екаунтингу [Текст] / В. А. Верига, С. М. Деньга // Вісник ЖДТУ. − 2005. − № 2 (32). − С. 67–78. − (Сер. Економічні науки).

 

64. Деньга, С. М. Еволюція інвестиційної привабливості торговельних підприємств [Текст] / С. М. Деньга, В. А. Куценко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. − Кіровоград: КНТУ, 2005. − Ч. 2, вип. 7. − С. 121–130. − (Сер. Економічні науки).

 

65. Деньга, С. М. Сутність торговельних доходів [Текст] / С. М. Деньга // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період : наукові праці 3–ої міжнар. наук.-практ. конф., ( Хмельницький, 12 трав. 2005 р. ). - Чернівці : Букрек, 2005. –Ч. 2. - С. 127130.

 

66. Деньга, С. М. Аспекти організації управлінського обліку, контролю та аналізу в торгівлі. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи [Текст] / С. М. Деньга // Зб. тез доповідей учасників 4–ої міжвуз. наук. конф., присвяченої пам’яті д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки О. С. Бородкіна : додаток до наукового вісника ДАСОА Держкомстату України. − Київ : ДАСОА, 2006. − С. 96–99.

 

67. Деньга, С. М. Еволюція капіталу [Текст] / С. М. Деньга // Вісник соціально-економічних досліджень - Одеса : ОДЕУ, 2006. - Вип. 22. - С. 108–116.

 

68. Деньга, С. М. Джерела і чинники ефективності вкладення капіталу [Текст] / С. М. Деньга // Економіка: проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. - Том 3, вип. 242. - С. 577587.

 

69. Деньга, С. М. Исследование определения эффективности вложения капитала [Текст] / С. М. Деньга // Перспективные вопросы мировой науки - 2008 : сб. трудов IV Междунар. науч. конф. - София, Болгария : ООД «Бял Град», 2008. – [б.с].

 

70. Деньга, С. М. Контроль ефективності вкладення капіталу [Текст] / С. М. Деньга // Трансформаційні  процеси в економіці держави та регіонів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 8–10 жовтня 2008р. - Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – С. 182–184.

 

71. Деньга, С. М. Концепція обліку вкладень капіталу в торговельне підприємство [Текст] / С. М. Деньга // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. наук. зб. – 2008. − № 3(12). − [б.с].

 

72. Деньга, С. М. Організація контролю і аналізу ефективності вкладення капіталу на торговельному підприємстві [Текст] / С. М. Деньга // Вісник Житомирського державного технологічного університету. − 2008. − № 3(45). − С. 66–76. − (Сер. Економічні науки).

 

[Вгору]

Розділ ІV. Праці С. М. Деньги з інформаційних систем і технологій обліку

 

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

73. Деньга, С. М. Формирование новой учетной системы в Украине [Текст] /С. М. Деньга // Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение : тезисы 4–й Междунар. студ. науч. конф. - Харьков : ХГИ «НУА», 1997. - С. 68–69.

 

74. Деньга, С. М. Матеріально–технічне забезпечення викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» для студентів спеціальності «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-метод. конференції. - Полтава : ПУСКУ, 2002. - Ч. 1. - С. 228–230.

 

75. Верига, Ю. А. Захист інформації в комп’ютерних інформаційних системах бухгалтерського обліку [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 5. - С. 59–64.

 

76. Верига, Ю. А. Комп’ютеризація обліку процесу виробництва за допомогою бухгалтерської програми «1С: Підприємство. Версія 7.7» [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., ( Київ, 19–20 трав. 2004 р.). - К. : КНЕУ, 2004. - С. 398–402.

 

77. Верига, Ю. А. Комп’ютеризація обліку товарних операцій [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Економіка : проблеми теорії і практики. Вип. 194 : в 5 т. : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. - Т 5. - С. 1263–1268.

 

78. Деньга, С. М. Контроль організаційної структури комп’ютерної інформаційної системи бухгалтерського обліку (КІСБО) [Текст] / С. М. Деньга // Регіональні перспективи. - 2004. - № 3–5 (40–42). - С. 408– 411.

 

79. Деньга, С. М. Склад та структура комп’ютерної інформаційної системи бухгалтерського обліку (КІСБО) [Текст] / С. М. Деньга // Вісник Львівської комерційної академії. - 2004. - Вип. 16. - С. 184–189. - (Серія Економіка).

 

80. Верига, Ю. А. Інформаційні системи обліку в управлінні підприємством [Текст] / Ю. А. Верига, С. М. Деньга // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2005. - № 17 : Спеціальний випуск «Економічні науки».− С. 11–13.

 

81. Деньга, С. М. Комп’ютерний облік необоротних активів та МШП у бухгалтерській системі «1С: Підприємство. Версія 7.7» [Текст] / С. М. Деньга // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції : тези доповідей 20–22 квіт. 2005 р. - К. : КНТЕУ, 2005. - Ч. 1. - С. 87–90.

 

82. Деньга, С. М. Інформаційні ресурси як об’єкт обліку [Текст] / С. М. Деньга // Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євроінтеграції : зб. наук. праць - Рівне, 2006. - Ч. 3, вип. 4 (36). - С. 130–137. - (Сер. Економіка).

 

83. Деньга, С. М. Удосконалення інформаційної системи та організації комп’ютерного обліку за програмою «1С: Підприємство. Версія 7.7» [Текст] / С. М. Деньга // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения : материалы Всеукр. науч.-метод. конф. 3–5–мая 2006 г. - Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2006. - С. 202–205.

 

84. Деньга, С. М. Комп’ютеризація обліку на підприємствах різних масштабів та галузей. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] / С. М. Деньга // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2007. - № 576. - С. 409–414.

 

85. Деньга, С. М. Організація облікової політики в комп’ютерних інформаційних системах [Текст] / С. М. Деньга, Н. В. Костяник // Становлення облікової політики в Україні : тези доп. Всеукр. наук. конф. 18–19 трав. 2007 р. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - С. 88–90.

 

86. Деньга, С. М. Організація облікової політики в умовах комп’ютеризації різних видів обліку [Текст] /С. М. Деньга // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2007. - Спецвипуск 22. Ч. 2 – С. 158–163. - (Сер. Економічні науки).

 

87. Деньга, С. М. Організація управлінського обліку в умовах комп’ютеризації [Текст] / С. М. Деньга // Вісник Хмельницького національного університету. - № 6. - Т. 2. - 2007. - С. 129–133. - (Сер. Економічні науки).

 

88. Деньга, С. М. Концепция развития учетных систем предприятий в условиях информационного общества [Текст] /С. М. Деньга // Science and studies of accounting and finance : problems and perspectives : proceedings of the sixth international scientific conference 24 of Oct2008, dedicated to 40 anniversary of the Department of Accounting and Finance of Lithuanian University of Agriculture. - Akademija, Kaunas : 2008.P. 23– 27.

 

89. Деньга, С. М. Розвиток інформаційних систем фінансового управління за бюджетами [Текст] / С. М. Деньга // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С 41–48.

 

90. Деньга, С. М. Розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів та функцій системи як засіб захисту інформації [Текст] / С. М. Деньга // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - С. 16–17.

 

91. Деньга, С. М. Трансформація облікових систем підприємств в умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства [Текст] / С. М. Деньга // Економіка і регіон. Науковий вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. - 2008. - № 3(18). - С. 116–119.

 

[Вгору]

Методичні рекомендації, тексти лекцій

 

92. Деньга, С. М. Iнформацiйнi системи облiку. Система БЕСТ–4 [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / С. М. Деньга, О. В. Артюх. − Режим доступу : http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

93. Деньга, С. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит». Система «БЕСТ4» [Текст] / С. М. Деньга, О. В. Артюх − Полтава : ПУСКУ, 2001. - 48 с.

 

94. Деньга, С. М. Методичні рекомендації і завдання контрольної роботи для студентів спеціальності «Облік і аудит» з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» [Текст] / С. М. Деньга, О. В. Онуфрієнко. − Полтава : ПУСКУ, 2001. - 36 с.

 

95. Деньга, С. М. Iнформацiйнi системи i технологiї облiку [Електрон. ресурс] : електронний опорний конспект лекцiй / С. М. Деньга. − Режим доступу : http://sita.uccu.biz. – Заголовок з титулу екрану.

 

96. Деньга, С. М. Iнформацiйнi системи i технологiї облiку «1С: пiдприємство. Версiя 7.7» [Електрон. ресурс] : лабораторний практикум / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Режим доступу :

http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

97. Деньга, С. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» для студентів спеціальності 7.0501.06 «Облік і аудит» та МІПК. Система «1С: Підприємство. Версія 7.7» [Текст] / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Полтава : ПУСКУ, 2002. - 51 с.

 

98. Деньга, С. М. Навчальна програма з дисципліни «Організація інформаційних систем обліку, контролю, аудиту» для студентів спеціальності 8.0501.06 «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга, Н. М. Ващенко. − Полтава : ПУСКУ, 2002. - 19 с.

 

99. Деньга, С. М. Інформаційні системи і технології обліку : опорний конспект лекцій [Текст] / С. М. Деньга. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. - 107 с.

 

100. Деньга, С. М. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту : методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга, І. Ю. Тарасюк. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. - 32 с.

 

101. Деньга, С. М. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту: навчальні завдання та методичні рекомендації для лабораторних, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» [Текст] / С. М. Деньга, І. Ю. Тарасюк. − Полтава : РВВ ПУСКУ. - 2004. - 40 с.

 

102. Карпенко, О. В. Застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні облікових та контрольно-аналітичних дисциплін: збірник методичних матеріалів до проведення семінару-тренінгу для слухачів педагогічного факультету МІПК [Текст] / О. В. Карпенко, В. О. Подольська, С. М. Деньга. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. - 30 с.

 

103. Деньга, С. М. Сутність і класифікація витрат [Текст] / С. М. Деньга, Н. В. Фірсова // М. І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації : матеріали між нар. наук.-практ. конф. - Донецьк : Дон ДУЕТ, 2005. - Т. 3. - 224 с.

 

104. Деньга, С. М. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті [Текст] : методичні рекомендації / С. М. Деньга, І. Ю. Тарасюк. − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. - 41 с.

 

105. Деньга, С. М. Управлiнськi iнформацiйнi системи в аналiзi та аудитi [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї для самостiйного вивчення дисциплiни та завдання контрольних робiт / С. М. Деньга. − Режим доступу : http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

[Вгору]

Розділ V. Праці вченого з інших економічних наукових проблем.

 

 

Книги

 

106. Деньга, С. М. Торгові знижки (націнки) в умовах ринкової економіки [Текст] / С. М. Деньга // Маркетинг та його соціологічні аспекти - К. : КНЕУ, 1997. - 42 c.

 

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

 

107. Деньга, С. М.  Торговые скидки и наценки [Текст] / С. М. Деньга // Бизнес Информ. - 1998. - 3. - С. 54–56.

 

108. Деньга, С. М. Концептуальна модель організації внутрішньогосподарського обліку в торгівлі [Текст] / С. М. Деньга, Н. О. Філоненко // Економіка : проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. - Вип. 59. - С. 22–28.

 

109. Деньга, С. М. Моделі оптимізації в управлінні товарними запасами [Текст] / С. М. Деньга // Вестник НТУ “ХПИ”, 2001. - Вып. 24. - С. 25–32.

 

110. Деньга, С. М. Бухгалтерська модель підприємства: генетичний аспект [Текст] / С. М. Деньга // Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей 2–ї міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - С. 355.–357.

 

111. Деньга, С. М. Розмежування процесів економічного контролю і аналізу [Текст] / С. М. Деньга // Обліково-аналітичні системи : глобальний і національний аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 16–17 трав. 2006 року. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. - Ч. 2. - С. 14–16.

 

112. Деньга, С. М. Теоретичні аспекти економічного аналізу [Текст] / С. М. Деньга // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 35–річчю кафедри економічного аналізу, 10–12 жовт. 2006 р. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - С. 11–13.

 

113. Деньга, С. М. Эволюция финансового учета товарных запасов [Текст] / С. М. Деньга // Актуальные проблемы учета и финансов в организациях потребительской кооперации, других сферах и отраслях. Учет – Аудит – МСФО : материалы к междунар. науч.-практ. конф., посвященной 175–летию потребительской кооперации России и 50–летию СибУПК, ( Новосибирск, 7–8 апр. 2006 г. ) - Новосибирск : СибУПК, 2006. - С. 46–48.

 

114. Деньга, С. М. Генетичний аспект мікроекономічної системи [Текст] / С. М. Деньга // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць - К. : КНЕУ, 2007. - Вип. 9. - С. 186–193.

 

115. Деньга, С. М. Концепція стратегічного управління ефективністю бізнесу на основі системи збалансованих показників [Текст] / С. М. Деньга // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць - К. : КНЕУ, 2007. - Вип. 10. - С. 241–250.

 

116. Деньга, С. М. Людський капітал як об’єкт обліку [Текст] / С. М. Деньга // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - 2007. - Ч. 1, № 2 (108). - С. 19–25.

 

117. Деньга, С. М. Сутність і класифікація інвестицій [Текст] / С. М. Деньга // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету - 2007. - Ч. 2, вип. 12. - С. 176–185. - (Сер. Економічні науки).

 

118. Деньга, С. М. Вимірювання ефективності в управлінні людським капіталом підприємства [Текст] / С. М. Деньга // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України - 2008. - № 2 (27). - С. 201–204.

 

119. Деньга, С. М. Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства [Текст] / С. М. Деньга // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4 (82). - С. 235–242.

 

120. Деньга, С. М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи [Текст] / С. М. Деньга // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 4–11.

 

 

[Вгору]

Іменний покажчик

 

Артюр  О. В.                   92, 93

Ващенко  Н. М.              36, 37, 38, 41, 44, 45, 96, 97, 98

Верига  Ю. А.                 8, 12, 20, 25, 32, 39, 40, 50, 52, 54, 63, 75, 76, 77, 80

Гусакова  О. С.               40

Жидєєва  Л. І.                 39

Зима  Г. І. 11,                  26

Зюкова  М. М.                33

Карпенко  О. В.              11, 32, 102

Костяник  Н. В.              85

Куценко  В. А.                64

Лучко  М. Р.                   10

Онуфрієнко  О. В.          94

Подольська  В. О.          23, 102

Тарасюк  І. Ю.               100, 101, 104

Філоненко  Н. О.           108

Фірсова  Н. В.                 61, 103