ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

Л.В. ЛИСЕНКО

 

 

 

 

 

Сучасний менеджмент – основа сталого розвитку економіки України

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2008

 

 

ВСТУП

 

Практика управління така ж давня, як існування людства, але більшість вчених вважає, що управління у своєму основному розумінні існувало з тих часів, коли людина за допомогою “батога та пряника” змусила іншу людину зробити що-небудь наперед визначене. Навіть первісні люди жили організованими групами – примітивними формами організацій. Джерела сучасного менеджменту знаходимо в діях Мойсея при виведенні ізраїлітян з Єгипту, Олександра Македонського при управлінні військами, в трактатах мислителів Древнього Китаю, зокрема в “Трактаті про військове мистецтво” Сунь-Цзи. Стародавні вчені встановили важливі принципи організації, висловили основні ідеї, які є близькими до основ сучасного менеджменту.

Важливий внесок у формування передумов управлінської теорії зробила церква, запровадивши описи обов’язків священнослужителів різних рівнів. Чітке оформлення їх обов’язків забезпечувало надходження інформації (розпоряджень) від Папи Римського до мирян, тобто була створена ефективна комунікаційна мережа.

Поява фабричної системи, для якої характерним є розміщення під одним дахом багатьох верстатів, що працювали за допомогою енергії зумовила подальший розвиток науки управління

У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.

За роки незалежності в Україні також досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні  менеджменту.

Було реорганізовано старі структури управління і влади, при цьому використовувалися західні моделі управління. Сучасний вітчизняний менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як типом власності, формою державного устрою, мірою розвитку ринкових відносин.

Виходячи з того, що ефективний менеджмент є визначальним для діяльності підприємства в галузях народного господарства країни і потреба в якісному управлінні буде зростати, набуття знань про управління є актуальним не лише для студентів та викладачів, а й для тих, хто вже залучений до здійснення процесу управління.

Даний покажчик літератури розрахований на студентів, аспірантів, професорсько - викладацький склад та управлінців - практиків. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних та інших наукових робіт .

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі, під час перегляду нових періодичних та інформаційних видань, книг. Основними критеріями відбору були наукова цінність та актуальність матеріалів.

В покажчик увійшли матеріали за період 2000 - 2008 роки, які розташовані в  систематичному порядку та за алфавітом в межах розділів.

Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної та наукової літератури, а також отримати доступ до електронних повнотекстових навчальних та наукових видань, статей з періодичних видань через локальну мережу ПУСКУ та мережу INTERNET.

  

Покажчик містить наступні розділи:

 

1. Історія менеджменту

1.1. Видатні менеджери

2.Теоретичні засади менеджменту

3. Менеджмент окремих галузей діяльності

3.1.Виробничий менеджмент

3.2.Інвестиційний менеджмент

3.3.Інноваційний менеджмент

3.4.Екологічний менеджмент

3.5.Корпоративне управління

3.5.1. Корпоративна культура

3.6.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

3.7.Менеджмент персоналу

3.7.1.Тести

3.7.2.Тренінги

3.8. Менеджмент  соціально – культурної сфери

3.9. Менеджмент якості

3.10. Міжнародний менеджмент

3.11. Податковий менеджмент

3.12. Рекламний менеджмент

3.13. Регіонально - адміністративний менеджмент

3.14. Ситуаційний менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

1. Історія менеджменту

 

1.1. Видатні менеджери

 

1.Кришталь, Г.О.  На рубеже ХIХ-ХХ вв. С.В. Витте - принципиально новый тип чиновника-менеджера [Текст] / Г.О. Кришталь / / Экономическое возрождение России. − 2004. − N1. − С.90-96.

 

2.Лi Якокка : легенда американського менеджменту / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006.− 23 черв. − С.24.

 

3.Синебрюхов, Л. Чудо – пылесос [Текст] : деньги основателя Electrolux создали туристическую индустрию на Багамах / Л. Синебрюхов / / Мир денег. − 2006. – N 9. − С.46-49.

 

[Вгору]

2. Теоретичні засади менеджменту

 

4.Основи менеджменту [Текст] : навч. посiбник / Є.К. Бабець, А.Г. Максимчук,  В.П. Стасюк, А.П. Чернов. − К. : Професiонал , 2007. − 496 с.

65.290-21я73 О-75

 

5.Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : пiдручник / Г.В. Осовська . − 3-є вид., перероб. i доп . − К. : Кондор, 2008. − 664 с.

65.290-21я73 О-75

 

6.Охрiменко, А.Г.  Основи менеджменту [Текст] : навч. посiбник / А.Г. Охрiменко. − К. : Центр навчальної лiтератури, 2008. − 130 с.

65.290-21я73 О-92

 

[Вгору]

3. Менеджмент окремих галузей діяльності

 

3.1. Виробничий менеджмент

 

7.Бєлов, Ю.П. Роль iнфраструктури пiдприємства при розробцi системи менеджменту харчової безпеки [Текст] / Ю.П. Бєлов / / Мясное дело. − 2008. – N 9. − С.70-71.

 

8.Бражник, М. Понятия системы, структуры и формы в управлении производством [Текст] / М.  Бражник / / Проблемы теории и практики управления. − 2007. – N 12. − С.47-52.

 

9.Кононова, В.Модернизация производственных систем как фактор повышения конкурентоспособности предприятий [Текст] / В. Кононова / / Проблемы теории и практики управления. − 2006. − N11.− С.8-18.

 

10.Управление крупным предприятием [Текст] : монография / под ред. Н.А. Будагьянц,  А.В. Козаченко, А.Н. Ляшенко  [и др.]. − К. : Лiбра , 2006.− 384 с.

65.290-21 У67

 

[Вгору]

3.2. Інвестиційний менеджмент

 

11.Гусев, С. Затраты, превращающиеся в инвестиции : для субъектов экономики экология - это не только затраты, но и возможность выхода на новые рынки, сокращения издержек и получения новых конкурентных преимуществ [Текст] / С. Гусев / / Компаньон. − 2006. – N 46.− С.29-31.

 

12.Мiсце i роль iнвестицiйного менеджменту в стратегiї антикризового управлiння [Текст] / / Антикризове управлiння пiдприємством [Текст] : навч. посiбник / А.М.  Штангрет, О.I.Копилюк. − К., 2007. − С.269-273.

 

13.Правик, Ю.М. Iнвестицiйний менеджмент [Текст] : навч. посiбник / Ю.М. Правик. − К. : Знання , 2007. − 431 с.

 

14.Тейлор, Дж. Органiзацiйнi змiни в унiверситетах Великої Британiї: новi моделi iнвестицiйного менеджменту та роль академiчного персоналу [Текст] / Дж.  Тейлор / / Вища школа. − 2008. − N 1. − С.99-122.

 

[Вгору]

3.3. Інноваційний менеджмент

 

15.Жихарев, И.В. Нанотехнологии в мире и Украине: проблемы и перспективы [Текст]  / И.В.  Жихарев, В.И.  Ляшенко / / Економiчний вiсник Донбасу. − 2007. − N 1. − С.117-145.

 

16.Инновационный менеджмент: постановка задач в рамках обобщенной модели [Текст] / / Проблемы теории и практики управления. −2007. − N 11. − С.85-93.

 

17.Курченко, Л. Премия за ошибку : Carl Zeiss стала мировым лидером в высокотехнологичных нишах в том числе и потому, что премирует сотрудников за провальные проекты [Текст]  / Л. Курченко / / Компаньон. − 2007. – N 44. − С.46-49.

 

18.Лавриненко, И. Инноваторам нужны не деньги : управление инновационными проектами  [Текст] /  И.  Лавриненко / / Компаньон. − 2007. − N 32-33. −С.32-38.

 

19.Максiмова, В.Ф. Iнформацiйний процес функцiональної iнтеграцiї в управлiннi [Текст] / В.Ф.  Максiмова,  О.В. Артюх / / Проблеми науки. − 2007. −N 10. − С.14-19.

 

20.Матiєнко, В.М. Венчурне фiнансування iнновацiйної дiяльностi пiдприємств [Текст] / В.М.  Матiєнко / / Економiчний вiсник Донбасу. − 2008. – N 1. − С.156-158.

 

21.Михайлова, Л.I. Iнновацiйний менеджмент [Текст] : навч. посiбник / Л.I. Михайлова,  С.Г. Турчiна. − К. : ЦУЛ, 2007. − 248 с.

 

22.Овєчкiна, О.А. Огляд методiв оцiнки iнновацiйного потенцiалу економiчних суб'єктiв [Текст] / О.А.  Овєчкiна, К.В.  Iванова / / Економiчний вiсник Донбасу. − 2007. – N 4. − С.130-140.

 

[Вгору]

3.4. Екологічний менеджмент

 

23.Гусев, С.  Затраты, превращающиеся в инвестиции : для субъектов экономики экология - это не только затраты, но и возможность выхода на новые рынки, сокращения издержек и получения новых конкурентных преимуществ [Текст] / С. Гусев / / Компаньон. − 2006.− N46. − С.29-31.

 

24.Постникова, Н.Н. Принципы построения и функционирования превентивной системы экологического менеджмента [Текст] / Н.Н Постникова, Л.Г. Дубицкий / / Методы менеджмента качества. − 2007.− N12. − С.20-23.

 

25.Системы экологического менеджмента: немецкий опыт и состояние в Украине [Текст] / / Бизнес и безопасность. −2008. − N4.− С.30-32.

 

26.Сологуб, О.П. Реформування системи екологiчного управлiння в умовах сталого розвитку [Текст] / О.П.  Сологуб / / Формування ринкових вiдносин в Українi. − 2007. − Вип.3. − С.110-113.

 

27.Фастолович, В.А. Система екологiчного менеджменту в пiдприємствi [Текст] / В.А. Фастолович  / / Економiка АПК.− 2007. − N7.− С.81-84.

 

28.Экологический менеджмент-элемент интегрированной системы управления предприятием [Текст] / / Проблемы теории и практики управления. − 2008.− N4.− С.86-96.

 

[Вгору]

3.5. Корпоративне управління

 

29.Голышенкова, О.  Построение корпоративного университета [Текст] / О. Голышенкова / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 5. − С.30-36.

 

30.Дементьева, А.Акционерная форма собственности и корпоративное управление [Текст] / А Дементьева. / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. – N 12. - С.75-84.

 

31.Дубовицкая, Е. Риски корпоративного управления [Текст] / Е. Дубовицкая / / Проблемы теории и практики управления. − 2007. – N 12. − С.85-92.

 

32.Исаев, Д.  Проблемы информационного обеспечения корпоративного управления [Текст] / Д. Исаев / / Проблемы теории и практики управления.− 2007. – N 11. − С.74-78.

 

33.Кулижський, О.  Вiд людей-до систем? Управлiння групою корпорацiй [Текст] / О. Кулижський / / Консалтинг в Українi. − 2007. − N12.− С.43-44.

 

34.Панфилова, Е. Некоторые аспекты формирование системы корпоративного управления в промышленной организации [Текст] / Е.  Панфилова / / Проблемы теории и практики управления.− 2008. – N 4. − С.48-61.

 

35.Птащенко, Л.О. Впровадження системи контролiнгу в корпоративне управлiння [Текст] / Л.О. Пташенко / / Формування ринкових вiдносин в Українi.− 2007. − N11. − С.54-59

 

36.Птащенко, Л.О. Методичнi основи оцiнки ефективностi забезпечення корпоративних iнтересiв [Текст] /  Л.О.  Птащенко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. − 2007. – N 10. − С.3-7.

 

37.Семенов, М.  Сценарий независимости [Текст] : существует три основных сценария построения совета директоров международного класса, включающего независимых участников / М.  Семенов  / / Компаньон. − 2008. – N 12.− С.52-54.

 

38.Смоляр, Л.Г. Роль корпоративного центру та труднощi, якi виникають у компанiї при його створеннi [Текст] / Л.Г. Смоляр / / Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2008. – N 17.− С.29-31.

 

39.Сучасний розвиток корпоративного управлiння у банкiвськiй дiяльностi [Текст] / / Вiсник Нацiонального банку України. − 2008.− N1. − С.65-68.

 

40.Терентьев, А.Р.  Управление корпорациями на основе методологии нейронных сетей [Текст] / А.Р.  Терентьев / / Экономическое возрождение России. − 2007. – N 2.− С.60-67.

 

41.Трэд, Н.Д. Ценность доброй молвы [Текст] : научиться управлять корпоративной репутацией национальному бизнесу помогут проверенные методики международных организаций / Н.Д. Трэд / / Компаньон. − 2008. – N 9. − С.48-49.

 

42.Холявчук, П. Корпоративное обучение: влияние оргвопросов на эффективность тренинга [Текст] / П.  Холявчук / / Управление персоналом - Украина.− 2008. – N 2. − С.46-51.

 

43.Ягмурджи, А.В. Корпоративне управлiння пiдприємством: стан i розвиток економiко - правових засад [Текст] / А.В. Ягмурджи / / Вiсник економiчної науки України. − 2007. – N 2. − С.160-163.

 

3.5.1. Корпоративна культура

 

44.Брустинов, Д.М.  Вплив корпоративної культури на дiяльнiсть менеджерiв [Текст]  / Д.М. Брустинов, Т.  Калiнiченко / / Держава та регiони. − 2008.− N 1.− С. 31-33.

 

45.Демин, Д.  Корпоративная культура. Средство промывки мозгов ? [Текст] / Д. Демин / / Управление персоналом. − 2008. − N6. − С.79-82.

 

46.Колесник, С. Особенности формирования корпоративной культуры крупного промышленного предприятия [Текст] / С.  Колесник / / Менеджер по персоналу.− 2008.− N4. − С.22-27.

 

47.Лагутiна, Т.  Корпоративна культура в системi управлiння персоналом органiзацiї [Текст] / Т. Лагутiна / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. − 2008. − N2.− С.32-42.

 

48.Матукова, Г.I.  Розвиток корпоративної культури органiзацiй: сучасний стан й актуальнi проблеми [Текст]  / Г.I. Матукова / / Держава та регiони. − 2008. − N1. − С.96-99.

 

49.Разумова, Е.Д. Формирование основ корпоративной культуры у студентов экономических специальностей в процессе обучения в вузе [Текст] / Е.Д. Разумова / / Высшее  бразование сегодня. − 2008. − N4.− С.24-26.

 

[Вгору]

3.6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

50.Пазуха, М.Д.  Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть: загальнi положення  [Текст] : навч. посiбник / М.Д. Пазуха. − К. : ЦУЛ, 2008.− 230 с.

65.9(4Укр)8я73 П12

 

51.Управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю [Текст] : навч. посiбник / за ред. I.I. Дахно.− К. : Центр навчальної лiтератури, 2007. − 328 с.

65.9(4Укр)8-21я73 У67

 

52. Торгова, Л.В. Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] : навч.-метод. посiбник / Л.В. Торгова, О.В. Хитра, 2006. − 512 с. 

65.9(4Укр)8я73 Т60

 

[Вгору]

3.7. Менеджмент персоналу

 

53.Андровский, М. Оплата сейлов. Что нового? [Текст] / М.  Андровский / / Практика продаж. − 2008. – N 4. − С.10-13.

 

54.Аткинсон, М. От босса - к лидеру [Текст] / М.  Аткинсон / / Менеджер по персоналу.− 2008. – N 4. − С.10-13.

 

55.Баєва, О. Бiологiчнi засади мотивацiї: фiзiологiчнi механiзми розвитку мотивацiй [Текст] / О.  Баєва / / Персонал. − 2008. – N 1. − С.14-21.

 

56.Беляева, М. Как защититься от недобросовестных топ - менеджеров [Текст] / М.  Беляева  / / Управление персоналом. − 2008. – N 7. − С.38-39.

 

57.Береза, Н. Управление человеческим капиталом при ребрендинге [Текст] / Н. Береза / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 4. − С.4-9.

 

58.Бондаренко, Е. Управление эффективностью [Текст] / Е. Бондаренко / / Менеджер по персоналу. −2008. – N 5. − С.52-61.

 

59.Букалов, А.В. Соционика в эффективном менеджменте: практическое применение [Текст] / А.В. Букалов, О.Б.  Карпенко / / Менеджмент и кадры. − 2008. – N 2. − С.7-9.

 

60.Вандакурова, Е. Переговоры. Никаких игр. Просто работа [Текст] / Е. Вандакурова / / Управление персоналом. − 2008. – N 6. − С.69-74.

 

61.Вишнякова, М. Длительные отношения с людьми должны основываться на правде. Способы подбора персонала [Текст] / М. Вишнякова / / Управление персоналом. − 2008. − N18.− С.66-74.

 

62.Волобуев, М. Методы поиска персонала [Текст] / М.  Волобуев / / Менеджер по персоналу. −2008. – N 4.− С.40-45.

 

63.Гладков, Э. Современные подходы в привлечении персонала [Текст] / Э.  Гладков / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 9.− С.14-16.

 

64.Гладков, Э. HR - аспекты внедрения клиентоориентированности [Текст] / Э. Гладков / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 4.− С.16-22.

 

65.Глуховская, Т. Роль имиджа работодателя в привлечении персонала [Текст] / Т.  Глуховская / / Управление персоналом - Украина.− 2008. – N 9. − С.34-36.

 

66.Голышенкова, О.Построение корпоративного университета [Текст] / О. Голышенкова / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 5. − С.30-36.

 

67.Гуленко, В.В. Использование человеческого фактора в деле [Текст] / В.В.  Гуленко / / Менеджмент и кадры. − 2008. – N 4. − С.7-12.

 

68.Дидыч, Т. Управление персоналом банка [Текст] / Т. Дидыч / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 5. − С.16-20.

 

69.Евтюхина, Е. Handhynting" идет на замену Headhunting. Банкам все сложнее найти не "топовую" голову, а нормальные рабочие руки [Текст] / Е. Евтюхина / / Банковское обозрение. − 2008. – N 9. − С.60-64.

 

70.Забиров, М.В.Сравнение соционической типологии и типологии личности Майерс-Бриггс [Текст] / М.В.  Забиров / / Менеджмент и кадры. − 2008. – N 8. − C. 41-48.

 

71.Илейко, И.Специфика подбора торгового персонала [Текст] / И.  Илейко / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 9. − С.17-19.

 

72.Калашников, К. Роль и место теорий лидерства и командообразования [Текст] / К. Калашников / / Управление персоналом.− 2008. – N 6. − С.46-47.

 

73.Клинкова, Е. Управление трудовой мобильностью персонала [Текст]  / Е. Клинкова // Менеджер по персоналу. − 2008. – N 5. − С.22-29.

 

74.Кови, Стивен  Лидерство, основанное на принципах [Текст] : пер. с англ / Стивен Кови . − М. : Альпина Бизнес Букс , 2008. − 300 с.

88.53 К56

 

75.Кожухар, В.М. Стили организационно-управленческих взаимодействий и проблема их распознавания [Текст] / В.М. Кожухар / / Управление персоналом. − 2008. – N 5. − С.48-50.

 

76.Козачук, Н. Системный подход к подбору персонала [Текст] / Н. Козачук / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 4. − С.23-28.

 

77.Колодей, Криста Моббинг [Текст] : психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления : [пер. с нем.] / Криста  Моббинг  Колодей . − Х. : Гуманитарный Центр, 2007. − 368 с.

88.53 К61

 

78.Колосова, М. Как отличить результативного руководителя от "псевдо"? Критерии эффективности [Текст] / М.  Колосова / / Управление персоналом. − 2008. – N 18.− С.36-39.

 

 

79.Коркина, Т. Японская система управления персоналом (обзор по итогам командировки) [Текст]  / Т. Коркина, И. Боровикова / / Управление персоналом.− 2008. – N 6. − С.26-29.

 

80.Корниенко, В.А. Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала [Текст] / В.А. Корниенко / / Научные и технические библиотеки.− 2008. – N 7. − С.72-80.

 

81.Костромина, Н. Секреты рекрут - мастерства [Текст] / Н. Костромина / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 9.− С.56-57.

 

82.Лагоцька, Н. Будьте нашими! Розробка програми лояльностi клiєнтiв [Текст] / Н. Лагоцька / / Консалтинг в Українi. − 2008. – N 3. − С.26-36.

 

83.Лебедик, Л. Розвиток лiдерства майбутнiх менеджерiв у технологiях кооперативного навчання [Текст] / Л.  Лебедик / / Шлях освiти. − 2008. – N3. − С.22-25.

 

84.Лукина, А.Специфика подбора персонала в сфере рекламы и PR [Текст] / А. Лукина / / Управление персоналом - Украина.− 2008. – N 9. − С.20-21.

 

85.Лукьянчикова, М. HR - бенчмаркинг [Текст] / М.  Лукьянчикова / / Менеджер по персоналу. −2008. – N 4. − С.54-57.

 

86.Лучанинов, С. Матричный метод измерения резуьтативности как инструмент мотивации персонала [Текст]  / С. Лучанинов / / Менеджер по персоналу. − 2008. − N5. − С.38-46.

 

87.Мегедь, В.В. Вербальное и невербальное общение [Текст] / В.В. Мегедь / / Менеджмент и кадры.− 2008. – N 8. − С.56-62.

 

88.Михайлова, О. Самооценка и финансовая оценка профессиональной деятельности [Текст]   / О. Михайлова / / Управление персоналом. − 2008. – N 6. − С.30-32.

 

89.Ненiч, Т. Штатний розпис. Вимоги до складання [Текст] / Т.  Ненiч / / Заработная плата.− 2008. – N 5. − С.9-15.

 

90.Обов'язки керiвних фахiвцiв пiдприємства [Текст]  / / Легка промисловiсть. − 2008. – N 1. − С.19-20.

 

91.Овчинникова, Т.И. Заработная плата как средство управления персоналом крупной хозяйствующей структуры (на примере ОАО "Концерн "Созвездие") [Текст] / Т.И. Овчинникова, А.В. Скопенкова / / Управление персоналом. −2008. – N 5. − С.51-55.

 

92.Осовська, Г.В. Менеджмент органiзацiй [Текст] : навч. Посібник / Г.В. Осовська,  О.А. Осовський . − К. : Кондор , 2005. −860 с.

65.290-21я73 О-75

 

93.Оуэн, Хилари  Призвание - лидер [Текст] : полное руководство по эффективному лидерству : пер. с англ. / Хилари Оуэн,  Вики Ходжсон ,  Найджел Газзард . − Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс , 2005. − 384 с.

88.53 О-90

 

94.Перетятько, А. Розробка ефективної системи управлiння персоналом [Текст]  / А. Перетятько, О. Таряник / / Персонал. − 2008. – N 1.− С.42-45.

 

95.Прошкин, Б.Г. О двух формах организации стимулирования [Текст] / Б.Г.  Прошкин / / Управление персоналом. − 2008. – N 6. − С.41-45.

 

96.Рутицкая, В. Стратегические задачи будущего [Текст] / В. Рутицкая / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 4. − С.68-73.

 

97.Реймаров, Г.А. Комплексная оценка персонала [Текст] / Г.А.  Реймаров, В.В. Ионов, Н.П. Соловьев / / Управление персоналом. − 2008. – N 7.− С.42-48.

 

98.Рейманов, Г.А. Экспертная оценка персонала, точно? Объективно ? / Г.А. Рейманов / / Управление персоналом. − 2008. – N 5. − С.44-47.

 

99.Савинцева, Г. Системная оценка кандидатов на основе заполнения кандидатами типовых анкет работодателя [Текст]  / Г. Савинцева / / Управление персоналом. − 2008. – N 5. − С.15-19.

 

100.Сотников, Е. Как распознать "бобра", или кто нужен вашей компании ? [Текст]  / Е.  Сотников / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 9. − С.62-64.

 

101.Старинская, А. Преимущество, превращающееся в помеху [Текст] : неформальные связи, сложившиеся в команде в конкретных условиях, помогают работе, но если условия меняются, то они могут стать отягощающими / А. Старинская / / Компаньон. − 2008. – N 39. − С.78-82.

 

102.Стрельникова, Л. Оценка топ - менеджеров [Текст] / Л. Стрельникова / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 4. − С.62-66.

 

103.Стрельникова, Л. Роль наставничества в адаптации [Текст]  / Л. Стрельникова  / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 3.− С.48-51.

 

104.Те Хан, Рю  "Я не люблю игр с нулевой суммой " [Текст] : LG Electronics в Украине / Те Хан Рю / / Компаньон. − 2008. – N 14. − С.32-36.

 

105.Топчий, Т. Онлайн - рекрутмент. Обзор тенденций [Текст] / Т. Топчий / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 9. − С.22-24.

 

106.Удалова, Е.А. Соционика в работе с персоналом, или что показывает МВТI  [Текст] / Е.А. Удалова / / Менеджмент и кадры. − 2008. – N 4.− С.13-24.

 

107.Удалова, Е.А. Соционика в работе с персоналом или что показывает МВТI [Текст] / Е.А. Удалова / / Менеджмент и кадры. - 2008. – N 2. − С.10-27.

 

108.Усович, К. "Зря - плата", HR - инвестиция или бег с волками ? [Текст] / К. Усович / / Управление персоналом.− 2008. – N 7. − С.16-19.

 

109.Хамайдюк, О. Професiйна пiдготовка , перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв [Текст] / О. Хамайдюк / / Довiдник кадровика.− 2008. – N 10. − С.97-104.

 

110.Цветков, М. Коучинг управления временем [Текст]  / М. Цветков / / Управление персоналом - Украина.− 2008.− N3.− С.20-22.

 

111.Чуркина, М. Тренинг для тренеров [Текст] / М. Чуркина, Н.  Жалько / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 4.− С.46-52.

 

112.Ширяева, Е. Создание привлекательного имиджа работодателя [Текст] / Е. Ширяева / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 4.− С.14-15.

 

113.Шкилев, М. Наставничать или коучить? [Текст]  / М. Шкилев / / Управление персоналом - Украина. − 2008. – N 3. − С.17-19.

 

[Вгору]

3.7.1. Тести

 

114. Визначення стилю керiвництва [Текст]: тест / / Персонал. − 2007. – N 11-12.− С.121-123.

 

115. Дiагностика професiйної компетентностi керiвникiв рiзного рiвня [Текст] : тест / / Персонал. − 2008. – N 1.− С.96-99.

 

116.Реуцкий, М.В.  Психогеометрический тест С. Деллингер: новое видение [Текст]  / М.В. Реуцкий / / Менеджмент и кадры.− 2007. – N 10. − С.14-20.

 

117.Самоактулизационный тест (САТ) [Текст]: тест / / Менеджер по персоналу. − 2008. – N 5. − С.62-74.

 

118.Черняева, Г.  Как не допустить агрессора к персоналу [Текст]: тест / Г.  Черняева / / Управление персоналом. − 2007. – N 17. − С.81-87.

 

[Вгору]

3.7.2. Тренінги

 

119.Балашова, Е. Тренинговые упражнения для обслуживающего персонала [Текст] / Е. Балашова / / Гостиничный бизнес : как достичь безупречного сервиса / Е.А, Балашова. − М., 2005.− С.101-110.

65.432я73 Б20

 

120.Чуркина, М. Тренинг для тренеров [Текст] / М. Чуркина, Н. Жалько / / Менеджер по персоналу.− 2008. − N4. − С.46-52.

 

121.Зубарев, И. Обучение складского персонала : цели, ошибки, показатели [Текст]  / И. Зубарев / / Товаровед продовольственных товаров.− 2008. − N9. − С.25-28.

 

[Вгору]

3.8. Менеджмент соціально – культурної сфери

 

122.Бурега, В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы [Текст]  : монография / В. Бурега.− К. : Изд. центр "Академия" , 2001.− 272 с.

65.050 Б91

 

123.Князев, Ю. Социальные функции современного государства [Текст]  / Ю. Князев / / Проблемы теории и практики управления. − 2008. – N 1. − С.28-38.

 

124.Михеева, Н.А. Менеджмент в социально-культурной сфере [Текст]  : учеб. пособие  / Н.А. Михеева, Л.Н. Галенская. − СПб. : Изд-во Михайлова В.А. , 2000.− 170 с.

65.050я73 М51

 

125.Новиков, А.А.  Управление социально-экономической работой в потребительском обществе [Текст] : автореф. дис.: 08.00.05 / А.А. Новиков . − Белгород : Белгородский ун-т потреб. кооперации , 2004.− 26 с.

65.421.8 Н73

 

126.Скiдiн, О.Л. Основи використання соцiальних технологiй в управлiннi вищими закладами освiти  [Текст] :  навч. посiбник / О.Л. Скiдiн .Запорiжжя : ЗДУ, 2003. − 277 с.

74.58(4Укр)-21я73 С42

 

127.Юлдашев, А.  Социальный менеджмент: к вопросу о национальной доктрине реформирования общества [Текст] / А. Юлдашев, Ю. Мирошниченко / / Персонал.− 2002. – N 5. − С.42-46.

 

[Вгору]

3.9. Менеджмент якості

 

128.Касьянов, С.В. Результативность и эффективность методов получения информации о качестве продукции [Текст] / С.В Касьянов, Д.Т. Сафаров / / Методы менеджмента качества. − 2007. – N 10. − С.40-47.

 

129.Орлов, П. Економiчнi аспекти впровадження систем менеджменту якостi на промислових пiдприємствах [Текст] / П. Орлов / / Економiка України. − 2008. – N 2. − С.17-26.

 

130.Рыжкин, И.Ю.  Устранение потерь в рабочем процессе [Текст] / И.Ю.  Рыжкин / / Методы менеджмента качества. − 2007. − N 12. − С.4-7.

 

131.Постникова, Н.Н. Принципы построения и функционирования превентивной системы экологического менеджмента [Текст] / Н.Н. Постникова,  Л.Г. Дубицкий / / Методы менеджмента качества. − 2007. – N 12. − С.20-23.

 

132.Шпер, В.Л. Проблемы надежности продукции в отечественной и зарубежной периодике [Текст] / В.Л. Шпер / / Методы менеджмента качества.− 2007. – N 12. − С.44-47.

 

133.Векслер, Е.М. Менеджмент якостi [Текст] : навч. посiбник / Е.М. Векслер, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич. − К. : Професiонал , 2008. − 320 с. 

65-823.2-21я73 В26

 

[Вгору]

3.10. Міжнародний менеджмент

 

134.Добровольська, К. Високе мистецтво [Текст] : дiлова етика та етикет у мiжнародному менеджментi / К.  Добровольська / / Консалтинг в Українi. − 2008. – N 4. − С.16-20.

 

135.Мiжнародний менеджмент [Текст] : навч. посiбник / Л.I. Михайлова, О.Ю. Юрченко, Ю.I. Данько, А.М. Михайлов. − К. : Центр навчальної лiтератури, 2007.− 200 с.

 65.582.050я73 М58

 

136.Мiжнародний менеджмент [Текст]: навч. посiбник / за ред. О.Б. Чернеги, В.С. Бiлозубенко,  О.В. Озарiна, А.А. Семенова. − К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. − 592 с. 

65.582.050я73 М58  

 

137. Яхно, Т.П. Мiжнародний менеджмент [Текст] : навч. посiбник / Т.П. Яхно,  I.А. Лапшина. − Львiв : Компакт-ЛВ , 2005. − 304 с.

65.582.050я73 Я90

 

[Вгору]

3.11. Податковий менеджмент

 

138.Носков, А.С.  Корпоративный налоговый менеджмент кредитных организаций [Текст] / А.С. Носков / / Банковские услуги. − 2007. – N 11. − С.30-34.

 

139.Рева, Т.М.  Податковий менеджмент [Текст]  : навч. посiбник / Т.М. Рева .− 2-ге вид., перероб. та доп.− К. : ЦУЛ , 2005.− 304 с.

 

140.Романюк, М.В. Напрями удосконалення системи податкового менеджменту в Українi [Текст]  / М.В. Романюк / / Формування ринкових вiдносин в Українi. − 2008.− Вип.2. − С.41-45.

 

[Вгору]

3.12. Рекламний менеджмент

 

141. Лук'янець, Т.I. Рекламний менеджмент [Текст]: навч. посiбник / Т.I. Лук'янец .− 2-ге вид., доп . − К. : КНЕУ , 2003. − 440 с.

76.0я73 Л84

 

142.Ляшенко, С.В. Управление рекламой на предприятии [Текст] / С.В. Ляшенко / / Економiчний вiсник Донбасу. − 2008. – N 1.− С.112-124.

 

143.Пазуха, М.Д. Реклама у пiдприємницькiй дiяльностi [Текст]: навч. посiбник / М.Д. Пазуха,  М.В. Iгнатович. − К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. − 176 с.

65.421-803я73 П12

 

[Вгору]

3.13. Регіонально  -  адміністративний менеджмент

 

144.Антонюк, О. Адмiнiстративний менеджмент: теоретико - методологiчнi засади [Текст] / О. Антонюк / / Персонал. − 2007. − N2. − С.56-62.

 

145.Гаврилов, А.И. Региональная экономика и управление [Електрон. ресурс] : учеб. пособие / А.И. Гаврилов.− М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2002. − 239 с.

 

146.Зiнь, Е.А. Регiональна економiка [Текст] : пiдручник / Е.А. Зiнь.− К. : Професiонал, 2007. − 528 с.

65.049(4Укр)6я73 З-63

 

147.Иванов, В.В.  Муниципальный менеджмент [Текст] : справочное пособие / В.В. Иванов, А.Н. Коробова.− М. : ИНФРА-М , 2002. − 202 с.

65.050.2я2 И20

 

148.Круш, П.В. Мунiципальне управлiння [Текст] : навч. посібник / П.В. Круш , О.О. Кожемяченко. − К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. − 168 с.

67.9(4Укр)300.66я73 К84

 

149.Маркiна, I.А. Регiонально-адмiнiстративний менеджмент [Текст]: курс лекцiй / I.А. Маркiна,  I.А. Стародубець . − Полтава : РВВ ПКI, 2000. − 116 с.

67.9(4Укр)300я73 М27

 

150.Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы [Текст] : учебник / П.М. Нестеров,  А.П. Нестеров.− М. : ЮНИТИ, 2002.− 365 с.

65.050я73 Н56

 

151.Новiков, Б.В. Основи адмiнiстративного менеджменту [Текст] : навч. посiбник / Б.В. Новиков,
Г.Ф. Сiнiок, П.В. Круш. − К. : Центр навчальної лiтератури, 2004. − 560 с.

65.050я73 Н73

 

152. Панкрухин, А.П.  Маркетинг территорий [Текст] : учеб. пособие / А.П. Панкрухин.− М. : Изд-во РАГС, 2002.− 328 с.

65.050.21 П16 грн. 54.60

 

153.Public Administration 98/99  [Text] / Edited by Howard R. Balanoff. − 5th ed. − Guilford : Dushkin/McGraw-Hill , 1998. − 245 p.

67.9(7СПО)301 Д36

 

[Вгору]

3.14. Ситуаційний менеджмент

 

154.Василенко, В.О. Ситуацiйний менеджмент  [Текст]  : навч. посiбник / В.О. Василенко,  В.I. Шостка. − К. : ЦУЛ , 2005. − 372 с.

65.290-21я73 В19

 

155.Исмаилова, Ш.Т. Методические основы формирования ситуационного управления конкурентноспособностью производственных предприятий [Текст] / Ш.Т. Исмаилова, М.О. Магомедов,  Б.В. Мелехин / / Экономическое возрождение России. − 2005. – N 1. − С.69-75.

 

156.Павлик, В.П. Ситуацiйне управлiння в сiльськогосподарському виробництвi [Текст]   / В.П. Павлик / / Економiка АПК. − 2006. – N 8. − С.47-52.

 

157.Павлик, В.П. Ситуацiйне управлiння при виробництвi цукрових бурякiв [Текст] / В.П. Павлик / / Економiка АПК. − 2008. − N8. − С.74-80.

 

158.Перебийнiс, В.I. Адмiнiстративний ресурс управлiння [Текст] / В.I. Перебийнiс / / Полтавський регiон: на пульсi держави. − 2007. – N 2.− С.136-139.

 

159.Филиппович, А. Подготовка специалистов по управлению : ситуационные центры в образовании [Текст] / А.  Филиппович / / Проблемы теории и практики управления. − 2007. – N 1.− С.109-116.

 

160.Юсуфова, А. Особливостi ситуацiйного управлiння на торговельних пiдприємствах [Текст] / А.  Юсуфова / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету.− 2006. – N 6. − С.59-69.

 

161.Юсуфова, А. Оцiнка ефективностi стратегiчного ситуацiйного управлiння  [Текст] / А. Юсуфова / / Формування ринкових вiдносин в Українi. − 2007. – N 2.− С.150-155.

 

 

[Вгору]

Іменний покажчик

Андровский, М. 55

Антонюк, О. 144

Аткинсон, М. 54

Бабець, Є.К. 4

Балашова, Е. 119

Баєва, О. 34 55

Бєлов, Ю.П. 7

Беляева, М. 56

Береза, Н. 57

Бiлозубенко, В.С. 136

Бондаренко, Е. 58

Бражник, М. 8

Будагьянц Н.А. 10

Букалов, А.В. 59

Бурега, В. 122

Вандакурова, Е. 60

Василенко, В.О. 154

Витте С.В. (про нього) 1

Вишнякова, М. 61

Волобуев, М. 62

Гаврилов, А.И. 145

Галенская, Л.Н. 124

Гладков, Э.  63

Глуховская, Т. 65

Голышенкова, О. 66

Гуленко, В.В. 67

Гусев, С. 11

Данько Ю.I.  135

Дахно I.I. 51

Дидыч, Т. 68

Добровольська, К. 134

Дубицкий Л.Г. 24

Евтюхина, Е. 69

Жалько, Н.  111

Жихарев, И.В. 15

Забиров, М.В.  70

Зiнь, Е.А.  146

Зубарев, И.  121

Иванов, В.В. 147

Илейко, И. 71

Исмаилова, Ш.Т. 155

Ігнатович, М.В.

Калашников, К. 72

Клинкова, Е.  73

Князев, Ю. 123

Кови, Стивен  74

Козаченко, А.В. 10

Козачук, Н.  76

Кожухар, В.М. 75

Колодей, Криста Моббинг 77

Колосова, М. 78

Кононова, В. 9

Копилюк О.I. 12

Коркина, Т. 79

Корниенко, В.А. 80

Костромина, Н. 81

Кришталь, Г.О. 1

Круш, П.В. 148

Курченко, Л.  17

Лавриненко, И. 18

Лагоцька, Н.  82

Лап шина, I.А.  137

Лебедик, Л. 83

Лi Якокка 2

Лукина, А.  84

Лук'янець, Т.I.  141

Лукьянчикова, М. 85

Лучанинов, С. 86

Ляшенко  А.Н. 10

Ляшенко В.И.  15

Ляшенко, С.В. 142

Максiмова, В.Ф.  19

Максимчук А.Г.  4

Маркiна, I.А. 149

Матiєнко, В.М. 20

Мегедь, В.В. 87

Мирошниченко, Ю. 127

Михайлов А.М. 135, 21

Михайлова, Л.I.  135

Михайлова, О. 88

Михеева, Н.А.  124

Ненiч, Т.  89

Нестеров, П.М.  150

Новиков, А.А. 150

Новiков, Б.В. 151

Носков, А.С.  138

Овєчкiна, О.А. 22

Овчинникова, Т.И. 91

Озарiна, О.В.  136

Осовська, Г.В. 5, 92

Оуэн, Хилари  93

Охрiменко, А.Г.  6

Павлик, В.П.  156

Пазуха, М.Д.  50

Панкрухин, А.П. 152

Перебийнiс, В.I. 158

Перетятько, А. 94

Постникова Н.Н. 131

Правик, Ю.М. 13

Рева, Т.М. 139

Реймаров, Г.А. 97

Реуцкий, М.В. 116

Романюк, М.В.  140

Рутицкая, В. 96

Савинцева, Г. 99

Синебрюхов, Л.  3

Скiдiн, О.Л. 126

Сологуб, О.П. 26

Сотников, Е. 100

Старинская, А. 101

Стасюк, В.П. 4

Стрельникова, Л. 102, 103

Таряник,О. 94

Те Хан, Рю  104

Тейлор, Дж.. 14

Топчий, Т. 105

Торгова, Л.В. 52

Удалова, Е.А.  106, 107

Усович, К.  108

Фастолович, В.А. 27

Филиппович, А. 159

Хамайдюк, О.  109

Цветков, М.  110

Чернеча, О.Б.

Чернов А.П. 4

Черняева, Г.  118

Чуркина, М. 111

Ширяева, Е. 112

Шкилев, М. 113

Штангрет, А.М. 12

Юлдашев, А. 127

Юрченко О.Ю. 135

Юсуфова, А.  160,161

Яхно, Т.П. 137

Balanoff Howard R.  153