ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

Укладач: Бібліограф Галицька Олена Павлівна.

 

 

 

 

Маркіна Ірина Анатоліївна

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

Полтава – 2008

 

 

 

ЗМІСТ

Від упорядника

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Ірини Анатоліївни Маркіної

Основні дати життя і діяльності І.А. Маркіної

Розділ ІІ. Відображення питань споживчої кооперації в роботах І.А. Маркіної

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ ІІІ. Праці І.А. Маркіної з питань управління

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ ІV. Науковий доробок І.А. Маркіної з питань економіки та менеджменту

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ V. Навчальні комплекси, методичні рекомендації, програми співбесід, експрес-інформація та завдання контрольних робіт

Іменний покажчик

Титульні сторінки лекцій і підручників І.А. Машкіної

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

Від упорядника

 

В даному бібліографічному покажчику представлено науково-педагогічну діяльність Ірини Анатоліївни Маркіної, проректора з наукової роботи, доктора економічних наук, професора, завідувачки кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України,

 Покажчик містить 221 бібліографічних описів публікацій. Творче надбання І.А. Маркіної складають монографії, книги, тексти лекцій, методичні матеріали, численні публікації у наукових вітчизняних збірниках та у фахових періодичних виданнях.

У покажчику представлено результати наукової діяльності, які згруповано у п’яти розділах.

Розділ І. “Життєвий та творчий шлях Ірини Анатоліївни Маркіної” складається з автобіографії наданої вченим, основних дат життя і діяльності.

До розділу ІІ. “Відображення питань споживчої кооперації у роботах І.А. Маркіної” увійшли книги та статті із збірників та періодичних видань.

До розділу ІІІ. “Праці І.А. Маркіної з питань управління”, увійшли роботи з питань управління економікою України та управління споживчою кооперацією.

У розділі ІV. “Науковий доробок І.А. Маркіної з питань економіки та менеджменту”, висвітлюються питання економіки та менеджменту в цілому.

У розділі V. “Навчальні комплекси, методичні рекомендації, програми співбесід, експрес-інформація та завдання контрольних робіт” включено методичні посібники, матеріали співбесід, експрес-інформація та навчальні комплекси які розміщені на електронних носіях.

До видання включено бібліографічні описи монографій, брошур, збірників наукових праць, матеріалів наукових конференцій, навчальних посібників з 1988 по 2008 роки.

Бібліографічні описи розміщено за роками видань, а в межах року — за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій.

Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна. Допоміжний аппарат складається з іменного покажчика, до якого включені прізвища, що зустрічаються в основному тексті покажчика з посиланнями на відповідний номер запису.

 

[Вгору]

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Ірини Анатоліївни Маркіної

 

Ірина Анатоліївна Маркіна народилася 11 жовтня 1963 року в місті Полтаві.

У 1985 році закінчила Полтавський кооперативний інститут, у 1991 році -аспірантуру Московського університету споживчої кооперації, у 2004 році -докторантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Працює в Полтавському університеті споживчої кооперації України з 1986 року – на посадах асистента, заступника декана економічного факультету, доцента кафедри управління кооперативним господарством. В 1991 році Ірина Анатоліївна захистила кандидатську дисертацію. З 1994 року працює на посаді завідувачки кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, з 1.09.2000 року – професор, з 2002 року працює на посаді проректора з наукової роботи. В 2006 року І.А. Маркіна захистила докторську дисертацію.

Ірина Анатоліївна – професіонал з великим науково – педагогічним досвідом роботи. Вона є фундатором підготовки фахівців в Полтавському університеті споживчої кооперації України за напрямом “Менеджмент” за двома фахами “Менеджмент організацій”, та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

Науково-педагогічна діяльність Маркіної І.А. відзначається інноваційним та творчим підходом, високою якістю підготовки спеціалістів ринкової орієнтації.

Керуючи колективом однієї з провідних кафедр університету, Маркіна І.А. зробила значний внесок у впровадження інноваційних інформаційних технологій навчання, розвиток сучасної матеріально-технічної бази кафедри, вдосконалення виховної роботи зі студентами, зарекомендувала себе сучасним керівником, здатним організувати колектив та націлити його на вирішення освітянських проблем.

Ірина Анатоліївна успішно поєднує керівну, адміністративну, педагогічну та наукову діяльність. Вона є автором понад 230 наукових та науково-методичних праць, з них 3 навчальні посібники та 4 монографії.

Веде плідну науково-дослідну роботу: очолює наукову школу “Методологія та практика сучасного менеджменту”, здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів. Ірина Анатоліївна є розробником та керівником науково-дослідних тем, що виконуються на замовлення Ради Укоопспілки, Полтавської облдержадміністрації з проблем сучасного менеджменту: “Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі”, “Удосконалення системи управління споживчою кооперацією”, “Удосконалення організаційних форм і структур управління споживчих товариств і спілок”, “Формування кооперативного сектора в багатоукладній економіці України”, “Методологія та практика управління сучасною соціально-економічною системою”, “Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою”.

Маркіна І.А. є експертом Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України, членом Науково-консультативної Ради Укоопспілки, головою спеціалізованої вченої ради Полтавського університету споживчої кооперації України, членом спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, членом Координаційної Ради з питань підприємництва, колегії Головного управління економіки та науково-дослідного аналітичного центру Полтавської облдержадміністрації, членом редакційної колегії Наукового віснику Полтавського університету споживчої кооперації, академіком Академії економічних наук України зі спеціальності “Менеджмент”, академіком Міжнародної Академії кооперації .

Ірину Анатоліївну Маркіну відзначають високий професіоналізм та інноваційний підхід до вирішення проблем освітянської діяльності.

За досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті Маркіна І.А. отримала державні та відомчі відзнаки:

- Почесна Грамота Правління Укоопспілки та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2000 р.).

- Пам’ятний годинник «Від Президента України» до 10-ї річниці Незалежності України (2001 р.)

- Почесна грамота Полтавської обласної Ради (2001 р.)

- Знак “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України (2001 р.)

- Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.).

Викладає навчальні дисципліни:

- Методика викладання у вищій школі;

- Менеджмент підприємства; 

- Регіонально-адміністративний менеджмент; 

- Менеджмент організацій;

- Менеджмент.

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності І.А. Маркіної

 

1963

Народилася 11 жовтня в м. Полтава.

1985

Закінчила Полтавський кооперативний інститут

1986

Працює на посадах асистента , заступника декана економічного факультету, доцента кафедри управління кооперативним господарством

1991

Закінчила аспірантуру Московського університету споживчої кооперації

1991

Захистила кандидатську дисертацію.

1994

Завідувачка кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

2000

Присуджено звання професора

2002

Працює на посаді проректора з наукової роботи.

 

2004

Закінчила докторантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка

2006

Захистила докторську дисертацію.

 

 

[Вгору]

Розділ ІІ. Відображення питань споживчої кооперації в роботах

 І.А. Маркіної

 

Книги

 

1.Маркина И.А. Советы менеджеру [Текст]/ И.А. Маркина, В.Т. Жигалов. – М.: ЦУМК, 1993. – 39 с.

 

2.Маркiна, I.А. Необхiднiсть та шляхи перебудови системи управлiння спожичої кооперацiї України : лекцiя [Текст] / I.А. Маркiна . - Полтава : Укоопспілка.ПКІ , 2000. - 15 с.

 

3.Маркiна, I.А. Особливостi галузевого управлiння споживчою кооперацiєю України в ринкових умовах господарювання : лекцiя [Текст]/ I.А. Маркiна . - Полтава : Укоопспiлка. ПКI , 2000. - 23 с.

 

4.Маркiна, I.А. Особливостi функцiонального управлiння споживчою кооперацiєю України в ринкових умовах господарювання : лекцiя [Текст] / I.А. Маркiна. - Полтава : Укоопспiлка. ПКІ, 2000. - 23 с.

 

5.Маркiна, I.А. Передумови та тенденцiї розвитку ринкової системи управлiння споживчої кооперацiї України : лекцiя [Текст]/I.А. Маркiна. - Полтава : Укоопспiлка. ПКI , 2000. - 15 с.

 

6. Маркiна, I.А. Правовi основи управлiння споживчою кооперацiєю України в ринкових умовах господарювання : лекцiя [Текст]/ I.А. Маркiна. – Полтава : Укоопспiлка. ПКI , 2000. - 15 с.

 

7. Маркiна, I.А. Системний аналiз економiчних показникiв дiяльностi системи управлiння споживчої кооперацiї України : лекцiя [Текст] / I.А. Маркiна . - Полтава : Укоопспiлка. ПКI, 2000. - 23 с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

8.Маркина, И.А. О совершенствовании управления оптовой торговлей потребительской кооперации[Текст] / И.А. Маркина// Повышение эффективности потребительской кооперации: тезисы Всесоюзной научной конференции молодых ученых и специалистов. – М.,1988. − С.47-48.

 

9.Маркина, И.А. Некоторые вопросы организации управления оптовой торговли с использованием вычислительной техники [Текст] / И.А. Маркина // Перестройка деятельности и ускорение научно-технического прогресса в потребительской кооперации на основе Закона «О кооперации в СССР»: тезисы Всесоюзной научной конференции .– М., 1989. − С.92-93.

 

10.Маркина, И.А. Проблемы информационно-вычислительного обслуживания оптового звена Узбекского потребсоюза [Текст] / И.А. Маркина // Повышение роли потребительской кооперации в развитии социально-экономических отношений на селе и расширении демократических начал в ее деятельности: основные положения выступлений участников круглого стола научной конференции. – Самарканд, 1990. С.74-81.

 

11.Маркина, И.А. Об организационной структуре управления оптового звена при переходе к рынку [Текст]/ И.А. Маркина : тезисы межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Самарканд, 1991. − С.39.

 

12. Маркина, И.А. Организация управления кооперативной оптовой торговлей области при переходе к рынку [Текст] /И.А. Маркина. − М., 1992. – 27 с. – Деп. в ЦБТЕИ Центросоюза 24.06.1992 №298.

 

13. Маркина, И.А. Рыночные аспекты организации и управления оптовой торговлей потребительской кооперации [Текст] /И.А. Маркина. − М., 1992. – 54 с. − Деп. в ЦБТЕИ Центросоюза 13.10.1992 №301.

 

14. Маркина, И.А. Основные принципы организации и управления маркетинговой системой оптового предприятия [Текст] / И.А. Маркина. - М., 1992. – 76 с. – Деп. в ЦБТЕИ Центросоюза 13.10.1992 №300.

 

15.Маркина, И.А. Потребительская кооперация Украины и проблемы перехода к рыночной экономике [Текст] /И.А. Маркина // Перспективы развития массового питания и торговли в условиях перехода к рыночной экономике: тезисы доклада международной конференции. – Харьков: ХИОП, 1994. – С.131-132.

 

16.Маркина, И.А. Проблемы совершенствования правового статуса потребительской кооперации Украины в условиях перехода к рыночной экономике [Текст] /И.А. Маркина. - //Prekybos moklas praktika : respublikines mosklines-praktines konferencijos medziaga, (Vilnius, 16 d men 1996). –Vilnius,1996. - Р.27 – 35.

 

17. Маркiна, I.А. Особливостi менеджменту споживчої кооперацiї України [Текст ] / І.А. Маркiна / / Дослiдження ринку товарiв i послуг України : матерiали наук.-практ. конф., ( Полтава, 26-27 листоп. 1998 р.) / ред. кол. О.П Шеляков, В.В. Дворнiченко, Ю.В Нiколенко [та ін.]. - Полтава, 1999. - С.395-398.

 

18.Маркіна, І.А. Проблеми розвитку менеджменту споживчої кооперації України [Текст] /І.А. Маркіна //Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наукових праць Львівської комерційної академії №2 − Львів: Коопосвіта, 1999. – Вип.2 . - С. 28-31.

 

19. Маркiна, I.А. Ринковi особливостi менеджменту споживчої кооперацiї України [Текст]/ І.А. Маркiна / / Регiональнi перспективи. - 1999. - N4. - С.79-81.

 

20.Маркіна, І.А. Удосконалення організаційних форм і структур управління споживчої кооперації України [Текст] /І.А. Маркіна// Демографія, економіка праці та соціальна політика: фаховий збірник наукових праць. – Кіровоград: КІСМ, 1999. – Вип. 7. – С. 190-192.

 

21.Маркина, И.А. К вопросу о стабильности деятельности потребительской кооперации [Текст] /И.А. Маркина//Региональные проблемы развития предпринимательства: сборник тезисов научно-практической конференции, (Гомель, 16-17 ноября 2000). – Гомель: Гомельский облисполком. – С.42-43.

 

22.Маркина, И.А. О проблемах рыночного самоуправления потребительской кооперации [Текст] /И.А. Маркина// Региональные проблемы развития предпринимательства: сборник тезисов научно-практической конференции, (Гомель, 16-17 ноября 2000). – Гомель: Гомельский облисполком, 2000. – С. 112-115.

 

23.Маркіна, І.А. Сутність і роль функцій контролю як елемента у системі менеджменту споживчої кооперації [Текст] /І.А. Маркіна// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць . – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 2000. – №384. − С. 139-143.

 

24.Маркiна, I.А. Адаптацiя системи управлiння споживчої кооперацiї до умов реформування економiки України [Текст]/ І.А. Маркiна / / Нацiональний кооперативний рух та структурнi змiни в економiцi України XXI столiття : збiрник наукових праць учасникiв міжнар. наук.- практ. конф., (Київ, 26-27 черв. 2001 р). - К., 2001. - С.188-193.

 

 25.Маркина, И.А. Системология управления потребительской кооперацией как социально-экономической системой [Текст] / И.А. Маркина // Современные проблемы экономического роста национальных экономик. Государственный, региональный и отраслевой аспекты в условиях глобализации и модернизации : материалы междунар. науч.-практ. конф. /отв. ред Е.Б. Аймагамбетов. - Караганда, 2004. - С. 319-322.

 

26.Маркiна, I.А. Дiагностика впливу факторiв зовнiшнього середовища на споживчу кооперацiю України [Текст]/ І.А.Маркiна / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2006. − N1. − С.69-75. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

27.Маркiна, I.А. Методика аналiзу керованостi в управлiннi споживчою кооперацією [Текст] / І.А. Маркiна / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. - 2007. - N1. - С.35-40. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

28.Маркiна, I.А. Управлiння споживчою кооперацiєю як соцiально - економiчною системою [Текст]/ І.А. Маркiна / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. – 18 трав. - С.1-24.-ДВ вкладка: 2007. – 25 трав. – С.1-24.-ДВ – вкладка; 2007. – 1 черв. - С.1-24.- ДВ вкладка; 2007 . – 8 черв. - С.17-24.-ДВ вкладка.

 

29.Маркина, И.А. Проблемы адаптации системы управления потребительской кооперации к условиям реформирования национальной экономики [Текст] / И.А.Маркина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2008. - N2. – С.35-43. – (Сер. Экономические науки).

 

 

[Вгору]

Розділ ІІІ. Праці І.А. Маркіної з питань управління

 

Книги

 

30.Маркина, И.А. Как управлять собой и поощрять людей к действию [Текст] /И.А. Маркина, В.Т. Жигалов. – М.: ЦУМК, 1993. – 53 с.

 

31.Маркина, И.А. Тесты для тренинга, самопознания и самоанализа личности и деловых качеств руководителя [Текст] /И.А. Маркина, Л.М. Шимановская. –Харьков: ЧП ЮРГА, 1998. – 64с.

 

32.Маркiна, I.А.Методологiя сучасного управлiння [Електрон. ресурс] : монографiя / I.А. Маркiна . - К. : Вища шк. , 2001. - 312 с. – Режим доступу: http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. - Заголовок з титулу екрана.

 

33.Удосконалення управлiння трудовим персоналом органiзацiй i пiдприємств [Текст]: звiт про науково-дослiдну роботу / Л.М. Шимановська-Дiанич , I.А. Маркiна [та ін.] . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2001. - 76 с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

34.Маркіна, І.А. Вдосконалення організаційних структур управління споживчої кооперації в умовах переходу до ринку [Текст] /І.А. Маркіна // Розвиток масового харчування, готельного господарства і туризму в умовах ринкових відносин : міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, (Київ, 19-20 жовтня 1994 р.). – К.: КДТЕУ, 1994. – С.12-13.

 

35.Маркина, И.А. Современные аспекты управления потребительской кооперацией Украины [Текст] /И.А. Маркина //Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы: материалы (тезисы) международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, (Полтава, 24-25 мая 1995 г.). – Полтава: Внедренческий центр "Наука", ПКИ, 1995. – С.7-19.

 

36.Маркіна, І.А. Проблеми ринкового управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна. //Демографія, економіка праці та соціальна політика : фаховий збірник наукових праць. — Кіровоград: КІСМ, 1998. – Ч. 2 . —С.170-171.

 

37.Маркіна, І.А. Проблеми удосконалення системи управління споживчої кооперації [Текст] /І.А. Маркіна// Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі: збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 19-20 листопада 1998 р.). − К.: Коопосвіта, 1998. – Ч.1. — С.146-152.

 

38.Маркіна, І.А. Ринкові аспекти управління споживчою кооперацією України [Текст] /І.А. Маркіна// Розвиток споживчої кооперації – теорія і практика : збірник наукових праць Міжнародного симпозіуму. – Кишинев: Кооперативний Університет Молдови, 1998. – С.62-63.

 

39.Маркiна, I.А. Деякi аспекти державного управлiння дiяльнiстю спiльних пiдприємств з iноземним капiталом [Текст] / I.А. Маркiна, К.I. Іванченко // Матерiали наукової конференцiї за результатами дослiджень професорсько-викладацького складу, аспiрантiв та студентiв Полтавського кооперативного iнституту за 1996-1998 рр. (Київ,14-16 квiтня 1999 р.): в 2 кн. / О.П.Шеляков, П.Ю. Балабан, І.А. Маркiна [та ін.]. - К., 1999 - Кн.1 . – С.80-84.

 

40.Маркіна, І.А. Деякі аспекти підготовки фахівців, що формують стратегію підприємства [Текст] /І.А. Маркіна // Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали V Міжнар. нук.-практ. конф . – Київ-Трускавець: КНЕУ, НТУУ "КПІ", ДДПУ. — 1999. Ч. 2. – С. 242-246.

 

41.Маркіна, І.А. Методологічний аналіз поняття управління як наукової категорії [Текст] /І.А. Маркіна // Вчені записки: науковий збірник КНЕУ. – К.: КНЕУ, 1999. — Вип. 2. – С.75-79.

 

42.Маркина, И.А. От «управления» к конкретному менеджменту [Текст] /И.А. Маркина// Экономика и управление. – 1999. – № 1. – С. 33-34.

 

43.Маркіна, І.А. Системний характер розвитку науки управління [Текст] /І.А. Маркіна// Проблеми теорії і практики становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-ти річчю ХДАДТУ . – Х.: ХДАДТУ, 1999. – С.251-253.

 

44.Маркіна, І.А. Системний підхід до теорії управлінських рішень [Текст] /І.А. Маркіна// Современные методы и технологии принятия управленческих решений: сб. научн. трудов по материалам межвузовской научно-практической конференции. – К.: МАУП, 1999. – Вип.6. - С. 26-28.

 

45.Маркіна, І.А. Системний характер управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна// Регіональні перспективи. –1999. − № 2-3 . – С. 76-79.

 

46.Маркіна, І.А. Управлінські аспекти державного регулювання та самоуправління суб’єктів господарювання [Текст] /І.А. Маркіна // Регіон: проблеми і перспективи. – 1999. −№4. – С. 23-26.

 

47.Маркiна, I.А. Управлiння iнновацiями як умова конкурентоздатностi товарiв та послуг [Текст]/ І.А. Маркiна, О.В. Бондар / / Дослiдження ринку товарiв i послуг України: матерiали наук. – практ. конф., ( Полтава, 26-27 листопада 1998 року) / О.П. Шеляков, В.В.Дворнiченко, Ю.В. Нiколенко [та ін.]. - Полтава, 1999. - С.319-321.

 

48.Маркина, И.А. Антикризисное управление – новый взгляд на решение проблем в условиях нестабильности экономической среды [Текст] /И.А. Маркина, О.Б.Иваница //Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, ( Донецьк, 12-14 грудня 2000 р.). – Д. : ДонНУ, 2000. – Ч. 2. − С. 80-82.

 

49.Маркіна, І.А. Аспекти системного підходу до аналізу організації управління [Текст] /І.А. Маркіна // Маркетинг в Україні. – 2000. − №4. – С. 72-73.

 

50.Маркіна, І.А. Деякі аспекти теорії управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна // Теорія управління організацією: стан та перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Трускавець, 6-7 квітня 2000). – К. – Трускавець.: КНЕУ, НТУУ "КПІ",

ДДПУ, 2000. - С.119-121.

 

51.Маркіна, І.А. Деякі аспекти оцінки рівня організації системи управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна //Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ, 23-25 листоп. 2000 р.). – Київ-Дніпропетровськ: НТУ "КПІ", 2000. – С. 82-83.

 

52.Маркіна, І.А. Деякі сучасні критерії формування структур управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна// Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: МП "Юніверс Лтд", 2000. —Т. 2. – С. 252-255.

 

53.Маркіна, І.А. Системні аспекти управлінської методології [Текст] /І.А. Маркіна //Вісник КНУ ім. Т.Шевченка . - 2000. – Вип. 41. − С.4-7. – (Серія “Економіка”).

 

54.Маркіна, І.А. Комплексний підхід до вирішення проблеми організації управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна / /Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць. − Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – Вип. 9. – С. 55-65.

 

55.Маркіна, І.А. Комплексний підхід до організації системи управління [Текст] /І.А. Маркіна //Вісник Технологічного університету Поділля. − 2000. – Ч.1, №3. – С. 146-150 . – (Серія “Економічні науки”).

 

56.Маркіна, І.А. Комплексний підхід до оптимізації системи управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна // Пути реформирования экономики Украины на современном этапе : сборник научн трудов по материалам межвузовской научно-практической конференции. — №2. – 2000. – С.144-146.

 

57.Маркіна, І.А. Методологічні підходи до оцінки рівня організації управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна //Вісник Львівської комерційної академії. − 2000. – Вип. 7. - С. 232-237. – (Серія економічна).

 

58.Маркіна, І.А. Методологічні основи удосконалення системи управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна // Вісник Харківського державного економічного університету. – 2000. − № 2 . – С. 72-75.

 

59.Маркiна, I.А. Методологiчний пiдхiд до систематизацiї основних категорiї i понять науки управлiння [Текст]/ І.А. Маркiна / / Регiональнi перспективи. - 2000. - N2-3. - С.101-104.

 

60.Маркiна, I.А. Методологiчнi питання ефективностi управлiння [Текст] / І.А. Маркiна / / Фiнанси України. − 2000. − N6. − С.24-32.

 

61.Маркiна, I.А. Особливостi системи ринкового управлiння пiдприємством [Текст] / І.А. Маркiна // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − N5. − С.63-66.

 

62.Маркіна, І.А. Про підсумки проведення міжнародної науково-практичної конференції "Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти" [Текст] /І.А. Маркіна // Регіональні перспективи. – 2000. − №6 . – С. 101-105.

 

63.Маркіна, І.А. Ринкові аспекти застосування закономірностей управління [Текст] /І.А. Маркіна //Регион, город, предприятие в условиях переходной экономики: сборник научных трудов НАН Украины. – Донецк, 2000. − С. 157-161.

 

64.Маркіна, І.А. Системний підхід до вдосконалення структур управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна // Вісник Харківського Державного економічного університету. – № 4 . − 2000. – С. 47-51.

 

65.Маркіна, І.А. Система понять науки управління соціально-економічними процесами [Текст] /І.А. Маркіна // Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць. —Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – Вип. 12. – С. 88-98.

 

66.Маркіна, І.А. Стратегія виробничої адаптації персоналу підприємства в сучасних умовах розвитку економіки [Текст] /І.А. Маркіна, В.В. Шкурко //Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин: міжвідомчий науковий збірник. – К: НДІ "Проблеми людини", 2000. – Т.20. С. 544-553

 

67.Маркіна, І.А. Управління грошовими потоками спільного підприємства [Текст] /І.А. Маркіна, О.В. Верига // Регіональні перспективи. – 2000. − №5. – С. 65-67.

 

68.Маркіна, І.А. Аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства у процесі господарської інтернаціоналізації [Текст] /І.А. Маркіна, Л.А Шавга // Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах: збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ, (Київ, 25 травня 2001 р.). – К.: Вид-во УАЗТ, 2001. – С. 45-46.

 

69.Маркіна, І.А. Загально-філософські аспекти науки управління [Текст] /І.А. Маркіна // Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – Вип.115. - С. 24-41.

 

70.Маркіна, І.А. Застосування елементів філософського пізнання в методології управління [Текст] /І.А. Маркіна// Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – Вип.92. - С. 18-33.

 

71.Маркiна, I.А. Методолгiя оцiнки ефективностi системи управлiння [Текст]/ І.А. Маркiна / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi. - 2000. - N8. - С.104-110. – (Серiя. Економiчнi науки).

 

72.Маркіна, І.А. Регіональна система управління малим бізнесом [Текст] /І.А. Маркіна // Наукові праці Донецького державного технічного університету.– Донецьк: ДонНТУ, 2001. – Вип. 37. - С. 145-150. – (Серія: економічна.)

 

73.Маркіна, І.А. Методологічні передумови розвитку вітчизняної науки управління [Текст] /І.А. Маркіна// Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – Вип.114. - С. 33-48.

 

74.Маркiна, I.А.Методологiя взаємоз’язку науки та практики сучасного управлiння [Текст]/ І.А. Маркiна / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2001. - N3. - С.97-101.

 

75.Маркiна, I.А. Методологiчнi аспекти закономiрностей управлiння сучасною соцiально-економiчною системою [Текст]/ І.А. Маркiна // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. - 2001. − № 4. − С.47-50. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

76.Маркіна, І.А. Методологічні питання комплексного використання економічних законів в управлінні виробництвом [Текст] /І.А. Маркіна //Вісник Харківського державного економічного університету. –2001. - № 2 . – 2001. – С. 33-37.

 

77.Маркіна, І.А. Методологічні проблеми сучасної науки управління [Текст] /І.А. Маркіна // Сучасні проблеми управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – К.:ІВЦ "Політехніка", 2001. – С.60-61.

 

78.Маркина, И.А. Обновленная система: новые подходы к управлению : Совершенствование кооперативной идеологии и профессионального менеджмента как залог адаптации системы потребительской кооперации Украины к рыночным условиям хозяйствования [Текст]/ И.А. Маркина / / Вести.Деловой выпуск. – 2001. – 25 травня. - С.21.

 

79.Маркіна, І.А. Особливості розвитку вітчизняної науки управління [Текст] /І.А. Маркіна // Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 24-26 травня 2001 р.). – К.: Політехніка, 2001. – С.159-160.

 

80.Маркіна, І.А. Правове забезпечення організації управління в сучасних умовах [Текст] /І.А. Маркіна // Підприємництво, господарство і право. – 2001. −№2. – С. 81-85.

 

81.Маркіна, І.А. Пріоритетні завдання системи управління малим бізнесом регіону [Текст] /І.А. Маркіна// Проблемы обеспечения экономического роста: материалы IV Международной научной конференции молодых ученых-экономистов. – Донецк: РИА ДонГТУ, 2001. – С. 67-68.

 

82.Маркіна, І.А. Системне місце принципів та закономірностей управління в сучасній організації [Текст] /І.А. Маркіна // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць . — № 417. – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 2001. – С. 257-262.

 

83.Маркіна, І.А. Системний підхід до ефективності управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна //Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – Т.2, Вип. 12. - С. 112-119.

 

84.Маркіна, І.А. Актуальні питання методології удосконалення системи управління підприємством [Текст] /І.А. Маркіна// Науковий журнал Харківського державного економічного університету. Економіка розвитку –2002. −№ 2 . – С. 91-97.

 

85.Маркіна, І.А. Деякі аспекти теоретико-методологічного підходу до управління соціально-економічною системою [Текст] /І.А. Маркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. − 2002. –

№ 63. – С. 35-36. (Серія Економіка).

 

86.Маркiна, I.А. Дослiдницькi концепцiї в системнiй методологiї пiдсистем управлiння [Текст]/ І.А. Маркiна / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2002. - N1. - С.10-15. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

87.Маркіна, І.А. Етимологічні аспекти науки управління [Текст] /І.А. Маркіна // Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи: матеріали IX науково-практичної конференції, (Київ,13 березня 2002 р.). – К. : Політехніка, 2002. – С. 154-155.

 

88.Маркіна, І.А. Закономірності управління як відображення відносин управління [Текст] /І.А. Маркіна // Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть :управління організацією: регіональні аспекти: матеріали X міжнародної науково-практичної конференції, (Київ,12-13 квітня 2002 р.). – К.: Політехніка, 2002. – С. 159-160.

 

89.Маркіна, І.А. Методологічні особливості відносин управління в сучасній соціально-економічній системі [Текст] /І.А. Маркіна // Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк: Дондует, 2002. – Т. 1, Вип. 14. - С. 309-316.

 

90.Маркіна, І.А. Сучасні аспекти розвитку вітчизняної науки управління [Текст] /І.А. Маркіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2002. – № 7. - С. 40-44. – (Серія Економічна думка).

 

91.Маркіна, І.А. Теоретико-методологічні особливості моделювання соціально-економічних систем управління [Текст] /І.А. Маркіна // Регіональні перспективи. – 2002. − № 6 . – С. 28-33.

 

92.Маркіна, І.А. Управлінські аспекти властивостей соціально-економічних систем [Текст] /І.А. Маркіна // Вісник Технологічного університету Поділля.− 2002 р. – №4, Ч. 2 - С.171-176. - (Серія. Економічні науки ) .

 

93.Маркіна, І.А. Функціональні аспекти підсистем управління малим бізнесом регіону [Текст] /І.А. Маркіна //Управління в умовах ринкової трансформації економіки України (теорія та практика): матеріали регіональної науково-практичної конференції, (Харків,25-26 квітня 2002 р.). – Харків: ХБМ, 2002. – С. 205-209.

 

94.Маркiна, I.А. Управлiнськi аспекти органiзацiї внутрiшнього ринку споживчих товарiв України [Текст]/ І.А. Маркiна , В.М. Полiщук / / Вiсник Львiвської комерцiйної академiї. - 2003. - Вип.14. – С.102-112. – (Серiя економічна).

 

95.Маркіна, І.А. Теоретичні аспекти взаємодії соціального управління та потреб соціальної системи [Текст] /І.А. Маркіна //Социально-экономические аспекты промышленной политики и человеческое развитие: сборник научных трудов. – Донецк: НАН Украины. − 2003. – Т.2. – С. 174-180.

 

96.Маркіна, І.А. Инновационные подходы к методическому обеспечению подготовки специалистов [Текст] /І.А. Маркіна // Внедрение новых форм и методов активизации познавательной деятельности студентов: материалы Международной научно-методической конференции, (Москва, 23-24 октября 2003г.). – Москва: МУПК, 2003. – С.111-116.

 

97.Маркіна, І.А. Управління економічними параметрами розвитку соціально-економічної системи регіону [Текст] /І.А. Маркіна // Збірник наукових праць УДУВГП. – Рівне, 2003. – С. 89-94

 

98.Маркіна, І.А. Розробка економіко-організаційної моделі управління соціально-економічною системою [Текст] /І.А. Маркіна //Економіка: проблеми теорії та практики:міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т.1, Вип. 177. - С. 52-59.

 

99.Маркіна, І.А. Ринкове трактування закономірностей управління соціально-економічною системою підприємства. [Текст] /І.А. Маркіна //Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2003. − №1(8). – С. 47-53. – (Серія: економічні науки).

 

100.Маркіна, І.А. Тенденции, проблемы и направления развития современной науки управления [Текст] /І.А. Маркіна //Сборник научных трудов Карагандинского кооперативного университета. – Караганда: ККУ, 2003. – С.76-85

 

101.Маркіна, І.А. Економіко-організаційна модель управління соціально-економічною системою [Текст] /І.А. Маркіна //Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ, 26 лютого 2003 р.). –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Вип. 2. - С.88-90.

 

102.Маркіна І.А. Система управління якістю методичного забезпечення навчального процесу [Текст] /І.А. Маркіна // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції , (Полтава, 27-28 березня 2003 р. ).– Полтава: ПУСКУ, 2003. – С.35-36.

 

103.Маркіна, І.А. Сучасна соціально-економічна система як об’єкт управління [Текст] /І.А. Маркіна // Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ялта-Донецьк, 2003. – С.118-122.

 

104.Маркина, И.А. Совершенствование кооперативной идеологии и профессионального аппарата управления как залог адаптации системы потребительской кооперации украины к рыночным условиям хозяйствования [Текст] /И.А. Маркина //Потребительская кооперация: социальная инициатива и ответственность: материалы Международной научной конференции , (Москва, 23-24 октября 2003г.). – М.: МУПК, 2003. –  С.98-106.

 

105.Маркина, И.А. Стратегическое планирование развития региона как инструмент антидепресивного управления [Текст] /И.А. Маркина // Регион в системе международных связей демократических государств: история и современность : материалы Междунар. науч.-методич. конф. , (Воронеж, 14-15 октября 2004 г.). - Воронеж, 2004. - С.94-98.

 

106.Маркина, И.А. Особенности истории развития отечественной науки управления [Текст] /И.А. Маркина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. –2005. – Вып. 1. – С.117-126.

 

107.Маркина, И.А. Методологические вопросы комплексного использования экономических законов в управлении потребительской кооперацией [Текст] /И.А. Маркина //Фундаментальные и прикладные исследования.– 2005. – №1-2. - С.36-40.

 

108.Маркіна, І.А. Формування концепції реформування системи управління персоналом споживчої кооперації України [Текст] /І.А. Маркіна // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції . –Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – Т. 1.−С. 303-306.

 

109.Маркiна, I.А. Формування ефективностi концепцiї управлiння споживчою коперацiєю України як соцiально - економiчною системою [Текст]/ І.А.Маркiна / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України . - 2005. - N1. - С.78-86. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

110.Маркіна, І.А. Інформаційно-методичне забезпечення управління в споживчій кооперації [Текст] /І.А. Маркіна // Бізнес-інформ . – 2006. – №6. – С. 127-133.

 

111.Маркіна, І.А. Управління витратами торговельного підприємства [Текст] /І.А. Маркіна //Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. − 2007. – №3.- С.79-82. – (Серія: Економічні науки).

 

112.Маркіна, І.А. Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: монографія [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПУСКУ, 2008. –279с.

 

[Вгору]

Розділ ІV. Науковий доробок І.А. Маркіної з питань економіки та менеджменту

 

Книги

113.Маркина, И.А. Исторические основы современного менеджмента [Текст] / И.А. Маркина , А.Д. Тягунов . – Полтава: Полтавський кооперативний інститут, 1993. - 33 с.

 

114.Маркина, И.А. Теория и история современного менеджмента : учеб. пособие [Текст] / И.А. Маркина . - М. : Центросоюз РФ , 1994. - 82 с.

 

115.Маркина, И.А. Альбом наглядных пособий по менеджменту: учеб. пособие [Текст]/ И.А. Маркина . - М.: Центросоюз РФ, 1995 . –

Ч.1.-1995.-158 с.

Ч.2.-1995.-160 с.

 

116.Маркина, И.А. Теория и история современного менеджмента [Текст] : учеб. пособие / И.А. Маркина , 1995. - 76 с.

 

117.Матерiали наукової конференцiї за результатами дослiджень професорсько-викладацького складу,аспiрантiв та студентiв Полтавського кооперативного iнституту за 1996-1998 рр., (Київ,14-16 квiтня 1999 р.) [Текст] : в 2 кн. / О.П. Шеляков , П.Ю. Балабан, I.А. Маркiна [та ін.]. - К. : ПКI , 1999 − . −

Книга 1. – 1999. – 249 с.

Книга 2. – 1999. – 229 с.

 

118.Маркiна, I.А. Менеджмент пiдприємства : навч. посiбник [Текст] / I.А. Маркiна . - К. : НМЦ Укоопосвiта , 2000. - 268 с.

 

119.Маркiна, I.А. Регiонально-адмiнiстративний менеджмент : курс лекцiй [Текст] /I.А. Маркiна , В.П. Стародубець . - Полтава : РВВ ПКI , 2000. - 116 с.

 

120.Маркiна, I.А. Методика викладання менеджменту [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцiй / I.А. Маркiна , В.П. Стародубець . - Полтава : РВВ ПКI , 2001. - 101 с. - Заголовок з титулу екрана.

 

121.Маркiна, I.А. Менеджмент пiдприємства [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцiй / I.А. Маркiна , Р.I. Бiловол , В.П. Сторожук . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2003. - 147 с. –Заголовок з титулу екрана.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

122.Ванукевич, А.С. Как стать умелым менеджером. Тесты для тренинга, самопознания и самоанализа личности и деловых качеств руководителя [Електрон. ресурс] / А.С. Ванукевич , И.А. Маркина , Л.М. Шимановская . - Х.: ЧП "Юрга" , 1998. − 60 с. − Заголовок з титулу екрана.

 

123.Маркіна, І.А. Ринкові аспекти психології бізнесу [Текст] /І.А. Маркіна // Проблемы Севастопольской рыночной экономики :сборник трудов Севастопольской международной научно-практической конференции Севастопольського государственного технического университета, (Севастополь, 6-8 мая 1998 г.). − Севастополь: Изд-во СевГУ, 1998. – Ч. 2. – С.9-12.

 

124.Маркіна, І.А. Методологічні елементи системного підходу [Текст] /І.А. Маркіна// Перехідна економіка: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць Львівського національного університету ім. І.Франка . – Львів: Інтереко, 1999. – Випуск 5. — С. 55-60.

 

125. Ванукевич, А.С. Насущные проблемы развития туризма в Украине [Текст] / А.С. Ванукевич, М.В. Алиман, И.А. Маркина [та ін.] / / Дослiдження ринку товарiв i послуг України ( Полтава, 26-27 листопада 1998 року) : матерiали наук.-практ. конф. / О.П. Шеляков, В.В. Дворнiченко, Ю.В.Нiколенко, [та ін.] . - Полтава, 1999. - С.56-57.

 

126.Маркіна, І.А. Проблема керованості в соціально-економічних системах [Текст] /І.А. Маркіна // Експрес – новини: наука, техніка, виробництво.− 1999. − №16. – С. 35-41.

 

127.Маркина, И.А. Сущность и необходимость функции планирования как элемента системы менеджмента потребительской кооперации [Текст] /И.А. Маркина // Кооперация на пороге XXI века: сборник научных статей профессорско-преподавательсокого состава и аспирантов МУПК по итогам НИР за 1998 год. — Ч. 7. – М.:МУПК, 1999. – С. 152-157.

 

128.Маркина, И.А. Тенденции и проблемы подготовки менеджеров [Текст] /И.А. Маркина// Проблемы управления в переходном обществе на пороге XXI века: сб. научн. трудов по материалам научно-практической конференции. —К.: МАУП, 1999. – Вып.4 . − С.255-259. − Приложение к научному журналу “Персонал”.

 

129.Маркіна, І.А. Вплив інновацій на професійну культуру та рівень виховання менеджера [Текст] /І.А. Маркіна, О.В.Бондар // Соціальні та морально-психологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу : матеріали XXIV науково-методичної конференції. – Полтава: ПКІ, 2000. –

С. 209-212.

 

130.Маркiна, I.А. Методичнi аспекти органiзацiї соцiально-економiчної системи [Текст]/ І.А. Маркiна // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − N2. − С.54-58.

 

131.Маркiна, I.А. Методологiчнi пiдходи до генезису сучасного менеджменту [Текст] / І.А. Маркiна / / Науковий вiсник ПКI. - 2000. –№ 2. - С.46-51.

 

132.Маркина, И.А. Современные особенности национального менеджмента [Текст] /И.А. Маркина// Национальная экономика и вооруженные силы: проблемы и перспективы: сборник материалов II всероссийской научно-практической конференции, С.Петербург, (29-30 ноября 2000 г.). − С.Пб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. – С.96-97.

 

133.Маркіна, І.А. Тенденції та особливості сучасного вітчизняного менеджменту [Текст] /І.А. Маркіна //Регіональні перспективи. – 2000. − №6. – С. 24-27.

 

134.Маркіна, І.А. Філософські підходи до методології менеджменту [Текст] /І.А. Маркіна // Вестник Донецкой государственной академии управления. − 2000 . − № 2 . – С. 95-101.

 

135.Маркiна, I.А. Методологiчнi аспекти закономiрностей управлiння сучасною соцiально-економiчною системою [Текст] / І.А. Маркiна // Науковий вiсник ПУСКУ.− 2001.− N4.− С.47-50.

 

136.Маркіна, І.А. Менеджмент в умовах глобалізації світової спільноти [Текст] /І.А. Маркіна //Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків: збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ, (Київ,30 травня 2002 р.). – К.: УАЗТ, 2002. – С. 111-118.

 

137.Маркiна, I.А. Управлiння проектуванням змiсту пiдготовки фахiвцiв за напрямом " Менеджмент" [Електрон. ресурс] / І.А. Маркiна / / Науково-методичнi проблеми управлiння якiстю освiтньої дiяльностi : матерiали мiжнар. наук.-метод. конф. 22-24 травня 2002 р. − Полтава, 2002. − С.33-37.−Режим доступу: Заголовок з титулу екрану.

 

138.Маркіна,І.А. Аспекти системного аналізу соціально-економічних систем [Текст] /І.А. Маркіна // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : матеріали четвертої міжнародної науково-конференції студентів та молодих учених . − Донецьк: ДНУ, 2003. – Ч.5. - С. 246-248.

 

139.Маркіна, І.А. Діагностичні аспекти аналізу соціально-економічної системи [Текст] /І.А. Маркіна // Економіка підприємства: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ,25 лютого 2003 р.). − Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Вип. 2. - С. 33-35.

 

140.Маркiна, I.А. Адаптивне моделювання сучасних соцiально-економiчних систем [Текст] / І.А. Маркiна / / Регiональнi перспективи.− 2004. – Вип. 3-5 . − С.12-14.

 

141.Маркiна, I.А. Як адаптуватися до ринку [Текст] / І.А. Маркiна / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 2 листопада. - С.4.

 

 

[Вгору]

Розділ V. Навчальні комплекси, методичні рекомендації, програми співбесід,
експрес-інформація та завдання контрольних робіт

 

142.Маркина, И.А. Комплекс тестов входного контроля для абитуриентов специальности 07.0601 «Менеджмент в непроизводственной сфере» [Текст] /И.А. Маркина. –Полтава: ПКІ, 1994. – 17 с.

 

143.Маркина, И.А. Программа для кооперативных институтов по специальности 06.08. «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» по курсу «Управление кооперативным хозяйством» [Текст] /И.А. Маркина. –К: Коопосвіта, 1994. – 16 с.

 

144.Маркина, И.А. Программа для кооперативных институтов по специальности 07.06. «Экономика и управление в отраслях АПК» по курсу «Управление кооперативным хозяйством» [Текст] /И.А. Маркина. К: Коопосвіта, 1994. – 16 с.

 

145.Маркина, И.А. Учебные задания для семинарских, практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов специальности 07.06. “Экономика и управление в отраслях АПК” по курсу «Управление кооперативным хозяйством»[Текст]/ И.А. Маркина. –Полтава: ПКІ, 1994. –16 с.

 

146.Маркина, И.А. Учебные задания для семинарских, практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов специальности 06.08. «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» по курсу «Управление кооперативным хозяйством» [Текст] /И.А. Маркина. –Полтава: ПКІ, 1994. – 16 с.

 

147.Маркина, И.А. Методические указания и задания по контрольным работам для студентов заочного факультета по курсу “Управление кооперативным хозяйством” [Текст] /И.А. Маркина. –Полтава: ПКИ, 1996. – 19 с.

 

148.Маркина, И.А. Методические указания по написанию курсовых работ для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей по курсу “Управление кооперативным хозяйством” [Текст] /И.А. Маркина. –Полтава: ПКИ, 1996. − 16 с.

 

149.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації та завдання по контрольних роботах для студентів заочного факультету спеціальності 7.050107 з курсу “Управління кооперативним господарством” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКИ, 1996. – 20 с.

 

150.Маркіна, І.А. Програма співбесіди з абітурієнтами, що вступають на спеціальність 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКИ, 1996. – 15 с.

 

151.Маркина, И.А. Учебные задания для семинарских, практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов специальности

7. 050106 “Учет и аудит” и 7. 050104 “Финансы и кредит” по курсу «Менеджмент» [Текст] /И.А. Маркина. – Полтава: ПКИ, 1996. – 18 с.

 

152.Маркина, И.А. Учебные задания для семинарских, практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы студентов специальности 7. 050201 “Менеджмент в производственной сфере” по курсу «Теория управления» [Текст] /И.А. Маркина. –Полтава: ПКИ, 1996. – 16 с.

 

153.Маркіна, І.А. Методичні вказівки і програма навчальної практики “Вступ до фаху” для студентів спеціальності 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКИ, 1997. – 18 с.

 

154.Маркін,а І.А. Методичні вказівки і програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050201 [Текст] /И.А. Маркина, І.Г.Верезомська.. –Полтава: ПКІ, 1998. – 32 с.

 

155.Маркіна, І.А. Методичні вказівки по написанню курсових робіт для студентів спеціальності 7.050201 з курсу “Менеджмент підприємства” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 25 с.

 

156.Маркіна, І.А. Методичні вказівки і програма навчальної практики “Вступ до фаху” для студентів спеціальності 7.050206 [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 14 с.

 

157.Маркіна, І.А. Методичні вказівки по написанню курсових робіт з курсу “Управління підприємством” для студентів спеціальності 7.050106 [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 16 с.

 

158.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації та завдання по контрольних роботах для студентів заочного факультету спеціальності 7.050201 з курсу “Менеджмент підприємства” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. –

18 с.

 

159.Маркіна, І.А. Програма співбесіди з абітурієнтами, що вступають на спеціальність 7.050201 “Менеджмент організацій” (для випускників технікумів) [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 16 с.

 

160.Маркіна, І.А. Програма співбесіди з абітурієнтами, що вступають на спеціальність 7.050201 “Менеджмент організацій” (для випускників шкіл) [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 16 с.

 

161.Маркіна, І.А. Програма співбесіди з абітурієнтами, що вступають на спеціальність 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (для випускників технікумів) [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 16 с.

 

162.Маркіна, І.А. Програма ДЕК зі спеціальності 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1998. – 14 с.

 

163.Маркіна, І.А. “Менеджмент підприємства” Навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – Ч.1. − 52 с.

 

164.Маркіна, І.А. Методичні вказівки та завдання з контрольних робіт для студентів заочного факультету спеціальності 8.091711 “Технологія харчування” з курсу “Менеджмент підприємств громадського харчування” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 16 с.

 

165.Маркіна, І.А. Методичні вказівки для виконання магістерської роботи на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” за напрямом “Менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна, Л.М.Шимановська . –Полтава: ПКІ, 1999. – 16 с.

 

166.Маркіна, І.А. Методичні вказівки та завдання з контрольних робіт для студентів заочного факультету спеціальності 7.091706 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів” з курсу “Менеджмент виробничого підприємства” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 22 с

 

167.Маркіна, І.А. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт студентів заочного факультету всіх спеціальностей з курсу “Менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 11 с.

 

168.Маркіна, І.А. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів магістратури заочного факультету спеціальності 8.050201 за напрямом “Менеджмент” з курсу “Регіонально-адміністративний менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 11 с.

 

169.Маркіна, І.А. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів магістратури заочного факультету спеціальності 8.050201 за напрямом “Менеджмент” з курсу “Методика викладання менеджменту” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 9 с.

 

170.Маркіна, І.А. Методичні вказівки та завдання з контрольних робіт №1 та №2 для студентів заочного факультету спеціальності7050201 з курсу “Менеджменту підприємства” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 32 с.

 

171.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації і програма асистентської практики для студентів магістратури зі спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” за напрямом “Менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 11 с.

 

172.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації для виконання бакалаврської випускової роботи студентами спеціальності 6.050201. [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 19 с.

 

173.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації і програма передмагістерської практики для студентів магістратури зі спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” за напрямом “Менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 16 с.

 

174.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації і програма наукової практики з підготовки магістрів спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” за напрямом “Менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна, Л.М.Шимановська . –Полтава: ПКІ, 1999. – 16 с.

 

175.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації і завдання з контрольних робіт для студентів заочного факультету спеціальності 7.050107 з курсу “Управління підприємством” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 20 с.

 

176.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для семінарських занять та самостійної роботи спеціальності 7.050201 та 7.050206 з курсу “Стратегічне управління” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 29 с.

 

177.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для семінарських занять та самостійної роботи студентів магістратури спеціальності 8.050201 за напрямом “Менеджмент” з курсу “Регіонально-адміністративний менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 12 с.

 

178.Маркіна, І.А. Навчальна програма з підготовки магістрів спеціальності 8.050201 за напрямом “Менеджмент” з курсу “Методика викладання менеджменту” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 6 с.

 

179.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для семінарських занять та самостійної роботи студентів магістратури спеціальності 8.050201 за напрямом “Менеджмент” з курсу “Методика викладання менеджменту” [Текст]

/І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 1999. – 9 с.

 

180.Маркіна, І.А. Програма виробничої практики для студентів заочного факультету спеціальності 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 22 с.

 

181.Маркіна, І.А. Програма Державного комплексного екзамену зі спеціальності 7.050201 “Менеджмент у виробничій сфері” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 18 с.

 

182.Маркіна, І.А. Програма співбесіди з особами, що вступають до магістратури за фахом 8.050201 “Менеджмент організацій” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 1999. – 28 с.

 

183.Маркіна, І.А. “Регіонально-адміністративний менеджмент”. Навчальна програма з підготовки магістрів спеціальності 8.050201 за напрямом “Менеджмент” [Текст] /І.А. Маркіна. − Полтава: ПКІ, 1999. – 8 с.

 

184.Маркіна, І.А. Експрес-інформація для слухачів ФПК “Система функціонального управління споживчою кооперацією України” [Текст] /І.А. Маркіна.– Полтава: ПКІ, 2000. – 24 с.

 

185.Маркіна,І.А. Експрес-інформація для слухачів ФПК “Система галузевого управління споживчою кооперацією України” [Текст] /І.А. Маркіна.– Полтава: ПКІ, 2000. – 24 с.

 

186.Маркіна, І.А. Експрес-інформація для слухачів ФПК “Тенденції розвитку системи споживчої кооперації України” [Текст] /І.А. Маркіна . – Полтава: ПКІ, 2000. – 16 с.

 

187.Маркіна, І.А. Експрес-інформація для слухачів ФПК “Вдосконалення правового забезпечення управління споживчою кооперацією України як елемент перебудови системи менеджменту” [Текст] /І.А. Маркіна. –Полтава: ПКІ, 2000. – 16 с.

 

188.Маркіна, І.А. Експрес-інформація для слухачів ФПК “Системний аналіз господарської діяльності як елемент дослідження системи управління споживчою кооперацією України” [Текст] /І.А. Маркіна.– Полтава: ПКІ, 2000. – 24 с.

 

189.Маркіна, І.А. Експрес-інформація для слухачів ФПК “Напрями вдосконалення системи управління споживчою кооперацією України” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 2000. – 16 с.

 

190.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 7.050201 з курсу “Менеджмент підприємства” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 2000. – Ч.2. − 31 с.

 

191.Маркіна І.А. Наскрізна програма практичної підготовки студентів зі спеціальності 8.050201 [Текст] /І.А. Маркіна , Л.М.Шимановська . – Полтава: ПКІ, 2000. – 38с.

 

192.Маркіна, І.А. Наскрізна програма практичної підготовки студентів зі спеціальності 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна, Л.М.Шимановська, О.П. Лугівська . – Полтава: ПКІ, 2000. – 41 с.

 

193.Маркіна І.А. Програма Державного екзамену з менеджменту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму “Менеджмент” зі спец . 6.050201. [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 2000. – 22с.

 

194.Маркіна, І.А. Методологічні підходи до аналізу та синтезу систем управління [Текст] /І.А. Маркіна // Торгівля і ринок України: тематичний зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – Т.2, Вип. 10. - С. 85-91.

 

195.Маркіна, І.А. Методика застосування новітніх технологій навчання в процесі самостійної роботи студентів за напрямом "Менеджмент" [Текст] /І.А. Маркіна // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою: матеріали XXVI науково-методичної конференції, присвяченої 10-й річниці незалежності України. – Полтава: ПКІ, 2001. – С. 47-51.

 

196.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050301 з курсу “Менеджмент підприємства” [Текст] /І.А. Маркіна, І.Г. Верезомська . – Полтава: ПКІ, 2001. – 40с

 

197.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для семінарських занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.091711 з курсу «Менеджмент підприємств громадського харчування» [Текст] /І.А. Маркіна , І.Г. Верезомська, Л.П.Поставна. – Полтава: ПКІ, 2001. – 42 с.

 

198.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для семінарських занять, методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу “Операційний менеджмент” та виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050201 [Текст] /І.А. Маркіна, К.Ф. Яковенко . – Полтава: ПКІ, 2001. – 60 с.

 

199.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи студентами спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” [Текст] /І.А. Маркіна, Л.М. Шимановська , О.П. Лугівська . – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 19 с.

 

200.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації для написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання [Текст] /І.А. Маркіна, О.П. Лугівська . – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 26 с.

 

201.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з курсів: “Міжнародний фінансовий менеджмент”, “Менеджмент іноземного інвестування”, “Управління міжнародними проектами”, “Управління ризиком ЗЕД” для студентів спеціальності 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” [Текст] /І.А. Маркіна – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 24 с.

 

202.Маркіна, І.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи студентами заочного факультету спеціальностей 7.050301 “Товарознавство і комерційна діяльність” та 7.050302 “Товарознавство та експертиза в митній справі” з дисципліни “Основи менеджменту” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПКІ, 2002. – 22 с.

 

203.Маркіна, І.А. Навчальні завдання для семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050301, 7050302 з курсу “Основи менеджменту” [Текст] /І.А. Маркіна, Г.І. Маляренко , Р.І. Біловол . – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 42 с.

 

204.Маркіна, І.А. Програма наскрізної практики для студентів спеціальності 6.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” [Текст] /І.А. Маркіна, Л.М.Шимановська, К.І.Іванченко . – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 41 с.

 

205.Маркіна, І.А. Програма навчальної практики “Вступ до спеціальності” для студентів спеціальності 6.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 10 с.

 

206.Маркіна, І.А. Методичний комплекс з державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” з напряму “Менеджмент” спеціальності 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” [Текст]/І.А. Маркіна. – Полтава: ПУСКУ, 2003. – 118 с.

 

207.Маркіна, І.А. Програма Державного екзамену з менеджменту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” з напряму “Менеджмент” зі спец . 8.050201 [Текст] /І.А. Маркіна. – Полтава: ПУСКУ, 2003. – 23с.

 

208. Маркіна, I.А. Базовий змiст спецiальних дисциплiн [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс /I.А. Маркiна.− Режим доступу :. − Заголовок з титулу екрана.

 

209. Маркіна І.А. Вступ до фаху [Електрон. ресурс] : програма навчальної практики / О.П. Лугiвська , К.I. Іванченко, Л.М. Шимановська [та ін.]. − Режим доступу: . − Заголовок з титулу екрана.

 

210. Маркіна, I.А. Менеджмент пiдприємства [Електрон. ресурс] : методичнi рекомендацiї до виконання курсових робiт / I.А. Маркiна , I.Г. Верезомська , Л.М. Шимановська-Дiанич[ та ін.].−Режимдоступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

211. Маркіна, I.А. Менеджмент пiдприємства [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / I.А. Маркiна , Р.I. Бiловол , Н.В. Бакало . − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

212.Маркіна, I.А. Методика викладання у вищiй школi [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / I.А. Маркiна. − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

213.Маркіна, I.А.Методичний комплекс з державної атестацiї [Електрон. ресурс] / I.А. Маркiна , С.Р. Вахтiн , Л.М. Шимановська [та ін.]. − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

214.Маркіна, I.А. Методичний комплекс з державної атестацiї [Електрон. ресурс] / I.А. Маркiна , Л.М. Шимановська . − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

215.Методичний комплекс з державної атестацiї студентiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "магiстр" [Електрон. ресурс] / I.А. Маркiна , Л.М. Шимановська , К.I. Іванченко [та ін.]. − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

216.Маркіна, I.А. Методичний комплекс з державної атестацiї студентiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електрон. ресурс] /.I.А. Маркiна, Л.М. Шимановська.− Режим доступу: . − Заголовок з титулу екрана.

 

217.Маркіна, I.А. Методичнi рекомендацiї для написання дипломної роботи [Електрон. ресурс] / I.А. Маркiна , Л.М. Шимановська-Дiанич , О.П. Лугiвська [та ін.]. − Режим доступу: . − Заголовок з титулу екрана.

 

218.Маркіна, I.А. Методичнi рекомендацiї до виконання курсової роботи [Електрон. ресурс] / I.А. Маркiна , Л.М. Шимановська-Дiанич ,О.П. Лугiвська [та ін.]. − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

219.Маркіна, I.А. Методичнi рекомендацiї для написання магiстерської роботи [Електрон. ресурс] / I.А. Маркiна , Л.М. Шимановська-Дiанич ,О.П. Лугiвська [та ін.] . − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

220.Маркіна, I.А. Ситуацiйний менеджмент [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисциплiн для студентiв спецiальностi 7.050201 "Менеджмент органiзацiй" / I.А. Маркiна , О.В. Бондар . − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

221.Маркіна, I.А. Регiонально-адмiнiстративний менеджмент [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс / I.А. Маркiна. − Режим доступу:. − Заголовок з титулу екрана.

 

[Вгору]

Іменний покажчик.

 

Аліман М.В. 124

Бакало Н.В. 211

Балабан П.Ю. 39,116

Біловол Р.І. 120,203,211

Бондар О.В. 47,128,220

Ванукевич А.А. 121,124

Вахтін С.В.213

Верига О.В. 67

Дворніченко В.В. 17

Жигалов В.Т. 1,30

Іваниця О.Б. 48

Іванченко К.І. 39,204,209,215

Лугівська О.П. 192,200,209,217,218,219

Маляренко Г.І. 203

Ніколенко Ю.В. 17

Поліщук В.М. 93,

Поставна Л.П. 197

Стародубець І.А. 118,119

Сторожук В.П. 120

Тягунов А.Д. 112

Шавга Л.А. 68

Шеляков О.П. 17,39,116

Шимановська-Діанич Л.М. 31,33,121,164,173,191,192,204,209,210,213,214,215,216,217,218,219

Шкурко В.В. 66

Яковенко К.Ф. 198

 

[Вгору]

Титульні сторінки лекцій і підручників І.А. Маркіної