ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

Укладач: бібліограф Галицька О.П.

 

 

 

 

Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2008

 

 

 

 

 

Однією з головних умов подолання глибокої кризи та забезпечення стабільного розвитку національної економіки є удосконалення її структурно-функціональної організації та управління процесами, які відбуваються в ній.

Характерною особливістю сучасного стану  економіки можна вважати її глибоку структурну  перебудову і перехід з галузевої на функціональну модель.

Зростає роль  економічних знань і економічних спеціальностей, а відповідно загострюється й попит на них. Економічна освіта стала нагальною потребою сьогодення. Вона допомогає піднести культурний рівень громадян держави, навчить їх  аналізувати ситуацію та приймати рішення,  дозволяє швидше  подолати кризу в державі. Тому потреба в економічній інформації є гостро актуальною не лише для студентів і викладачів, а й для кожної людини.

Даний покажчик літератури розрахований  на студентів,  аспірантів, професорсько-викладацький склад. Він може надати допомогу при підборі літератури  для написання  лекцій, наукових,  курсових, контрольних робіт та інших.

Відбір матеріалу  проводився під час  перегляду  нових книг, журналів, газет, інформаційних видань .

Покажчик має 15 розділів в які  увійшли  матеріали з 2006 по 2008 рр., в межах розділу матеріали розташовані  в алфавітному порядку.

Рекомендовану літературу можна одержати  в загальному читальному залі і читальному залі  для викладачів, на абонементах навчальної і наукової літератури бібліотеки університету, а також ознайомитися з повнотекстовими документами електронної бібліотеки через локальну мережу ПУСКУ та мережу Інтернет.

 

 

 

 

Покажчик має такі розділи:

 

1.Економічна теорія

2.Мікроекономіка

3.Макроекономіка

4.Історія економічної думки

5.Управління економікою

   а) менеджмент

   б) маркетинг

   в) бухгалтерський облік

   г) економічний аналіз

6.Планування та економічне прогнозування

7.Економіка праці

8.Фінанси. Кредит. Грошообіг

9.Податки

10.Інвестиції

11.Страхування

   а) державне страхування

   б) соціальне страхування

12.Економіка підприємства

13.Економіка внутрішньої торгівлі

14.Споживча кооперація

15.Світова економіка

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

1.Економічна теорія

 

 

Вiтлинський, В.

Змiна парадигми в сучаснiй теорiї економiко- математичного моделювання / В.Вiтлинський , А.Матвiйчук / / Економiка України. - 2007. - N11. – С.35-44.

 

Вступ до економiчної теорiї [Текст] : пiдручник / за ред. З. Ватаманюк . - 3-тє вид., доп . - Львiв : Новий свiт, 2006. - 504 с.

 

Гольда, А.В.

Теоретико - методологiчнi передумови генезису мотивацiї трудового потенцiалу в системi економiчних категорiй + [Електрон. ресурс] / А.В. Гольда  / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. – С.185-192.

 

Економiчна теорiя: полiтекономiя [Текст]: пiдручник / за ред. проф. В.Д. Базилевич . - 7-те вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 с.

 

Кравченко , Г.Д.

О различиях в подходах к предмету экономической теории [Текст] / Г.Д.Кравченко  / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.39-46.

 

Кредiсов, А.

Менеджмент у контекстi розвитку економiчної теорiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.Кредiсов / / Економiка України. - 2008. - N1. - С.4-12.

 

Литошенко, Л.

Метод Маркса. Критика и антикритика экономической теории Маркса [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Литошенко  / / Вопросы экономики. - 2008. - N9. - С.98-122.

 

Нусратуллин, В.К.

Принцип "Laissez faire" в экономической теории и реальной практике [Текст] / В.К.Нусратуллин  / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N4. - С.54-64.

 

Ольсевич, Ю.Я.

Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю.Я.Ольсевич  / / Вопросы экономики. - 2007. - N12. - С.27-42.

 

Филюк, Г.

Соцiально-економiчнi наслiдки монополiї: теоретичний i практичний аспекти [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г.Филюк  / / Економiка України. - 2008. - N1. - С.30-42.

 

Чухно, А.

Науково-технологiчний розвиток як об'єкт дослiдження еволюцiйної економiчної теорiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.Чухно / / Економiка України. - 2008. - N1. - С.12-23.

 

Шапиро, Н.

Джейнс как завершающий экономист "мейнстрима" и предвестник теоретико - методологического плюрализма [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.Шапиро / / Вопросы экономики. - 2008. - N1. - С.120-131.

 

Янов, В.

Теоретические подходы к стратегическому управлению развитием экономики [Текст]/ В.Янов / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N9. - С.15-22.

 

[Вгору]

Мікроекономіка

 

Базілінська, О.Я.

Мiкроекономiка [Текст] : навч. посiбник / О.Я. Базiлiнська , О.В. Мiнiна . – 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 352 с.

 

Вечканов, Г.С. Микроэкономика [Текст] / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова . - 7-е изд . - СПб. : Питер , 2006. - 288 с.

 

Нарижна, Л.Д.

Мiкроекономiка в схемах [Текст] : навч. посiбник / Л.Д. Нарижна , Л.Н. Пономарьова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 160 с. 

 

 

Павленко, I.М.

Мiкроекономiка : навч. посiбник [Текст] / I.М. Павленко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 288 с.

 

Ястремський, О.I.

Основи мiкроекономiки [Текст] : пiдручник / О.I. Ястремський ,О.Г. Гриценко . - 2-ге вид., перероб. i доп . - К. : Знання-Прес , 2007. - 579 с.

 

[Вгору]

Макроекономіка

 

Вечканов, Г.С.

Макроэкономика [Текст] / Г.С. Вечканов , Г.Р. Вечканова . - 7-е изд . - СПб. : Питер , 2006. - 256 с.

 

Войрановский, А.

Макроэкономическая неопределенность усиливается [Текст] / А. Войрановский  / / Финансовая консультация. - 2008. - N23-24. - С4-5.

 

Лихачев, М.

Теория макроэкономического равновесия в контексте методологических проблем современной экономической науки [ Текст] + [Електрон. ресурс] / М.Лихачев / / Вопросы экономики. - 2008. - N7. - С.77-88.

 

Логинов, В.

Макроэкономическая стабилизация и ее социальные следствия: динамика социально - экономического развития России [Текст] / В. Логинов  / / Международная экономика. - 2008. - N2. - С.6-17.

 

Логинов, В.

Макроэкономическая стабилизация и социальная справедливость как условие поступательного развития России [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Логинов  / / Международная экономика. - 2008. - N3. - С.18-36.

 

Намсрайжав, С.

Итоги макроэкономической политики Монголии в условиях системной трансформации [Текст] + [Електрон. ресурс] / С. Намсрайжав  / / Вестник института экономики Российской Академии наук. - 2008. - N2. - С.213-225.

 

Саулин, А.Д.

Макроэкономическая модель прогнозирования структуры доходов по фактору налоговых ставок [Текст] / А.Д. Саулин / / Экономическое возрождение России. - 2007. - N2. - С.64-69.

 

[Вгору]

Історія економічної думки

Геєць, В.М.

Академiк Ї.Ї. Лукiнов - корифей вiтчизняної економiчної думки / В.М. Геєць  / / Економiка АПК. - 2007. - N10. - С.9-17.

 

Горкiна, Л.П.

Перерваний поступ : вiхи iсторiї економiчної науки в Українi (кiнець ХIХ - середина ХХ ст.)[Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.П. Горкiна, М.Г. Чумаченко  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.12-28.

 

Кiр'ян, Т.

Людський капiтал в iсторiї економiчної думки [Текст] / Т. Кiр'ян / / Економiка України. - 2008. - N9. - С.64-74.

 

Ковальчук, В.М.

Iсторiя економiки та економiчної думки [Текст] : навч. посiбник / В.М. Ковальчук , М.В. Лазарович , М.I. Сарай . - К. : Знання , 2008. - 647 с.

 

Шевчук, О.

Iсторичний розвиток та соцiально - економiчнi особливостi процесу банкрутства [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Шевчук  / / Право України. - 2008. - N3. - С.56-59.

 

[Вгору]

Управління економікою

 

Арiков, В.Г.

Вдосконалення органiзацiйних та економiчних засад механiзму державного управлiння сталим розвитком АПК [Текст] / В.Г.Арiков  / / Економiка та держава. - 2007. - N11. - С.70-73.

 

Демченко, А.

Управление структурными изменениями в экономике [Текст] / А.Демченко / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N9. - С.90-97.

 

Джаман, М.

До питання вдосконалення принципiв управлiння господарськими суб'єктами в умовах ринкової економiки [Текст] / М.Джаман / / Україна: аспекти працi. - 2007. - N8. - С.38-41.

 

Долiшня, Т.I.

Економiко-статистична модель вартостi продукцiї та її використання в управлiннi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.І. Долiшня  / / Економiка АПК. - 2008. - N2. - С.77-80.

 

Захарова, Л.

Психологические стереотипы в управлении как сдерживающие факторы социально - экономического развития [Текст] / Л. Захарова / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N2. - С.90-98.

 

Ивасенко, А.Г.

Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учеб. пособие / А.Г. Ивасенко , А.Ю. Гридасов , В.А. Павленко . - 2-е изд., стереотип . - М. : КноРус , 2007. - 160 с.

 

Казакова, С.В.

Корпоративне управлiння, як механiзм успiшного функцiонування економiки країни [Текст] / С.В. Казакова  / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.182-185.

 

Кац, И.

Система управления экономикой: план и рынок [Текст] / И. Кац , А. Дружинин / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N2. - С.57-61.

 

Кононенко, Г.Н.

Концептуальные аспекты построения и функционирования социально-экономического механизма управления затратами [Текст] / Г.Н. Кононенко, А.В. Ластенко / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N2. - С.100-106.

 

Курмаєв, П.Ю.

Теоретичко-методологiчнi аспекти управлiння регiональною економiкою [Текст] + [Електрон. ресурс] / П.Ю. Курмаєв / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.119-122.

 

Куценко, А.В.

Органiзацiйно-економiчний механiзм управлiння ефективнiстю дiяльностi пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис.  канд. екон. наук : 08.00.04 / А.В. Куценко . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2007. - 20 с.

 

Никифоров, А.Є.

Економiчнi iнтереси як основа формування механiзму державного управлiння iнновацiйною дiяльнiстю [Текст] / А.Є. Никифоров / / Економiка та держава. - 2007. - N12. - С.53-57.

 

Сорокiна, Л.В.

Iнформацiйнi технологiї як iнструмент оптимiзацiї управлiння збалансованим економiчним розвитком пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.В. Сорокiна  / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.189-197.

 

Улина, Г.

Роль учетно- экономической информации в управлении предприятием: опыт Японии [Текст] / Г.Улина / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N10. - С.54-57.

 

Шацкая, И.

Социально-ответственная модель управления экономическими системами [Текст] + [Електрон. ресурс] /И.  Шацкая / / Вестник института экономики Российской Академии наук. - 2008. - N2. - С.92-109.

 

Ягмурджи, А.В.

Корпоративне управлiння пiдприємством: стан i розвиток економiко - правових засад [Текст] / А.В. Ягмурджи  / / Вiсник економiчної науки України. - 2007. - N2. - С.160-163

 

[Вгору]

Менеджмент

 

Бєлов, Ю.П.

Роль iнфраструктури пiдприємства при розробцi системи менеджменту харчової безпеки [Текст] / Ю.П. Бєлов / / Мясное дело. - 2008. - N9. - С.70-71.

 

Букалов, А.В.

Соционика в эффективном менеджменте: практическое применение [Текст] / А.В. Букалов, О.Б. Карпенко  / / Менеджмент и кадры. - 2008. - N2. - С.7-9.

 

Васильченко, З.

Моделювання обсягу активiв у банкiвському менеджментi [Текст] + [Електрон. ресурс] / З. Васильченко, І. Васильченко / / Банкiвська справа. - 2007. - N5. - С.18-27.

 

Векслер, Е.М.

Менеджмент якостi [Текст] : навч. посiбник / Е.М. Вексле, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич . - К. : Професiонал , 2008. - 320 с.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Майкл Эйснер / К.Кашникова, О.Красова, А.Палагина А, [та ін.] / / Управление персоналом. - 2008. - N2. - С.135-139.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Питер Друкер / К.Кашникова, О.Красова, А.Палагина А, [та ін.]  / / Управление персоналом. - 2008. - N2. - С.160-167.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Элизабет Доул / К.Кашникова, О.Красова, А.Палагина А, [та ін.] / / Управление персоналом. - 2008. - N2. - С.204-208.

 

Гусаров, Ю.В.

Менеджмент рекламы [Текст] : учеб. пособие / Ю.В. Гусаров . - М. : ЗАО "Издательство "Экономика" , 2007. - 527 с.

 

Добровольська, К.

Високе мистецтво [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дiлова етика та етикет у мiжнародному менеджментi / К.Добровольська  / / Консалтинг в Українi. - 2008. - N4. - С.16-20.

 

Жарылгасова, Б.

Бюджетирование как информационная основа финансового менеджмента и внутреннего экономического контроля [Текст] / Б.Жарылгасова  / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N3. - С.60-67.

 

Зайцев, В.

Инвестиционные проекты: управление рисками кадрового менеджмента [Текст] / В.Зайцев  / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N9. - С.104-109.

 

Зверев, О.А.

Современные организационо - экономические инновации в банковском менеджменте [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.А. Зверев  / / Банковские услуги. - 2007. - N10. - С.2-7.

 

Инновационный менеджмент: постановка задач в рамках обобщенной модели [Текст] / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N11. - С.85-93.

 

Кириченко, О.

Фiнансовий менеджмент на пiдприємствах України: принципи забезпечення позитивної динамiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Кириченко, К. Ваганов / / Банкiвська справа. - 2007. - N5. - С.3-18.

 

 

Клименко, О.

Проектний менеджмент i професiйна класифiкацiя [Текст] / О.Клименко / / Кадровик. - 2008. - N1. - С.30-38.

 

Коваленко, П.В.

Iнновацiйнi процеси в менеджментi у системi прiоритетiв нацiонального розвитку [Текст] + [Електрон. ресурс] / П.В. Коваленко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. - С.54-60. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Курiвський, I.

Концепцiя критичних факторiв успiху в сучаснiй парадигмi стратегiчного менеджменту [Текст] / І. Курiвський  / / Економiст. - 2008. - N3. - С.54-58.

 

Лакосник, Е.

Сложно, но можно. Банковский менеджмент [Текст] : Индивидуальные банковские продукты и услуги могут стать для финансовых институтов как двигателем прогресса, так и ненужным балластом / Е. Лакосник / / Банковская практика за рубежом. - 2008. - N8. - С.80-85.

 

Мамаев, В.

Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза [Текст] / В. Мамаев / / Высшее образование сегодня. - 2008. - N8. - С.16-21.

 

Мамонтов, А.

Эволюция розничных банков. Банковский менеджмент [Текст] / А.Мамонтов  / / Банковская практика за рубежом. - 2008. - N8. - С.74-79.

 

Маркетинг менеджмент: новые решения [Текст] : монография / под ред. А.А. Шубин, И.Г. Бритченко,  Г.И. Бритченко  [и др.] . - Донецьк : ДонДУЕТ , 2007. - 326 с.

 

Менеджмент готельно-ресторанного бiзнесу [Текст] : навч. посiбник / за ред. М.М. Поплавський,  О.О. Гаца, Г.Б. Мунiн [та ін.] . - К. : Кондор , 2008. – 460 с.

 

Мiсце i роль iнвестицiйного менеджменту в стратегiї антикризового управлiння [Текст] / / Антикризове управлiння пiдприємством [Текст] : навч. посiбник / А.М. Штангрет, О.I.Копилюк. - К., 2007. - С.269-273.

 

Носков, А.С.

Корпоративный налоговый менеджмент кредитных организаций [Текст] / А.С. Носков / / Банковские услуги. - 2007. - N11. - С.30-34.

 

Орлов, П.

Економiчнi аспекти впровадження систем менеджменту якостi на промислових пiдприємствах [Текст] + [Електрон. ресурс] / П.Орлов / / Економiка України. - 2008. - N2. - С.17-26.

 

Осовська Г.В.

Менеджмент органiзацiй [Текст] : навч. посiбник / Г.В. Осовська , О.А. Осовський . - К. : Кондор , 2007. - 676 с.

 

Осовська, Г.В.

Основи менеджменту [Текст] : пiдручник / Г.В. Осовська . - 3-є вид., перероб. i доп . - К. : Кондор , 2008. - 664 с.

 

Отдел кадров или HR - менеджмент [Текст] : некоторые аспекты управления человеческими ресурсами в гостинице / / Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2008. - N1. - С.56-58.

 

Охріменко, А.Г.

Основи менеджменту [Текст] : навч. посiбник / А.Г. Охрiменко . - К. : Центр навчальної лiтератури . - 130 с.

 

Парсяк, В.Н.

Iнституцiональнi аспекти застосування корпоративного менеджменту в освiтянськiй сферi [Текст] / В.Н. Парсяк, I.М. Драгомирова / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.81-84

 

Попантонопуло, Е.В.

Сущность и основные принципы моделирования маркетинговых задач в системах оперативного менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е.В. Попантонопуло / / Кожевенно-обувная промышленность. - 2008. - N2. - С.10-12.

 

Правик, Ю.М.

Iнвестицiйний менеджмент [Текст] : навч. посiбник / Ю.М. Правик . - К. : Знання , 2007. - 431 с.

 

Принципы Деминга и риск-менеджмент как факторы успеха перерабатывающего предприятия [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Ф. Догиль, Л.А. Расолько,  А.А. Бренч [и др.] / / Хранение и переработка сельхозсырья. - 2007. - N11. - С.8-12.

 

Роговий, А.В.

Концептуальнi засади розвитку фiнансового планування в системi менеджменту акцiонерного товариства [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.В. Роговий / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N1. - С.45-50.

 

Романова, М.I.

Банкiвський менеджмент [Текст] / М.I.Романова,  Ж.В. Устюгова / / Основи банкiвської справи [Текст] : навч. посiбник . - К., 2007. - С.145-157.

 

Романов, П.

Менеджмент затрат: в теории и на практике [Текст] / П.Романов  / / Библиотека. - 2007. - N12. - С.17-20.

 

Савченко-Бельский, К.

Кадровый менеджмент туристского бизнеса России [Текст] / К. Савченко-Бельский / / Международная экономика. - 2008. - N8. - С.8-21.

 

Сєрiков, А.В.

Застосування обернених розрахункiв у фiнансовому менеджментi та створеннi BSC [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.В. Сєрiков, Т.О.Тохтамиш / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N2. - С.112-121.

 

Скібіцька, Л.I.

Менеджмент [Текст]  : навч. посiбник / Л.I. Скiбiцька , О.М. Скiбiцький . - К. : ЦУЛ , 2007. - 416 с. 

 

Сорокина, Т.

Мотивационный менеджмент в управлении гостинично - ресторанным комплексом [Текст] / Т. Сорокина / / Маркетинг. - 2007. - N6. - С.97-103.

 

Университеты ХХI века: задачи, проблемы, возможности и менеджмент [Текст] / / Alma-mater. Вестник высшей школы . - 2008. - N1. - С.41-50.

 

Тарабрiн, О.Є.

Напрями розвитку сучасного менеджменту в iнформацiно - бiблiотечнiй дiяльностi [Текст] / О.Є. Тарабрiн / / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N4. - С.3-5

 

Точеная, Т.И.

Менеджмент знаний в технологии формирования человеческого потенциала [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.И. Точеная / / Управление персоналом. - 2008. - N8. - С.55-56.

 

Фастовець, А.А.

Особливостi викладання фiнансового менеджменту для керiвного складу районної i обласної ланки споживчої кооперацiї [Текст] / А.А. Фастовець / / Проблеми пiдготовки фахiвцiв без вiдриву вiд виробництва в умовах реформування вищої освiти : матерiали XXIX мiжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава,20-21 трав. 2004 р.). -  / Вiдповiд. ред. Л.М.Шимановська-Дiанич. - Полтава, 2004. - С.315-317.

 

Экологический менеджмент-элемент интегрированной системы управления предприятием [Текст] / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N4. - С.86-96

 

Шаповал, М.I.

Менеджмент якостi : Пiдручник / М.I. Шаповал . - 3-тє вид., випр. i доп . - К. : Знання , 2007. - 471 с.

 

Шаповал, В.

Менеджмент: порiвняльний аналiз понять [Текст] / В. Шаповал / / Стандартизацiяертифiкацiя.Якiсть.. - 2008. - N1. - С.51-56.

 

[Вгору]

Маркетинг

 

Акимов, Д.И.

Маркетинг как технология управления социальными процессами [Текст] / Д.И. Акимов / / Менеджмент и кадры. - 2008. - N8. - С.7-11.

 

Артюх, Т.О.

Особливостi маркетингових дослiджень на ринку овочевої продукцiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.О. Артюх / / Економiка АПК. - 2008. - N8. – С.122-126.

 

Белов, А.

Проблемы маркетингового консультирования промышленных предприятий [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Белов / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - N1. - С.46-49.

 

Брітченко, I.Г.

Маркетинг у банках [Текст] : навч. посiбник / I.Г. Брiтченко, М.I. Бєлявцев, к.е.н., доц. Н.М. Тягунова . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. - 345 с.

 

Волошин, I.

Вам лист, або Як працює директ-маркетинг в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / I. Волошин / / Консалтинг в Українi. - 2008. - N4. - С.24-27.

 

Гаркавенко, С.С.

Маркетинг [Текст] : пiдручник / С.С. Гаркавенко . - 6-е вид . - М. : Лiбра , 2008. - 720 с.

 

 Горелова, А.

Целополагание в маркетинге [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.Горелова / / Маркетинг . - 2008. - N4. - С.25-31.

 

Гриник, Н.

Мобильный маркетинг : новый эффективный инструмент для продажи [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. Гриник / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N4. - С.63-66.

 

Гужвинская, Л.

Эффективная маркетинговая стратегия как дирижер марктеингового процесса [Текст] / Л. Гужвинская / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N2. - С.13-15.

 

Данько, В.А.

Векторы инновационного развития в управлении маркетингом [Текст] / В.А. Данько / / Маркетинг. - 2008. - N1. - С.3-21.

 

Димитрова, С.М.

Оцiнка ефективностi маркетингової стратегiї пiдприємства на основi бренд-пiдходу [Текст] : дис.  канд. екон. наук : 08.00.04 / С.М. Димитрова . -  Донецьк , 2007. - 186 с.

 

Кетова, Н.

Социально-ориентированный маркетинг в сфере потребительских услуг [Текст] / Н. Кетова / / Маркетинг . - 2008. - N4. - С.38-53.

 

Китова, О.

Управление эффективностью маркетинга [Текст] / О. Китова / / Маркетинг. - 2008. - N2. - С.35-44.

 

Кревенс, Д.

Стратегический маркетинг [Текст]  : пер. с англ. / Д. Кревенс . - 6-е изд . - М. : Изд. дом "Вильямс" , 2008. - 512 с.

 

Лось, Т.

Правда и мифы о трейд-маркетинге [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т. Лось / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N4. - С.24-25.

 

Макаренко , М.В.

Пiдвищення конкурентоспроможностi промислової продукцiї шляхом застосування ефективної маркетингової концепцiї збуту [Текст] / М.В. Макаренко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N1. - С.26-34.

 

Малков, М.

Маркетинговые исследования в управленческой деятельности компании [Текст] / М. Малков / / Маркетинг . - 2008. - N4. - С.25-31.

 

Медведева, Е.

Региональный маркетинг [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е. Медведева, С. Крошилин / / Маркетинг . - 2008. - N4. - С.74-89.

 

Моделирование процесса маркетинговых коммуникаций [Текст] / / Маркетинг. - 2008. - N2. - С.50-59.

 

Ортынская, В.

Торговый маркетинг - компромиссы и синергия [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Ортынская,  Н.Бориславская / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N4. – С.50-53.

 

Ортынская, В.В.

Маркетинг - маркетинг впечатлений - тотальный маркетинг [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Ортынская / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N2. - С.36-39.

 

Попантонопуло, Е.В.

Сущность и основные принципы моделирования маркетинговых задач в системах оперативного менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е.В. Попантонопуло / / Кожевенно-обувная промышленность. - 2008. - N2. – С.10-12.

 

Пронин, М.

Три сосны духовного маркетинга или как заглянуть в душу человека [Текст] / М. Пронин / / Маркетинг PRO. - 2007. - N7-8. - С.86-89.

 

 

Репич, Т.А.

Маркетинг и логистика-что важнее? [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.А. Репич / / Мясной бизнес. - 2008. - N5. - С.86-89.

 

Рудая, И.

Аутсорсинг маркетинговой деятельности [Текст] / И. Рудая / / Маркетинг. - 2008. - N1. - С.59-67.

 

Сиваненко, Г.

Сучасний стан та прiоритети розвитку маркетингових каналiв на ринку продовольчих товарiв [Текст] / Г. Сиваненко / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N4. - С.161-165.

 

Степанов, М.В.

Значення маркетингу в забезпеченнi iнновацiйної дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.В. Степанов / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.51-55.

 

Тарлопов, I.О.

Тенденцiї розвитку мiжнародного маркетингу та напрямки їх реалiзацiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.О. Тарлопов / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N2. - С.129-139.

 

Тунiцький, Н.О.

Системний пiдхiд до органiзацiї маркетингу на пiдприємствi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.О.  Тунiцький / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.29-34.

 

Тодорова, О.

Подводные рифы корпоративных маркетинговых коммуникаций [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Тодорова / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N3. – С.35-42.

 

Червак, Р.

Торговый маркетинг как элемент экономики развлечений [Текст] / Р. Червак / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N4. - С.36-39.

 

Шереметьева, Е.Н.

Организационные аспекты применения прямого маркетинга в розничной торговле [Текст] / Е.Н. Шереметьева / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.156-161.

 

[Вгору]

Бухгалтерський облік

 

Бухгалтерський фiнансовий облiк [Текст] : пiдручник / за ред. Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкiн, А.М. Герасимович  [та iн.] . - 7-е вид., доп. i перероб . - Житомир : ПП "Рута" , 2006. - 832 с.

 

Губа, Є.

Бухгалтерський облiк заробiтної плати для суб'єктiв малого пiдприємництва [Текст] / Є.Губа / / Заработная плата. - 2008. - N9. - С.60-67.

 

Губiна, I.

Принципи бухгалтерського облiку: як змусити їх працювати на свою користь [Текст] / I.Губiна / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. – N50. - С.52-54.

 

Гузар, Б.С.

Удосконалення бухгалтерського облiку земельних ресурсiв i витрат на їхнє полiпшення в агроформуваннях [Текст] / Б.С. Гузар / / Економiка АПК. - 2007. - N11. - С.133-138

 

Гура, Н.

Системний пiдхiд до вивчення бухгалтерського облiку [Текст] / Н. Гура / / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N4. - С.24-29

 

Гуцайлюк, З.

Деякi питання реформування системи бухгалтерського облiку: концепцiя та реалiзацiя [Текст] / З. Гуцайлюк / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.11-17.

 

Система бухгалтерського облiку: методологiчнi та правовi аспекти формування [Текст] + [Електрон. ресурс] / С. Кузнецова / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N4. - С.12-17.

 

Малишкiн, О.

Облiк податку на прибуток: бухгалтерський чи податковий ? [Текст] / О. Малишкiн / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N3. - С.43-48.

 

Мачуга, Р.

Органiзацiйнi передумови проектування iнформацiйної систем бухгалтерського облiку на пiдприємствi [Текст] / Р. Мачуга

/ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N12. - С.35-41.

 

Мисака, Г.В.

Бухгалтерський облiк [Текст] : навч. посiбник / Г.В. Мисака, В.М. Шарманська . - К. : ЦУЛ , 2007. - 400 с.

 

Моссаковський, В.

Концепцiя побудови бухгалтерського облiку в Українi [Текст] / В. Моссаковський / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.18-25.

 

Особливостi бухгалтерського облiку в торгiвлi [Текст] : навч. посiбник / Ф.Ф. Бутинець, I.В. Жиг лей, I.В. Замула . - 3-тє вид., перероб. i доп . - Житомир : ПП "Рута" , 2007. - 279 с.

 

Павлюк, I.

Проблеми бухгалтерського облiку реалiзацiї товарiв, що облiковуються за продажними цiнами, податкових зобов'язань з ПДВ i шляхи їх вирiшення [Текст] + [Електрон. ресурс] / I. Павлюк / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N1. - С.41-54.

 

Павлюк, I.

Проблеми бухгалтерського облiку торгової нацiнки та шляхи їх вирiшення [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.  Павлюк / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N2. - С.15-25.

 

Пархоменко, В.

Бухгалтерський облiк основних засобiв в орендi / В. Пархоменко / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N9. - С.3-8.

 

Пархоменко, В.

Принципи i пiдходи регулювання та регламентацiї бухгалтерського облiку [Текст] / В. Пархоменко / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N11. –

С.3-25.

 

Пархоменко, В.

Регулювання бухгалтерського облiку як iнструмента забезпечення рiвноваги iнтересiв користувачiв фiнансової звiтностi [Текст] / В. Пархоменко / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N44. - С.39-47.

 

Петренко, С.

Якiсть бухгалтерського облiку як об'єкт оцiнки iнформацiйного забезпечення внутрiшнього контролю [Текст] + [Електрон. ресурс] / С.Петренко / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N2. - С.26-30.

 

Ричакiвська, В.

Розвиток методологiї бухгалтерського облiку в банках України [Текст] / В. Ричакiвська / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N11. - С.32-43.

 

Сльозко, Т.М.

Логiка формування концептуальних основ системи бухгалтерського облiку [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.М. Сльозко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.143-148.

 

Сльозко, Т.

Процедура бухгалтерського облiку: органiзацiйний та методичний пiдходи [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т. Сльозко / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N4. - С.31-41.

 

Стрельнiков, О.I.

Про необхiднiсть удосконалення державного регулювання системи бухгалтерського облiку в сучасних умовах [Текст] / О.I.Стрельнiков / / Економiка та держава. - 2007. - N12. - С.66-68.

 

Сушко, Н.

Сучасний стан бухгалтерського облiку у державному секторi та перспективи його реформування [Текст] / Н.  Сушко / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N11. - С.25-32.

 

Таранов, Д.М.

Актуальнi проблеми бухгалтерського облiку в банкiвських установах [Текст] / Д.М. Таранов / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N1. - С.39-43.

 

Фабiянська, В.Ю.

Органiзацiя бухгалтерського облiку в сiльськогосподарських пiдприємствах [Текст] / В.Ю. Фабiянська / / Економiка АПК. - 2008. - N3. - С.103-106.

 

[Вгору]

Економічний аналіз

 

Боровик, О.А.

Аналiз динамiки оборотних коштiв за видами економiчної дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.А. Боровик / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.95-99.

 

Коваленко, О.В.

Роль iнформацiйних ресурсiв в економiчному аналiзi процесiв i технологiй у виробничих системах сiльських територiй + [Електрон. ресурс] / О.В. Коваленко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. –С.117-126.

 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] / А.И. Алексеева , Ю.В. Васильев, А.В. Малеева [и др.] . - М. : КноРус , 2007. - 672 с.

 

Купалова, Г.I.

Удосконалення методологiї економiчного аналiзу в системi управлiння [Текст] / Г.I. Купалова, А.А Ільєнко, Ю.С. Гринчук / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. – С.14-19.

 

Маслов, П.М.

Методологiчний аналiз соцiально - економiчних чинникiв управлiння витратами [Текст] / П.М. Маслов, В.А. Грекова / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N3. - С.93-96.

 

Мошенський, С.З.

Економiчний аналiз [Текст] : пiдручник / С.З. Мошенський, О.В. Олiйник . - 2-ге вид., доп. i перероб . - Житомир : ПП "Рута" , 2007. - 704 с.

 

Парасiй-Вергуненко, I.М.

Сучасний iнструментарiй економiчного аналiзу в системi стратегiчних дослiджень [Текст] / I.М. Парасiй-Вергуненко / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N9. - С.30-39.

 

Прокопенко, I.Ф.

Методика i методологiя економiчного аналiзу [Текст] : навч. посiбник / I.Ф. Прокопенко ; В.I. Ганiн . - К. : ЦУЛ , 2008. - 430 с.

 

Прокопенко, I.Ф.

Комп'ютеризацiя економiчного аналiзу [Текст] : теорiя, практика : навч. посiбник / I.Ф. Прокопенко, В.I. Ганiн , В.В. Москаленко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 340 с.

 

Тарасенко, Н.В.

Економiчний аналiз : навч. посiбник / Н.В. Тарасенко . - Львiв : Новий свiт-2000 , 2006. - 344 с.

 

Шерстенников, Ю.В.

Сравнительный анализ экономической эффективности от снижения затрат и от инвестиций для малых предприятий [Текст] / Ю.В.  Шерстенников / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2008. - N1. - С.130-133.

 

Штерман, С.В.

Технико-экономический анализ эффективности комбинированного производства сахара-песка и биоэталона [Текст] / С.В. Штерман / / Хранение и переработка сельхозсырья. - 2008. - N8. - С.10-17.

 

[Вгору]

Планування та економічне прогнозування

 

Бенц, С.

Огляд питань планування процесу переведення документiв у цифрову форму [Текст] / С.  Бенц / / Вiсник книжкової палати. - 2008. - N2. - С.13-15.

 

Бланк, И.

Учет инфляции в бизнес-планировании [Текст] + [Електрон. ресурс] / И. Бланк / / Банковский менеджмент. - 2008. - N3. - С.9-12.

 

Вiхров, О.

Правовi вiдносини у сферi планування дiяльностi суб'єктiв господарювання [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.  Вiхров / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N4. - С.11-16.

 

Годованець, Л.I.

Система планування на основi структури знань [Текст] / Л.I. Годованець, О.П. Кучеров / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.25-30.

 

Дудка, К.П.

Основи процесу планування внутрiшнiх перевiрок в аудитi [Текст] + [Електрон. ресурс] / К.П. Дудка, О.М. Гнездiлова / / Держава та регiони. - 2008. - N1. - С.50-59.

 

Кожемякiна, Т.

Iнституцiональний пiдхiд до планування й управлiння розвитком пiдприємництва в регiонах України з урахуванням свiтових стандартiв i обмежень [Текст] / Т.Кожемякiна, М.Сагайдак / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2007. - N2. - С.183-196.

 

Кожем'якiна, Т.

Порiвняння системи економiчних показникiв прогнозування України та iнших країн (ЄС, Болгарiї)[Текст] / С.М. Кожем'якiна / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. – [N8,С.20-25]. - №7, №8 під однією обкладинкою. Кожен номер має  окрему нумерацію сторінок.

 

Кот, О.

Прогнозування фiнансового стану банкiв з метою попередження їх банкрутства [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Кот / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N3. - С.34-39.

 

Кузнецова, Н.

Алгоритм планирования и развития карьеры [Текст] / Н. Кузнецова / / Менеджер по персоналу. - 2008. - N3. - С.48-51.

 

Лепьохiна, I.О.

Планування капiтальних iнвестицiй на пiдприємствах в умовах нестабiльного зовнiшнього середовища [Текст] / I.О. Лепьохiна / / Iнвестицiї: практика та досвiд. - 2008. - N17. - С.6-8.

 

Лисенко, Н.О.

Застосування методiв прогнозування при формуваннi стратегiчних альтернатив [Текст] / Н.О.Лисенко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.163-170.

 

Любунь, О.

Планування та бюджетування як унiверсальнi iнструменти управлiння банкiвською установою [Текст] / О. Любунь / / Банкiвська справа. - 2007. - N5. - С.27-31

 

Любунь, О.

Управлiння та ефективнiсть стратегiчного планування у банку [Текст] / О. Любунь / / Банкiвська справа. - 2007. - N6. - С.8-12.

 

Ляшенко, О.

Системне прогнозування розвитку вiдкритої економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Ляшенко / / Держава та регiони. - 2008. - N1. - С.92-96.

 

Марцин, В.С.

Планування як основна складова процесу фiнансової дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.С. Марцин / / Фiнанси України. - 2008. - N4. - С.23-31.

 

Нападовська, Л.

Умови реалiзацiї системного планування господарської дiяльностi торговельного пiдприємства [Текст] / Л. Нападовська / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N10. - С.9-14

 

Нападовська, Л.

Системне планування господарської дiяльностi [Текст] / Л. Нападовська / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N5. - С.75-81.

 

Небурчилова, Н.Ф.

Планирование в системе управленческого учета [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.Ф. Небурчилова, И.П. Волынская, И.В. Петрунина / / Мясные технологии. - 2008. - N1. - С.32-33.

 

Немчинова, К.

Методологiчнi аспекти аналiзу та прогнозування стану соцiально-трудових вiдносин та можливостi виникнення трудових конфлiктiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / К.  Немчинова / / Бюлетень нацiональної служби посередництва i примирення. - 2008. - N1-2. - С.40-44.

 

Перси, Л.

Стратегическое планирование рекламных кампаний [Текст]  : пер англ. / Л. Перси, Р. Эллиот . - М. : Издательский дом Гребенникова , 2008. - 416 с.

 

Прогноз мирового рынка молочных продуктов [Текст] / / Переработка молока. - 2008. - N3. - С.74-76.

 

Роговий, А.В.

Концептуальнi засади розвитку фiнансового планування в системi менеджменту акцiонерного товариства [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.В. Роговий / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N1. - С.45-50.

 

Розенталь, О.М.

Модель планирования ресурсов [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.М. Розенталь, Е.Д. Копнова / / Методы менеджмента качества. - 2007. - N11. - С.48-52.

 

Семенченко, А.

Концепцiя розробки комплексної моделi стратегiчного планування у сферi державного управлiння забезпеченням нацiональної безпеки [Текст] / А.Семенченко / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2007. - N2. - С.37-56.

 

Соловйова, Н.I.

Концептуальна модель системи фiнансового прогнозування в агропiдприємствах [Текст] / Н.I. Соловйова / / Економiка АПК. - 2008. - N1. - С.64-71.

 

Стратегическое планирование в стаховой компании [Текст] / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N2. - С.63-66.

 

Стецюк , С.С.

Прогнозна оцiнка можливостi та доцiльностi створення офшорних зон в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / С.С. Стецюк / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.64-70.

 

Терличко, Р.К.

Фiнансове планування в малих та середнiх пiдприємствах [Текст] /Р.К. Терличко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4.– С.77-80.

 

Товста, Т.Л.

Аналiз та прогнозування обсягiв реалiзацiї харчової продукцiї [Текст] / Т.Л. Товста / / Економiка АПК. - 2008. - N8. - С.134-139.

 

Финансовое планирование административных расходов [Текст] / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N5. - С.78-80.

 

Хорошилова, О.

Анализ и тенденции развития моделей внутрифирменного планирования [Текст] / О. Хорошилова / / Проблемы теории и практики управления. – 2007. - N10. - С.70-78.

 

Чупрова, Т.

Оценка устойчивости биокибернетических методов для стратегического планирования инноваций [Текст] / Т. Чупрова / / Економiка та держава. - 2007. - N11. - С.27-31.

 

[Вгору]

Економіка праці

 

Бабицький, А.

Моделi економiчного зростання i проблема пiдвищення суспiльної продуктивностi працi [Текст] / А. Бабицький / / Персонал. - 2008. - N1. – С.22-27.

 

Баран, Р.

До означення причин проблем трудових i соцiальних прав працiвникiв та мiнiмалiзацiї виникнення колективних трудових спорiв. Загально - теоретичний, органiзацiйно - економiчний, соцiальний та правовий аспекти [Текст] / Р. Баран / / Бюлетень нацiональної служби посередництва i примирення. - 2007. - N10. - С.24-30.

 

Близнюк, В.

Гендернi вiдмiнностi оплати працi в Українi [Текст] / В. Близнюк / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N6. - С.18-25.

 

Волкова, О.В.

Соцiально-економiчнi детермiнанти ринку працi України [Текст] : монографiя / О.В. Волкова . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. - 376 с.

 

Гончаров, Валентин

Ефективнiсть працi в контекстi становлення ринкової економiки в Українi: проблеми та концепцiя вдосконалення [Текст]/ Валентин Гончаров / / Економiст. - 2007. - N8. - С.10-14.

 

Грішнова, О.А.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Текст] : пiдручник / О.А. Грiшнова . - 3-тє вид., випр. i доп . - К. : Знання , 2007. - 559 с.

 

Гуменюк, О.

Дискримiнацiя у сферi працi [Текст] / О. Гуменюк / / Праця i закон. - 2008. - N2. - С.8-10.

 

Карпіщенко, О.I.

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини [Текст] : навч. посiбник / О.I. Карпiщенко . - Суми : Унiверситетська книга , 2006. - 264 с.

 

Клименко, О.

Професiйна класифiкацiя працiвникiв тоговельної сфери [Текст] / О.Клименко / / Кадровик. - 2008. - N3. - С.60-82.

 

Крищенко, К.

Удосконалення органiзацiйно - економiчного механiзму управлiння оплатою працi [Текст]/ К. Крищенко / / Україна: аспекти працi. - 2007. - N6. - С.9-16.

 

Корчун, М.

Шляхи пiдвищення економiчної активностi та зайнятостi молодi на ринку працi України [Текст] / М. Корчун / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N1. - С.35-39.

 

Кривенко, Т.

Аналiз прямих витрат на оплату працi у складi собiвартостi продукцiї [Текст] / Т. Кривенко / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N9. – С.46-51.

 

Лисогор, Л.

СОТ i ринок працi: переваги i виклики [Текст] / Л. Лисогор / / Праця i зарплата. - 2008. - N17. - С.5-7.

 

Марценюк, Т.

Гендерна дискримiнацiя на ринку працi в Українi: соцiологiчний аналiз [Текст] / Т. Марценюк / / Праця i закон. - 2008. - N2. - С.16-19.

 

Мортiков, В.

Специфiчнiсть людського активу в економiцi працi [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Мортiков / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N2. - С.3-6.

 

Музиченко, В.

Про умови й оплату працi працiвникiв культури [Текст] / В. Музиченко / / Праця i зарплата. - 2008. - N15. - С.11.

 

Новак, I.

Соцiальний пакет як механiзм удосконалення оплати працi [Текст] + [Електрон. ресурс] / I. Новак / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N2. - С.6-13.

 

Писаревська, Т.А.

Iнформацiйнi системи в управлiннi персоналом та економiки працi [Текст] : навч.-метод. посiбник / Т.А. Писаревська , О.В. Городнiй . - К. : КНЕУ , 2006. - 284 с.

 

Покрищук, В.

Про сучасний стан та проблеми розвитку ринку працi в Українi [Текст] / В. Покрищук, О. Пономарьова / / Праця i зарплата. - 2008. - N12. - С.3-5.

 

Ревенко, А.

Продуктивнiсть працi в сучасних умовах [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Ревенко / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N2. - С.32-38.

 

Ревенко, А.

Забута продуктивнiсть працi [Текст] / А. Ревенко / / Дзеркало тижня. - 2008. - N10. - С.7.

 

Рябоконь, С.I.

Атестацiя робочих мiсць за умовами працi [Текст] / С.I. Рябоконь / / Довiдник кадровика. - 2008. - N10. - С.60-65.

 

Сардак, С.

Мотивацiя та стимулювання працiвникiв вiтчизняних пiдприємств [Текст] / С. Сардак / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N6. - С.45-51.

 

Слiпачук, О.

Складаємо бюджет оплати працi [Текст] / О. Слiпачук / / Заработная плата. - 2008. - N10. - С.52-61.

 

Хамайдюк, О.

Професiйна пiдготовка , перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв [Текст] / О. Хамайдюк / / Довiдник кадровика. - 2008. - N10. - С.97-104.

 

Чернявська, Ю.Б.

Економiчнi важелi механiзму державного регулювання ринку працi в Українi / Ю.Б. Чернявська / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. – N7-8. - С.102-106.

 

Шаманiн, Д.

Надбавки та доплати в системi оплати працi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Д. Шаманiн, Ю. Ступак / / Справочник экономиста. - 2008. - N2. - С.78-84.

 

Ярошенко, В.

Проблема конкурентоспроможностi нацiонального ринку працi України [Текст] / В. Ярошенко / / Україна: аспекти працi. - 2008. - N6. - С.10-17.

 

[Вгору]

Фінанси. Кредит. Грошообіг

 

Аванесова, I.

Моделювання системи регулювання кредитної дiяльностi банку [Текст]

/ I. Аванесова / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. - С.80-91.

 

Андрєєва, Г.

Аналiз моделей оцiнки вартостi кредитного ризику за кредитними деривативами [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г. Андрєєва / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. - С.99-105.

 

Бадида, М.П.

Фiнансова забезпеченiсть мiсцевих бюджетiв : сучасний стан та перспективи вдосконалення [Текст] / М.П. Бадида / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. - N8,С.35-39.

 

Баланюк, Л.

Поняття та мiсце небанкiвської установи у фiнансовiй системi України [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Баланюк / / Право України. - 2008. - N3. - С.47-51.

 

Бурма, Т.Г.

Розробка узагальненої моделi управлiння потоками платежiв фiнансових iнструментiв з фiксованим доходом [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.Г. Бурма / / Держава та регiони. - 2008. - N1. - С.39-43.

 

Васильєва, В.В.

Фiнансовий ринок [Текст] : навч. посiбник / В.В. Васильєва , О.Р. Васильченко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. - 368 с.

 

Гелухова, Н.М.

Сучаснi тенденцiї розвитку грошово-кредитної полiтики України [Текст] / Н.М. Глухова, А.I. Пелех / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2008. - N1. - С.41-44.

 

Говорушко, Т.А.

Механiзм фiнансового забезпечення малого пiдприємництва у харчовiй промисловостi [Текст] / Т.А. Говорушко / / Економiка АПК. - 2008. - N3. - С.84-90.

 

Грачова, Р.

Дисконтування грошових потокiв [Текст] / Р. Грачова / / Контракты. - 2008. - N14. - С.39-43.Д-т-т.

 

Грiценко, Х.В.

Сутнiсть фiнансових ризикiв держави в умовах глобалiзацiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / Х.В. Грiценко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.35-39.

 

Грищенко, Т.

Банкiвське фiнансування зовнiшньо-торговельних операцiй в Українi [Текст] / Т.  Грищенко, В. Науменко / / Банкiвська справа. - 2008. - N5. - С.72-79.

 

Гудзь, Т.П.

Система раннього виявлення та подолання фiнансової кризи пiдприємств [Текст] : монографiя / Т.П. Гудзь . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2007. - 166 с.

 

Данилишин, Б.

Свiтова фiнансова криза - тест для України [Текст] / Б. Данилишин / / Дзеркало тижня. - 2008. - N38. - С.1-2.

 

Дяченко, Ю.Ю.

Фiнансовий сектор: суть та функцiональна роль у сучаснiй економiцi [Текст] / Ю.Ю. Дяченко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. – вип.2. - С.110-114

 

Джулай, В.

Удосконалення механiзму фiнансового монiторингу в банкiвськiй системi України [Текст] / В. Джулай / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. - С.118-124.

 

Iльченко-Сюйва, Л.

Ринок фiнансових послуг в Українi: проблеми i перспективи розвитку [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Iльченко-Сюйва / / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2007. - N4. - С.93-100.

 

Дмитренко, I.М.

До питання вдосконалення фiнансового контролю в системi державного управлiння [Текст] / I.М. Дмитренко / / Статистика України. - 2008. - N1. - С.96-100.

 

Д'яконова, I.

Пошук стратегiї розвитку банкiвської системи України в умовах глобалiзацiї фiнансових ринкiв [Текст] / I. Д'яконова / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N2. - С.26-31.

 

Заюкова, М.С.

Фiнансово-економiчне обгрунтування спiльної дiяльностi переробних пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.С. Заюкова / / Економiка АПК. - 2008. - N8. - С.104-107.

 

Кабанов, В.Г.

Державне регулювання мiжнародної кредитно - фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi [Текст] / В.Г. Кабанов / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. - С.120-127

 

Кiрiка, Д.В.

Фiнансова безпека України: проблеми та перспективи [Текст] / Д.В. Кiрiка / / Бизнес и безопасность. - 2008. - N2. - С.64-65.

 

Костогриз, В.

Проблеми довгострокового кредитування в банкiвськiй системi України [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Костогриз / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. – С.105-111.

 

Коптюх, О.

Ризики сучасної грошової системи та перспективи її розвитку [Текст] / О.Коптюх  / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N9. - С.16-19.

 

Крамаренко, Г.О.

Фiнансовий аналiз [Текст] : пiдручник / Г.О. Крамаренко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. - 392 с.

 

Коваленко, Л.О,

Концептуальнi засади розробки кредитної полiтики для продуктiв iпотечного кредитування [Текст] / Л.Ооваленко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.213-216.

 

Лiвiнський, О.М.

Роль свiтової грошової системи [Текст] / О.М. Лiвiнський / / Бизнес и безопасность. - 2008. - N4. - С.41-42.

 

Луценко, А.

Деякi аспекти правового регулювання споживчого кредитування в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Луценко / / Економiка України. - 2008. - N5. - С.37-42.

 

Мазур, I.

Фiнансова глобалiзацiя як один з основних чинникiв тiнiзацiї свiтового господарства [Текст] / I. Мазур / / Вища школа. - 2008. - N2. - С.34-46.

 

Малюга, Л.М.

Аналiз фiнансово - економiчного стану аграрних пiдприємств [Текст] / Л.М. Малюга / / Економiка АПК. - 2008. - N2. - С.100-104.

 

Мiщенко, С.

Критерiї та показники оцiнки стабiльностьi функцiонування фiнансового сектору [Текст] / С. Мiщенко / / Вiсник Нацiонального банку України. – 2008. - N9. - С.36-45.

 

Мiщенко, В.I.

Основнi напрями забезпечення стабiльностi фiнансового сектору України в контекстi глобалiзацiйних процесiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.I. Мiщенко,  С.В. Мiщенко / / Фiнанси України. - 2008. - N5. - С.56-69.

 

Мiщенко, С.

Удосконалення фiнансової звiтностi як передумова стабiльностi функцiонування банкiвської системи [ Текст] + [Електрон. ресурс] / С.Мiщенко / / Банкiвська справа. - 2008. - N1. - С.62-76.

 

Нетесаний, Ю.В.

Промислово-фiнансовi групи як ефективна форма органiзацiї бiзнесу [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю.В. Нетесаний / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.89-91.

 

Нетесаний, Ю.В.

Формування iнвестицiйних ресурсiв у промислово-фiнансових групах [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю.В. Нетесаний / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N2. - С.66-72.

 

Орлова, В.

Оцiнка фiнансових iнвестицiй та її вплив на достовiрнiсть балансу [Текст] / В.Орлова / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2008. - N3. - С.40-42.

 

Остапчук, Я.

Унiфiкацiя правового та економiчного визначення кредиту [Текст] / Я. Остапчук / / Економiст. - 2008. - N3. - С.42-45.

 

Паливода, К.

Вплив грошово-фiнансової полiтики на стан економiки та iнвестицiй [Текст] + [Електрон. ресурс] / К. Паливода / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - N4. - С.63-67.

 

Полтораков, О.Ю.

Фiнансовий контроль над сектором безпеки: теорiя i практика [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Ю. Полтораков / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.136-142.

 

Попов, В.Ю.

Потоки фiнансових ресурсiв в Українi [Текст] / В.Ю. Попов / / Фiнанси України. - 2008. - N5. - С.78-86.

 

Радiонова, I.Ф.

Фiнансова полiтика як феномен iнституцiональної економiки [Текст] / I.Ф. Радiонова / / Фiнанси України. - 2007. - N11. - С.53-64.

 

Снiжко, О.В.

Iєрархiя фiнансової нестабiльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.В. Снiжко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.29-33.

 

Твердохлiбова, Д.

Методика оцiнки фiнансового стану банкiвської системи України [Текст] / Д. Твердохлiбова / / Економiка України. - 2008. - N4. - С.43-56.

 

Товт , Т.Й.

Особливостi фiнансування iнновацiйної дiяльностi пiдприємств України [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.Й. Товт / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.102-109 .

 

Трохимченко, М.

Удосконалення фiнансових механiзмiв iнвестицiйного забезпечення збалансованого регiонального розвитку [Текст] / М. Трохимченко / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N8. - С.56-60.

 

Факторы репутационного риска кредитной организации [Текст] / / Деньги и кредит. - 2008. - N2. - С.35-39.

 

Фаррел, С.

Анатомия кредитного кризиса [Текст] + [Електрон. ресурс] / С. Фаррел, Д. Форстел / / Финансовая консультация. - 2007. - N17. - С.37-39.

 

Фiнансовi компанiї в Українi в 2007 роцi [Текст] / / Финансовые услуги. - 2008. - N3. - С.27-28.

 

Флорескул, Н.

Роль Фiнансової системи в пiдвищеннi соцiального захисту населення України [Текст] / Н. Флорескул / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N1. - С.80-86.

 

Чесноков, В.Л.

Фiнансовi iнструменти [Текст] : навч. посiбник / В.Л. Чесноков . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. - 288 с.

 

[Вгору]

Податки

 

Бескаровайний, Є.

Податковi "гаванi" та офшори: як це робити правильно [Текст] + [Електрон. ресурс] / Є. Бескаровайний / / ГоловБух. - 2008. - N7. - С.34-40.

 

Безкревна, А.В.

Перспективи розвитку податкової системи: зарубiжний досвiд [Текст] / А.В. Безкревна / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N1. - С.21-27.

 

Бурденко, I.М.

Податкова система як iнструмент iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку України [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.М. Бурденко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.150-161.

 

Влащук, М.

На переправi. Модернiзацiя державної податкової служби України вiдповiдно до європейських стандартiв i правил ЄС [Текст] / М. Влащук / / Вiсник податкової служби України. - 2008. - N39. - С.18-20.

 

Гранатуров, В.М.

Податковий ризик держави : визначення та класифiкацiя [Текст] / В.М. Гранатуров, I.Б. Ясенова / / Фiнанси України. - 2007. - N10. - С.86-95.

 

Губiна, I.

Податковi рiзницi: орiєнтований перелiк [Текст] / I. Губiна / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - Вип.12. - С.198-199.

 

Губiна, I.

Податковi рiзницi як якище в українському бухгалтерському облiку [Текст] / I. Губiна / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - Вип.12. - С.199-200.

 

Даниленко, О.

Податкова застава : причини, застереження, вiдповiдальнiсть [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Даниленко / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N9. - С.52-56.

 

Єфименко, Т.I.

Основнi напрями трансформацiї податкової системи в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.I. Єфименко / / Фiнанси України. - 2007. - N9. - С.9-13.

 

Жигаленко, О.

Удосконалення адмiнiстрування податкових ризикiв при плануваннi документальних форм податкового контролю [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Жигаленко / / Економiка України. - 2008. - N5. - С.42-50.

 

Кушнiр, Ю.

Здiйснення контролю державною податковою адмiнiстрацiєю [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю. Кушнiр / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N8. - С.60-64.

 

Мартиненко, В.П.

Податкова полiтика України та її вдосконалення з метою активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.П. Мартиненко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. Вип.2. - С.46-51.

 

Науково-теоретичнi засади податкового регулювання економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / М. Мельник / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.16-23.

 

Нагорний, В.

Податковi та соцiальнi пiльги у 2008 роцi розмiри та документи [Текст] / В. Нагорний / / Все про бухгалтерський облiк. - 2008. - N96. - С.39-42.

 

Новицький, В.Є.

Податкове регулювання в системi iнструментiв соцiально-економiчного розвитку : питання методологiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.Є. Новицький / / Фiнанси України. - 2007. - N10. - С.60-73.

 

Оглiх, В.

Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забезпечення сталого економiчного розвитку [Текст] / В. Оглiх, О. Шаповалов / / Економiст. - 2007. - N11. - С.26-29.

 

Онишко, С.В.

Методичнi пiдходи до проведення податкового контролю в галузях економiки [Текст] / С.В. Онишко, I.С. Веселов / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.223-234.

 

Педь, I.В.

Удосконалення структури нацiональних податкових систем: досвiд для України [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.В. Педь / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.130-135.

 

Романюк, М.В.

Напрями удосконалення системи податкового менеджменту в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.В. Романюк / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.41-45.

 

Соломенко, С.М.

Ефективнiсть функцiонування податкової системи України [Текст] + [Електрон. ресурс] / С.М.  Соломенко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N10. - С.19-25.

 

Сунцова, О.О.

Оптимiзацiя мiсцевих податкiв i зборiв та оцiнка податкової конкуренцiї як чинники регiонального розвитку [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.О. Сунцова / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N12. - С.134-141.

 

Четирiна, I.М.

Здiйснення податкових перевiрок в системi податкового контролю держави [Текст] / I.М. Четирiна / / Економiка та держава. - 2007. - N12. - С.75-78.

 

Функцiї податкiв та їх реалiзацiя в податковiй системi України [Текст] / / Вища школа. - 2008. - N3. - С.70-84.

 

[Вгору]

Інвестиції

 

Арiстова, А.

Управлiння портфелем iнвестицiй фiнансових посередникiв у нерухомiсть [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.  Арiстова / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. - С.91-98

 

Бєлоусова, О.С.

Проблеми розвитку сучасного iнвестицiйного ринку України [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.С.  Бєлоусова / / Iнвестицiї: практика та досвiд. – 2008. - N17. - С.2-5.

 

Грицаєнко, I.А.

Економiчний прагматизм як домiнанта iнвестицiйної полiтики України в iнтеграцiйних процесах [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.А. Грицаєнко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N2. - С.4-13.

 

Данiлов, О.Д.

Структура iнвестицiй, iнновацiй та випуску промислової продукцiї в Українi [Текст] / О.Д. Данiлов, А.М. Вдовиченко / / Фiнанси України. - 2008. - N5. - С.115-123.

 

Долiнський, Л.Б.

Теоретичне пiдгрунтя iнвестицiйної оцiнки цiнних паперiв в Українi [Текст] / Л.Б. Долiнський / / Фiнанси України. - 2008. - N5. - С.87-95.

 

Жигiнас, В.

Джерела iнвестицiйних ресурсiв структурної перебудови [Текст] / В. Жигiнас / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N1. - С.60-67.

 

Казимiр, Д.С.

Особливостi iнвестицiйної полiтики iнститутiв спiльного iнвестування в Українi [Текст] / Д.С. Казимiр / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - Вип.2. - С.65-68.

 

Кириченко, О.

Дiяльнiсть iнвестицiйних банкiв в Українi: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / О. Кириченко / / Банкiвська справа. - 2008. - N2. - С.57-72.

 

Лепьохiна, I.О.

Планування капiтальних iнвестицiй на пiдприємствах в умовах нестабiльного зовнiшнього середовища [Текст] / I.О. Лепьохiна / / Iнвестицiї: практика та досвiд. - 2008. - N17. - С.6-8.

 

 

Нетесаний, Ю.В.

Формування iнвестицiйних ресурсiв у промислово-фiнансових групах [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю.В.  Нетесаний / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N2. - С.66-72.

 

Перекрест, Т.В.

Джерела та методи формування iнвестицiйних ресурсiв на пiдприємствах [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.В. Перекрест / / Держава та регiони. - 2008. - N1. - С.127-131.

 

Ребенок, А.В.

Управлiння iнвестицiйним проектом як iнструментом реалiзацiї стратегiї пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.В.  Ребенок / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N1. - С.154-159.

 

Ривак, О.

Iнвестицiйна дiяльнiсть в агропромисловому комплексi України [Текст] / О. Ривак / / Економiка АПК. - 2008. - N1. - С.76-84

 

Трохимченко, М.

Удосконалення фiнансових механiзмiв iнвестицiйного забезпечення збалансованого регiонального розвитку [Текст] / М.  Трохимченко / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N8. - С.56-60.

 

Ульяницька, О.В.

Вплив iнвестицiної активностi на розвиток iнновацiйних проектiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.В. Ульяницька / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N2. - С.36-41.

 

Устенко О.,

"Головнi iнвестицiйнi ризики формуються всерединi країни "[Текст] / О. Устенко, М.Щербакова / / Україна BUSINESS. –2008. – 25 вересня. -  С.4.

 

Филюк, Г.

Iнвестицiйна складова в iнновацiйнiй системi України [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г.Филюк / / Банкiвська справа. - 2008. - N1. - С.43-52.

 

Хмелевский, О.

Оцiнка якостi прибутковостi в iнновацiйно-iнвестицiйному розвитку пiдприємств машинобудування [Текст] / О. Хмелевский / / Економiст. – 2008. - N3. - С.54-58.

 

Хоменко, I.Б.

Особливостi iнвестицiйної дiяльностi ТНК в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.Б. Хоменко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. – N1. - С.71-77. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Чалий, I.

Iнвестицiйна нерухомiсть:подолання складнощiв iдентифiкацiї [Текст] / I. Чалий / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N11. –

С.59-63.

 

Чернiков, О.I.

Оцiнка ефективностi використання iнвестицiй [Текст] / О.I. Чернiков / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.149-156.

 

Щукiн, О.I.

Методичнi пiдходи оцiнки iнвестицiйного потенцiалу регiону [Текст] / О.I. Щукін, Н.О. Целiна, Я.М. Дерев'янко / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2008. - N1. - С.79-90.

 

[Вгору]

Державне страхування

 

Алексеева, А.П.

Тенденции развития банковского страхования на мировом финансовом рынке [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.П. Алексеева / / Банковские услуги. - 2007. - N10. - С.12-14

 

Базилевич, В.Д.

Сучасна парадигма страхування : сутнiсть i протирiччя [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.Д. Базилевич / / Фiнанси України. - 2007. - N9. - С.42-50.

 

Виплати з Фонду страхування на випадок безробiття: кому, коли i скiльки [Текст] / / Все про бухгалтерський облiк. – 2008. - N96. - С.23-27.

 

Говорушко, Т.А.

Страховi послуги [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посiбник / Т.А. Говорушко . - 2-ге вид., перероб. та доп. . - К. : ЦУЛ , 2008. - 344 с.

 

Єрмошенко, А.М.

Порiвняння основних моделей банкiвського страхування [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.М. Єрмошенко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.167-175.

 

Кисельова, О.М.

Концептуальнi пiдходи щодо оподаткування страхової дiяльностi [Текст] / О.М. Кисельова / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. – N7-8. – [N7. - С.107-113]. - №7, №8 під однією обкладинкою. Кожен номер має окрему нумерацію сторінок.

 

Кипреева, Е.

Оптимизация расчета страхового и перестраховочного тарифа [Текст] / Е. Кипреева / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N4. – С.43-47

 

Козик, В.В.

Розвиток страхового ринку України в контекстi мiжнародної iнтеграцiї [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Козик,  А.О. Кравець, О.Б. Iванова / / Вiсник економiчної науки України. - 2007. - N2. - С.67-70.

 

Коляда, В.

Страховые взносы : плательщики, база обложения, ставки и сроки уплаты, ответственность [Тест] + [Електрон. ресурс] / В.  Коляда / / Труд и зарплата. - 2008. - N1. - С.77-84.

 

Корнiюк, О.

Новi тенденцiї страхового ринку [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Корнiюк / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N3. - С.69-71.

 

Кудря, Я.В.

Страховий ринок у фiнансуваннi акцiонерних пiдприємств машинобудування України [Текст] / Я.В. Кудря / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. – N3. - С.23-38.

 

Кузнєцов, Г.

Санаторнi путiвки за рахунок фонду страхування вiд нещасного випадку: важливi [Текст] / Г. Кузнєцов / / Все про бухгалтерський облiк. – 2008. - N7. - С.23

 

Куцмида, Н.

Страхование работников на предприятии [Текст] / Н. Куцмида / / Контракты. - 2008. - N18. - С.38-45.Д-т-т.

 

Мартынова, Т.

Страховка может повысить лояльность персонала [Текст] / Т. Мартынова / / Банковское обозрение. - 2007. - N11. - С.50-55.

 

Манько, I.

Проблеми державного регулювання посередницької дiяльностi на страховому ринку України [Текст] / I. Манько / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N1. - С.29-34.

 

Матвiєнко, Г.А.

Впровадження iнновацiйного iндексного страхування в сiльському господарствi України [Текст] / Г.А. Матвiєнко / / Iнвестицiї: практика та досвiд. - 2008. - N17. - С.12-14.

 

Мачуський, В.

Взаємне страхування : органiзацiйно-правовi аспекти [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Мачуський / / Право України. - 2008. - N4. - С.63-65. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Нагорний, В.

Допомоги Фонду страхування вiд непрацездатностi: види, умови, розмiри [Текст] / В. Нагорний / / Все про бухгалтерський облiк. – N96. - С.20-23

 

Ринок страхових послуг в Українi у 2007 роцi [Текст] / / Финансовые услуги. - 2008. - N3. - С.20-23.

 

Страхование: агропромышленный комплекс [Текст] // Экономические известия. – 9.09.2008. - С.10.

 

Романенко, О.А.

Страхування як важiль впливу на демографiчнi процеси [Текст] / О.А. Романенко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. - С.134-138.

 

Страхование как инструмент формирования инвестиционной привлекательности регионального рынка сельскохозяйственной продукции [Текст] / / Потребительская кооперация. - 2007. - N3. - С.34-39.

 

Страховой оберег. На рынке появились новые программы страхования имущества [Текст] / / Аргументы и факты в Украине. - 2008. - N38. - С.12.

 

Ткаченко, Н.

Дослiдження змiн у структурi капiталу страхових компанiй [Текст] / Н. Ткаченко / / Банкiвська справа. - 2007. - N5. - С.65-74.

 

Ткаченко, Н.

Шляхи розвитку посередництва на страховому ринку України [Текст] / Н. Ткаченко / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N6. - С.77-84.

 

Ткаченко, Н.В.

Страхування [Текст] : навч. посiбник / Н.В. Ткаченко . - К. : Лiра-К , 2007. - 376 с.

 

Уманцiв, Ю.М.

Конкурентна полiтика на ринку страхових послуг України [Текст] / Ю.М. Уманцiв, М.С. Дворак / / Фiнанси України. - 2008. - N4. - С.104-117.

 

Шинкаренко, I.

Довгострокове страхування життя : податковi наслiдки при змiнi умов договору [Текст] / I. Шинкаренко / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N13. - С.105-107.

 

Ширинян, Л.

"Метод ступенек" - как метод рационализации формирования уставного фонда страховых компаний Украины [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Ширинян / / Финансовые услуги. - 2007. - N6. - С.34-38.

 

Юсеф, Н.

Особливостi страхування у мусульманському свiтi [Текст] / Н. Юсеф / / Персонал. - 2007. - N11-12. - С.58-61.

 

[Вгору]

Соціальне страхування

 

Василенко, П.

Вiповiдальнiсть роботодавця за порушення законодавства про соцiальне страхування на випадок безробiття [Текст] / П. Василенко / / Кадровик. - 2008. - N9. - С.16-21.

 

Великдань, Е.Н.

Роль личного страхования в организации социальной защиты населения[Текст] / Е.Н. Великдань / / Управление персоналом. - 2007. - N20. - С.53-56.

 

Все, що ви хотiли знати про страхування / / Охорона працi та соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi. - 2007. - N10. - С.18-20

 

Добровольное медицинское страхование [Текст] / / Справочник экономиста. - 2007. - N12. - С.80-84.

 

Iщук, Н.

Створення та загальний порядок роботи комiсiї iз соцiального страхування (у зразках документiв)[Текст] / Н. Iщук / / Кадровик. - 2008. - N1. - С.60-72.

 

Мних, М.В.

Страхування та його роль у забезпеченнi соцiального захисту населення + [Електрон. ресурс] / М.В. Мних / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.39-45.

 

Николенко , Л.Б.

О системе социального страхования и страхований социальных рисков компаний [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Б. Николенко / / Банковские услуги. - 2008. - N8. - С.32-37.

 

Перспективи впровадження загальнообов'язкового медичного страхування в Українi [Текст] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N1. – С.62-67

 

Системи соцiального страхування зарубiжних країн [Текст] : навч. посiбник / Г.В. Григораш, Т.Ф. Григораш, В.Я. Олiйник [та ін.]. - К. : ЦУЛ , 2008. – 144 с.

 

Соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi [Текст] / / Юридичний вiсник України . - 2007. - N47. - С.1-48.- Вкладка "Iнформацiйно - правовий банк".

 

Ужва, А.

Добровiльне медичне страхування [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Ужва / / Заработная плата. - 2008. - N4. - С.80-87.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв.

Порядок обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням : Затв. постановою вiд 26.09.2001 р. N 1266 / Українаабiнет Мiнiстрiв / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N33. - С.44-62

 

Україна. Фонд соц. страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань,

Про затвердження Iнструкцiї про порядок перерахування, облiку та витрачання страхових коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України : Постанова правлiння вiд 12.07.2007 р. N 36 / Україна. Фонд соц. страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань / / Праця i зарплата. - 2007. - N35. - С.17-23.

 

Яворська, Т.В.

Страховi послуги [Текст] : навч. посiбник / Т.В. Яворська . - К. : Знання , 2008. - 350 с.

 

[Вгору]

Економіка підприємства

 

Багрова, I.В.

Удосконалення iнформацiйної системи внутрiшньої економiчної дiагностики дiяльностi пiдприємства [Текст] / I.В.Багрова, О.О. Гетьман, Н.С. Макєєва / / Вiсник економiчної науки України. - 2007. - N2. - С.164-176.

 

Балiцька, В.В.

Вплив змiни структури капiталу пiдприємства на розвиток фондового ринку та стан капiталiзацiї економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Балiцька / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.141-150.

 

Боровєцкi, Р.

Трансформацiя пiдприємств в умовах нової економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / Р. Боровєцкi / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. - С.32-39.

 

Бугай, В.З.

Аналiз та оцiнка фiнансової стiйкостi пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.З. Бугай, В.М. Омельченко / / Держава та регiони. - 2008. - N1. - С.34-39.

 

Давiдов, М.В.

Шляхи органiзацiйно-фiнансового забезпечення iнновацiйного процесу на пiдприємствах України [Текст] / М.В. Давiдов / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.130-134.

 

Довбня, С.Б.

Дiагностика рiвня економiчної безпеки пiдприємства [Текст] / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гiчова / / Фiнанси України. - 2008. - N4. - С.88-97.

 

Драч, В.И.

Внешне-экономические контракты : претензии и их отражение в учете предприятия [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.И. Драч, К.Г. Беликова / / Аудитор України. - 2008. - N8. - С.8-12.

 

Зузик, Д.

Холдинг как современная форма предпринимательства в мировой экономике [Текст] + [Електрон. ресурс] / Д.  Зузик / / Международная экономика. – 2007. - N9. - С.36-40.

 

Iвженко, А.С.

Основнi напрямки удосконалення механiзму санацiї пiдприємств за сучасних економiчних умов [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.С. Iвженко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.142-148.

 

Матiєнко, В.М.

Венчурне фiнансування iнновацiйної дiяльностi пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.М. Матiєнко / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2008. - N1. - С.156-158.

 

Новоселецький, О.М.

Методика розрахунку економiчної стiйкостi пiдприємства з урахуванням ризику [Текст] / О.М.  Новоселецький / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N11. - С.77-82.

 

Обущак, Т.

Методологiчнi принципи управлiння фiнансовим станом торговельного пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т. Обущак / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N1. – С.41-49.

 

Огуй, Н.I.

Економiка пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] : практикум за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / Н.I. Огуй . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. - 179 с.

 

Сендряков, В.Г.

Особенности применения нормативов в планово - экономической работе промышленных предприятий [Текст] / В.Г. Сендряков / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N4. - С.110-112.

 

Сорокiна, Л.В.

Iнформацiйнi технологiї як iнструмент оптимiзацiї управлiння збалансованим економiчним розвитком пiдприємства + [Електрон. ресурс] / Л.В.  Сорокiна / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.189-197.

 

Стасюк, В.Д.

Моделювання дiяльностi пiдприємства в умовах iнфляцiйних очiкувань свiтової економiки [Текст] / В.Д. Стасюк, С.М. Григулiч / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N7-8. - С.45-48.

 

Матiєнко, В.М.

Венчурне фiнансування iнновацiйної дiяльностi пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / Матiєнко В.М. / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2008. - N1. - С.156-158. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Турило, А.М.

Теоретико-методологiчнi пiдходи до визначення прибутку пiдприємства як фiнансової категорiї [Текст] / А.М. Турило, О.А. Зiнченко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N3. - С.109-113.

 

Уткiна, Н.В.

Економiчний змiст фiнансового результату дiяльностi пiдприємства: iсторичний аспект [Текст] / Н.В.Уткiна / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N11. - С.133-137.

 

Чумак, О.

Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства [Текст] / О. Чумак / / ГоловБух. - 2008. - N13. - С.39-45.

 

Чумаченко, М.

П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економiчнiй роботi на пiдприємствi [Текст] / М. Чумаченко, I.Белоусова / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.3-10.

 

Ягмурджи, А.В.

Корпоративне управлiння пiдприємством: стан i розвиток економiко - правових засад [Текст] / А.В. Ягмурджи / / Вiсник економiчної науки України. - 2007. - N2. - С.160-163.

 

[Вгору]

Економіка внутрішньої торгівлі

 

Андрущак, Б.

Учет торговых наценок в розничной торговле [Текст] / Б. Андрущак / / Контракты. - 2008. - N39. - С.16-19.Д-т-т.

 

Бурмистров, Н.А.

Оценка качества обслуживания в розничной торговле [Текст] / Н.А. Бурмистров / / Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.25-32.

 

Гордiєнко, Л.

Формування вiдпускної цiни в роздрiбнiй торгiвлi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Гордiєнко / / ГоловБух. - 2008. - N13. - С.19-22.  

 

Iваницька, Н.

Вдосконалення законодавства що регулює вiдносини за лiцензiйним договором на використання торговельної марки [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.Iваницька / / Право України. - 2008. - N9. - С.107-113.

 

Илейко, И.

Специфика подбора торгового персонала [Текст] / И. Илейко / / Управление персоналом - Украина. - 2008. - N9. - С.17-19.

 

Карюк, С.

Через iнновацiйнi процеси в торгiвлi - до нових успiхiв [Текст] : за матерiалами роботи мiнi - маркету "Ческо" Черкаськоъ облспоживспiлки / С.  Карюк,  С. Харченко / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 9 вересня. -  С.7-8. - ДВ-вкладка.

 

Кирковский, А.

Технологии и задачи еффективного управления предприятием розничной торговли [Текст] / А.  Кирковский, А. Кирковский / / Товаровед продовольственных товаров. - 2008. - N3. - С.27-39.

 

Кловская, Ю.

Розничная торговля : в правилах есть изменения [Текст] + [Електрон. ресурс] / Ю. Кловская / / Контракты. - 2008. - N9. - С.16-19. - Д-т-т.

 

Красовська, I.

Виїзна торгiвля: що потрiбно знати[Текст] / I. Красовська / / ГоловБух. - 2008. - N27. - С.10-16.

 

Красовська, I.

Дистанцiйна торгiвля [Текст] / I. Красовська / / ГоловБух. - 2008. - N19. - С.13-18.

 

Кужилева, О.

Комплексная оценка инновационного потенциала торговой марки предприятия [Текст] / О. Кужилева / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - N1. - С.32-35

 

Левин, Б.А.

Исследование процесса торгов как одного из основных механизмов установления равновесной цены на товар [Текст] / Б.А. Левин / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2008. - N1. - С.113-117.

 

Москвiтiна, Т.

Управлiння логiстичною дiяльнiстю торговельного пiдприємства [Текст]

/ Т. Москвiтiна, Д. Кочубей / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N4. - С.39-49.

 

Олійник, В.П.

Ефективнiсть економiчних вiдносин пiдприємств i органiзацiй роздрiбної торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] : дис.  канд. екон. наук : 08.00.04 / В.П. Олiйник . -  Полтава , 2008. - 285 с.

 

Органiзацiя торгiвлi [Текст] : пiдручник / за ред. В.В. Апопiй, I.П. Мiщук, В.М. Ребицький [та ін.] . - 2-ге вид., перероб. та доп . - К. : ЦУЛ , 2008. – 632 с.

 

Ортынская, В.

Торговый маркетинг - компромиссы и синергия [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Ортынская, Н. Бориславская / / Маркетинг и реклама. - 2008. - N4. – С.50-53.

 

Парубець, О.В.

Механiзми реалiзацiї iнформацiйних тенденцiй у системi мiжнародної торгiвлi [Текст] / О.В. Парубець / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.46-49.

 

Попова, Я.Г.

Алгоритм формирования и оптимизации комплекса услуг предприятия розничной торговли [Текст] / Я.Г. Попова / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.117-122.

 

Резоглазова, О.

Анализ выполнения бюджета продаж предприятия розничной торговли [Текст] / О.  Резоглазова / / Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N4. - С.70-74.

 

Рудольф, С.

Орiєнтацiя зовнiшньої торгiвлi України [Текст] / С. Рудольф / / Журнал європейської економiки. - 2007. - N4. - С.422-431.

 

Сорока, Л.

Удосконалення управлiнського облiку адмiнiстративних витрат торговельного пiдприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Сорока / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N2. - С.73-77.

 

Стоянова, Я.

Iнновацiйнi процеси та їх вплив на ефективнiсть дiяльностi роздрiбної торговельної мережi [Текст] : на прикладi розвитку мережi маркетiв Кiровоградської облспоживспiлки / Я.Стоянова / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 12 вересня. - С.3-4.- ДВ-вкладка.

 

Сухомлина, Е.

Торговля под знаком Интернет [Текст] / Е. Сухомлина / / Торговый эксперт. - 2008. - N2. - С.70-74.

 

Українаiнекономiки,

Правила роботи дрiбнороздрiбної торговельної мережi [Текст] / Українаiнекономiки ; Україна. М-во зовн. економ. зв'язкiв i торгiвлi / / Контракты. - 2008. - N11. - С.68-72. - Д-т-т.

 

Чорнобай, Ю.

Дослiдження ефективностi застосування маркетингових стратегiй в асортиментнiй полiтицi торговельного пiдприємства [Текст]  / Ю. Чорнобай / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 12 вересня. - С.4-6.- ДВ - вкладка.

 

Храмцова, Е.Р.

Внемагазинная торговля как элемент логистической торгово - розничной системы региона [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е.Р. Храмцова / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. –

2008. - N1. - С.136-140.

 

Шереметьева, Е.Н.

Организационные аспекты применения прямого маркетинга в розничной торговле [Текст] / Е.Н. Шереметьева / / Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.156-161.

 

Щербина, С.

Iнвентаризацiя в роздрiбнiй торгiвлi [Текст] / С. Щербина / / ГоловБух. - 2008. - N19. - С.8-12.

 

[Вгору]

Споживча кооперація

Афонченко, Т.П.

Построение комплексной системы профилактики правонарушений как условие эффективного функционирования организаций потребительской кооперации [Текст] / Т.П. Афонченко / / Потребительская кооперация. – 2007. - N3. - С.11-13.

 

Бабенко, С.Г.

Пiдвищення рiвня органiзацiйно - кооперативної роботи - першочергове завдання правлiнь кооперативних органiзацiй [Текст] : звернення голови правлiння Укоопспiлки С.Г. Бабенка до правлiнь споживчих товариств i споживспiлок, кооперативного активу напередоднi проведення в Укоопспiлцi семiнарiв нарад працiвникiв з органiзацiйно - кооперативної роботи / С.Г.  Бабенко / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 11 квітня. - С.2-6.

 

Бiлявська, Л.В.

Теоретичнi аспекти кооперативного пiдприємництва [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.В. Бiлявська / / Економiка АПК. - 2007. - N12. - С.64-67.

 

Борисова, О.В.

Совершенствование методики преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждения потребительской кооперации как условие крнкурентного преимущества [Текст] / О.В.  Борисова / / Потребительская кооперация. - 2007. - N3. - С.21-24.

 

Войнаш, Л.Г.

Основнi напрями кадрової полiтики в кооперативних органiзацiях i пiдприємствах Укоопспiлки [Текст] / Л.Г.Войнаш / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 25 квітня. - С.20-23.

 

Гладкий, С.

Держава i кооперацiя в Українi в контекстi становлення громадянського суспiльства (iсторико-правовий аспект) [Текст] + [Електрон. ресурс] / С. Гладкий / / Юридична Україна. - 2008. - N4. - С.22-27.

 

Данильченкова, В.В.

Развитие торговли потребительской кооперации в сельской местности [Текст] / В.В. Данильченкова / / Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.86-95.

 

Карпенко, Н.

Маркетинг у системi споживчої кооперацiї України [Текст] / Н. Карпенко / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2007. – 28 грудня. - С.1-8.-ДВ- вкладка.

 

Кооперация-эффективный механизм развития экономики [Текст] / / Российская кооперация. –2007. – 29 ноября. - С.6

 

Коробейников, М.А.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы - фактор устойчивого развития АПК России [Текст] / М.А. Коробейников / / Экономическое возрождение России. - 2007. - N2. - С.50-55.

 

Левицька, Л.

Споживча кооперацiя : друге дихання [Текст] / Л. Левицька / / Голос України. –2008. –7 жовтня. - С.10.

 

Левицький, В.

Про стан соцiального партнерства мiж господарськими i профспiлковими органами всiх рiвнiв у системi споживчої кооперацiї України [Текст] : iз доповiдi голови ЦК проспiлки В.Левицького на III пленумi ЦК профспiлки працiвникiв споживчої кооперацiї України / В. Левицький / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 7 березня. - С.4-9.

 

Лупенко, Ю.О.

Сучасна теорiя та практика української сiльськогосподарської кооперацiї [Текст] / Ю.О. Лупенко / / Економiка АПК. - 2007. - N11. - С.154-158.

 

Мартинчик, А.Н.

Розвиток сiльськогосподарської кооперацiї у скотарствi [Текст] / А.Н. Мартинчик / / Економiка АПК. - 2008. - N1. - С.45-48.

 

Молдован, Л.В.

Розвиток кооперацiї в системi кредитного забезпечення сiльського господарства [Текст] / Л.В. Молдован / / Економiка АПК. - 2008. - N1. – С.58-64.

 

Олійник, В.П.

Ефективнiсть економiчних вiдносин пiдприємств i органiзацiй роздрiбної торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] : дис.  канд. екон. наук : 08.00.04 / В.П. Олiйник . -  Полтава , 2008. - 285 с.

 

Проблемы организационно - кооперативной и идеологической работы в системе потребительской кооперации [Текст]

/ / Потребительская кооперация. - 2007. - N3. - С.66-69.

 

Ринка, О.

Правовi засади регулювання дiяльностi органiзацiї споживчої кооперацiї України [Текст] / О.  Ринка / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 25 квітня. - С.15-19.

 

Сторожук, В.П.

Управлiння пiдприємствами споживчої кооперацiї на засадах функцiонального пiдходу [Текст]/ В.П.Сторожук / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2007. – 14 грудня . - С.8. -ДВ-вкладка.

 

Яловега, Н.I.

Формування системи маркетингових комунiкацiй на пiдприємствах споживчої кооперацiї [Текст] : дис.  канд. екон. наук : 08.00.04 / Н.I. Яловега . -  Полтава , 2008. - 218 с.

 

[Вгору]

Світова економіка

 

Алексеева, А.П.

Тенденции развития банковского страхования на мировом финансовом рынке [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.П. Алексеева / / Банковские услуги. - 2007. - N10. - С.12-14.

 

Алексiєнко, М.С.

Програмно - цiльовi пiдходи у регулюваннi вiдкритої економiки та мiжнародної спiвпрацi Китаю [Текст] / М.С. Алексiєнко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.18-21.

 

Бозуленко, О.

Роль офшорної фiнансової дiяльностi у свiтовiй фiнансовiй системi [Текст] / О.Бозуленко / / Економiст. - 2008. - N1. - С.51-53

 

Булкот, Г.В.

Генезис процедури банкрутства та його сучасний стан у контекстi свiтової системи правового регулювання економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г.В.  Булкот / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N5. – С.39-46.

 

Бурмака, Є.

Розвиток свiтової торiгвлi та дипломатiя [Текст] / Є. Бурмака / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N2. - С.53-56.

 

Власов, В.

Глобалiзацiйний вплив - стратегiчна основа розвитку мiжнародної торгiвлi [Текст] / В. Власов / / Економiка України. - 2008. - N4. - С.63-73.

 

Волкова, Ю.О.

Розвиток офшорних центрiв у системi мiжнародного бiзнесу [Текст] / Ю.О.  Волкова / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N1. - С.43-48.

 

Единая мировая экономика [Текст] / / Логистика [Текст] : интегрированная цепь поставок: пер. с англ. / Доналд Джауэрсокс,  Дейвид Дж. Клосс. - М., 2008. - С.149-159.

 

Зузик, Д.

Холдинг как современная форма предпринимательства в мировой экономике [Текст] + [Електрон. ресурс] / Д.Зузик / / Международная экономика. - 2007. - N9. - С.36-40.

 

Кудрин, А.

Инфляция : российские и мировые тенденции [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Кудрин / / Вопросы экономики. - 2007. - N10. - С.4-26.

 

Левченко, О.М.

Мiжнароднi кредитнi розрахунки: методи управлiння [Текст] / О.М. Левченко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2008. - N1. - С.31-36.

 

Лiвiнський, О.М.

Роль свiтової грошової системи [Текст] / О.М. Лiвiнський / / Бизнес и безопасность. - 2008. - N4. - С.41-42.

 

Мазур, I.

Фiнансова глобалiзацiя як один з основних чинникiв тiнiзацiї свiтового господарства [Текст] / I. Мазур / / Вища школа. - 2008. - N2. - С.34-46.

 

Мировые фондовые биржи в борьбе за место под солнцем [Текст] / / Финансовая консультация. - 2007. - N11. - С.45-46.

 

Парубець, О.В.

Механiзми реалiзацiї iнформацiйних тенденцiй у системi мiжнародної торгiвлi [Текст] / О.В. Парубець / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.46-49.

 

Передерiєв, Є.

Правовi аспекти стратегiї розвитку свiтової торгiвлi [Текст] / Є.  Передерiєв / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N10. - С.3-6.

 

Прокопчук, А.В.

Мiжнароднi торговельно-економiчнi конфлiкти : сутнiсть, природа i класифiкацiя [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.В. Прокопчук / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N4. - С.35-47.

 

Тенденции мирового рынка этикетки [Текст] / / Мир Упаковки. - 2008. - N1. - С.16-20.

 

Чешков, М.

Возрождение Востока и развивающиеся страны в мировом контексте [Текст] / М. Чешков / / Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N11. - С.69-81.

 

Фокин, С.

Роль мирового транснационального сектора в формировании конкурентоспособности стран [Текст] + [Електрон. ресурс] / С. Фокин / / Международная экономика. - 2007. - N11. - С.33-43.

 

Юрiй, С.

Свiтовi економiчнi кризи та їх сучаснi модифiкацiї [Текст] / С. Юрiй / / Вища школа. - 2008. - N2. - С.13-26.